Download Table of Contents Print this page
Miele XKS 3100 W Fitting And Installation Instructions

Miele XKS 3100 W Fitting And Installation Instructions

Table of Contents

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 35
XKS 3100 W
cs
Miele@home
Návod k montáži a instalaci
de
Miele@home
Montage- und Installationsanweisung
el
Miele@home
Οδηγίες τοποθέτησης και εγκατάστασης
en
Fitting and installation instructions for
Miele@home
fr
Miele@home
Notice d'installation et de montage
hr
Miele@home
Upute za ugradnju i instalaciju
it
Miele@home
Istruzioni di montaggio e di installazione
nl
Miele@home
Montage- en installatiehandleiding
sr
Miele@home
Uputstvo za montažu i instalaciju
ru
Miele@home
Инструкция по монтажу и установке
pl
Miele@home
Instrukcja montażu i instalacji
M.-Nr. 10839860

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Miele XKS 3100 W

 • Page 1 XKS 3100 W Miele@home Návod k montáži a instalaci Miele@home Montage- und Installationsanweisung Miele@home Οδηγίες τοποθέτησης και εγκατάστασης Fitting and installation instructions for Miele@home Miele@home Notice d'installation et de montage Miele@home Upute za ugradnju i instalaciju Miele@home Istruzioni di montaggio e di installazione...
 • Page 2: Table Of Contents

  Váš příspěvek k ochraně životního prostředí............ 5 Popis a montáž ......................  6 WiFi adaptér XKS 3100 W ..................6 Instalace WiFi adaptéru .................. 7 Přihlášení přístroje pro domácnost ve WiFi síti prostřednictvím smartphone/ tabletu........................ 8 Přihlášení přes Miele@mobile App ................8 Technické údaje.................... 12 Prohlášení o shodě....................12...
 • Page 3: Bezpečnostní Pokyny A Varovná Upozornění

  Tento návod k montáži a instalaci popisuje funkce WiFi adaptéru. Používání ke stanovenému účelu  WiFi adaptér slouží výhradně k navázání WiFi spojení mezi přístrojem Miele pro domácnost a WiFi sítí v budově.  WiFi technologie podporovaná WiFi adaptérem může být občas nebo trvale rušená. Z tohoto důvodu není zajištěna stálá dostupnost nabízených funkcí.
 • Page 4 – je vypnutý proudový chránič (FI). Před montáží nebo demontáží WiFi adaptéru odpojte přístroje Miele pro domácnost od elektrické sítě.  Pouze u originálních náhradních dílů garantuje firma Miele, že bu- dou splňovat bezpečnostní požadavky. Vadné součásti nahrazujte jen originálními náhradními díly.
 • Page 5: Váš Příspěvek K Ochraně Životního Prostředí

  Místo toho využívejte oficiální sběrná a vratná místa pro odevzdávání a zužit- kování elektrických a elektronických přístrojů zřízená obcemi, prodejci nebo společností Miele. Podle zákona jste sa- mi zodpovědní za vymazání případných osobních údajů na likvidovaném starém přístroji. Postarejte se prosím o to, aby byl starý...
 • Page 6: Popis A Montáž

  K tomu však WiFi adaptér musí být nejprve zasunut do přístroje (viz kapi- tola „Instalace WiFi adaptéru“). Abyste mohli využívat Miele@mobile App nebo funkce Miele@home jako na- př. SuperVision nebo synchronizaci denního času, musí být Váš přístroj Miele připojený k Vaší WiFi síti.
 • Page 7: Instalace Wifi Adaptéru

  cs - Instalace WiFi adaptéru Než uvedete přístroj s WiFi adaptérem do provozu, po- zorně si pročtěte návod k ob- sluze a montáži, který je při- ložený k Vašemu přístroji. Ob- sahuje důležité pokyny pro montáž, bezpečnost, používání a údržbu. Tím ochráníte sebe a zabráníte poškození...
 • Page 8: Přihlášení Přístroje Pro Domácnost Ve Wifi Síti Prostřednictvím Smartphone/ Tabletu

  – název Vaší lokální WiFi sítě a přísluš- ho zařízení. né heslo  Spusťte Miele@mobile App a založte – výrobní číslo svého přístroje Miele (je účet uživatele Miele. uvedeno na typovém štítku; viz ná- vod k obsluze a montáži přístroje) Pokud již účet uživatele Miele máte, můžete tato data využít pro přihlášení...
 • Page 9  V aplikaci zvolte „Přidat přístroj Miele / Gateway“.  Zvolte „Přidat nový přístroj Miele“.  Zvolte „WiFi připojení pomocí App“.  Řiďte se dalšími pokyny aplikace. Po úspěšném přihlášení se Váš přístroj pro domácnost zobrazí...
 • Page 10 V nastavovacím režimu  svého Můžete navázat přímé spojení svého přístroje můžete v submenu  systé- přístroje se svým mobilním koncovým mová nastavení Miele@home provést zařízením (např. smartphone, PC tablet určitá nastavení. atd.). Toto spojení je nutné pro navázání síťového spojení s Miele@mobile App.
 • Page 11 Jestliže chcete vynulovat všechna Miele@home. Všechna nastavení, která provedená nastavení a hodnoty zadané se netýkají Miele@home, zůstanou za- pro Miele@home, můžete obnovit na- chovaná a zapne se WiFi adaptér. stavení WiFi modulu z výroby. Všechna nastavení, která se netýkají...
 • Page 12: Technické Údaje

  - Technické údaje Prohlášení o shodě Miele tímto prohlašuje, že tento XKM 3100 W odpovídá směrnici 2014/53/EU. Úplný text prohlášení o shodě EU je k dispozici na jedné z následujících interne- tových adres: – Produkty, Download na www.miele.cz Kmitočtové pásmo 2,412 GHz – 2,472 GHz Maximální vysílací výkon...
 • Page 13 Sicherheitshinweise und Warnungen .............. 14 Ihr Beitrag zum Umweltschutz................ 16 Beschreibung und Montage ................ 17 WLAN-Stick XKS 3100 W..................17 WLAN-Stick installieren .................. 18 Hausgerät im WLAN-Netzwerk anmelden via Smartphone/Tablet.... 19 Anmeldung per Miele@mobile App ............... 19 Technische Daten .................... 23 Konformitätserklärung ................... 23...
 • Page 14: Sicherheitshinweise Und Warnungen

