Download Print this page

Zanussi ZJP1250 Instruction Book

Juice press

Advertisement

Quick Links

GB • D • F • NL • I • E • P • GR • S • DK • FI • N • CZ • SK • RU • UA • PL • H • HR • RO • SL • LV • LT
ZAN IFU-Juice Press.indd 1
ZAN IFU-Juice Press.indd 1
JUICE PRESS MODEL ZJP1250
03.11.11 16:15
03.11.11 16:15

Advertisement

loading

Summary of Contents for Zanussi ZJP1250

 • Page 1 JUICE PRESS MODEL ZJP1250 GB • D • F • NL • I • E • P • GR • S • DK • FI • N • CZ • SK • RU • UA • PL • H • HR • RO • SL • LV • LT ZAN IFU-Juice Press.indd 1...
 • Page 2 GB Instruction book .....3–8 Bruksanvisning ....15–20 PL Instrukcja obsługi .....27–32 Before using the appliance for the Läs säkerhetsanvisningen på sidan Przed pierwszym użyciem first time, please read the safety 16 innan du använder apparaten urządzenia przeczytaj uważnie zale- advice on page 4. första gången.
 • Page 3 Components Teile Éléments Onderdelen A. Cover A. Abdeckung A. Couvercle A. Deksel B. Big cone B. Großer Presskegel B. Grand cône B. Grote kegel C. Small cone C. Kleiner Presskegel C. Petit cône C. Kleine kegel D. Filter A D. Sieb A D.
 • Page 4 Safety advice / Sicherheitshinweise Read the following instruction • Always disconnect the appliance from carefully before using the appliance for the supply if it is left unattended and the fi rst time. before assembling, disassembling or • This appliance is not intended for use cleaning.
 • Page 5 Consignes de sécurité / Veiligheidsadvies Avant d’utiliser l’appareil pour la • Si l’appareil ou le cordon • Cet appareil est exclusivement destiné première fois, il est impératif de d’alimentation est endommagé, il à un usage domestique. Le fabricant lire attentivement les instructions doit être remplacé...
 • Page 6 Getting started / Erste Schritte Première utilisation / Het eerste gebruik 1. Place the jar onto the motor unit. 2. Put fi lter A onto fi lter B and place 3. Put the small cone onto the shaft of them on the jar with the knob placed the motor unit.
 • Page 7 Operating instructions / Bedienungsanleitung Instructions d'utilisation / Bedieningsinstructies 1. Cut an orange in two pieces and 2. If the fruit is too large, use the big 3. When fi nished, unplug the cord and place one half onto the cone. Press cone.
 • Page 8 Disposal / Entsorgung Mise au rebut / Verwijdering Old appliance for the environment and human health, Disposal which could otherwise be caused by Packaging materials inappropriate waste handling of this The packaging materials are environ- The symbol on the product or product.
 • Page 9 Componenti Componentes Componentes Εξαρτήματα A Coperchio A. Tapa A. Tampa A. Κάλυμμα B. Cono grande B. Cono grande B. Cone grande B. Μεγάλος κώνος C. Cono piccolo C. Cono pequeño C. Cone pequeno Γ. Μικρός κώνος D. Filtro A D. Filtro A D.
 • Page 10 Norme di sicurezza / Consejo de seguridad Prima di utilizzare l’apparecchio per la alimentazione, richiederne la • Questo apparecchio è progettato prima volta, leggere attentamente le sostituzione rivolgendosi al esclusivamente per uso domestico. seguenti istruzioni. produttore, a un suo agente Il produttore declina qualsiasi •...
 • Page 11 Avisos de segurança / Υποδείξεις ασφαλείας Leia as seguintes instruções • Se o aparelho ou o cabo de • Este aparelho destina-se apenas à atentamente antes de utilizar o alimentação estiver danifi cado, terá utilização doméstica. O fabricante não electrodoméstico pela primeira vez. de ser substituído pelo fabricante, aceita qualquer responsabilidade por •...
 • Page 12 Operazioni preliminari / Introducción Introdução / Ξεκινώντας 1. Posizionare la vaschetta nell'unità 2. Posizionare il fi ltro A sul fi ltro B 3. Inserire il cono piccolo nell'asta motore. e inserirli sulla vaschetta con la dell'unità motore. Collegare il cavo manopola situata sulla maniglia alla rete elettrica.
 • Page 13 Istruzioni per l'uso / Instrucciones de funcionamiento Instruções de funcionamento / Οδηγίες Λειτουργίας 1. Tagliare un'arancia in due parti 2. Se il frutto dovesse essere troppo 3. Una volta terminata l'operazione, e posizionarne metà sul cono. grande, utilizzare il cono più grande. scollegare il cavo e rimuovere i coni, Premere delicatamente e il Posizionarla sul cono piccolo,...
