Download Print this page

Sony CDP-CE405 Operating Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

Table of Contents
Operating Instructions
Instrukcja obslugi
MMMMMMMMMMMMMM
CDP-CE405
1995 by Sony Corporation
3-810-585-51 (1)
EN
PL
RF

Advertisement

Chapters

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Sony CDP-CE405

  Summary of Contents for Sony CDP-CE405

 • Page 1 Operating Instructions Instrukcja obslugi MMMMMMMMMMMMMM CDP-CE405 1995 by Sony Corporation 3-810-585-51 (1)
 • Page 2: About This Manual

  If you have any questions or problems concerning your player, please consult your nearest Sony dealer. Welcome! Thank you for purchasing the Sony Compact Disc Player. Before operating the unit, please read this manual thoroughly and retain it for future reference.
 • Page 3: Table Of Contents

  ABLE OF CONTENTS Getting Started Unpacking ... 4 Hooking Up the System ... 4 Playing a CD ... 6 Playing CDs Using the Display ... 8 Replacing Discs While Playing a Disc ... 8 Locating a Specific Disc ... 9 Locating a Specific Track or a Point in a Track ...
 • Page 4: Unpacking

  Check that you received the following items: • Audio connecting cord (1) • Remote commander (remote) (1) • Sony SUM-3 (NS) batteries (2) Inserting batteries into the remote You can control the player using the supplied remote. Insert two R6 (size AA) batteries by matching the + and –...
 • Page 5 Hookups When connecting an audio cord, be sure to match the colour-coded cord to the appropriate jacks on the components: Red (right) to Red and White (left) to White. Be sure to make connections firmly to avoid hum and noise. CD player Amplifier LINE OUT...
 • Page 6: Playing A Cd

  Basic Operations Playing a CD See pages 4 – 5 for the hookup information. CONTINUE SHUFFLE PROGRAM CHECK CLEAR REPEAT POWER DISC 1 DISC 2 DISC 3 DISC 4 DISC 5 MUSIC SCAN FADER TIME Turn on the amplifier and select the CD player position so that you can listen to the sound from this player.
 • Page 7: Basic Operations

  You can select the disc you want to start playing first Press one of the DISC 1–5 buttons. You can adjust the output To stop playback level to the amplifier Press LINE OUT LEVEL +/– Press p. on the remote. You can reduce the output level up to –20 dB.
 • Page 8: Playing Cds

  Playing CDs Playing CDs Using the Display You can check information about the disc using the display. TIME Checking the total number and playing time of the tracks Press TIME before you start playing. The display shows the current disc number, the total number of tracks, total playing time and music calendar.
 • Page 9: Locating A Specific Disc

  Press DISC SKIP. The disc tray turns and other two disc compartments appear. Replace discs in the compartments with new ones. Press EX-CHANGE. The disc tray closes. While the disc tray is open by pressing EX-CHANGE • If the playback of the current disc ends, the player stops playing.
 • Page 10: Playing Tracks Repeatedly

  Playing CDs When you directly locate a track numbered over 10 Press >10 first, then the corresponding number buttons. To enter “0,” use button 10. Example: To play track number 30 Press >10 first, then 3 and 10. You can extend the playing time during Music Scan Press MUSIC SCAN repeatedly until the playing time you want (10, 20 or 30) appears in the display.
 • Page 11: Creating Your Own Programme (Programme Play)

  To cancel Shuffle Play Press CONTINUE. You can start Shuffle Play while playing Press SHUFFLE, and Shuffle Play starts from the current track. Creating Your Own Programme (Programme Play) You can arrange the order of the tracks on the discs and create your own programme.
 • Page 12: Recording From Cds

  Playing CDs The programme remains until you erase it or turn off the player If you replace discs, the programmed disc and track numbers remain. So, the player plays only the existing disc and track numbers. However, the disc and track numbers that aren’t found in the player or on the disc are deleted from the programme, and the rest of the programme is played in the programmed order.
 • Page 13: Recording A Cd By Specifying Tape Length (Time Edit)

  Recording a CD by Specifying Tape Length (Time Edit) You can have the player create a programme that will fit the length of the tape. The player automatically creates a programme, keeping the original order of the disc. The programme can contain up to 32 tracks (a pause inserted between tracks is counted as one track).
 • Page 14: Adjusting The Recording Level (Peak Search)

  Recording From CDs Fading out at the specified time (Time Fade) You can have the player fade out automatically by specifying the playing time. Once you set the Time Fade, it works twice, that is, the play fades out at the end of both sides of a tape.
 • Page 15: Additional Information

  If you experience any of the following difficulties while using the player, use this troubleshooting guide to help you remedy the problem. Should any problem persist, consult your nearest Sony dealer. There’s no sound. /Check that the player is connected securely.
 • Page 16: Index

  Additional Information Index Index Index A, B AMS 9 Automatic Music Sensor. See C, D Connecting 4 Continuous Play 6 Editing. See Recording F, G Fading 13 Time Fade 14 H, I, J, K Handling CDs 15 Hookups 4 overview 4 Locating by monitoring 9 by observing the display 9...
 • Page 17 Sony. Witamy ! DziÍkujemy PaÒstwu za zakup odtwarzacza dyskÛw kompaktowych firmy Sony. Zanim rozpoczniecie PaÒstwo uøywaÊ niniejszy odtwarzacz, proszÍ siÍ dok adnie zapoznaÊ z t± instrukcj± obs ugi i zachowaÊ niniejsz± instrukcjÍ na przysz o Ê.
 • Page 18 PIS TRE¶CI Przygotowanie do Uøytkowania Rozpakowanie... 4 Pod ±czenie do Systemu ... 4 Odtwarzanie Dysku Kompaktowego CD Odtwarzanie DyskÛw Kompaktowych CD Uøywanie Okienka Konsoli ... 8 Wymienianie dyskÛw podczas odtwarzania dysku CD ...8 Znajdowanie okre lonego dysku ... 9 Szukanie okre lonego nagrania lub pozycji w cieøce nagrania ...9 Kilkakrotne Odtwarzanie Tego Samego Tytu u ...
 • Page 19: Przygotowanie Do Uøytkowania

  Rozpakowanie ProszÍ sprawdziÊ, czy zestaw jest kompletny: Kabel dla sygna Ûw audio (1) Pilot (1) Baterie Sony SUM-3 (NS) (2) Zak adanie baterii do pilota Moøecie PaÒstwo obs ugiwaÊ odtwarzacz przy pomocy za ±czonego pilota. Do pilota proszÍ w oøyÊ dwie baterie R6 (AA) zwracaj±c uwagÍ...
 • Page 20 Pod ±czenia Zak adaj±c kabel audio naleøy zwrÛciÊ uwagÍ na dopasowanie kolorÛw kabli z odpowiednimi kolorami gniazd na komponentach systemu: Czerowy (prawy) z Czerwonym i Bia y (lewy) z Bia ym. ProszÍ przeprowadziÊ pod ±czenia starannie, by unikn±Ê przydºwiÍkÛw sieciowych i szumÛw. Odtwarzacz dyskÛw CD Wzmacniacz LINE OUT...
 • Page 21: Odtwarzanie Dysku Kompaktowego Cd

  Operacje podstawowe Odtwarzanie Dysku Kompaktowego CD Informacje na temat pod ±czenia s± na stronach 4 â 5. CONTINUE SHUFFLE PROGRAM CHECK CLEAR REPEAT POWER DISC 1 DISC 2 DISC 3 DISC 4 DISC 5 MUSIC SCAN FADER TIME ProszÍ w ±czyÊ wzmacniacz i wybraÊ ustawienie dla odtwarzacza dyskÛw CD, aby mÛc s uchaÊ...
 • Page 22 Moøna wybraÊ dysk, od ktÛrego ma siÍ rozpocz±Ê odtwarzanie ProszÍ nacisn±Ê jeden z przyciskÛw DISC 1 â 5 Moøna dopasowaÊ poziom W celu zakoÒczenia odtwarzania na wyj ciu do ProszÍ nacisn±Ê przycisk p. wzmacniacza ProszÍ nacisn±Ê przycisk LINE OUT LEVEL +/â, bÍd±cy na pilocie zdalnego sterowania.
 • Page 23: Odtwarzanie Dyskûw Kompaktowych Cd

  Odtwarzanie DyskÛw Kompaktowych CD Odtwarzanie DyskÛw Kompaktowych CD Uøywanie Okienka Konsoli Przy uøyciu okienka konsoli moøna sprawdziÊ informacje zwi±zane z dyskiem. TIME Sprawdzenie ilo ci tytu Ûw i czasu trwania nagraÒ ProszÍ nacisn±Ê przycisk TIME (czas) zanim zaczniecie PaÒstwo odtwarzanie. W okienku konsoli wy wietlany jest numer aktualnie odtwarzanego dysku, liczba wszystkich nagraÒ, ca kowity czas odtwarzania i kalendarzyk muzyczny.
 • Page 24: Znajdowanie Okre Lonego Dysku

  ProszÍ nacisn±Ê przycisk DISC SKIP. Szufladka na dyski obraca siÍ i ma siÍ teraz dostÍp do pozosta ych dwÛch przegrÛdek na dyski. ProszÍ zast±piÊ dyski bÍd±ce w przegrÛdkach nowymi dyskami CD. ProszÍ nacisn±Ê przycisk EX-CHANGE. Szufladka na dyski zamyka siÍ. Jeøeli szufladka na dyski jest otwarta poprzez naci niÍcie przycisku EX-CHANGE •...
 • Page 25: Kilkakrotne Odtwarzanie Tego Samego Tytu U

  Odtwarzanie DyskÛw Kompaktowych CD Jeøeli siÍ znajduje bezpo rednio nagranie o numerze wiÍkszym niø 10 ProszÍ wpierw nacisn±Ê przycisk >10, nastÍpnie odpowiedni klawisz numeryczny. W celu podania Ü0á proszÍ uøywaÊ klawisza 10. Na przyk ad: W celu odtworzenia tytu u numer 30 ProszÍ...
 • Page 26: Przygotowanie Indywidualnego Programu (Programme Play)

  Moøna wybraÊ dyski podczas trybu Shuffle Play (Select Shuffle Play - selektywne odtwarzanie w przypadkowej kolejno ci) W trybie ALL DISCS Shuffle Play (odtwarzanie wszystkich dyskÛw w przypadkowej kolejno ci) moøna wybraÊ dyski. Wtedy odtwarzane s± w przypadkowej kolejno ci nagrania bÍd±ce na wybranych dyskach.
 • Page 27: Przegrywanie Z Dyskûw Kompaktowych Cd

  Odtwarzanie DyskÛw Kompaktowych CD Odtwarzanie DyskÛw Kompaktowych CD Moøna opracowaÊ w asny program podczas sprawdzania nazw dyskÛw Gdy szufladka na dyski jest otwarta, proszÍ post±piÊ zgodnie z punktami 1 do 5 przyciskaj±c przycisk DISC SKIP w celu sprawdzenia nazw dyskÛw. Jeøeli zamknie siÍ...
 • Page 28: Przegrywanie Dysku Dopasowane Do D Ugo Ci Nagrywanej Kasety (Time Edit)

  Przegrywanie Dysku Dopasowane do D ugo ci Nagrywanej Kasety (Time Edit) Posiadacie PaÒstwo odtwarzacz, ktÛry moøe przygotowaÊ program, ktÛry bÍdzie dok adnie pasowa do d ugo ci kasety. Odtwarzacz automatycznie opracowuje program, przy- czym zachowywana jest oryginalna kolejno Ê tytu Ûw. Program moøe siÍ...
 • Page 29: Dostrajanie Poziomu Nagrania (Peak Search)

  Przegrywanie z DyskÛw Kompaktowych CD Wyciszanie po up ywie okre lonego czasu (Time Fade) Moøna zaprogramowaÊ odtwarzacz w taki sposÛb poprzez okre lenie czasu odtwarzania, øe sygna ulegnie automatycznie wyciszeniu. W chwili, gdy jest on raz okre lony, odtwarzacz wycisza sygna dwukrotnie, tzn., odtwarzanie ulega wyciszeniu na koÒcu kaødej z dwÛch stron kasety.
 • Page 30: Informacje Dodatkowe

  CiÍøar (oko o) 5,6 kg Za ±czony osprzÍt Kabel dla sygna Ûw audio (2 wtyczki phono – 2 wtyczki phono) (1) Pilot (1) Baterie SUM-3 (NS) firmy Sony (2) Wygl±d zewnÍtrzny i specyfikacje mog± ulec zmianie bez uprzedzenia. Impendancja obci±øeniowa Powyøej...
 • Page 31 Index Additional Information Indeks Indeks A, B, C Automatyczny Sensor Muzyki. Patrz Funkcja AMS. Ca kowity czas odtwarzania 8 D, E, F, G, H, I Funkcja AMS 9 Funkcja Music Scan 9 Funkcja Peak Search 14 Funkcja Programme Edit 12 Funkcja Time Edit 13 Funkcja Time Fade 14 J, K, L, M, N...
 • Page 32 Sony Corporation Printed in...