  Aus diesem Grund ist eine ständige Verfügbarkeit der angebotenen Funktionen nicht sicherge- stellt. Die Reichweite der Funkverbindung kann durch einen handels- üblichen WLAN-Repeater erweitert werden. Bitte wenden Sie sich hierzu an Ihren Miele Fachhändler oder an den Miele Werkkunden- dienst.
 • Page 15 Anschlussleitungen mit Netzstecker nicht an der Leitung, son- dern am Stecker, um diese vom Elektronetz zu trennen. – der Fehlerstrom-Schutzschalter (FI-Schalter) ausgelöst wurde. Trennen Sie vor Ein- oder Ausbau des WLAN-Sticks die Miele Hausgeräte von dem Elektronetz.  Nur bei Originalersatzteilen gewährleistet Miele, dass sie die Si- cherheitsanforderungen erfüllen.
 • Page 16: Ihr Beitrag Zum Umweltschutz

  Nutzen Sie stattdessen die offiziellen, eingerichteten Sammel- und Rücknah- mestellen zur Abgabe und Verwertung der Elektro- und Elektronikgeräte bei Kommune, Händler oder Miele. Für das Löschen etwaiger personenbezogener Daten auf dem zu entsorgenden Altge- rät sind Sie gesetzmäßig eigenverant- wortlich. Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Altgerät bis zum Abtransport kindersi-...
 • Page 17: Beschreibung Und Montage

  (siehe Kapitel „WLAN-Stick instal- lieren“). Um die Miele@mobile App oder Miele@home Funktionen wie z. B. SuperVision oder Uhrzeitsynchronisati- on nutzen zu können, muss Ihr Miele Kältegerät mit Ihrem WLAN-Netzwerk verbunden sein. Diese Anweisung beschreibt die Instal- lation des WLAN-Sticks, sowie die An- meldung in einem WLAN-Netzwerk mit ®...
 • Page 18: Wlan-Stick Installieren

  de - WLAN-Stick installieren Lesen Sie die Gebrauchs- und Montageanweisung, die Ihrem Kältegerät beiliegt, aufmerk- sam durch, bevor Sie das Käl- tegerät mit dem WLAN-Stick in Betrieb nehmen. Sie enthält wichtige Hinweise für den Ein- bau, die Sicherheit, den Ge- Kältegerät mit rechtem Türanschlag brauch und die Wartung.
 • Page 19: Anmeldung Per Miele@Mobile App

   Laden Sie sich die App auf Ihr Mobil- – den Namen Ihres lokalen WLAN- gerät. Netzwerkes und das zugehörige Passwort  Starten Sie die Miele@mobile App und legen Sie ein Miele-Benutzerkon- – die Fabrikationsnummer Ihres Miele to an. Kältegerätes (diese steht auf dem Ty- penschild;...
 • Page 20 WLAN-Sticks wird ge- startet, und es wird eine direkte Verbin- dung von Ihrem Hausgerät zu Ihrem Smartphone oder Tablet hergestellt.  Wählen Sie in der App „Miele Gerät / Gateway hinzufügen“.  Wählen Sie „Neues Miele Gerät hin- zufügen“.
 • Page 21 Drahtloser Zugangspunkt gerät (z. B. Smartphone, Tablet-PC (Soft access point) usw.) herstellen. Diese Verbindung ist  Reset WLAN-Modul erforderlich, um eine Netzwerkverbin- dung mit der Miele@mobile App herzu-  Werkeinstellungen stellen. WLAN-Modul Die genaue Beschreibung finden Sie im – WPS Push Button Kapitel „Anmeldung per Miele@mobile...
 • Page 22 Wenn Sie alle vorgenommenen Einstel- stellungen und eingegebenen Werte für lungen und eingegebenen Werte für Miele@home zurücksetzen. Alle Einstel- Miele@home zurücksetzen möchten, lungen, die Miele@home nicht betreffen, können Sie die Werkeinstellung des bleiben erhalten und der WLAN-Stick WLAN-Moduls wieder herstellen. Alle wird eingeschaltet.
 • Page 23: Technische Daten

  - Technische Daten Konformitätserklärung Hiermit erklärt Miele, dass dieses XKM 3100 W der Richtlinie 2014/53/EU ent- spricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter einer der folgenden Internetadressen verfügbar: – Produkte, Download, auf www.miele.de – Service, Informationen anfordern, Gebrauchsanweisungen, auf www.miele.de/ haushalt/informationsanforderung-385.htm durch Angabe des Produktnamens...
 • Page 24 Υποδείξεις ασφαλείας.................. 25 Προστασία περιβάλλοντος .................  27 Περιγραφή και τοποθέτηση................ 28 Στικ WLAN XKS 3100 W ..................28 Τοποθέτηση στικ WLAN.................. 29 Σύνδεση συσκευής στο δίκτυο WLAN μέσω smartphone/tablet .....  30 Σύνδεση μέσω εφαρμογής Miele@mobile ............. 30 Τεχνικά χαρακτηριστικά.................. 34 Δήλωση πιστότητας....................34...
 • Page 25: Υποδείξεις Ασφαλείας

  Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς  Το στικ WLAN εξυπηρετεί αποκλειστικά τη δημιουργία μιας σύνδε- σης WLAN ανάμεσα σε μια συσκευή Miele και ένα δίκτυο WLAN μέσα σε ένα κτίριο.  Η τεχνολογία WLAN που υποστηρίζει το στικ μπορεί να είναι είτε...
 • Page 26 Πριν την τοποθέτηση ή την αφαίρεση του στικ WLAN αποσυνδέετε τις συσκευές Miele από το ηλεκτρικό δίκτυο.  Mόνο με γνήσια ανταλλακτικά μπορεί να εγγυηθεί η Miele ότι η συ- σκευή θα ανταποκρίνεται πλήρως στις προδιαγραφές ασφαλείας με τις οποίες έχει κατασκευαστεί. Διάφορα μέρη της συσκευής που...
 • Page 27: Προστασία Περιβάλλοντος

