Download  Print this page

Sony Dream Machine ICF-DS15IP Reference Manual Page 2

Personal audio docking system.
Hide thumbs
   

Advertisement

Steun
Netsnoer
Afstandsbe-
dieningssensor
FM-draadantenne
De toetsen VOLUME + en  zijn voorzien van een voelstip.
Opmerking
 In deze naslaggids wordt "iPod" gebruikt als
algemene verwijzing naar functies van een iPod
of iPhone, tenzij anders aangegeven in de tekst
Nederlands
of afbeeldingen.
Verwijdering van oude
elektrische en elektronische
apparaten (Toepasbaar in de
WAARSCHUWING
Europese Unie en andere
Europese landen met gescheiden
Stel het apparaat niet bloot aan regen
inzamelingssystemen)
of vocht. Zo kunt u het risico op brand
Het symbool op het product of op de verpakking
of elektrische schokken verkleinen.
wijst erop dat dit product niet als huishoudelijk
Dek de ventilatieopeningen van het apparaat niet
afval mag worden behandeld. Het moet echter
af met bijvoorbeeld kranten, tafelkleden en
naar een plaats worden gebracht waar elektrische
gordijnen. Zo kunt u het risico op brand
en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als
verkleinen. Plaats ook geen brandende kaarsen op
u ervoor zorgt dat dit product op de correcte
het apparaat.
manier wordt verwerkt, voorkomt u voor mens en
Stel het apparaat niet bloot aan waterdruppels of
milieu negatieve gevolgen die zich zouden
spatten en plaats geen met vloeistof gevulde
kunnen voordoen in geval van verkeerde
voorwerpen, zoals een vaas, op dit apparaat. Zo
afvalbehandeling. De recycling van materialen
kunt u het risico op brand of elektrische schokken
draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke
verkleinen.
bronnen. Voor meer details in verband met het
Plaats het apparaat niet in een gesloten ruimte,
recyclen van dit product, neemt u contact op met
zoals een boekenkast of inbouwkast.
de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de
dienst belast met de verwijdering van
Stel de batterijen (geïnstalleerde accu of
huishoudafval of de winkel waar u het product
batterijen) niet langdurig bloot aan extreem hoge
hebt gekocht.
temperaturen, zoals zonlicht, vuur, enzovoort.
Geldt ook voor dit accessoire: Afstandsbediening
Aangezien de stekker wordt gebruikt om het
apparaat los te koppelen van de netvoeding, moet
Verwijdering van oude
u het apparaat aansluiten op een gemakkelijk
batterijen (in de Europese Unie
toegankelijk stopcontact. Als er een probleem
en andere Europese landen
optreedt met het apparaat, moet u de stekker van
met afzonderlijke
het apparaat onmiddellijk uit het stopcontact
inzamelingssystemen)
halen.
Dit symbool op de batterij of verpakking wijst
Het apparaat blijft onder (net) spanning staan
erop dat de meegeleverde batterij van dit product
zolang de stekker in het stopcontact zit, zelfs als
niet als huishoudelijk afval behandeld mag
het apparaat is uitgeschakeld.
worden.
Het naamplaatje en belangrijke
Op sommige batterijen kan dit symbool
veiligheidsinformatie bevinden zich aan de
voorkomen in combinatie met een chemisch
onderkant van het apparaat.
symbool. De chemische symbolen voor kwik (Hg)
of lood (Pb) worden toegevoegd als de batterij
OPGELET
meer dan 0,0005 % kwik of 0,004 % lood bevat.
Er bestaat explosiegevaar als de batterij verkeerd
Door deze batterijen op juiste wijze af te voeren,
wordt vervangen. Vervang de batterij alleen door
voorkomt u voor mens en milieu negatieve
een batterij van hetzelfde type.
gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in
Opmerking voor klanten: de volgende
geval van verkeerde afvalbehandeling. Het
informatie is enkel van toepassing voor
recycleren van materialen draagt bij tot het
apparaten die verkocht worden in landen die
vrijwaren van natuurlijke bronnen.
de EU-richtlijnen in acht nemen
In het geval dat de producten om redenen van
De fabricant van dit product is Sony Corporation,
veiligheid, prestaties dan wel in verband met data-
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
integriteit een permanente verbinding met batterij
De geauthoriseerde vertegenwoordiging voor
vereisen, dient deze batterij enkel door
EMC en produkt veiligheid is Sony Deutschland
gekwalificeerd servicepersoneel vervangen te
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
worden.
Duitsland. Voor service- of garantiezaken
Om ervoor te zorgen dat de batterij op een juiste
verwijzen wij u graag naar de addressen in de
wijze zal worden behandeld, dient het product
afzonderlijke service/garantie documenten.
aan het eind van zijn levenscyclus overhandigd te
worden aan het desbetreffende inzamelingspunt
voor de recyclage van elektrisch en elektronisch
Voorzorgsmaatregelen
materiaal.
Voor alle andere batterijen verwijzen we u naar
 Trek voor het loskoppelen van het apparaat aan
het gedeelte over hoe de batterij veilig uit het
de stekker, niet aan het snoer.
product te verwijderen. Overhandig de batterij bij
 Er wordt een krachtige magneet gebruikt in de
het desbetreffende inzamelingspunt voor de
luidspreker, dus houd creditcards met
recyclage van batterijen.
magnetische codering en horloges die met de
Voor meer details in verband met het recyclen
hand worden opgewonden, TV-toestellen met
van dit product of batterij, neemt u contact op
een cathodestraalbuis of projectoren, enz., weg
met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de
bij het apparaat zodat wordt voorkomen dat
dienst belast met de verwijdering van
deze voorwerpen worden beschadigd door de
huishoudafval of de winkel waar u het product
magneet.
hebt gekocht.
