Download Table of Contents Print this page
Beko ATH7120 User Manual

Beko ATH7120 User Manual

Ultrasonic humidifier

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 2

Quick Links

Ultrasonic Humidifier
User Manual
ATH7120
EN

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Beko ATH7120

 • Page 1 Ultrasonic Humidifier User Manual ATH7120...
 • Page 2 Please read this User Manual first! Dear Customer, Thank you for purchasing the Beko product. We hope that you get the best results from your product manufactured with high quality and state-of-the-art technology. Therefore, please read this entire User Manual and all the attached documents carefully before using the product and keep it as a reference for future use.
 • Page 3: Table Of Contents

  CONTENTS 1 Safety instructions 2 Descriptions of components 3 Operation instructions 3.1 Instructions for use .................9 3.2 Operation procedures.
 • Page 4: Safety Instructions

  Safety instructions Warning •Before use, read this User Manual carefully. •Don’t dismantle the base to mend or repair without authorization. •Don’t replace the power cord without authorization. •Don’t add any additives in the water other than those manufactured or approved by the manufacturer. •Keep the detergent away from where children can have access to.
 • Page 5 Safety instructions •Children should be supervised to ensure that they would not play with the appliance. •If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similar qualified persons in order to avoid a hazard. Precautions •Don’t operate the humidifier when there is no water in the tank.
 • Page 6 Safety instructions •Keep it in normal room temperature. Don’t use it in cold environment to prevent damaging it. •Keep it away from furniture or electric appliances, so that the vapor will not dampen them. 6 / 20 EN Ultrasonic Humidifier / User Manual...
 • Page 7: Descriptions Of Components

  Descriptions of components 1. Nozzle 9. Mode 10. Ionizer 2. Handle 3. Reservoir 11. Display screen 4. Soft water container 12. Button of auto mode 5. Lid of reservoir 13. Power switch button 6. Power cord 14. Deco plate 7. Machine body 15.
 • Page 8 Descriptions of components Packing list Product User Manual Detergent Brush Soft water container 8 / 20 EN Ultrasonic Humidifier / User Manual...
 • Page 9: Operation Instructions

  Operation instructions 3.1 Instructions for use For the first time of use, put the humidifier in the room temperature for half an hour before starting The suitable working environment of the humidifier: temperature 5°C-25°C, relative humidity less than 80% RH Use clean water below 40°C (preferably purified water).
 • Page 10 Operation instructions Fit the reservoir into the body Fit with the reservoir and tighten the lid (Fig. 3) well in place (Fig. 4) Fig. 3 Fig. 4 3.3 Operation instructions After connecting the humidifier with the power supply, the indicator lights and the display turn on and go out one by one, indicating the machine is energized.
 • Page 11 Operation instructions Press the negative oxygen ion switch button (Fig. 7), the indicator lights and the humidifier starts to release a lot of negative oxygen ion to improve the air quality so to benefit your health. (This function is not available under the sleep mode.) Press auto button (Fig.
 • Page 12: Daily Maintenance

  Daily maintenance In some regions, water is hard with relatively high content of calcium and magnesia ions, plus some regions use water purifying agent such as bleaching powder. Therefore, during operation, as a result of using impure water, some of the calcium and magnesia ions disperse with the vapor and attach onto the surface of objects and floor, which, after getting dry, will form white powder like scale, and partly deposit and form scale on the surface of the transducer and the tank.
 • Page 13 Daily maintenance Fig. 9 Fig. 10 13 / 20 EN Ultrasonic Humidifier / User Manual...
 • Page 14: Troubleshooting

  Troubleshooting Failure description Possible causes Solution Connect the power supply and Power supply is not connected. The indicator light does not switch it on. work and there is neither wind Power switch button is not nor vapor. Press the power switch button. pressed.
 • Page 15: Technical Parameters

  Technical parameters Technical and design modifications reserved. Information requirements Information to identify the model(s) to which the information relates to [fill in as necessary] Model ATH7120 Rated Voltage 220V-240V~ Rated Frequency 50-60Hz Rated Power Max Nebulization Capacity ≥250ml/h Max Water Tank Capacity 3L±10%...
 • Page 16: Others

