Download Print this page
Nokia Home+ Quick Installation Manual
Hide thumbs Also See for Home+:

Advertisement

Quick Links

Nokia Home+
QUICK INSTALLATION GUIDE
คู ่ ม ื อ การติ ด ตั ้ ง ด่ ว น | PANDUAN INSTALASI CEPAT | PANDUAN PEMASANGAN PANTAS | HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT NHANH
EN | TH | ID | MS | VI

Advertisement

loading

Summary of Contents for Nokia Home+

 • Page 1 Nokia Home+ QUICK INSTALLATION GUIDE คู ่ ม ื อ การติ ด ตั ้ ง ด่ ว น | PANDUAN INSTALASI CEPAT | PANDUAN PEMASANGAN PANTAS | HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT NHANH EN | TH | ID | MS | VI...
 • Page 2: Box Contents

  สิ ่ ง ที ่ อ ยู ่ ใ นกล่ อ ง | Isi kotak | Kandungan Kotak | Linh kiện/phụ kiện trong hộp THANK YOU FOR CHOOSING NOKIA HOME+ ขอขอบคุ ณ ที ่ เ ลื อ กใช้ NOKIA HOME+ | TERIMA KASIH TELAH MEMILIH NOKIA HOME+ | TERIMA KASIH KERANA MEMILIH NOKIA HOME+ | CẢM ƠN ĐÃ CHỌN NOKIA HOME+ Nokia Home+...
 • Page 3 Installing the Nokia Home+ การติ ด ตั ้ ง Nokia Home+ | Menginstal Nokia Home+ | Memasang Nokia Home+ | Cài đặt Nokia Home+ 4 – 5 Plug your Home+ into a power socket Orange light signals start-up เสี ย บ Home+ ของคุ ณ เข้ า กั บ เต้ า รั บ ปลั ๊ ก ไฟ...
 • Page 4 ไปที ่ homeapp.nokia.com เพื ่ อ ติ ด ตั ้ ง แอป แตะปุ ่ ม “เริ ่ ม ต้ น ” ในแอปและท� า ตามขั ้ น ตอนการติ ด ตั ้ ง Nokia Home และท� า ตามค� า แนะน� า...
 • Page 5 Nhật ký Gia đình tự động lưu theo chế độ cuốn แอปในอุ ป กรณ์ เ คลื ่ อ นที ่ แ ละ nokia.com/health/cvr เนื ่ อ ง กั น 30 วั น และ วิ ด ี โ อ 5 วิ น าที โดย อั ต โนมั ต ิ เมื ่ อ มี การ...
 • Page 6 Overview ภาพรวม | Ikhtisar | Rumusan | Miêu tả chung 12 – 13 Ambient light sensor Air Quality Sensor (VOC) Environmental sensors Multicolor night light เซนเซอร์ ต รวจวั ด สภาพแสง เซนเซอร์ ค ุ ณ ภาพอากาศ (VOC) เซนเซอร์ ต รวจจั บ สิ ่ ง แวดล้ อ ม โคมไฟหลากสี...
 • Page 7 Troubleshooting color codes การแก้ ไ ขปั ญ หาโค้ ด สี | Pemecahan masalah menggunakan kode warna | Kod warna penyelesaian masalah | Quy ước màu 14 – 15 Blue light pulsing: Orange light pulsing: Green light: Red light: Waiting for setup Cannot establish connection Setup successful Setup failed...
 • Page 8: Safety Instructions

  Safety instructions ค� า แนะน� า ด้ า นความปลอดภั ย | Petunjuk keamanan | Arahan keselamatan | Chỉ dẫn an toàn 16 – 17 This product is not a medical device and should not be used to Produk ini bukan peranti medis dan tidak boleh digunakan untuk mendiagnosis Sản phẩm này không phải là...
 • Page 9: Warranty

  Nokia is not responsible for damage arising from failure to follow instructions relating to the Nokia Product’s use. của Nokia trong thời hạn MỘT (1) NĂM kể từ ngày người mua sử dụng thực hiện việc mua lẻ ban đầu đối với sản phẩm (“Thời hạn Bảo hành”). Những hướng dẫn được công bố...
 • Page 10: Need Help

  This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an TH บริ ษ ั ท Withings (ส่ ว น หนึ ่ ง ของ บริ ษ ั ท Nokia) ขอ รั บ รอง ไว้ ณ ที ่ นี ้ ว่ า...