  παράδοση και αξιοποίηση των ηλεκτρι- κών και ηλεκτρονικών συσκευών που διατίθενται από τον δήμο ή την κοινότητα, από τα εμπορικά καταστή- ματα ή από την εταιρεία Miele. Για το σβήσιμο οποιωνδήποτε προσωπικών σας στοιχείων που τυχόν υπάρχουν στην παλιά συσκευή που θα παραδώσετε, είστε...
 • Page 28: Στικ Wlan Xks 3100 W

  Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες της εφαρμογής Miele@mobile ή του Miele@home, όπως π.χ. το SuperVision ή τον συγχρονισμό ώρας, πρέπει η Miele συσκευή σας να είναι συνδεδεμένη με το δίκτυό σας WLAN. Αυτή η οδηγία περιγράφει την τοποθέτηση του στικ WLAN, καθώς και...
 • Page 29 el - Τοποθέτηση στικ WLAN Διαβάστε προσεκτικά τις οδη- γίες χρήσης και τοποθέτησης που συνοδεύουν τη συσκευή σας, πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή με το στικ WLAN. Μέσα σ' αυτές υπάρχουν ση- μαντικές υποδείξεις για την τοποθέτηση, την ασφάλεια, Ψυγείο...
 • Page 30: Σύνδεση Μέσω Εφαρμογής Miele@Mobile

   Ξεκινάτε την εφαρμογή Miele@mobile πρόσβασης και δημιουργείτε έναν λογαριασμό χρήστη Miele. – ο αριθμός κατασκευής της Miele συ- σκευής σας (υπάρχει στην πινακίδα Αν έχετε ήδη έναν λογαριασμό χρήστη τύπου, βλέπε οδηγίες χρήσης και το- Miele, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε...
 • Page 31 Έχετε συνδεθεί με τον λογαριασμό ής σας εμφανίζεται η οθόνη έναρξης με χρήστη σας στην εφαρμογή το σύμβολο  επάνω δεξιά. Miele@mobile και το smartphone ή το tablet σας χρησιμοποιεί το δίκτυο Χρήσιμη συμβουλή: Μπορεί να διαρ- WLAN, στο οποίο θα πρέπει να είναι...
 • Page 32 Αυτή η σύνδεση είναι απαραίτητη, για  Reset μονάδας WLAN να δημιουργήσετε μια σύνδεση δικτύου  Εργοστασιακές ρυθμίσεις με την εφαρμογή Miele@mobile App. μονάδας WLAN Την ακριβή περιγραφή θα βρείτε στο κεφάλαιο «Σύνδεση μέσω εφαρμογής – WPS Push Button Miele@mobile», παράγραφος...
 • Page 33 ρυθμίσεις που έχουν προγραμματιστεί Αν θέλετε να επαναφέρετε όλες τις και τις τιμές που έχουν εισαχθεί για το ρυθμίσεις που έχουν προγραμματιστεί Miele@home. Όλες οι ρυθμίσεις που και τις τιμές που έχουν εισαχθεί για το δεν αφορούν το Miele@home, Miele@home, μπορείτε να...
 • Page 34: Τεχνικά Χαρακτηριστικά

  - Τεχνικά χαρακτηριστικά Δήλωση πιστότητας Δια της παρούσης η εταιρεία Miele δηλώνει ότι αυτή η μονάδα επικοινωνίας XKM 3100 W ανταποκρίνεται στην οδηγία 2014/53/EU. Το πλήρες κείμενο της Δήλωσης Πιστότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι διαθέσιμο μέσω internet στις διευθύνσεις που ακολουθούν: –...
 • Page 35 Description and fitting .................. 39 WiFi stick XKS 3100 W..................39 Installing the WiFi stick.................. 40 Signing a household appliance onto the WiFi network via smartphone/tablet.................. 41 Signing on using the Miele@mobile App............... 41 Technical data......................  45 Conformity declaration ..................45...
 • Page 36: Warning And Safety Instructions

  Correct application  The WiFi stick has the sole function of establishing a WiFi connec- tion between a Miele domestic appliance and a WiFi network within a building.  WiFi technology, as supported by the WiFi module, can be inter- mittently or completely disrupted.
 • Page 37 Disconnect the Miele appliances from the mains power supply be- fore installing or removing the WiFi stick.  Miele can only guarantee the safety of the appliance when genu- ine original Miele replacement parts are used. Faulty components must only be replaced by Miele spare parts.
 • Page 38: Caring For The Environment

  / recycling centre for electrical and electronic ap- pliances, or contact your dealer or Miele for advice. You are also respons- ible (by law, depending on country) for deleting any personal data that may be stored on the appliance being disposed of.
 • Page 39: Description And Fitting

  The WiFi stick must first be plugged into the refrigeration appliance (see “Installing the WiFi stick”). To use the Miele@mobile app or Miele@home features such as SuperVision or time synchronisation, your Miele refrigeration appliance must be connected to your WiFi network.
 • Page 40 en - Installing the WiFi stick Please read the operating and installation instructions sup- plied with your refrigeration appliance carefully before us- ing the refrigeration appliance with the WiFi stick for the first time. They contain important information on safety, installa- Right-hand hinged refrigeration appliance tion, use and maintenance.
 • Page 41: Signing On Using The Miele@Mobile App

  – the name of your local WiFi network  Download the app to your mobile and its password device. – the serial number of your Miele refri-  Start the Miele@mobile app and set geration appliance (you find it on the up a Miele user account.
 • Page 42 You have logged on to your user ac- count in the Miele@mobile app and Tip: It can take a few seconds for your your smartphone or tablet is using the...
 • Page 43 Certain settings can be adjusted in Set- You can create a direct link from your tings mode  on your refrigeration ap- refrigeration appliance to your mobile pliance via  Miele@home system set- device (e.g. smartphone or tablet). This tings. connection is necessary in order to cre-...
 • Page 44 You can reset all entered settings and If you wish to reset all entered settings values for Miele@home to standard set- and values for Miele@home, you can re- tings. All settings, which do not affect store the factory default settings on Miele@home will remain unchanged your WiFi module.
 • Page 45: Technical Data