 • Page 14 Smaltimento / Cómo desechar el electrodoméstico Eliminação / Απόρριψη Apparecchio usato disposizioni in materia di smaltimento Smaltimento delle apparecchiature elettriche Materiali di imballaggio ed elettroniche contribuisce alla I materiali di imballaggio utilizzati sono Il simbolo riportato salvaguardia dell'ambiente e alla tutela ecologici e riciclabili.
 • Page 15 Delar Komponenter Osat Komponenter A. Kåpa A Låg A. Kansi A. Deksel B. Stor kon B. Stor kegle B. Iso puserrin B. Stor kjegle C. Liten kon C. Lille kegle C. Pieni puserrin C. Liten kjegle D. Filter A D. Filter A D.
 • Page 16 Säkerhet / Sikkerhedsråd Läs följande instruktioner noga innan kvalifi cerad person för att undvika • Maskinen är endast avsedd för du använder apparaten för första fara. hushållsbruk. Tillverkaren ansvarar gången. • Koppla alltid från apparaten från inte för skada som uppstår vid felaktig •...
 • Page 17 Turvallisuusohjeita / Sikkerhetsråd Lue seuraavat ohjeet huolellisesti, • Irrota laite aina virtalähteestä, jos • Laite on tarkoitettu vain kotikäyttöön. ennen kuin käytät laitetta laite jää vartioimatta, sekä ennen Valmistaja ei ota vastuuta ensimmäisen kerran. sen kokoamista, purkamista ja mahdollisista vaurioista, jotka •...
 • Page 18 Komma igång / Sådan kommer du i gang Aluksi / Slik kommer du i gang 1. Ställ kannan på motorenheten. 2. Placera fi lter A ovanpå fi lter B. Placera 3. Placera den lilla konen på dem på kannan med knoppen motorenhetens axel.
 • Page 19 Bruksanvisning / Betjeningsvejledning Käyttöohjeet / Bruksanvisning 1. Dela en apelsin i två halvor. Placera 2. Använd den stora konen om frukten 3. Dra ut sladden när du är klar. Ta bort en av halvorna på konen. Tryck ner är för stor. Sätt den ovanpå den lilla konerna, fi ltren och kannan.
 • Page 20 Kassering / Bortskaffelse Hävittäminen / Kassering Gammal apparat hälsa, som annars skulle kunna uppstå Kassering på grund av felaktig avfallshantering Förpackningsmaterial av produkten. För mer detaljerad Förpackningsmaterialen är Symbolen på produkter eller information om återvinning av produkten miljövänliga och går att återvinna. förpackningar visar att produkten inte kontaktar du ditt kommunkontor, en Plastkomponenterna är markerade med...
 • Page 21 Součásti Komponenty Компоненты Компоненти A. Kryt A. Kryt A. Крышка A. Кришка B. Velký kužel B. Veľký kužeľ B. Большой конус В Велика конусна насадка C. Malý kužel C. Malý kužeľ C. Малый конус C Мала конусна насадка D. Filtr A D.
 • Page 22 Bezpečnostní pokyny / Bezpečnostné informácie Před prvním použitím přístroje si • Před montáží, demontáží a čištěním pečlivě přečtěte následující pokyny. přístroje nebo pokud je přístroj • Tento přístroj není určen k použití ponechán bez dozoru, vždy vytáhněte osobami (včetně dětí) se sníženými zástrčku ze zásuvky.
 • Page 23 Меры предосторожности / Поради щодо техніки безпеки Перед первым применением по обслуживанию или другим • Данное устройство предназначено устройства внимательно прочтите квалифицированным специалистом. для использования только в следующую инструкцию. • Всегда вынимайте вилку из розетки, домашних условиях. Изготовитель • Устройство не предназначено оставляя...
 • Page 24 Začínáme / Začíname Подготовка к работе / Початок роботи 1. Nasaďte nádobu na motorovou 2. Nasaďte fi ltr A na fi ltr B a položte je na 3. Nasaďte malý kužel na hřídel jednotku. nádobu tak, aby se ovladač nacházel motorové...
 • Page 25 Pokyny k obsluze / Návod na používanie Руководство по эксплуатации / Посібник з експлуатації 1. Rozřízněte pomeranč na dvě části 2. Pokud je ovoce příliš velké, použijte 3. Po dokončení odpojte kabel a a položte jednu polovinu na kužel. velký kužel. Nasaďte jej na malý kužel vyjměte kužely, fi ltry a nádobu.
 • Page 26 Likvidace / Likvidácia Утилизация / Утилізація Starý přístroj životní prostředí a lidské zdraví, které Likvidace by mohly být způsobeny nevhodným Obalové materiály zpracováním odpadu z tohoto výrobku. Obalové materiály jsou ekologické a Symbol na výrobku nebo na Více informací o recyklaci tohoto výrobku lze je recyklovat.