  Others 7.1 Disposal Correct disposal of this product This marking indicates that this product should not be disposed together with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.
 • Page 17: Circuit Diagram

  Others 7.3 Circuit diagram Temperature transducer circuit board, fuse, control panel, atomizer, negative oxygen ion, axial fan, water level switch (Reed Switch circuit board) Atomizer assembly Humidity sensor Fuse 2.5A 250V AC IN Control panel 220V~240V 220V-240V~ Water switch 7.4 Functions Functions of Ultrasonic Humidifier: No-water power-off protection Water-level protection switch is activated to stop spraying vapor when the water level in the sink is...
 • Page 18 Others No-reservoir power-off protection Power-off protection is available when the reservoir is not in place. When the reservoir is removed or misplaced, the power-off protection switch is activated to stop spraying vapor to prevent spattering and mal-operation; one minute later, the humidifier switches off for safety. Vapor rate adjusting Both the vapor rate and the wind rate can be adjusted manually to ensure quiet performance.
 • Page 20 www.beko.com...
 • Page 21 Umidificator cu ultrasunete Manual de utilizare ATH7120...
 • Page 22 Citiţi mai întâi acest manual de utilizare! Stimate client, Vă mulţumim pentru că aţi achiziţionat un produs Beko. Sperăm că veți obține cele mai bune rezultate cu acest produs, care a fost fabricat cu o înaltă calitate și folosind tehnologia cea mai modernă. Vă rugăm, aşadar, să citiţi cu atenţie întregul manual de utilizare şi documentaţia însoţitoare înainte de a folosi produsul și să...
 • Page 23 CUPRINS 1 Instrucțiuni referitoare la siguranță 2 Descrierea componentelor 3 Instrucțiuni de operare 3.1 Instrucțiuni de utilizare ................9 3.2 Proceduri de operare.
 • Page 24: Instrucțiuni Referitoare La Siguranță

  Instrucțiuni referitoare la siguranță Avertizare •Citiți cu atenție acest manual de utilizare înaintea folosirii produsului. •Nu demontați baza pentru a o îndrepta sau repara fără autorizație. •Nu înlocuiți cablul de alimentare fără autorizație. •Nu adăugați aditivi în apă altele decât cele fabricate sau aprobate de către producător.
 • Page 25 Instrucțiuni referitoare la siguranță •Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că aceștia nu se joacă cu aparatul. •În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, trebuie înlocuit de producător, de agentul de service al acestuia sau de persoane cu o calificare similară pentru a evita orice pericol. Precauții •Nu folosiți niciodată...
 • Page 26 Instrucțiuni referitoare la siguranță •Păstrați-l la temperatura normală a camerei. Nu-l utilizați într-un mediu rece, pentru a preveni deteriorarea acestuia. •Păstrați-l departe de mobilier sau aparate electrice, astfel încât vaporii să nu le umezească. 6 / 20 RO Umidificator cu ultrasunete / Manual de utilizare...
 • Page 27: Descrierea Componentelor

  Descrierea componentelor 1. Duză 9. Mod 10. Ionizator 2. Mâner 3. Rezervor 11. Ecran afișare 4. Recipient apă fără duritate 12. Buton mod automat 5. Capacul rezervorului 13. Buton alimentare 6. Cablu de alimentare 14. Placă deco 7. Corpul dispozitivului 15.
 • Page 28 Descrierea componentelor Listă de colisaj Produsului Manual de utilizare Detergent Perie Recipient apă fără duritate 8 / 20 RO Umidificator cu ultrasunete / Manual de utilizare...
 • Page 29: Instrucțiuni De Operare

  Instrucțiuni de operare 3.1 Instrucțiuni de utilizare La prima utilizare, plasați umidificatorul la temperatura camerei, timp de o jumătate de oră înainte de a-l porni. Mediul adecvat de lucru al umidificatorului: temperatura de la 5°C până la 25°C, umiditatea relativă mai mică...
 • Page 30: Instrucțiuni De Operare