  - Technical data Conformity declaration Miele hereby declares that this XKM 3100 W complies with Directive 2014/53/EU. The complete text of the EU declaration of conformity is available from one of the following internet addresses: – Products, Download from www.miele.co.uk – For service, information, operating instructions etc: go to www.miele.co.uk/do- mestic/customer-information-385.htm and enter the name of the product or the...
 • Page 46 Description et montage .................. 50 Module Wi-Fi XKS 3100 W..................50 Installer le module Wi-Fi .................. 51 Connecter un appareil au réseau Wi-Fi via smartphone/tablette.... 52 Connexion via l'application Miele@mobile ............52 Caractéristiques techniques ................ 56 Déclaration de conformité ..................56...
 • Page 47: Consignes De Sécurité Et Mises En Garde

  Utilisation conforme  Le module Wi-Fi sert exclusivement à établir une connexion sans fil entre un appareil Miele et un réseau Wi-Fi dans un bâtiment.  La technologie Wi-Fi prise en charge par le module peut être per- turbée temporairement ou durablement. C'est pourquoi la disponibi- lité...
 • Page 48 Avant de monter ou de démonter le module Wi-Fi, déconnectez les appareils ménagers Miele du secteur.  Les pièces de rechange d'origine sont les seules dont Miele ga- rantit qu'elles remplissent les conditions de sécurité. Ne remplacez les pièces défectueuses que par des pièces détachées d'origine.
 • Page 49 Faites appel au service d'enlèvement mis en place par votre commune, votre revendeur ou Miele, ou rapportez votre appareil dans un point de collecte spé- cialement dédié à l'élimination de ce type d'appareil. Vous êtes légalement responsable de la suppression des éventuelles données à...
 • Page 50: Description Et Montage

  Vous devez insérer le module Wi-Fi dans l'appareil avant de pouvoir l'utili- ser (voir chapitre « Installer le module Wi-Fi »). Votre appareil Miele doit être connecté à votre réseau Wi-Fi pour pouvoir utili- ser les fonctions SuperVision ou Syn- chronisation de l'heure de l'application Miele@mobile ou de Miele@home.
 • Page 51: Installer Le Module Wi-Fi

  fr - Installer le module Wi-Fi Lisez attentivement le mode d'emploi et les instructions de montage fournis avec votre appareil frigorifique avant de mettre l'appareil et le module Wi-Fi en service. Vous y trou- verez des informations impor- tantes sur le montage, la sécu- Appareil avec butée de porte à...
 • Page 52: Connecter Un Appareil Au Réseau Wi-Fi Via Smartphone/Tablette

  – du nom de votre réseau Wi-Fi local et du mot de passe correspondant, – du numéro de fabrication de votre appareil Miele (indiqué sur la plaque signalétique ; voir mode d'emploi de  Téléchargez l'application sur votre l'appareil). appareil mobile.
 • Page 53 Connecter un appareil via un terminal Une fois la connexion établie, votre ap- mobile pareil ménager s'affiche dans l'applica- tion Miele@mobile. Sur la page d'ac- Vous êtes connecté à votre compte uti- cueil de votre appareil frigorifique, le lisateur dans l'application Miele@mobile symbole ...
 • Page 54 Réinitialiser le module Wi- phone ou tablette). Cette connexion est requise pour établir une connexion ré-  Réglages d'usine du mo- seau avec l'application Miele@mobile. dule Wi-Fi Pour plus d'informations, veuillez consulter le chapitre « Connexion via – Bouton application push WPS l'application Miele@mobile », section...
 • Page 55 Miele@home, vous pouvez restau- sont conservés et le module Wi-Fi est rer les réglages d'usine du module Wi- activé. Fi. Tous les réglages qui ne concernent pas Miele@home sont conservés et le  Effleurez . module Wi-Fi est désactivé.  apparaît.  Effleurez .
 • Page 56: Caractéristiques Techniques

  - Caractéristiques techniques Déclaration de conformité Par la présente, Miele déclare que ce module XKM 3100 W est conforme à la di- rective 2014/53/EU. Le texte complet de la déclaration de conformité se trouve sous une des adresse Internet suivante : – Page d'accueil miele France, sur www.miele.fr –...
 • Page 57 Vaš doprinos zaštiti okoliša................ 60 Opis i ugradnja.....................  61 WLAN stik XKS 3100 W ..................61 Instalacija WLAN stika .................. 62 Prijava kućanskog uređaja na WLAN mrežu preko pametnog telefona/tableta .................... 63 Prijava preko Miele@mobile aplikacije..............63 Tehnički podaci.................... 67 Izjava o sukladnosti ....................67...
 • Page 58: Sigurnosne Napomene I Upozorenja

  Namjenska uporaba  WLAN stik služi isključivo za uspostavljanje WLAN veze između Miele kućanskog uređaja i WLAN mreže unutar zgrade.  WLAN tehnologija koju podražava WLAN stik može biti povre- meno ili potpuno nedostupna. Stoga se ne može jamčiti stalna raspoloživost ponuđenih funkcija.
 • Page 59 želite odspojiti iz električne mreže. – ako se aktivirala zaštitna sklopka (FID-sklopka). Miele kućanske uređaje isključite iz električne mreže prije ugradnje odnosno uklanjanja WLAN stika.  Samo uporabom originalnih zamjenskih dijelova Miele može jamčiti ispunjavanje sigurnosnih zahtjeva.
 • Page 60: Vaš Doprinos Zaštiti Okoliša

  Miele. Ukoliko se na uređaju nalaze osobni po- daci, iste preporučujemo izbrisati. Uko- liko ih ostavite na uređaju, to činite na vlastitu odgovornost.
 • Page 61: Opis I Ugradnja

