Nokia T20 Manual
Hide thumbs Also See for T20:

Advertisement

Quick Links

Nokia T20
Udhëzues Përdorues
Botimi 2022-03-21 sq

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Nokia T20

 • Page 1 Nokia T20 Udhëzues Përdorues Botimi 2022-03-21 sq...
 • Page 2: Table Of Contents

  Nokia T20 Udhëzues Përdorues Indeksi 1 Mbi këtë udhëzues përdorimi 2 Fillimi Keys and parts ......... .
 • Page 3 Nokia T20 Udhëzues Përdorues 7 Organizimi i ditës tuaj Date and time ......... .
 • Page 4 “Për sigurinë tuaj” dhe “Siguria e produktit” në udhëzuesin e printuar të përdorimit ose në www.nokia.com/support para se ta përdorni pajisjen. Për të mësuar se si të filloni me pajisjen tuaj të re, lexoni udhëzuesin e printuar të përdorimit.
 • Page 5: Fillimi

  Nokia T20 Udhëzues Përdorues 2 Fillimi KEYS AND PARTS Your tablet This user guide applies to the following models: TA-1394, TA-1397, TA-1392. 1. Flash 8. Hall sensor 2. Camera 9. Front camera 3. Loudspeaker 10. Light sensor 4. Power/Lock key 11.
 • Page 6: Insert The Sim And Memory Cards

  Nokia T20 Udhëzues Përdorues Pjesët dhe lidhësit, magnetizmi Mos e lidhni me produkte që krijojnë sinjal daljeje, pasi kjo mund ta dëmtojë pajisjen. Mos lidhni burim rryme elektrike në lidhësin e audios. Nëse në lidhësin e audios lidhni pajisje të jashtme ose kufje, përveç...
 • Page 7: Charge Your Tablet

  Nokia T20 Udhëzues Përdorues Insert the memory card TA-1392 1. Open the memory card tray: push the tray opener pin in the tray hole and slide the tray out. 2. Put the memory card in the memory card slot on the tray.
 • Page 8: Switch On And Set Up Your Tablet

  Nokia T20 Udhëzues Përdorues 2. Connect the cable to your tablet. Your tablet supports the USB-C cable. You can also charge your tablet from a computer with a USB cable, but it may take a longer time. If the battery is completely discharged, it may take several minutes before the charging indicator is displayed.
 • Page 9 Nokia T20 Udhëzues Përdorues Tap and hold to drag an item Place your finger on the item for a couple of seconds, and slide your finger across the screen. Swipe Place your finger on the screen, and slide your finger in the direction you want.
 • Page 10 Nokia T20 Udhëzues Përdorues Scroll through a long list or menu Slide your finger quickly in a flicking motion up or down the screen, and lift your finger. To stop the scrolling, tap the screen. Zoom in or out Place 2 fingers on an item, such as a map, photo, or web page, and slide your fingers apart or together.
 • Page 11 Nokia T20 Udhëzues Përdorues Lock the screen orientation The screen rotates automatically when you turn the tablet 90 degrees. To lock the screen in portrait mode, swipe down from the top of the screen, and tap Auto-rotate . Navigate with gestures To switch on using gesture navigation, tap Settings >...
 • Page 12: Bazat

  Nokia T20 Udhëzues Përdorues 3 Bazat CONTROL VOLUME Change the volume To change the volume of the tablet, press the volume keys on the top left corner of your tablet. To change the volume for media and apps, press the volume down key to see the volume status bar, tap �, and drag the slider on the volume bar for media and apps left or right.
 • Page 13: Battery Life

  Nokia T20 Udhëzues Përdorues Switch spell checker off Tap Settings > System > Languages & input > Advanced > Spell checker , and switch Use spell checker off. BATTERY LIFE There are steps you can take to save power on your tablet.
 • Page 14: Fm Radio