  Instrucțiuni de operare Montați rezervorul și strângeți capacul (Fig. 3) Montați rezervorul în corp (Fig. 4) Fig. 3 Fig. 4 3.3 Instrucțiuni de operare După conectarea umidificatorului la sursa de alimentare, indicatorul luminos și afișajul se aprinde și se stinge unul câte unul, indicând faptul că aparatul este pus sub tensiune. Apăsați butonul comutatorului de alimentare (fig.
 • Page 31 Instrucțiuni de operare Apăsați butonul comutatorului de ioni negativi de oxigen (Fig. 7), indicatorul luminează și umidificatorul începe să elibereze o mulțime de ioni negativi de oxigen pentru a îmbunătăți calitatea aerului astfel încât să vă îmbunătățească și sănătatea dumneavoastră. (Această funcție nu este disponibilă în modul repaus). Apăsați butonul auto (fig.
 • Page 32: Întreținere Zilnică

  Întreținere zilnică În unele regiuni, apa este dură, cu un conținut relativ ridicat de ioni de calciu și magneziu, în plus, unele regiuni folosesc agent de purificare a apei, cum ar fi praful de albire. De aceea, în timpul funcționării, ca urmare a utilizării apei impure, unii ioni de calciu și de magneziu se dispersează...
 • Page 33 Întreținere zilnică Fig. 9 Fig. 10 13 / 20 RO Umidificator cu ultrasunete / Manual de utilizare...
 • Page 34: Remedierea Defecțiunilor

  Remedierea defecțiunilor Descrierea defecțiunilor Cauze posibile Soluția Conectați aparatul la priză și Aparatul nu este conectat. Indicatorul luminos nu se comutati-l pe pornit. aprinde, aerul nu circula și nici Butonul comutatorului de Apăsați butonul comutatorului nu se produc vapori. alimentare nu este apăsat. de alimentare.
 • Page 35: Parametri Tehnici

  Parametri tehnici Modificări tehnice și de proiectare rezervate. Cerinţe de informare Informații pentru identificarea modelului(modelelor) la care se referă informațiile [completați după cum este necesar] Modelul ATH7120 Tensiunea Nominală 220V-240V~ Frecvența Nominală 50-60Hz Puterea nominală Capacitatea maximă de nebulizare ≥250ml/h Capacitatea maximă...
 • Page 36: Alte Defecțiuni

  Alte defecțiuni 7.1 Eliminare Eliminarea corectă a acestui produs Acest marcaj indică faptul că acest produs nu trebuie aruncat împreună cu alte deșeuri menajere pe întreg teritoriul UE. Pentru a preveni posibile efecte dăunătoare asupra mediului sau a sănătății umane cauzate de eliminarea necontrolată a deșeurilor, reciclați-l responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă...
 • Page 37: Schemă Electrică

  Alte defecțiuni 7.3 Schemă electrică Placă de circuit traductor de temperatură, siguranțe, panou de control, atomizator, ioni negativi de oxigen, ventilator axial, comutator de nivel al apei (placă de circuit comutator ermetic cu gaz inert) Ansamblu atomizor Senzor umiditate Siguranță 2.5A 250V AC IN Panou de control...
 • Page 38 Alte defecțiuni Protecție împotriva deconectării în lipsă de rezervorului Protecția împotriva deconectării de la rețea este disponibilă atunci când rezervorul nu este în poziție. În cazul în care rezervorul este scos sau deplasat, comutatorul de protecție împotriva deconectării de la rețea este activat pentru a opri pulverizarea vaporilor, împroșcarea și funcționarea defectuoasă; un minut mai târziu, umidificatorul se oprește pentru siguranță.
 • Page 40 www.beko.com...
 • Page 41 Ultraschall- Luftbefeuchter Bedienungsanleitung ATH7120...
 • Page 42 Lesen Sie zunächst diese Bedienungsanleitung durch! Sehr geehrte Kunden und Kundinnen! Vielen Dank für den Kauf dieses Beko-Produkts. Wir hoffen, dass Ihnen dieses Produkt optimalen Nutzen bringen wird. Dieses hochwertige Produkt wurde mit modernster Technologie hergestellt. Lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung und alle anderen Begleitdokumente sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt...
 • Page 43 INHALTSVERZEICHNIS 1 Sicherheitshinweise 2 Beschreibung der Komponenten 3 Gebrauchsanleitungen 3.1 Gebrauchsanleitungen................9 3.2 Betriebsverfahren .
 • Page 44: Sicherheitshinweise