 Plaats het apparaat niet in de buurt van
warmtebronnen, zoals radiatoren of
Met alle vragen over of eventuele problemen met
het apparaat kunt u terecht bij de dichtstbijzijnde
luchtkanalen, of op een plaats waar het apparaat
Sony-handelaar.
wordt blootgesteld aan direct zonlicht,
overmatige hoeveelheden stof, mechanische
trillingen of schokken.
 Laat voldoende ruimte vrij voor luchtcirculatie
om oververhitting van het apparaat te
voorkomen. Plaats het apparaat niet op een
zachte ondergrond (een tapijt, een deken,
enzovoort) of in de buurt van gordijnen of
andere stoffen waardoor de ventilatieopeningen
kunnen worden afgedekt.
 Als een voorwerp of vloeistof in het apparaat
terechtkomt, moet u de stekker van het
apparaat uit het stopcontact trekken en het
apparaat laten nakijken door bevoegde
servicetechnici voordat u het verder gebruikt.
 Raak de antenne en de stekker niet aan tijdens
een onweersbui.
 Raak het apparaat niet aan met natte handen.
 Plaats het apparaat niet in de buurt van water.
OPMERKINGEN OVER LITHIUMBATTERIJ
 Veeg de batterij schoon met een droge doek
voor een goed contact.
 Houd bij het plaatsen van de batterij rekening
met de juiste polariteit.
 Houd de batterij niet vast met een metalen
tang. Als u dit wel doet, kan er kortsluiting
optreden.
Regionummer 0:
Bedieningshandelingen
 De zomertijd begint om 01.00 u op de laatste
zondag van maart.
 De standaardtijd begint om 02.00 u op de
Voedingsbron
laatste zondag van oktober.
Regionummer 1:
 De zomertijd begint om 02.00 u op de laatste
Dit apparaat bevat een CR2032-batterij als back-
zondag van maart.
upvoedingsbron om ervoor te zorgen dat de klok
 De standaardtijd begint om 03.00 u op de
en het alarm blijven werken in geval van een
laatste zondag van oktober.
stroomstoring (No Power No Problem-systeem).
Regionummer 2:
Opmerking voor klanten in Europa
 De zomertijd begint om 03.00 u op de laatste
De klok is in de fabriek ingesteld en het geheugen
zondag van maart.
wordt gevoed door de vooraf geïnstalleerde Sony
 De standaardtijd begint om 04.00 u op de
CR2032-batterij. Als "0:00" in het display wordt
laatste zondag van oktober.
weergegeven wanneer het apparaat voor het eerst
op het stopcontact wordt aangesloten, is de
De aanpassing naar de zomertijd
batterij wellicht bijna leeg. Neem in dat geval
uitschakelen tijdens de zomertijdperiode
contact op met uw Sony-handelaar. De vooraf
De automatische aanpassing naar de zomertijd
geïnstalleerde Sony CR2032-batterij wordt gezien
kan worden geannuleerd.
als onderdeel van het product en valt onder de
Houd CLOCK en SNOOZE/BRIGHTNESS op het
garantieverklaring.
apparaat gedurende minstens 2 seconden tegelijk
U moet de "Opmerking voor klanten in Europa"
ingedrukt terwijl de klok wordt weergegeven.
(in deze gebruiksaanwijzing) laten zien aan een
" " en "OFF" worden in het display weergegeven
Sony-handelaar om de garantie voor dit product
om aan te geven dat de automatische aanpassing
te valideren.
naar de zomertijd is geannuleerd. Het display
Wanneer de batterij
keert terug naar de klok.
vervangen
Opmerkingen
 Het moment waarop de tijd op het apparaat
Als de batterij bijna leeg is, wordt "" in het
automatisch wordt gewijzigd naar de zomertijd
display weergegeven.
(zie boven), wordt bepaald door
Als er een stroomstoring optreedt terwijl de
omstandigheden en de wetgeving in elk land/
batterij bijna leeg is, worden de huidige tijd en het
elke regio. Mocht dit afwijken van de gewenste
huidige alarm gewist.
aanpassing, annuleert u de automatische
Vervang de batterij door een Sony CR2032-
aanpassing naar de zomertijd en stelt u de
lithiumbatterij. Als u een andere batterij gebruikt,
zomertijd handmatig in. Klanten die in landen/
kan dit brand of een ontploffing tot gevolg
regio's wonen waar de zomertijd niet wordt
hebben.
gebruikt, moeten de automatische aanpassing
naar de zomertijd annuleren voordat het
De batterij vervangen
apparaat wordt gebruikt.
1
Houd het netsnoer aangesloten op het
 Als u de automatische aanpassing naar de
zomertijd weer wilt activeren, houdt u CLOCK
stopcontact, verwijder de schroef van het
en SNOOZE/BRIGHTNESS op het apparaat
batterijvak aan de onderkant van het
gedurende minstens 2 seconden tegelijk
apparaat en open het deksel (zie afb. ).
ingedrukt.
2
Verwijder de oude batterij en plaats een
" " en "On" worden in het display weergegeven
om aan te geven dat de automatische aanpassing
nieuwe batterij met de pluspool  naar
naar de zomertijd is geactiveerd. Het display
boven gericht in het batterijvak
keert terug naar de klok.
(zie afb. ).