  U navedenu se svrhu WLAN stik pret- hodno mora uključiti na hladnjak (pog- ledajte poglavlje „Ugradnja WLAN sti- ka“). Kako bi mogli koristiti Miele@mobile ap- likaciju ili Miele@home funkcije, poput primjerice SuperVision ili sinkronizaciju vremena, Vaš Miele hladnjak mora biti spojen na WLAN mrežu.
 • Page 62: Instalacija Wlan Stika

  hr - Instalacija WLAN stika Prije no što hladnjak pokrenete s WLAN stikom, pažljivo proči- tajte upute za uporabu i ugrad- nju koje su priložene uz Vaš hladnjak. U njima se nalaze važne napomene o ugradnji, sigurnosti, uporabi i održavan- ju uređaja.
 • Page 63: Prijava Preko Miele@Mobile Aplikacije

  – ime Vaše lokalne WLAN mreže i pripadajuća zaporka  Pokrenite aplikaciju Miele@mobile i izradite svoj Miele korisnički račun. – tvornički broj Vašeg Miele hladnjaka (nalazi se na tipskoj naljepnici, pogle- Ako već imate Miele korisnički račun, dajte Upute za uporabu i ugradnju možete upotrijebiti te podatke kako bis-...
 • Page 64 (Soft access point) WLAN stika, te se uspostavlja izravna veza od Vašeg kućanskog uređaja do pametnog telefo- na ili tableta.  U aplikaciji odaberite „Miele uređaj / Dodavanje Gateway“.  Odaberite „Dodavanje novog Miele uređaja“.  Odaberite „Povezivanje s WLAN po- moću aplikacije“.
 • Page 65 - Prijava kućanskog uređaja na WLAN mrežu preko pametnog telefona/tableta Mogućnosti podešavanja u podizbor- Možda na svom usmjerniku niste do- niku  Miele@home postavke susta- voljno brzo aktivirali WPS. Ponovite prethodno opisane korake povezivan- U načinu za podešavanje  Vašeg hladnjaka u podizborniku ...
 • Page 66 – Resetiranje WLAN modula  –  Tvorničke postavke WLAN Mo- dul  Možete vratiti postavke i unesene vri- jednosti za Miele@home na početne vri- Ukoliko želite vratiti postavke i unesene jednosti. Sve postavke, koje se ne od- vrijednosti za Miele@home na početne nose na Miele@home, ostaju nepromi- vrijednosti, u tom slučaju WLAN modul...
 • Page 67: Tehnički Podaci

  - Tehnički podaci Izjava o sukladnosti Miele izjavljuje da je ovaj uređaj XKM 3100 W u skladu s direktivom 2014/53/EU. Cjelokupni tekst ove izjave o sukladnosti pronaći ćete na internet stranici: – www.miele.hr pod Proizvodi / Preuzimanje – www.miele.hr/kucanski-uredaji/zatrazite-informacije-385.htm, pod Servis / Zat- ražite informacije, unosom naziva proizvoda ili tvorničkog broja...
 • Page 68 Il Vostro contributo alla tutela dell'ambiente ............  71 Descrizione e montaggio.................. 72 Chiavetta WLAN XKS 3100 W................72 Installare la chiavetta WLAN ................ 73 Collegare l'elettrodomestico alla rete WLAN tramite smartphone/tablet .. 74 Collegamento tramite app Miele@mobile.............. 74 Dati tecnici ...................... 78 Dichiarazione di conformità................... 78...
 • Page 69: Istruzioni Per La Sicurezza E Avvertenze

  WLAN. Uso previsto  La chiavetta WLAN serve esclusivamente per stabilire una con- nessione WLAN tra un elettrodomestico Miele e una rete WLAN all'interno di un edificio.  La tecnologia WLAN supportata dalla chiavetta WLAN potrebbe essere temporaneamente o completamente disturbata. Per questo motivo non è...
 • Page 70 Prima di montare o smontare la chiavetta WLAN staccare gli elet- trodomestici Miele dalla rete elettrica.  Sostituire eventuali pezzi guasti o difettosi esclusivamente con ri- cambi originali Miele; solo così Miele può garantire il pieno rispetto degli standard di sicurezza.
 • Page 71: Il Vostro Contributo Alla Tutela Dell'ambiente

  L’imballaggio può essere conservato re eventuali dati personali dall'apparec- per un’eventuale spedizione al servizio chiatura elettronica da smaltire. L'ade- di assistenza tecnica autorizzato Miele guata raccolta differenziata contribuisce in caso di danni o guasti all'apparec- a evitare possibili effetti negativi chiatura.
 • Page 72: Chiavetta Wlan Xks 3100 W

  Per farlo, inserire la chiavetta WLAN nell'elettrodomestico del freddo (v. cap. “Installare la chiavetta WLAN”). Per poter utilizzare l'applicazione Miele@mobile o le funzioni Miele@home, ad es. SuperVision o la sincronizzazione dell'ora, l'elettrodome- stico Miele deve essere collegato alla rete WLAN. Le presenti istruzioni descrivono come installare la chiavetta WLAN, così...
 • Page 73 it - Installare la chiavetta WLAN Leggere attentamente le istru- zioni d'uso e di montaggio dell'elettrodomestico prima di metterlo in funzione con la chiavetta WLAN. Contengono informazioni importanti su in- casso, sicurezza, uso e manu- tenzione. Si evitano così danni Apparecchio del freddo con incernieratura all'elettrodomestico e rischi sportello a destra...
 • Page 74: Collegamento Tramite App Miele@Mobile

  – il Fabr.-Nr. dell'elettrodomestico creare un account Miele. Miele (presente sulla targhetta dati, v. istruzioni d'uso e di montaggio elet- Se si dispone già di un account Miele, è trodomestico). possibile utilizzare questi dati per colle- garsi all'applicazione. Il numero di fabbricazione dell'appa- recchio del freddo è...
 • Page 75  in alto a de- stra. Si è collegati all'applicazione Miele@mobile con il proprio account e Suggerimento: potrebbero passare al- lo smartphone o il tablet utilizza la rete cuni secondi prima di visualizzare l'elet- WLAN, con la quale connettere l'elettro- trodomestico nella app.
 • Page 76 - Collegare l'elettrodomestico alla rete WLAN tramite smartphone/tablet Possibilità di impostazione nel sotto- Se non è stato possibile stabilire la con- menù  Miele@home impostazioni di nessione, a display compare . sistema È probabile che sul router non sia sta- Nella modalità...
 • Page 77 È possibile resettare tutte le impostazio- ni effettuate e i valori immessi per il Se si desidera resettare tutte le impo- Miele@home. Tutte le impostazioni che stazioni effettuate e i valori immessi per non riguardano il Miele@home rimango- il Miele@home, è possibile ristabilire...
 • Page 78: Dichiarazione Di Conformità