  Sicherheitshinweise Warnung •Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung sorgfältig durch. •Demontieren Sie den Sockel nicht ohne Genehmigung, um Ausbesserungen oder Reparaturen durchzuführen. •Ersetzen Sie das Netzkabel nicht ohne Genehmigung. •Zusatzstoffe, die nicht vom Hersteller produziert oder zugelassen sind, dürfen nicht in das Wasser gegeben werden. •Verwahren Sie das Reinigungsmittel an einem für Kinder unzugänglichen Ort.
 • Page 45 Sicherheitshinweise •Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten und ohne Erfahrung oder Vorwissen geeignet, außer wenn eine angemessene Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur Benutzung des Gerätes durch eine verantwortliche Person sichergestellt ist. •Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
 • Page 46 Sicherheitshinweise •Betreiben Sie den Luftbefeuchter nicht auf Böden, die aus Holz, Bambus oder ähnlichen Materialien hergestellt wurden. •Um einen normalen und sicheren Betrieb zu gewährleisten, verwahren Sie den Luftbefeuchter ordnungsgemäß. •Platzieren Sie ihn auf einer stabilen und ebenen Oberfläche und in einer aufrechten Position, um das Ausfließen von Wasser zu vermeiden.
 • Page 47: Beschreibung Der Komponenten

  Beschreibung der Komponenten 1. Endstück 9. Mode (Modus) 10. Ionisator 2. Griff 3. Vorratsbehälter 11. Bildschirmanzeige 4. Weichwasserbehälter 12. Taste für den Auto-Mode 5. Deckel des Vorratsbehälters 13. POWER-Schalter 6. Netzkabel 14. Deko-Teller 7. Maschinengehäuse 15. Vorderseite 8. Sockel 7 / 20 DE Ultraschall-Luftbefeuchter / Bedienungsanleitung...
 • Page 48 Beschreibung der Komponenten Packliste Produkt Bedienungsanleitung Reinigungsmittel Bürste Weichwasserbehälter 8 / 20 DE Ultraschall-Luftbefeuchter / Bedienungsanleitung...
 • Page 49: Gebrauchsanleitungen

  Gebrauchsanleitungen 3.1 Gebrauchsanleitungen Wenn Sie den Luftbefeuchter zum ersten Mal verwenden, setzen Sie diesen der Zimmertemperatur zunächst für eine halbe Stunde aus, bevor Sie ihn einschalten. Die passende Einsatzumgebung für den Luftbefeuchter: 5 Grad Celsius bis 25 Grad Celsius, relative Luftfeuchtigkeit weniger als 80 % RH Verwenden Sie sauberes Wasser bis 40 Grad Celsius (vorzugsweise destilliertes Wasser).
 • Page 50 Gebrauchsanleitungen Mit dem Vorratsbehälter verbinden Fügen Sie den Vorratsbehälter im Gehäuse und den Deckel anziehen (Abb. 3) am richtigen Platz ein (Abb. 4) Abb. 3 Abb. 4 3.3 Gebrauchsanleitungen Nachdem der Luftbefeuchter mit der Stromzufuhr verbunden ist, schalten sich die Kontrolllampen und das Display ein und gehen nacheinander aus, um anzuzeigen, dass die Maschine unter Strom steht.
 • Page 51 Gebrauchsanleitungen einen Abschnitt der Kontrolllampe; und im Schlafmodus erlöschen die Kontrolllichter und nur das Display zeigt einen Mond. Um die Maschine zu aktivieren, können Sie eine beliebige Taste drücken, außer den POWER-Schalter. Sobald die Maschine aktiviert wurde, beginnt diese starken Dampf zu produzieren.
 • Page 52 Gebrauchsanleitungen Enthärtungsfunktion wirksam wiederhergestellt wird. Ersetzen Sie den Weichwasserbehälter alle sechs Monate, um die bestmögliche Leistung bei der Wasserenthärtung zu erzielen. Hinweis: Starten Sie die Maschine nicht, wenn sich kein Wasser in dem Vorratsbehälter befindet. 12 / 20 DE Ultraschall-Luftbefeuchter / Bedienungsanleitung...
 • Page 53: Tägliche Wartung