De klok handmatig instellen
3
Plaats het deksel van het batterijvak terug
Om de klok handmatig in te stellen, gaat u als
en draai de schroef aan.
volgt te werk.
4
Druk op , RADIO BAND, AUDIO IN
1
Sluit het apparaat aan op het stopcontact.
of SNOOZE/BRIGHTNESS op het
2
Houd CLOCK ingedrukt tot het jaar
apparaat om "
" in het display uit te
knippert in het display.
schakelen.
3
Druk herhaaldelijk op TIME SET + of –
Opmerking
om het jaar in te stellen en druk
 Wanneer u de batterij vervangt, mag u het
vervolgens op CLOCK.
netsnoer niet loskoppelen van het stopcontact.
4
Herhaal stap 3 om de maand, de dag, het
Anders worden de huidige datum, de huidige
tijd, het alarm en de voorkeurszenders gewist.
uur en de minuten in te stellen.
De seconden gaan lopen vanaf nul.
Opmerkingen
 Als u tijdens het instellen van de klok ongeveer
1 minuut niet op een toets drukt, wordt het
instellen geannuleerd.
 Er is een honderdjarige kalender (2011 - 2110)
geïnstalleerd op dit apparaat. Wanneer de
datum is ingesteld, wordt de dag van de week
automatisch weergegeven.
MON = maandag, TUE = dinsdag,
WED = woensdag, THU = donderdag,
FRI = vrijdag, SAT = zaterdag, SUN = zondag
Reset-toets
Het jaar en de datum weergeven
Druk tijdens de klokweergave één keer op CLOCK
op het apparaat voor de datum en een tweede keer
voor het jaar.
Na enkele seconden keert het display automatisch
terug naar de huidige tijd.
CR2032
Afstandsbediening
Voordat u de bijgeleverde afstandsbediening
gebruikt, moet u het plastic beschermlaagje
verwijderen.
Het apparaat resetten
Richt de afstandsbediening op
Druk met een puntig voorwerp op deze knop als
(Afstandsbedieningssensor) op het apparaat.
het apparaat niet goed werkt. De
fabrieksinstellingen worden hersteld voor de tijd,
het alarm, de voorkeurszenders enz. (zie afb. ).
Uw iPod opladen
U kunt het apparaat gebruiken als batterijlader.
Het opladen begint wanneer de iPod wordt
aangesloten op het apparaat.
De aanduiding voor de oplaadstatus wordt in het
display van de iPod weergegeven. Raadpleeg de
gebruikershandleiding van de iPod voor meer
informatie.
De klok instellen
De klok voor het eerst
instellen
Dit apparaat is in de fabriek ingesteld op de
huidige datum en tijd en wordt gevoed door een
reservebatterij. U hoeft het apparaat de eerste keer
De toetsen VOL + en  zijn voorzien van
alleen maar aan te sluiten op het stopcontact en
een voelstip.
uw tijdzone te selecteren.
1
Sluit het apparaat aan op het stopcontact.
OFF
De huidige CET-tijd (Centraal-Europese tijd)
 De huidige functie beëindigen en het afspelen
wordt weergegeven in het display.
stoppen.
2
Houd MODE minstens
 Een alarm/sluimerfunctie die geactiveerd is,
stoppen.
2 seconden ingedrukt.
Regionummer "1" knippert in het display.
 (Afspelen/Pauzeren)
3
Druk herhaaldelijk op TIME SET + of –
 Start het afspelen van de iPod. Druk nogmaals
om het nummer als volgt te selecteren:
als u het afspelen wilt pauzeren/hervatten.
 (Vooruit)
Regionummer Tijdzone
 Naar de volgende track gaan.
1
Centraal-Europese tijd/
 Ingedrukt houden terwijl u naar het
(standaard-
Centraal-Europese
weergegeven geluid luistert als u een gewenst
instelling)
zomertijd
punt wilt zoeken.
2
Oost-Europese tijd/
 (Achteruit)
Oost-Europese zomertijd
 Naar de vorige track gaan. Tijdens het afspelen
0
West-Europese tijd/
brengt deze bedieningshandeling u terug naar
het begin van de huidige track. Druk twee keer
West-Europese zomertijd
als u wilt teruggaan naar de vorige track.
4
Druk op DSPL/ENT om de tijdzone in te
 Ingedrukt houden terwijl u naar het
stellen.
weergegeven geluid luistert als u een gewenst
punt wilt zoeken.
Opmerkingen
 Druk in stap 4 op MODE in plaats van op
MENU
DSPL/ENT om het instellen van de tijdzone te
 Teruggaan naar het vorige menu.
annuleren.
 Hoewel de klok correct is ingesteld in de
 (Omhoog)/ (Omlaag)
fabriek, kunnen er verschillen in de tijd
 Een menu-item of een track selecteren om af te
optreden gedurende vervoer of opslag. Stel zo
spelen.
nodig de klok in op de juiste tijd en raadpleeg
ENTER
hierbij "De klok handmatig instellen".
 Het geselecteerde menu-item uitvoeren of het
Wanneer de zomertijd begint
afspelen starten.
Dit model wordt automatisch aangepast aan de
zomertijd.
SOUND
" " wordt vanaf het begin van de zomertijd
 De gewenste geluidseffecten selecteren.
(Raadpleeg "Het geluidseffect voor lage tonen
weergegeven en verdwijnt automatisch wanneer
of uitbreiding bekomen" voor meer
de zomertijd is afgelopen.
informatie.)
De automatische aanpassing naar de zomertijd is
gebaseerd op GMT (Greenwich Mean Time).