  - Dati tecnici Dichiarazione di conformità Miele dichiara che questo modulo XKM 3100 W è conforme alla direttiva 2014/53/ Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile ai seguenti in- dirizzi internet: – Prodotti, download, www.miele.it – Service, richiedere informazioni, istruzioni d'uso, su www.miele.it/elettrodome- stico/brochure-e-libretti-d-uso-385.htm mediante indicazione del nome prodotto...
 • Page 79 Een bijdrage aan de bescherming van het milieu .......... 82 Beschrijving en montage .................. 83 WLAN (WiFi)-stick XKS 3100 W ................83 De WiFi-stick installeren.................. 84 Huishoudelijk apparaat bij het WiFi-netwerk aanmelden via smartphone/tablet.................. 85 Aanmelding per Miele@mobile-app ..............85 Technische gegevens.................. 89 Conformiteitsverklaring ..................89...
 • Page 80 Daarom kan niet worden gegarandeerd dat de aangeboden functies altijd beschikbaar zijn. Het bereik van de draadloze verbinding kan door middel van een gangbare WiFi-repea- ter uitgebreid worden. Neem hiervoor contact op met uw Miele-vak- handelaar of met Miele.
 • Page 81 – de aansluitkabel van de netspanning is losgekoppeld. Trek daarbij aan de stekker en niet aan de aansluitkabel. – de aardlekschakelaar in werking treedt. Maak de Miele-apparaten spanningsvrij, als u de WiFi-stick gaat in- of uitbouwen.  Defecte onderdelen mogen alleen door originele Miele-onderdelen worden vervangen.
 • Page 82 Lever het apparaat in bij een gemeente- lijk inzameldepot voor elektrische en elektronische apparatuur, bij uw vak- handelaar of bij Miele. U bent wettelijk zelf verantwoordelijk voor het wissen van eventuele persoonlijke gegevens op het af te danken apparaat. Bewaar het afgedankte apparaat buiten het bereik van kinderen.
 • Page 83 Om de Miele@mobile-app of Miele@home-functies zoals SuperVision of tijdsynchronisatie te kunnen gebrui- ken, moet uw Miele-apparaat met uw WiFi-netwerk zijn verbonden. Deze handleiding beschrijft de installa- tie van de WiFi-stick en de aanmelding in een WiFi-netwerk met een smartpho- ®...
 • Page 84 nl - De WiFi-stick installeren Lees de bijgevoegde gebruiks- en montagehandleiding aan- dachtig door voordat u het koelapparaat met de WiFi-stick in gebruik neemt. Hierin vindt  Steek de WiFi-stick in de opening tot- u belangrijke instructies met dat deze volledig naar binnen ge- schoven is en vastklikt.
 • Page 85 Miele@mobile kunt u gratis downloaden Let op! Het koelapparaat kan alleen in de desbetreffende App Stores. in een WiFi-netwerk met een fre-  Zoek de app Miele@mobile in de quentie van 2,4 GHz (standaard b/g/ ® n) opgenomen worden. App Store of in Google Play™.
 • Page 86 Miele-apparaat via een mobiel appa- Tip: Het kan enkele seconden duren raat aanmelden voordat uw Miele-apparaat in de app verschijnt. U bent met uw gebruikersaccount bij de  Kies „Miele@mobile starten" om de Miele@mobile-app aangemeld en uw...
 • Page 87 – WPS Push Button den”. Naast de netwerkaanmelding met de  Raak  aan. app Miele@mobile adviseren wij de ver- binding ook via WPS (Wireless Protec- Er wordt enige tijd geprobeerd, een di- ted Setup) tot stand te brengen. recte verbinding tot stand te brengen.
 • Page 88 – Reset WiFi-module  – Fabrieksinstellingen WiFi-modu- le  U kunt al uw instellingen en ingevoerde waarden voor Miele@home resetten. Al- Als u alle instellingen en ingevoerde le instellingen, die geen betrekking heb- waarden voor Miele@home wilt reset- ben op Miele@home, blijven behouden ten, kunt u de fabrieksinstelling van de en de WiFi-stick wordt ingeschakeld.
 • Page 89 - Technische gegevens Conformiteitsverklaring Hiermee verklaart Miele, dat deze XKM 3100 W voldoet aan richtlijn 2014/53/EU. U kunt de volledige tekst van deze EU-conformiteitsverklaring op de volgende in- ternetadressen vinden: – www.miele.nl Downloads – www.miele.nl/c/brochures-en-handleidingen-385.htm Frequentieband 2,412 GHz – 2,472 GHz Maximale zendcapaciteit...
 • Page 90 Opis i montaža .....................  94 WLAN adapter XKS 3100 W.................. 94 Instalacija WLAN adaptera .................  95 Prijavljivanje kućnog uređaja na WLAN mrežu preko pametnog telefona/ta- bleta ........................ 96 Prijavljivanje pomoću aplikacije Miele@mobile ............. 96 Tehnički podaci.................... 100 Deklaracija o usaglašenosti................. 100...
 • Page 91 Namenska upotreba  WLAN adapter služi isključivo za uspostavljanje WLAN veze izme- đu Miele kućnog uređaja i WLAN mreže unutar zgrade.  Tehnologija WLAN koju podržava WLAN adapter može imate smetnje povremeno ili potpuno. Iz tog razloga nije obezbeđena stal- na raspoloživost ponuđenih funkcija.
 • Page 92 – aktiviran prekidač za struju kvara (FID sklopka). Pre ugradnje ili demontaže WLAN adaptera isključite Miele kućne uređaje iz električne mreže.  Firma Miele garantuje samo za originalne rezervne delove, da će oni ispuniti zahteve o bezbednosti. Neispravni delovi smeju da budu zamenjeni samo originalnim rezervnim delovima.
 • Page 93 Umesto toga koristite zvanična mesta za sakupljanje i preuzimanje kao i iskori- šćenje električnih i elektronskih uređaja u opštini, kod prodavaca ili firme Miele. Vi ste po zakonu lično odgovorni za bri- sanje eventualnih ličnih podataka na uređaju koji treba odlagati. Molimo vo- dite računa o tome, da Vaš...
 • Page 94 - Opis i montaža WLAN adapter XKS 3100 W WLAN adapter je predviđen za upotre- bu u Miele samostojećim rashladnim uređajima. U tu svrhu, WLAN adapter morate pr- vo da umetnete na rashladni uređaj (vidi poglavlje „Instalacija WLAN adap- tera“).
 • Page 95 sr - Instalacija WLAN adaptera Pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu i montažu koje je pri- loženo uz Vaš rashladni uređaj, pre nego što počnete da kori- stite rashladni uređaj sa WLAN adapterom. Ono sadrži važna uputstva za ugradnju, bezbed- nost, upotrebu i održavanje Rashladni uređaj sa desnim vratima uređaja.
 • Page 96 – pametni telefon ili tablet, na kojem je instalirana Miele@mobile aplikacija – ime Vaše lokalne WLAN mreže i od- govarajuća lozinka – fabrički broj Vašeg Miele rashladnog uređaja (naveden je na natpisnoj plo-  Preuzmite aplikaciju na Vaš mobilni čici; vidi uputstvo za upotrebu i mon- uređaj.
 • Page 97 WLAN adaptera se pokreće i us- postavlja se direktna veza od Vašeg ku- ćnog uređaja do Vašeg pametnog tele- fona ili tableta.  Odaberite u aplikaciji „Miele uređaj / Dodati gateway“.  Odaberite „Dodati novi Miele uređaj“.  Odaberite „WLAN veza vođena po- moću aplikacije“.
 • Page 98 – WPS Push Button ja“. Kao alternativu za prijavljivanje na mre-  Dodirnite . žu uz pomoć aplikacije Miele@mobile preporučujemo Vam da uspostavite ve- Izvesno vreme se pokušava da se us- zu pomoću WPS (Wireless Protected postavi direktna veza.
 • Page 99 Ukoliko želite da resetujete sva izvršena Miele@home. Sva podešavanja, koja se podešavanja i unete vrednosti za ne odnose na Miele@home, ostaju sa- Miele@home, možete ponovo da uspo- čuvana, a WLAN adapter se uključuje. stavite fabrička podešavanja WLAN modula.
 • Page 100 - Tehnički podaci Deklaracija o usaglašenosti Firma Miele ovim izjavljuje, da je XKM 3100 W usaglašen sa direktivom 2014/53/ Potpuni tekst EU Deklaracije o usaglašenosti ćete dobiti na nekoj od sledećih inter- net adresa: – proizvodi, preuzimanje, na www.miele.rs – servis, traženje informacija, uputstva za upotrebu, na www.miele.rs/domacin- stvo/informacije-za-kupce-385.htm uz navođenje naziva proizvoda ili fabričkog...
 • Page 101 Декларация соответствия................ 105 Условия транспортировки ................ 105 Условия хранения .................. 105 Установка модуля Wi-Fi ..................  106 Регистрация прибора в сети Wi-Fi с помощью смартфона/планшета...  107 Регистрация с помощью приложения Miele@mobile ........107 Технические характеристики.................  111 Заявление о соответствии товара ..............111...
 • Page 102 ции модуля Wi-Fi. Надлежащее использование  Модуль Wi-Fi служит исключительно для создания Wi-Fi-со- единения между бытовым прибором Miele и сетью Wi-Fi внутри одного здания.  Технология Wi-Fi, поддерживаемая модулем Wi-Fi, может под- вергаться временным или постоянным помехам и не работать.
 • Page 103 – сработал выключатель для защиты от токов утечки (УЗО). Перед установкой или демонтажем модуля Wi-Fi отключите бытовые приборы Miele от электросети.  Только при использовании оригинальных запчастей фирма Miele гарантирует, что будут выполнены требования к безопас- ности. Вышедшие из строя детали должны заменяться только на оригинальные запчасти.
 • Page 104 ru - Ваш вклад в охрану окружающей среды Утилизация транспортной Утилизация прибора упаковки Электрические и электронные прибо- ры часто содержат ценные матери- Упаковка защищает прибор от по- алы. В их состав также входят опре- вреждений при транспортировке. деленные вещества, смешанные ком- Материалы...
 • Page 105: Коммуникационный Модуль Wi-Fi Xks 3100 W