 • Page 27 Części i oznaczenia A készülék részei Dijelovi Componente A. Pokrywa A. Fedél A. Poklopac A. Capac B. Duży stożek B. Nagy kúp B. Veliki stožac B. Con Mare C. Mały stożek C. Kis kúp C. Mali stožac C. Con Mic D.
 • Page 28 Bezpieczeństwo / Biztonsági előírások Przed pierwszym użyciem urządzenia • W przypadku uszkodzenia przewodu • Urządzenie jest przeznaczone tylko należy uważnie przeczytać poniższe zasilającego powinien być on do użytku domowego. Producent instrukcje. wymieniony przez producenta, nie ponosi żadnej odpowiedzialności • Niniejsze urządzenie nie jest autoryzowany punkt serwisowy lub za ewentualne szkody wynikające z przeznaczone do użytku przez osoby...
 • Page 29 Sigurnosni savjeti / Sfaturi de siguranţă Pažljivo pročitajte sljedeće upute prije • Kad uređaj ne koristite, kao i prije prvog korištenja uređaja. rastavljanja, sastavljanja ili čišćenja, • Ovaj uređaj nije namijenjen za uvijek ga držite iskopčanog iz korištenje osobama (uključujući napajanja.
 • Page 30 Rozpoczęcie użytkowania / Üzembe helyezés Početak rada / Ghid de iniţiere 1. Umieścić dzbanek na module silnika. 2. Nałożyć fi ltr A na fi ltr B i założyć je na 3. Nałożyć mały stożek na wałek modułu dzbanek, tak aby pokrętło znajdowało silnika.
 • Page 31 Obsługa urządzenia / Üzemeltetési tájékoztató Upute za rad / Instrucţiuni de utilizare 1. Przeciąć pomarańczę na pół i umieścić 2. Jeśli owoc jest za duży, należy użyć 3. Po zakończeniu odłączyć przewód jedną połówkę na stożku. Docisnąć dużego stożka. Założyć go na mały i zdjąć...
 • Page 32 Utylizacja / Hulladékkezelés Odlaganje / Protecţia mediului Stare urządzenie oraz zdrowie, który mógłby być wynikiem Utylizacja niewłaściwego złomowania tego Opakowania produktu. Aby uzyskać szczegółowe Materiały na opakowania są przyjazne Symbol na urządzeniu lub na jego dane dotyczące możliwości recyklingu środowisku i mogą być poddawane opakowaniu oznacza, że tego produktu niniejszego urządzenia, należy recyklingowi.
 • Page 33 Sestavni deli Sastāvdaļas Sudedamosios dalys A. Pokrov A. Vāks A. Dangtis B. Večji nastavek za B. Lielais konuss B. Didelis kūgis ožemanje C. Mazais konuss C. Mažasis kūgis C. Manjši nastavek za D. Filtrs A D. Filtras A ožemanje E. Filtrs B E.
 • Page 34 Varnostni nasveti / Drošības instrukcijas Pred prvo uporabo naprave natančno · Nikoli ne razstavljajte aparata, dokler preberite naslednja navodila. ta še deluje. · Ožemalnika ne smejo uporabljati · Izogibajte se stiku s premičnimi deli. osebe oz. otroci z zmanjšanimi Lahko bi se poškodovali! fi zičnimi, zaznavnimi ali umskimi ·...
 • Page 35 Saugos patarimas Prieš pirmą kartą naudodami prietaisą • Niekada neatlaisvinkite priedų atidžiai perskaitykite šias instrukcijas. prietaisui veikiant. • Šis prietaisas neskirtas sutrikusių • Venkite sąlyčio su judančiomis fi zinių, jutimo ar protinių galimybių dalimis. Galite susižaloti! asmenims (taip pat vaikams) arba •...
 • Page 36 Kako začeti / Darba sākšana Naudojimo pradžia 1. Namestite vrč na enoto z motorjem. 2. Namestite fi ltra A in B na vrč; gumb 3. Na os enote z motorjem namestite naj bo na ročaju vrča. Z obračanjem manjši stožec (nastavek za ožemanje). na levo ali na desno prilagodite Priključite kabel na vtičnico.
 • Page 37 Navodila za uporabo / Lietošanas norādījumi Naudojimo instrukcijos 1. Prerežite pomarančno na polovico 2. Če je sadež prevelik, uporabite večji 3. Ko končate, potegnite vtikač iz in en del položite na nastavek za stožec; namestite ga na manjši stožec, vtičnice in snemite stožca, fi ltra in ožemanje.
 • Page 38 Odstranjevanje naprave / Utilizācija Išmetimas Odstranjevanje naprave Odsluženi aparati negativne posledice za okolje in Embalaža človekovo zdravje, ki bi sicer nastale z Embalaža je iz okolju prijaznih materialov, nepravilnim ravnanjem pri odstranitvi ki jih je mogoče reciklirati. Plastični deli so Znak na izdelku ali na njegovi tega izdelka.
 • Page 39 Electrolux Floor Care & Small Appliances AB St. Göransgatan 143 S-105 45 Stockholm Sweden Share more of our thinking at 3483 Z ZJP1250 02021111 www.electrolux.com ZAN IFU-Juice Press.indd 40 ZAN IFU-Juice Press.indd 40 03.11.11 16:15 03.11.11 16:15...