VOL +/− (Meer/minder volume)
 Het volume aanpassen.
RADIO BAND
 De radio activeren en een band selecteren.
 Als er reeds muziek afgespeeld wordt op de
PRESET +/−
iPod als u deze op het apparaat plaatst, wordt
 Een voorinstelnummer of voorkeurszender
het geluid van de iPod uitgevoerd uit de
selecteren. (Raadpleeg "De radio gebruiken"
luidsprekers van het apparaat, zelfs als er op het
voor meer informatie.)
apparaat geluid van een andere geluidsbron
TUNE +/−
werd uitgevoerd.
 Op een zender afstemmen als de radio
 Sony is niet verantwoordelijk voor verlies of
ingeschakeld is.
beschadiging van gegevens die op de iPod zijn
 Ingedrukt houden om naar AM- of FM-
vastgelegd wanneer u een iPod op dit apparaat
zenders te zoeken.
aansluit.
 Raadpleeg de website van Apple Inc. voor meer
AUDIO IN
informatie over de gebruiksomgeving voor uw
 Activeer de AUDIO IN-functie wanneer er een
iPod.
optionele component aangesloten is.
(Raadpleeg "Optionele componenten
aansluiten" voor meer informatie.)
De radio gebruiken
SLEEP
 De slaaptimer instellen. (Raadpleeg "De
De AM-kaderantenne
slaaptimer instellen" voor meer informatie.)
aansluiten
Opmerking
De vorm en lengte van de antenne zijn ontworpen
 Sommige bedieningshandelingen kunnen
voor het ontvangen van AM-signalen. Haal de
verschillen of zijn mogelijk niet beschikbaar,
antenne niet uit elkaar en rol deze niet op.
afhankelijk van het gebruikte iPod-model.
Wanneer de batterij
1
Verwijder alleen het kadergedeelte van
de plastic standaard.
vervangen
2
Monteer de AM-kaderantenne.
Bij normaal gebruik gaat de batterij (CR2025)
(Raadpleeg de Snelstartgids die bij deze
ongeveer 6 maanden mee. Als u het apparaat niet
Naslaggids geleverd is.)
meer kunt bedienen met de afstandsbediening,
3
Plaats de AM-antenneaansluiting in de
vervangt u de batterij door een nieuwe.
AM ANTENNA-aansluiting aan de
De positieve zijde () naar boven gericht
achterkant van het apparaat.
De AM-kaderantenne bijregelen
Zoek een locatie en stand waarbij de antenne een
goede ontvangst heeft.
Tip
 Pas de stand van de AM-kaderantenne aan voor
de beste ontvangst van AM-uitzendingen.
Opmerking
De AM-kaderantenne verwijderen
 Als u de afstandsbediening lange tijd niet
gebruikt, moet u de batterij verwijderen om
Houd de klem van de antenneaansluiting
eventuele beschadiging door lekkage en
ingedrukt en trek de AM-kaderantenne eruit.
corrosie te voorkomen.
Een iPod afspelen
Compatibele iPod/iPhone-
modellen
Hieronder volgen de modellen van de iPod/
iPhone die geschikt zijn.
Update de software van uw iPod/iPhone naar de
–Handmatig afstemmen
laatste versie voordat u uw iPod met dit apparaat
gebruikt.
1
Druk op RADIO BAND om de radio in te
iPod touch (4e generatie)
schakelen.
iPod touch (3e generatie)
2
Druk herhaaldelijk op RADIO BAND om
iPod touch (2e generatie)
de gewenste band te selecteren.
iPod nano (6e generatie)*
Telkens wanneer u op deze toets drukt,
iPod nano (5e generatie)
schakelt de radioband als volgt tussen AM en
iPod nano (4e generatie)
FM:
iPod nano (3e generatie)
iPod classic
FM
AM
iPhone 4
iPhone 3GS
3
Druk herhaaldelijk op TUNE + of – om
iPhone 3G
af te stemmen op de gewenste zender.
* De iPod nano (6e generatie) kan niet bediend
4
Pas het volume aan met VOLUME + of –
worden met de afstandsbediening wanneer de
opdracht "MENU", "", "" en "ENTER" wordt
(VOL + of – op de afstandsbediening).
ingedrukt.
Om de radio uit te schakelen, drukt u op OFF/
ALARM RESET (OFF op de
Informatie over auteursrechten
afstandsbediening).
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano en iPod
Opmerking
touch zijn handelsmerken van Apple Inc,
 De weergave van de FM-frequentie is
geregistreerd in de VS en andere landen.
nauwkeurig tot op 0,1 MHz. De frequenties
"Made for iPod" en "Made for iPhone" betekenen
88,00 MHz en 88,05 MHz worden bijvoorbeeld
dat een elektronisch accessoire speciaal is
weergegeven als "88.0 MHz".
ontworpen om aan te sluiten op, respectievelijk,
een iPod of iPhone en dat de ontwikkelaar van het
–Afstemmen door te scannen
accessoire verklaart dat het voldoet aan de
prestatienormen van Apple. Apple is niet
Het apparaat zoekt automatisch naar AM- of FM-
verantwoordelijk voor de werking van dit
zenders.
apparaat of voor het voldoen ervan aan de
1
Volg stappen 1 tot 2 in "Handmatig
veiligheids- en overheidsvoorschriften. Merk op
dat het gebruik van dit accessoire met een iPod of
afstemmen" en selecteer de AM- of FM-
iPhone de draadloze prestaties kan beïnvloeden.
band.
Opmerking
2
Houd TUNE + of – ingedrukt.