  Nokia T20 Udhëzues Përdorues Increase or decrease the display size 1. Tap Settings > Accessibility . 2. Tap Display size and to adjust the display size, drag the display size level slider. FM RADIO To listen to the radio, you need to connect a compatible headset to the tablet. The headset acts as an antenna.
 • Page 15: Protect Your Tablet

  Nokia T20 Udhëzues Përdorues 4 Protect your tablet PROTECT YOUR TABLET WITH A SCREEN LOCK You can set your tablet to require authentication when unlocking the screen. Set a screen lock 1. Tap Settings > Security > Screen lock .
 • Page 16: Kamera

  Nokia T20 Udhëzues Përdorues 5 Kamera CAMERA BASICS Take a photo Shoot sharp and vibrant photos – capture the best moments in your photo album. 1. Tap Camera . 2. Take aim and focus. 3. Tap �. Take a selfie 1.
 • Page 17 Nokia T20 Udhëzues Përdorues Share your photos and videos 1. Tap Photos , tap the photo you want to share and tap �. 2. Select how you want to share the photo or video. © 2022 HMD Global Oy. Të gjitha të drejtat të rezervuara.
 • Page 18: Interneti Dhe Lidhjet

  Nokia T20 Udhëzues Përdorues 6 Interneti dhe lidhjet ACTIVATE WI-FI Turn on Wi-Fi 1. Tap Settings > Network & internet > Wi-Fi . 2. Switch Use Wi-Fi on. 3. Select the connection you want to use. Your Wi-Fi connection is active when � is shown on the status bar at the top of the screen.
 • Page 19 Nokia T20 Udhëzues Përdorues 1. Tap Settings > Connected devices > 4. Tap Pair new device and tap the device Connection preferences > Bluetooth . you want to pair with from the list of discovered Bluetooth devices. 2. Switch Bluetooth to On .
 • Page 20: Vpn

  Nokia T20 Udhëzues Përdorues You may need a virtual private network (VPN) connection to access your company resources, such as intranet or corporate mail, or you may use a VPN service for personal purposes. Contact your company IT administrator for details of your VPN configuration, or check your VPN service’s website for additional info.
 • Page 21: Organizimi I Ditës Tuaj

  Nokia T20 Udhëzues Përdorues 7 Organizimi i ditës tuaj DATE AND TIME Set date and time Tap Settings > System > Date & time . Update the time and date automatically You can set your tablet to update the time, date, and time zone automatically. Automatic update is a network service and may not be available depending on your region or network service provider.
 • Page 22: Calendar

  Nokia T20 Udhëzues Përdorues CALENDAR Manage calendars Tap Calendar > �, and select what type of calendar you want to see. Calendars are added automatically when you add an account to your tablet. To add a new account with a calendar, go to the apps menu and tap Settings > Accounts > Add account .
 • Page 23: Maps

  Nokia T20 Udhëzues Përdorues 8 Maps FIND PLACES AND GET DIRECTIONS Find a spot Google Maps helps you find specific locations and businesses. 1. Tap Maps . 2. Write search words, such as a street address or place name, in the search bar.
 • Page 24: Apps, Updates, And Backups

  Nokia T20 Udhëzues Përdorues 9 Apps, updates, and backups GET APPS FROM GOOGLE PLAY You need to have a Google account added to your tablet to use Google Play services. Charges may apply to some of the content available in Google Play. To add a payment method, tap Play Store , tap your Google logo next to the search field, and then tap Payment methods .
 • Page 25: Update Your Tablet Software

  Nokia T20 Udhëzues Përdorues UPDATE YOUR TABLET SOFTWARE Install available updates Tap Settings > System > Advanced > System update > Check for update to check if updates are available. When your tablet notifies you that an update is available, just follow the instructions shown on your tablet.
 • Page 26: Informacionet Për Produktin Dhe Sigurinë