  Miele@mobile или функций воздействия прямых солнечных лу- Miele@home, например SuperVision чей. или синхронизации часов, ваш при- бор Miele должен быть соединён с вашей сетью Wi-Fi. Эта инструкция описывает установку модуля Wi-Fi, а также регистрацию в сети Wi-Fi с помощью смартфона или...
 • Page 106 ru - Установка модуля Wi-Fi Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуата- ции и монтажу, которая вхо- дит в комплект поставки хо- лодильника или морозильни- ка, перед началом эксплуа- тации прибора с модулем Wi- Fi. В ней содержатся важные Прибор с правым дверным упором указания...
 • Page 107: Регистрация С Помощью Приложения Miele@Mobile

  смартфона/планшета Загрузка приложения Miele@mobile Регистрация с помощью при- ложения Miele@mobile Подходящее приложение Miele@mobile для модуля Wi-Fi можно Обратите внимание на то, что хо- бесплатно загрузить в соответствую- лодильник или морозильник может щем магазине приложений. быть подключён к сети Wi-Fi с час- ®...
 • Page 108 прибор отображается в приложении Miele@mobile. На дисплее прибора Вы зарегистрированы в приложении появится стартовый экран с симво- Miele@mobile, и ваш смартфон или лом  в правом верхнем углу. планшет использует сеть Wi-Fi, в ко- торой зарегистрирован прибор. Совет: Это может занять несколько...
 • Page 109 В режиме установок  вашего при- – Беспроводная точка доступа (Soft бора вы можете выполнить опре- access point)  делённые настройки в подменю си- стемных настроек Miele@home . Можно установить прямое соедине- ние вашего прибора с вашим мобиль- Кнопка WPS ным конечным устройством (напри- ...
 • Page 110 настройки и введенные значения для Если вы хотите сбросить все выпол- системы Miele@home. Все настройки, ненные настройки и введённые зна- не относящиеся к системе чения для системы Miele@home, мож- Miele@home, сохраняются, модуль но снова восстановить заводские на- Wi-Fi включается. стройки модуля Wi-Fi. Все настройки, не...
 • Page 111: Заявление О Соответствии Товара

  - Технические характеристики Заявление о соответствии товара Настоящим компания Miele заявляет, что данный XKM 3100 W соответствует директиве 2014/53/ЕС. Полный текст заявления о соответствии товара требованиям ЕС можно найти на одном из следующих интернет-сайтов: – Продукты, Скачать, на www.miele.de – Сервис, Запрос информации, Инструкции по эксплуатации на...
 • Page 112 Ochrona środowiska naturalnego .............. 115 Opis i montaż .....................  116 Wtyk Wi-Fi XKS 3100 W..................116 Instalacja wtyku Wi-Fi.................. 117 Logowanie w sieci Wi-Fi via smartfon/tablet.......... 118 Logowanie przez aplikację Miele@mobile ............118 Dane techniczne .................... 122 Deklaracja zgodności ..................122...
 • Page 113 Wi-Fi. Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem  Wtyk Wi-Fi służy wyłącznie do utworzenia połączenia bezprzewo- dowego pomiędzy urządzeniem domowym Miele i siecią Wi-Fi w bu- dynku.  Technologia Wi-Fi wspierana przez wtyk Wi-Fi może ulegać okre- sowym lub stałym zakłóceniom. Z tego powodu nie można zagwa- rantować...
 • Page 114 Przed montażem lub demontażem wtyku Wi-Fi należy odłączyć urządzenie domowe Miele od sieci elektrycznej.  Tylko w przypadku oryginalnych części zamiennych firma Miele może zagwarantować spełnienie wymagań bezpieczeństwa w peł- nym zakresie. Uszkodzone podzespoły mogą zostać wymienione wyłącznie na takie części zamienne.
 • Page 115 pl - Ochrona środowiska naturalnego Utylizacja opakowania trans- Utylizacja starego urządzenia portowego To urządzenie, zgodnie z Dyrektywą Eu- ropejską 2002/96/WE oraz polską Usta- Opakowanie chroni urządzenie przed wą o zużytym sprzęcie elektrycznym uszkodzeniami podczas transportu. Ma- i elektronicznym, jest oznaczone sym- teriały, z których wykonano opakowanie bolem przekreślonego kontenera na od- zostały specjalnie dobrane pod kątem...
 • Page 116 Wi-Fi“). Aby móc korzystać z aplikacji Miele@mobile lub funkcji Miele@home jak np. SuperVision lub synchronizacja czasu, urządzenie chłodnicze Miele mu- si być połączone z siecią Wi-Fi. Ta instrukcja opisuje instalację wtyku Wi-Fi, oraz logowanie do sieci Wi-Fi za pomocą...
 • Page 117 pl - Instalacja wtyku Wi-Fi Przed uruchomieniem urządze- nia chłodniczego z wtykiem Wi-Fi należy uważnie przeczy- tać dołączoną do urządzenia instrukcję użytkowania i mon- tażu. Zawiera ona ważne wskazówki dotyczące monta- żu, bezpieczeństwa, użytko- wania i konserwacji. Dzięki te- Urządzenie chłodnicze z prawymi zawiasami drzwi mu można uniknąć...
 • Page 118  Proszę zainstalować aplikację na patrz instrukcja użytkowania i monta- urządzeniu mobilnym. żu urządzenia chłodniczego)  Uruchomić aplikację Miele@mobile i Numer fabryczny urządzenia chłodni- założyć konto użytkownika Miele. czego jest hasłem do logowania. W przypadku hasła chodzi o ostatnie Jeśli posiadają...
 • Page 119 Są Państwo zalogowani do swojego konta użytkownika w aplikacji Wskazówka: Może potrwać kilka se- Miele@mobile i Państwa smartfon lub kund, zanim Państwa urządzenie zosta- tablet korzysta z tej samej sieci Wi-Fi, nie pojawi się w aplikacji.
 • Page 120 To połączenie jest wymagane do dułu Wi-Fi tego, żeby utworzyć połączenie siecio- we za pomocą aplikacji Miele@mobile. – WPS Push Button Dokładny opis można znaleźć w roz- Alternatywnie do logowania do sieci za dziale „Logowanie przez aplikację...
 • Page 121 ści wprowadzone dla Miele@home zo- Jeśli chcieliby Państwo zresetować staną zresetowane. Wszystkie ustawie- wszystkie dokonane ustawienia i warto- nia, które nie dotyczą Miele@home, po- ści wprowadzone dla Miele@home, zostaną zachowane, a wtyk Wi-Fi zo- można przywrócić ustawienia fabryczne stanie włączony.
 • Page 122 - Dane techniczne Deklaracja zgodności Niniejszym Miele oświadcza, że ten moduł XKM 3100 W spełnia wymagania Dyrek- tywy 2014/53/WE. Pełny tekst deklaracji zgodności WE jest dostępny pod jednym z poniższych adre- sów internetowych: – Produkty, Pobieranie, na stronie www.miele.pl – Serwis, Materiały informacyjne, na stronie www.miele.pl/domestic/materialy-in- formacyjne-miele-385.htm przez podanie nazwy produktu lub numeru fabrycz-...
 • Page 124 Miele & Cie. KG Carl-Miele-Straße 29 33332 Gütersloh Germany Tel.: +49 5241 89-0 Fax: +49 5241 89-2090 Internet: www.miele.com 0119 M.-Nr. 10 839 860 / 01...

Table of Contents