 Dit apparaat is niet ontworpen voor gebruik
+ : zoekt omhoog in de frequentiebanden.
met een iPad en er kunnen storingen optreden
– : zoekt omlaag in de frequentiebanden.
als u het toch op die manier gebruikt.
Het zoeken wordt gestart vanaf de frequentie
Afspelen
waarop momenteel is afgestemd. Het zoeken
stopt zodra een zender wordt ontvangen.
1
Plaats uw iPod op de dockaansluiting.
3
Pas het volume aan met VOLUME + of –
De dockaansluiting kan iets gekanteld worden.
(VOL + of – op de afstandsbediening).
–Vooraf afstemmen
U kunt maximaal 20 FM- en 10 AM-
voorkeurszenders instellen.
Een zender vooraf instellen
1
Volg stap 1 tot 4 in "Handmatig
afstemmen" en stem handmatig af op de
zender die u wilt instellen als
voorkeurszender.
2
Houd MODE op het apparaat minstens
2
Druk op .
2 seconden ingedrukt.
Het afspelen op de iPod start.
3
U kunt de aangesloten iPod bedienen met dit
Druk op PRESET + of – om het
apparaat of via de iPod zelf.
voorinstelnummer te selecteren en druk
3
Pas het volume aan met VOLUME + of –
vervolgens op DSPL/ENT op het
(VOL + of – op de afstandsbediening).
apparaat.
Voorbeeld: de volgende informatie wordt
De iPod plaatsen en verwijderen
weergegeven op het display
Wanneer u de iPod plaatst of verwijdert, houdt u
wanneer u FM 89,8 MHz opslaat
deze in dezelfde hoek vast als de dockaansluiting
onder voorinstelnummer 1 voor
op het apparaat. Trek de iPod niet te ver naar
FM.
voor.
Opmerkingen
De frequentie wordt ongeveer
 Als er een pop-upbericht weergegeven wordt op
10 seconden op het display weergegeven,
het scherm van de iPod touch of iPhone,
waarna het display terugkeert naar de huidige
raadpleegt u "Over de App".
tijd.
 Het is mogelijk om een iPod met beschermhoes
Opmerkingen
in het apparaat te plaatsen. Als de
 Herhaal deze procedure als u nog een zender
beschermhoes een correcte verbinding echter
wilt instellen.
verhindert, verwijdert u de beschermhoes voor
 Druk in stap 3 op MODE in plaats van op
u de iPod op de dockaansluiting plaatst.
DSPL/ENT om het instellen van het
 Houd het apparaat stevig vast wanneer u de
voorinstelnummer te annuleren.
iPod plaatst of verwijdert.
 Verwijder de iPod bij transport van het
 Als u een andere zender opslaat onder hetzelfde
apparaat; doet u dit niet, dan kan dit defecten
voorinstelnummer, wordt de eerder opgeslagen
veroorzaken.
zender overschreven.
 Wanneer u de iPod plaatst of verwijdert, houdt
u het apparaat stevig vast.
Afstemmen op een voorkeurszender
 Als de batterij van uw iPod bijna leeg is, dient u
1
Volg stappen 1 tot 2 in "Handmatig
deze eerst enige tijd op te laden voordat u de
afstemmen" en selecteer de AM- of FM-
iPod inschakelt.
 Als uw iPod niet tegen de steun aan de
band.
voorzijde van het apparaat kan leunen,
2
Druk op PRESET + of – om het gewenste
bevestigt u het bijgeleverde kussen onder de
voorinstelnummer te selecteren.
steun.
3
Pas het volume aan met VOLUME + of –
(VOL + of – op de afstandsbediening).
–Automatisch vooraf
7
Als "A" of "B" niet in het display wordt
afstemmen
weergegeven, drukt u nogmaals op
ALARM SET A of B.
1
Volg stappen 1 tot 2 in "Handmatig
De radio wordt op de ingestelde tijd
afstemmen" en selecteer de AM- of FM-
ingeschakeld.
band.
 Het zoemeralarm instellen
2
Houd RADIO BAND ingedrukt tot "AP"
1
Voer stap 1 tot 8 van "Het alarm
in het display knippert.
3
instellen" uit.
Druk op DSPL/ENT op het apparaat.
2
Druk op ALARM SET A of B om de
De beschikbare zenders worden automatisch
op volgorde ingesteld op het apparaat.
alarmmodus "BUZZER" te selecteren.
Tip
De instelling wordt ingevoerd.
 Druk op RADIO BAND om het automatisch
3
Als "A" of "B" niet in het display wordt
vooraf afstemmen te stoppen.
weergegeven, drukt u nogmaals op
ALARM SET A of B.
Het voorinstelnummer en de frequentie
De zoemer wordt op de ingestelde tijd
van de huidige zender weergeven
geactiveerd.
Druk één keer op DSPL/ENT op het apparaat
Opmerking
voor het voorinstelnummer en druk nogmaals op
 Het volume van het zoemeralarm kan niet
deze toets voor de frequentie.
geregeld worden.
Als u slechts één keer op DSPL/ENT drukt op het
apparaat, toont het display het voorinstelnummer
Een ingestelde alarmtijd
gedurende ongeveer 2 seconden en toont het
controleren
daarna de frequentie.
Na enige tijd keert het display automatisch terug
Druk op TIME SET + of –. De instelling wordt
naar de huidige tijd.
ongeveer 4 seconden weergegeven.