  Nokia T20 Udhëzues Përdorues 10 Informacionet për produktin dhe sigurinë PËR SIGURINË TUAJ Lexoni këto udhëzime të thjeshta. Mosrespektimi i tyre mund të rezultojë në situata të rrezikshme ose shkelje të ligjeve dhe rregulloreve vendore. Për informacione të mëtejshme, lexoni të gjithë udhëzuesin e përdoruesit.
 • Page 27 Nokia T20 Udhëzues Përdorues NDËRHYRJA Të gjitha pajisjet celulare mund të jenë të ndjeshme ndaj ndërhyrjes, e cila mund të ndikojë në funksionimin e tyre. SHËRBIMI I AUTORIZUAR Këtë produkt mund ta instalojë ose ta riparojë vetëm personeli i autorizuar.
 • Page 28 Nokia T20 Udhëzues Përdorues MBAJENI TË THATË PAJISJEN Nëse pajisja juaj është rezistente ndaj ujit, referojuni vlerësimit të saj për IP për udhëzime më të detajuara. PJESËT PREJ XHAMI Ekrani i pajisjes është prej xhami. Xhami mund të thyhet nëse pajisja hidhet mbi një sipërfaqe të...
 • Page 29: Network Services And Costs

  Nokia T20 Udhëzues Përdorues Kjo pajisje ndjek udhëzimet për ekspozimin ndaj RF-së, kur përdoret në një pozicion normal ndaj veshit ose kur është vendosur të paktën 1,5 centimetra (5/8 inçë) larg nga trupi. Vlerat maksimale specifike të SAR-it mund të gjenden në seksionin e informacionit për certifikimin (SAR) të...
 • Page 30: Riciklimi

  Nokia T20 Udhëzues Përdorues inside the device and damage it. the surface of the device. • Do not open the device other than as • Do not paint the device. Paint can prevent instructed in the user guide. proper operation.
 • Page 31: Battery And Charger Information

  Nokia T20 Udhëzues Përdorues Simboli i koshit me rrota, i shënuar me kryq në produktin tuaj, në bateri, në udhëzues ose në paketim, ju kujton se të gjitha produktet elektrike dhe elektronike dhe bateritë duhet të dërgohen në një pikë të veçantë grumbullimi kur dalin jashtë përdorimit. Mos i hidhni këto produkte si mbetje të...
 • Page 32: Fëmijët E Vegjël

  Nokia T20 Udhëzues Përdorues Use the battery and charger for their intended purposes only. Improper use, or use of unapproved or incompatible batteries or chargers may present a risk of fire, explosion, or other hazard, and may invalidate any approval or warranty. If you believe the battery or charger is damaged, take it to a service centre or your device dealer before continuing to use it.
 • Page 33: Mjetet

  Nokia T20 Udhëzues Përdorues përshtatshme. i pajisjes dhe/ose kompjuterit. • Instaloni një antivirus dhe softuerë të • Nëse keni akses te shenjat e referimit dhe tjerë të sigurisë në pajisjen tuaj dhe çdo lidhjet e instaluara paraprakisht në sajte kompjuter të lidhur. Përdorni vetëm një...
 • Page 34: Mbi Menaxhimin E Të Drejtave Dixhitale

  Nokia T20 Udhëzues Përdorues Testet për vlerën SAR kryhen me pajisjen në pozicionet standarde të përdorimit, duke transmetuar në nivelin më të lartë të fuqisë së certifikuar dhe në të gjitha bandat e frekuencave. Referojuni www.nokia.com/phones/sar për vlerën maksimale SAR të pajisjes.
 • Page 35 HMD Global Privacy Policy, available at http://www.nokia.com/phones/privacy, applies to your use of the device. HMD Global Oy is the exclusive licensee of the Nokia brand for phones & tablets. Nokia is a registered trademark of Nokia Corporation. Android, Google and other related marks and logos are trademarks of Google LLC.
 • Page 36 OZO is a trademark of Nokia Technologies Oy. © 2022 HMD Global Oy. Të gjitha të drejtat të rezervuara.

This manual is also suitable for:

Ta-1394Ta-139, ta-1392

Table of Contents