  Tägliche Wartung In manchen Regionen ist das Wasser hart, mit einem relativ hohen Anteil an Calcium- und Magnesium- Ionen. Zudem verwenden manche Regionen Bleichpulver als Wasserreinigungsmittel. Als Resultat der Verwendung von unreinem Wasser, können deshalb während des Betriebes einige der Calcium- und Magnesium-Ionen mit dem Dampf verteilt werden und auf der Oberfläche von Objekten und dem Boden anhaften, so dass, nachdem diese getrocknet sind, weißes Pulver ähnlich wie Kalk entsteht und sich teilweise absetzt und Kalkrückstände auf der Oberfläche des Umwandlers und dem Tank...
 • Page 54 Tägliche Wartung Abb. 9 Abb. 10 14 / 20 DE Ultraschall-Luftbefeuchter / Bedienungsanleitung...
 • Page 55: Fehlerbehebung

  Fehlerbehebung Fehlerbeschreibung Mögliche Ursachen Lösung Das Netzteil ist nicht Schließen Sie das Netzteil an Die Kontrolllampe funktioniert angeschlossen. und schalten Sie es ein. nicht und es sind weder Wind Der POWER-Schalter wurde nicht Drücken Sie den POWER- noch Dampf vorhanden. gedrückt.
 • Page 56: Technische Parameter

  Technische Parameter Änderungen der technischen Daten und am Design vorbehalten. Erforderliche Geräteinformationen Informationen zur Identifizierung des Modells / der Modelle [entsprechende Felder ausfüllen] Modell ATH7120 Nennspannung 220V-240V~ Nennfrequenz 50-60Hz Nennleistung Max. Zerstäubungskapazität ≥250ml/h Max. Kapazität des Wassertanks 3L±10% Geräuschpegel während des Schlafens...
 • Page 57: Andere

  Andere 7.1 Entsorgung Ordnungsgemäße Entsorgung des Produkts. Diese Markierung weist darauf hin, dass das Produkt innerhalb der EU nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Um Umwelt- und Gesundheitsschäden durch unkontrollierte Müllentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwertung von Rohstoffen zu unterstützen. Geben Sie Ihr gebrauchtes Gerät an entsprechenden Sammelstellen ab oder wenden Sie sich an Ihren Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.
 • Page 58: Schaltplan

  Andere 7.3 Schaltplan Temperatur-Umwandlungsplatine, Sicherung, Bedienfeld, Zerstäuber, negatives Sauerstoff-Ion, Axiallüfter, Wasserniveauschalter (Reedschalter-Platine) Montage Zerstäuber Feuchtigkeitssensor Sicherung 2.5A 250V AC IN Bedienfeld 220V~240V 220V-240V~ Schalter für das Wasser LÜFTER 7.4 Funktionen Funktionen des Ultraschall-Luftbefeuchters: Ausschaltschutzfunktion bei Wassermangel Der Wasserniveau-Schutzschalter wird aktiviert, um das Sprühen von Wasserdampf zu stoppen, wenn das Wasserlevel in der Spüle unter die voreingestellte Position fällt, so dass der Zerstäuber nicht verbrennt.
 • Page 59 Andere Ausschaltschutzfunktion bei Fehlen des Vorratsbehälters Der Ausschaltschutz steht zur Verfügung, wenn sich der Vorratsbehälter nicht an seinem Platz befindet. Wenn der Vorratsbehälter entfernt oder fehlplatziert wurde, wird der Ausschaltschutz- Schalter aktiviert, um das Sprühen von Dampf zu stoppen und Spritzer und Fehlfunktionen zu verhindern.
 • Page 60 www.beko.com...
 • Page 61 Umidificatore a ultrasuoni Manuale dell'utente ATH7120...
 • Page 62 Leggere prima il presente manuale! Gentile Cliente, Grazie per aver acquistato un prodotto Beko. Ci auguriamo che lei ottenga i migliori risultati dal suo prodotto, realizzato secondo elevati standard di qualità e con una tecnologia all'avanguardia. Pertanto, legga attentamente tutto il manuale e tutti i documenti di accompagnamento, prima di utilizzare il prodotto, e li conservi per riferimento futuro.
 • Page 63 SOMMARIO 1 Istruzioni per la sicurezza 2 Descrizione dei componenti 3 Istruzioni di funzionamento 3.1 Istruzioni per l'uso................. . .8 3.2 Funzionamento .
 • Page 64: Istruzioni Per La Sicurezza

  Istruzioni per la sicurezza Attenzione •Prima dell'uso, leggere attentamente questo Manuale dell' u tente. •Non smontare la base per eseguire riparazioni senza autorizzazione. •Non sostituire il cavo di alimentazione senza autorizzazione. •Non aggiungere additivi nell' a cqua diversi da quelli prodotti o approvati dal produttore.
 • Page 65 Istruzioni per la sicurezza •I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'elettrodomestico. •Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal servizio di assistenza o da personale qualificato al fine di evitare rischi. Precauzioni •Non utilizzare l'umidificatore quando il serbatoio è...
 • Page 66: Descrizione Dei Componenti

  Descrizione dei componenti 1. Ugello 9. Mode (Modalità) 10. Ionizer (Ionizzazione) 2. Manico 3. Serbatoio 11. Display 4. Contenitore dell'acqua demineralizzata 12. Pulsante della modalità automatica 5. Coperchio del serbatoio 13. Pulsante di accensione 6. Cavo di alimentazione 14. Piastra decorativa 7.
 • Page 67 Descrizione dei componenti Contenuto della confezione Prodotto Manuale dell'utente Detergente Spazzola Contenitore dell'acqua demineralizzata 7 / 20 IT Umidificatore a ultrasuoni / Manuale dell'utente...
 • Page 68: Istruzioni Di Funzionamento

  Istruzioni di funzionamento 3.1 Istruzioni per l'uso Quando si utilizza per la prima volta, collocare l' u midificatore nell' a mbiente desiderato mezzora prima dell' a vvio. L' a mbiente operativo adatto per l' u midificatore presenta temperature tra i 5°C e i 25°C e un tasso di umidità...
 • Page 69 Istruzioni di funzionamento Inserire il serbatoio e avvitare Inserire il serbatoio nell' u midificatore in il coperchio (Fig. 3) posizione (Fig. 4) Fig. 3 Fig. 4 3.3 Istruzioni di funzionamento Dopo aver collegato l'umidificatore all' a limentazione, l' i ndicatorie luminoso e il display si accenderanno e poi spegneranno uno ad uno, a indicare che il dispositivo è...
 • Page 70 Istruzioni di funzionamento Premendo il pulsante Ion (Fig. 7), si accenderà l' i ndicatore luminoso corrispondente alla funzione e l'umidificatore inizierà a rilasciare ioni di ossigeno negativi per migliorare la qualità dell' a ria. (Questa funzione non è disponibile in modalità notte.) Premendo il pulsante Auto (Fig.
 • Page 71: Manutenzione Quotidiana

  Manutenzione quotidiana In alcune zone, l'acqua è dura con un contenuto relativamente elevato di ioni di calcio e magnesio a cui va ad aggiungersi, in alcune regioni, il cloro come agente purificante. Di conseguenza, durante il funzionamento, se si usa acqua non pura, alcuni degli ioni di calcio e magnesio vengono dispersi con il vapore e aderiscono alla superficie degli oggetti e del pavimento, formando un deposito biancastro simile a calcare, e in parte andando a depositarsi sulla superficie del trasduttore e del serbatoio.
 • Page 72 Manutenzione quotidiana Fig. 9 Fig. 10 12 / 20 IT Umidificatore a ultrasuoni / Manuale dell' u tente...
 • Page 73: Risoluzione Dei Problemi