De ontvangst verbeteren
Een alarminstelling wijzigen
FM: rol de FM-draadantenne volledig uit om de
Houd TIME SET + ten minste 2 seconden
ontvangstgevoeligheid te verhogen.
ingedrukt om de alarmtijd vooruit te zetten.
AM: sluit de bijgeleverde AM-kaderantenne aan
Houd TIME SET – ten minste 2 seconden
op het apparaat. Draai de antenne
ingedrukt om de alarmtijd terug te zetten.
horizontaal voor een optimale ontvangst.
Wanneer u de toets loslaat, zal de gewijzigde tijd
Opmerkingen over radio-ontvangst
ongeveer 2 seconden knipperen. Als u de
 Plaats tijdens het gebruik de AM-kaderantenne
alarmtijd nogmaals wilt wijzigen, drukt u binnen
niet in de buurt van de stroomvoorziening, het
deze 2 seconden nogmaals op TIME SET + of –.
apparaat of andere AV-apparatuur omdat er
Als u dit niet doet, wordt de weergegeven tijd
ruis kan ontstaan.
ingesteld.
 Houd digitale muziekspelers en mobiele
Nog enkele minuten
telefoons uit de buurt van de AM-kaderantenne
en de FM-draadantenne omdat deze de
doezelen
ontvangst kunnen storen.
Druk op SNOOZE/BRIGHTNESS op het apparaat.
 Als u naar de radio luistert terwijl er een iPhone
Het geluid wordt uitgeschakeld, maar wordt na
is aangesloten op het apparaat, kan de radio-
ongeveer 10 minuten automatisch weer
ontvangst worden gestoord.
ingeschakeld.
 Als u naar de radio luistert terwijl u een iPod
U kunt de sluimertijd wijzigen door binnen
oplaadt, kan de radio-ontvangst worden
4 seconden herhaaldelijk op SNOOZE/
gestoord.
BRIGHTNESS op het apparaat te drukken.
De sluimertijd kan maximaal 60 minuten duren.
Tip
10
20
30
 Als de FM-uitzending gestoord wordt, drukt u
op MODE op het apparaat tot "MONO" in het
60
50
40
display verschijnt; de radio produceert
Om de sluimerfunctie te stoppen, drukt u op
monogeluid dat helderder klinkt.
OFF/ALARM RESET (OFF op de
afstandsbediening).
Het alarm instellen
Het alarm stoppen
Dit apparaat is uitgerust met 3 alarmmodi—iPod,
Druk op OFF/ALARM RESET (OFF op de
radio en zoemer. Om het alarm te kunnen
afstandsbediening) om het alarm uit te zetten.
instellen, moet u eerst de klok instellen (zie "De
Het alarm wordt de volgende dag weer op
klok voor het eerst instellen").
dezelfde tijd geactiveerd.
Het alarm instellen
Het alarm uitschakelen
1
Houd ALARM SET A of B ingedrukt.
Druk op ALARM ON/OFF A of B om de A- of
"WAKE UP" wordt weergegeven en het uur
B-aanduiding van het alarm in het display uit te
knippert in het display.
schakelen.
2
Druk herhaaldelijk op TIME SET + of –
Het alarm inschakelen
tot het gewenste uur wordt weergegeven.
Druk op ALARM ON/OFF A of B om de A- of
Als u snel door de uren wilt bladeren, houdt u
B-aanduiding van het alarm in het display in te
TIME SET + of – ingedrukt.
3
schakelen.
Druk op ALARM SET A of B.
De minuten knipperen.
Opmerkingen
4
 Wanneer u de iPod als alarm gebruikt, zal het
Herhaal stap 2 om de minuten in te
zoemeralarm weerklinken als er geen iPod op
stellen.
de dockaansluiting geplaatst is, er geen muziek
5
Druk op ALARM SET A of B.
opgeslagen is op de iPod of de iPod touch/
iPhone uitgeschakeld is.
De dagen van de week knipperen.
 De alarmfunctie werkt zoals normaal op de
6
Herhaal stap 2 om de dagen van de week
eerste en laatste dag van de zomertijd. Het
in te stellen.
alarm zal weerklinken als de automatische
U kunt de volgende drie opties voor de dagen
aanpassing naar de zomertijd ingesteld is en het
kiezen door te drukken op TIME SET + of –:
alarm ingesteld is op een tijdstip dat wordt
Elke dag: MON TUE WED THU FRI SAT
overgeslagen als de zomertijd begint; als het
SUN
alarm op een tijdstip ingesteld is dat overlapt als
Weekdag: MON TUE WED THU FRI
de zomertijd eindigt, dan weerklinkt het alarm
Weekend: SAT SUN
tweemaal.
7
 Als dezelfde alarmtijd is ingesteld voor zowel
Druk op ALARM SET A of B.
alarm A als B, krijgt alarm A prioriteit.
De modus voor het instellen van het alarm
 Als u geen bedieningshandeling uitvoert terwijl
wordt geopend.
het alarm afgaat, stopt het alarm na ongeveer 60
8
Druk herhaaldelijk op TIME SET + of –
minuten.
tot de gewenste alarmmodus knippert.
U kunt kiezen uit 4 instellingen: "iPod", "FM",
Opmerking over het alarm tijdens een
"AM" of "BUZZER". Stel de alarmmodus als
stroomstoring
volgt in:
Tijdens een stroomstoring werkt het zoemeralarm
– iPod: zie " De iPod gebruiken als alarm".
gedurende ongeveer 5 minuten als de batterij niet
– FM of AM: zie " Het radioalarm
bijna leeg is. Bepaalde functies worden echter als
instellen".
volgt beïnvloed:
– BUZZER: zie " Het zoemeralarm
 De achtergrondverlichting gaat niet branden.
instellen".
