Download Print this page
AEG KD 7.0 Operation And Safety Notes

AEG KD 7.0 Operation And Safety Notes

Hide thumbs Also See for KD 7.0:

Advertisement

Quick Links

Advertisement

loading

Summary of Contents for AEG KD 7.0

 • Page 5 In dieser Bedienungsanleitung / am Gerät werden folgende Piktogramme verwendet: Lebens- und Unfallgefahr für Bedienungsanleitung lesen! Kleinkinder und Kinder! Warn- und Sicherheitshinweise Entsorgen Sie Verpackung und beachten! Gerät umweltgerecht!
 • Page 6 Warnung!
 • Page 9 Warnung!
 • Page 11 In this operating manual / this device the following pictogram’s are used: Danger to life and danger of Read operating manual! accident for children! Observe warning- and safety Dispose the packaging guidelines! environmentally friendly!
 • Page 12 WarnIng!
 • Page 14 WarnIng!
 • Page 17 Dans ce manuel d’utilisation / dans l’appareil on utilise les pictogrammes suivants : Danger de mort de d’accident pour Lire le manuel d’utilisation ! les tous petits et les enfants ! Éliminez l’emballage et l’appareil Respectez les instructions d’alerte de manière respectueuse de et de sécurité...
 • Page 18 avertIssement...
 • Page 21 avertIssement...
 • Page 23 In queste istruzioni per l‘uso / sull’apparecchio vengono utilizzati i seguenti pittogrammi Pericolo di morte e di incidenti Leggere le istruzioni per l‘uso per i bambini Osservare le avvertenze e le indicazioni Smaltite la confezione e l’apparec- di sicurezza chio in modo ecocompatibile...
 • Page 24 avvIsO!
 • Page 26 avvIsO!
 • Page 29 V tomto návodu k obsluze a na přístroji budou použité následující piktogramy: Nebezpečí zranění a ohrožení Přečíst návod k obsluze! života dětí! Dbát na varovná a bezpečnostní Přístroj a obalový materiál upozornění! odstraňujte do odpadu ekologicky!
 • Page 30 VAROVÁNÍ...
 • Page 32 VAROVÁNÍ...
 • Page 35 V tomto návode na obsluhu / na prístroji sú použité nasledovné piktogramy: Nebezpečenstvo ohrozenia života Prečítajte si návod na obsluhu! a zranenia malých detí a detí! Rešpektujte výstražné a bezpečnostné Obal a prístroj zlikvidujte pokyny! ekologickým spôsobom!
 • Page 36 VAROVANIe!
 • Page 38 VAROVANIe!