  Risoluzione dei problemi Problema Possibili cause Soluzione Collegare l' a limentazione e L'indicatore luminoso non L' a limentazione non è collegata. accendere il dispositivo. funziona, la ventilazione non funziona e non viene Il pulsante di accensione non è stato Premere il pulsante di emesso vapore.
 • Page 74: Specifiche Tecniche

  Specifiche tecniche Specifiche tecniche e design sono soggetti a modifiche senza preavviso. Informazioni richieste Informazioni per identificare i modelli a cui le informazioni si riferiscono [da compilarsi] Modello ATH7120 Tensione nominale 220V-240V~ Frequena nominale 50-60Hz Potenza nominale Capacità di nebulizzazione massima ≥250ml/h...
 • Page 75: Altro

  Altro 7.1 Smaltimento Smaltimento corretto del prodotto. Questo simbolo indica che questo prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti domestici nell' U E. Per evitare possibili danni all' a mbiente o alla salute derivanti da smaltimento di rifiuti abusivo, riciclare il dispositivo in maniera responsabile per promuovere un riutilizzo sostenibile delle risorse.
 • Page 76: Diagramma Del Circuito

  Altro 7.3 Diagramma del circuito Scheda a circuiti con trasduttore di temperatura, fusibile, pannello di controllo, nebulizzatore, ioni di ossigeno negativi, ventola assiale, interruttore di livello dell' a cqua (scheda con interruttore Reed) Gruppo nebulizzatore Sensore dell' u midità Fusibile 2.5A 250V Pannello di controllo Ingresso CC...
 • Page 77 Altro Spegnimento automatico in caso di esaurimento dell'acqua nel serbatoio Funzione di spegnimento automatico quando il serbatoio non è in posizione. Quando il serbatoio viene rimosso o non è posizionato in modo corretto, l' i nterruttore di spegnimento automatico si attiva interrompendo la nebulizzazione, evitando schizzi e malfunzionamenti e spegnendo l' u midificatore dopo un minuto.
 • Page 80 www.beko.com...
 • Page 81 Humidificateur à ultrasons Manuel de l’utilisateur ATH7120...
 • Page 82 ! Cher client, Merci d’avoir acheté ce produit Beko. Nous espérons que notre produit, fabriqué avec une technologie de qualité supérieure et de dernière génération, satisfera vos attentes. Par conséquent, veuillez lire attentivement ce manuel ainsi que tous les autres documents y afférents avant l’utilisation du produit.
 • Page 83 Tables des matières 1 Consignes de sécurité 2 Description des composants 3 Instructions d’utilisation 3.1 Instructions d’utilisation ................9 3.2 Procédures opérationnelles .
 • Page 84: Consignes De Sécurité

  Consignes de sécurité Avertissement •Avant d’utiliser la machine, lisez attentivement ce manuel de l’utilisateur. •Ne démontez pas la base pour la réparer sans autorisation. •Ne remplacez pas le cordon d’alimentation sans autorisation. •N’ajoutez pas d’additifs dans l’eau autres que ceux fabriqués ou approuvés par le fabricant.
 • Page 85 Consignes de sécurité été informées quant à l’utilisation de l’appareil par une personne responsable de la sécurité. •Il faut surveiller les enfants afin que ces derniers ne jouent pas avec l’appareil. •Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le constructeur, une personne mandatée pour faire le SAV ou toute autre personne qualifiée afin d’éviter toute mise en danger.
 • Page 86 Consignes de sécurité •Tenez-le éloigné de toute source de chaleur, comme un four, la lumière directe du soleil, etc. •Gardez-le à une température ambiante normale. Ne l’utilisez pas dans un environnement froid afin de ne pas l’endommager. •Gardez-le à distance des meubles ou d’appareils électriques, afin qu’ils ne soient pas mouillés par la vapeur qui émane de l’appareil.
 • Page 87: Description Des Composants

  Description des composants 1. Diffuseur 9. Mode 10. Ionizer (Ioniseur) 2. Poignée 3. Réservoir 11. Écran d’affichage 4. Récipient d’eau douce 12. Bouton du mode automatique 5. Couvercle du réservoir 13. Bouton d’alimentation 6. Cordon d’alimentation 14. Plaque décorative 7. Corps de la machine 15.
 • Page 88 Description des composants Liste de colisage Produit Manuel de l’utilisateur Détergent Brosse Récipient d’eau douce 8 / 20 FR Humidificateur à ultrasons/Manuel de l’utilisateur...
 • Page 89: Instructions D'utilisation

  Instructions d’utilisation 3.1 Instructions d’utilisation Pour la première utilisation, laissez l’humidificateur dans la pièce à température ambiante pendant une demi-heure avant de le démarrer. Environnement de fonctionnement adapté à l’humidificateur : température de 5 °C à 25 °C, humidité relative inférieure à 80 %. Utilisez de l’eau claire d’une température inférieure à...
 • Page 90 Instructions d’utilisation Installez le réservoir et Installez le réservoir dans serrez le couvercle (Fig. 3) le corps de la machine (Fig. 4) Fig. 3 Fig. 4 3.3 Instructions d’utilisation Après avoir relié l’humidificateur à l’alimentation, les voyants lumineux et l’afficheur s’allument et s’éteignent l’un après l’autre, indiquant que la machine est sous tension.
 • Page 91 Instructions d’utilisation Appuyez sur le bouton des ions d’oxygène négatifs (Fig. 7), le voyant s’allume et l’humidificateur commence à libérer beaucoup d’ions d’oxygène négatifs pour améliorer la qualité de l’air au bénéfice de votre santé (cette fonction n’est pas disponible dans le mode sommeil.) Appuyez sur le bouton automatique (Fig.
 • Page 92: Entretien Quotidien

  Entretien quotidien Dans certaines régions, l’eau est dure et présente une teneur relativement élevée en ions de calcium et de magnésium. Certaines régions utilisent quant à elles une substance de purification de l’eau comme de la poudre de blanchiment. Ainsi, durant le fonctionnement et suite à l’utilisation d’une eau impure, une partie des ions de calcium et de magnésium sont dispersés avec la vapeur.
 • Page 93 Entretien quotidien Fig. 9 Fig. 10 13 / 20 FR Humidificateur à ultrasons/Manuel de l’utilisateur...
 • Page 94: Dépannage

  Dépannage Description de la défaillance Causes possibles Solution L’alimentation n’est pas Connectez l’alimentation et Le voyant lumineux ne connectée. allumez-la. fonctionne pas et il n’y a ni air, Le bouton d’alimentation n’est Appuyez sur le bouton ni vapeur. pas enclenché. d’alimentation.
 • Page 95: Paramètres Techniques

  Paramètres techniques Sous réserve de modifications techniques ou d’aspect extérieur du produit. Exigences d’information Informations permettant d’identifier le(s) modèle(s) [remplir si nécessaire] Modèle ATH7120 Tension nominale 220V-240V~ Fréquence nominale 50-60Hz Puissance nominale Capacité de nébulisation maximale ≥250ml/h Capacité maximale du réservoir d’eau 3L±10%...
 • Page 96: Autres

  Autres 7.1 Mise au rebut Mise au rebut adéquate de cet appareil. Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers, et ce dans toute l’Union européenne. Afin de prévenir tout danger pour l’environnement ou la santé...
 • Page 97: Schéma Du Circuit

  Autres 7.3 Schéma du circuit Circuit imprimé du transducteur de température, fusible, panneau de commande, vaporisateur, ion d’oxygène négatif, ventilateur axial, commutateur de niveau d’eau (circuit imprimé de l’interrupteur à lames) Atomiseur Capteur d’humidité Fusible 2.5A 250V Panneau de Entrée CA commande 220V~240V 220V-240V~...
 • Page 98 Autres Réservoir antibactérien d’ions argent Le matériau ABS antibactérien à ions d’argent de qualité alimentaire importé est capable de libérer des ions argent de manière prolongée, éliminant ainsi les bactéries de l’eau pour assurer un effet d’humidification parfaitement stérile aux utilisateurs. Sonnerie musicale Lorsque le réservoir n’est pas à...
 • Page 100 www.beko.com...

Table of Contents