 Als de alarmmodus is ingesteld op de iPod of
radio, wordt dit automatisch gewijzigd naar de
 De iPod gebruiken als alarm
zoemer.
 Als er niet op OFF/ALARM RESET wordt
1
Voer stap 1 tot en met 8 uit van "Het
gedrukt, weerklinkt het alarm gedurende
alarm instellen".
ongeveer 5 minuten.
2
 Als "
" in het display wordt weergegeven, gaat
Druk op ALARM SET A of B om de
het alarm niet af als er een stroomstoring
alarmmodus "iPod" te selecteren.
optreedt. Vervang de batterij als "
" wordt
Het volumeniveau knippert in het display.
weergegeven.
3
Druk op TIME SET + of – om het volume
 De sluimerfunctie kan niet worden ingesteld
tijdens een stroomstoring.
aan te passen.
 Tijdens een stroomstoring gaat elk alarm
4
Druk op ALARM SET A of B.
slechts één keer af op de ingestelde tijd.
De instelling wordt ingevoerd.
5
Als "A" of "B" niet in het display wordt
De slaaptimer instellen
weergegeven, drukt u nogmaals op
ALARM TIME SET A of B.
Met de slaaptimer kunt u in slaap vallen terwijl u
De iPod wordt op de ingestelde tijd
geactiveerd.
naar muziek enzovoort luistert. Het afspelen of de
radio van het apparaat wordt na een ingestelde
Een iPod touch/iPhone gebruiken
tijdsduur automatisch stopgezet.
 Als u wakker wilt worden met muziek die op
een iPod touch/iPhone is opgeslagen, moet u
1
Druk op SLEEP terwijl het apparaat is
eerst de iPod touch/iPhone aansluiten op het
ingeschakeld.
apparaat. Voer de bovenstaande stappen uit om
"SLEEP" wordt weergegeven en de slaaptijd
de alarmtijd in te stellen en selecteer de
muziekfunctie.
knippert in het display.
2
 Zelfs als het instellen van het iPod-alarm
Druk op SLEEP om de duur van de
voltooid is, zal het zoemeralarm gebruikt
slaaptimer in te stellen.
worden als u de iPod touch/iPhone uitschakelt
Wanneer u op SLEEP drukt, wordt de duur (in
nadat de iPod touch/iPhone in het apparaat is
minuten) als volgt gewijzigd:
geplaatst.
90
60
30
15
 Het radioalarm instellen
OFF
1
Voer stap 1 tot en met 8 uit van "Het
Ongeveer 4 seconden nadat u de duur hebt
ingesteld en SLEEP hebt losgelaten, keert het
alarm instellen".
display terug naar de huidige tijd en wordt de
2
Druk op ALARM SET A of B om de
slaaptimer gestart.
radioband te kiezen ("FM" of "AM").
Het apparaat speelt gedurende de tijd die u
Het voorinstelnummer knippert in het display.
hebt ingesteld en stopt dan.
3
Druk op TIME SET + of – om het
Het apparaat uitschakelen
gewenste voorinstelnummer te selecteren
vóór de ingestelde tijd
dat overeenstemt met de banden of "– –".
"– –" is de zender die het laatst is ontvangen.
Druk op OFF/ALARM RESET (OFF op de
4
Druk op ALARM SET A of B.
afstandsbediening).
Het volumeniveau knippert in het display.
De instelling voor de
5
Druk op TIME SET + of – om het volume
slaaptimer wijzigen
aan te passen.
6
Druk op ALARM SET A of B.
U kunt herhaaldelijk op SLEEP drukken om de
De instelling wordt ingevoerd.
gewenste instelling voor de slaaptimer te
selecteren, zelfs nadat de slaaptimer is geactiveerd.
De slaaptimer uitschakelen
Druk herhaaldelijk op SLEEP om de slaaptimer in
te stellen op "OFF" in stap 2.
Optionele
Aanvullende informatie
componenten
aansluiten
Problemen oplossen
Als het probleem blijft optreden nadat u de
Geluid beluisteren
volgende controles hebt uitgevoerd, neemt u
contact op met de dichtstbijzijnde Sony-
1
Breng met een geschikte
handelaar.
audioverbindingskabel (niet bijgeleverd)
"0:00" knippert in het display vanwege een
een stevige verbinding tot stand tussen
stroomonderbreking.
de lijnuitgang van een draagbare digitale
 De batterij is bijna leeg. Vervang de batterij.
muziekspeler (of een andere component)
Verwijder de oude batterij en installeer een
nieuwe.
en de AUDIO IN-aansluiting aan de
Het radio-, iPod- of zoemeralarm gaat niet af
achterzijde van het apparaat.
op de ingestelde alarmtijd.
2
Druk op AUDIO IN om "AUDIO IN"
 Controleer of alarm "A" of alarm "B" correct
weer te geven.
wordt weergegeven.
3
Schakel de aangesloten component in.
Het radio- of iPod-alarm is geactiveerd, maar
4
Speel de aangesloten component af.
u hoort geen geluid op de ingestelde
Het geluid van de aangesloten component
alarmtijd.
 Controleer het ingestelde volume van het
wordt uitgevoerd via de luidsprekers van dit
alarm.
apparaat.
5
Er komt geen geluid uit de iPod.
Pas het volume aan met VOLUME + of –
 Zorg ervoor dat de iPod stevig is aangesloten.
(VOL + of – op de afstandsbediening).
 Pas het volume aan met VOLUME +/–
(VOL +/– op de afstandsbediening).
Terugkeren naar de radio
De iPod kan niet worden bediend met dit
Druk op RADIO BAND.
apparaat.
Het voorinstelnummer verschijnt in het display,
 Zorg ervoor dat de iPod stevig is aangesloten.
gevolgd door de frequentie van de laatste zender.
 Controleer of de iPod compatibel is met dit
apparaat (zie "Compatibele iPod/iPhone-
Terugkeren naar de iPod
modellen").
Druk op .
De iPod kan niet worden opgeladen.
Het afspelen stoppen
 Zorg ervoor dat de iPod stevig is aangesloten.
 Controleer of de iPod compatibel is met dit
Druk op OFF/ALARM RESET (OFF op de
apparaat (zie "Compatibele iPod/iPhone-
afstandsbediening) en stop het afspelen op de
modellen").
aangesloten component.
Als de zomertijd begint, wordt de tijd op de
Opmerkingen
klok niet automatisch aangepast aan de
 Het type van de benodigde audiokabel hangt af
zomertijd.
van de optionele component. Zorg ervoor dat u
 Controleer of de klok correct is ingesteld.
het juiste type kabel gebruikt.
 Houd CLOCK en SNOOZE/BRIGHTNESS op
 Als het volumeniveau laag is, past u eerst het
het apparaat gedurende minstens 2 seconden
volume van het apparaat aan. Als het
tegelijk ingedrukt om de zomertijdfunctie te
volumeniveau nog steeds te laag is, past u het
activeren.
volume van de aangesloten component aan.
 Koppel de audioverbindingskabel los wanneer u
het apparaat niet gebruikt.
Technische gegevens
 Wanneer u naar de radio luistert terwijl er een
optionele component aangesloten is, moet u de
Tijdweergave
optionele component uitschakelen om storing
24-uursweergave
te voorkomen. Als er storing optreedt, zelfs
iPod
wanneer de component uitgeschakeld is,
Gelijkstroom uit: 5 V
koppelt u de optionele component los en plaatst
MAX.: 1 A
u deze verder uit de buurt van het apparaat.
Radio
Frequentiebereik
Andere handige
Band Frequentie
Afsteminterval
functies
FM
87,5 MHz - 108 MHz
0,05 MHz
AM
531 kHz - 1 602 kHz
9 kHz
Het geluidseffect voor lage
Algemeen
tonen of uitbreiding
Luidspreker
bekomen
Diameter van ongeveer 5,7 cm 6 Ω
Invoer
Er zijn drie geluidseffectniveaus beschikbaar
AUDIO IN-aansluiting (ø 3,5mm-stereo-
wanneer u op SOUND drukt.
ministekker)
Telkens wanneer u op deze toets drukt, wijzigt het
geluidseffect als volgt:
Uitgangsvermogen
"MEGA BASS": zorgt voor kwaliteitsvolle lage
3,5 W + 3,5 W (bij 10% harmonische vervorming)
tonen.
Stroomvereisten
"MEGA Xpand": breidt de breedte van het
230 V wisselstroom, 50 Hz
geluidsveld uit.
Voor reservevoeding voor de klok:
"MEGA BASS" en "MEGA Xpand": voor het
3 V gelijkstroom, CR2032-batterij (1)
inschakelen van beide bovenstaande effecten.
Afmetingen
Om terug te keren naar het normale geluid, drukt
Ong. 290 mm × 165 mm × 145 mm (b/h/d)
u op deze toets tot de weergave verdwijnt.
inclusief uitstekende delen en
De helderheid van het
bedieningselementen
Gewicht
display instellen
Ong. 1,65 kg inclusief stroomvoorziening
Er zijn vier helderheidsniveaus beschikbaar
Bijgeleverde accessoires
wanneer u op SNOOZE/BRIGHTNESS drukt op
Afstandsbediening (1)
het apparaat.
AM-kaderantenne (1)
Kussen (1)
Hoog (standaard)
Midden
Laag
Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens
Uit
zijn voorbehouden zonder voorafgaande
Zelfs als het helderheidsniveau ingesteld is op Uit,
kennisgeving.
schakelt het niveau over naar Laag terwijl het
alarm weerklinkt.
Over de App
Er is een specifieke Dock App voor iPod touch en
iPhone verkrijgbaar in de App Store van Apple.
Zoek naar "D-Sappli" en download deze gratis
App voor meer informatie over de functies ervan.
Opmerkingen
 Als u de App om verbinding te maken met dit
apparaat niet hebt gedownload op uw iPod
touch/iPhone, is het mogelijk dat er
herhaaldelijk een pop-upbericht weergegeven
wordt om D-Sappli te downloaden.
Schakel de koppelingsfunctie van de App uit
om het pop-upbericht niet langer weer te geven.
 Om de koppelingsfunctie van de App uit te
schakelen, verwijdert u de iPod touch/iPhone
uit de dockaansluiting. Druk op  (om de
iPod-functie te activeren) en houd vervolgens
VOLUME – en  op het apparaat gedurende
minstens 2 seconden tegelijk ingedrukt. ("OFF"
wordt weergegeven op het display om aan te
tonen dat de koppelingsfunctie van de App
uitgeschakeld is.)
 Om de koppelingsfunctie van de App opnieuw
te activeren, herhaalt u de bovenstaande
stappen. ("On" wordt weergegeven op het
display om aan te tonen dat de
koppelingsfunctie van de App ingeschakeld is.)

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Sony Dream Machine ICF-DS15IP

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: