JVC AV-28BH8EEB Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

Table of Contents
AV-28BH8EEB
AV-28BH8EES
COLOUR TELEVISION
KOLOROWY ODBIORNIK TELEWIZYJNY
BAREVNY TELEVIZOR
SZÍNES TELEVÍZIÓ
ÖBETEH TEËEBÈÇOP
TELEVIZOR COLOR
ENGLISH
POLSKI
ÈESKY
MAGYAR
ÁÚËÃAPCKÈ
ROMANIAN
INSTRUCTIONS
INSTRUKCJA OBSLUGI
PØ ÍRUÈKA K OBSLUZE
HASZNÁLATI UTASÍTÁSA
PÚKOBOÄCTBO ÇA PAÁOTA
INSTRUCÞIUNI

Advertisement

Table of Contents
loading

  Summary of Contents for JVC AV-28BH8EEB

 • Page 1 AV-28BH8EEB ENGLISH POLSKI AV-28BH8EES ÈESKY MAGYAR ÁÚËÃAPCKÈ ROMANIAN COLOUR TELEVISION INSTRUCTIONS KOLOROWY ODBIORNIK TELEWIZYJNY INSTRUKCJA OBSLUGI BAREVNY TELEVIZOR PØ ÍRUÈKA K OBSLUZE SZÍNES TELEVÍZIÓ HASZNÁLATI UTASÍTÁSA ÖBETEH TEËEBÈÇOP PÚKOBOÄCTBO ÇA PAÁOTA TELEVIZOR COLOR INSTRUCÞIUNI...
 • Page 2: Table Of Contents

  Contents Safety Precautions 1. Power Source Safety Precautions ........... 1 The receiver should be operated only from a 220-240V AC, Remote Control Buttons .......... 2 50 Hz. outlet. Ensure you select the correct voltage setting for your convenience. Control Panel Buttons ..........3 2.
 • Page 3: Remote Control Buttons

  Remote Control Buttons = Stand By / Power 0 - 9 = Direct Program Colour Buttons Standard Button ) = Programme Up (Cursor Up) MENU = Menu Button ) = Cursor Right / Volume + Teletext / VCR /DVD Control Buttons Ã...
 • Page 4: Control Panel Buttons

  Control Panel Buttons Antenna Connections ENGLISH - 3 -...
 • Page 5: Preparation

  To switch the TV off Preparation • Press the stand-by button on the remote control, so the TV Place TV on a solid surface. will switch to stand-by mode and the GREEN LED will be- For ventilation, leave a space of at least 10 cm free all around come RED, the set.
 • Page 6: Operating With The Onset Buttons

  Functions which you can use out of menu system are de- 5. Press " " or " " button to select the country where scribed below. you are now located. Then press the “ ” or “ ” button to store it.
 • Page 7: Picture Menu

  Picture Menu Setting Balance: • Using “ “ or “ ” button select Balance. To change picture settings: • Press “ ” button to change balance rightward. • Press “MENU” button, now you are in main menu. In the • Press “ ” button to change balance leftward. main menu, select PICTURE using “...
 • Page 8: Feature Menu

  • The Noise reduction can be adjusted in four different lev- When you set this item to ON, the TV can be operated only els: Minumum, Medium, Maximum and Auto. Addition- by using the remote control handset. ally it can be cancelled by selecting the OFF option. Press- ing “...
 • Page 9 • Press “ “ or “ ” button to select the desired country settings: • Press the MENU button to go to the upper menu, or press • After selecting the country, press the “ ” or “ ” button to the "Standard"...
 • Page 10 Delete • Select "Name" item. Then press “ ” or “ ” button to display a cursor. First select the program you want to delete by using “ “ , • Press “ “ or “ ” button to select a character and “...
 • Page 11: Other Features

  DVD player. broadcast more clearly and easily. Note: • If your device is not made by JVC, these buttons cannot be used. • Even if your device is made by JVC, some of these buttons or any one of the buttons may not work, depending on the device.
 • Page 12: To Select A Page Of Teletext

  • Press “ “ button to stop the automatic page change. • Press “ “ button again to allow the next page to be dis- played. To Select a Subcode Page Subcode pages are subsections of long Teletext pages that can only be displayed on the screen one section at a time.
 • Page 13: Connect The External Equipments

  Connect the External Equipments Before connecting anything • Switch off all equipments including the TV. • Read the manuals provided with the equipments. To select an AV mode • Pressing "AV" button on the remote control selects one of four AV modes (EXT 1, EXT 2, EXT 2 S and F AV). •...
 • Page 14: Via The Euroconnector

  Via the Euroconnector Tips Your TV set has two Euroconnector sockets. If you want to Care of the Screen: connect equipments (e.g. video recorder, decoder, etc.) which have Euroconnectors, to your TV, use the EXT 1 or EXT 2 Clean the screen with a slightly damp, soft cloth. Do not use terminals.
 • Page 15: Specifications

  SOUND-MULTIPLEX SYSTEMS ......Nicam + German Stereo PICTURE TUBE ..........28” AUDIO OUTPUT POWER ) (%10 THD) ........2 x 12 RMS. POWER CONSUMPTION (W) (max.) ....175 DIMENSIONS (mm) ........AV-28BH8EEB AV-28BH8EES D ................ 480 L ................ 770 H ................ 580 Weight (Kg.) ............33,2...
 • Page 16 Spis treœci Œrodki ostro¿noœci Ostrze¿enie! Wszelkie ingerencje sprzeczne z przepisami, a w szczegól- noœci jakakolwiek zmiana wysokiego napiêcia lub wymiana kineskopu mog¹ prowadziæ do zwiêkszenia natê¿enia promieni X. Odbiornik telewizyjny zmodyfikowany w ten sposób jest niezgodny ze specyfikacjami producenta i nie mo¿e byæ...
 • Page 17 Przyciski pilota à 67$1'$5' 0(18 W8SÃÃÃÃÃÃÃÃ9W9 UWAGA...
 • Page 18 Przyciski panelu sterowania Antena...
 • Page 19 Przygotowanie UWAGA: Je¿eli w ci¹gu 5 minut nie zostanie uzyskany sygna³ antenowy odpowiadaj¹cy wybranemu kana³owi, telewizor prze³¹czy siê automatycznie w tryb oczekiwania. Zanim w³¹czysz telewizor Ustawienia pocz¹tkowe W³¹czanie i wy³¹czanie telewizora Telewizor mo¿na obs³ugiwaæ za pomoc¹ pilota lub bez- poœrednio przy u¿yciu przycisków na obudowie od- biornika.
 • Page 20 System menu...
 • Page 24 Zmiana miejsca programu na liœcie Usuwanie programu z listy...
 • Page 25 Inne funkcje Wszystkie programy zostan¹ skasowane!
 • Page 26 Teletekst...
 • Page 28 Pod³¹czanie urz¹dzeñ zewnêtrznych Zanim pod³¹czysz urz¹dzenie zewnêtrzne...
 • Page 29 Wskazówki...
 • Page 30 Dane techniczne RMS.
 • Page 31 Obsah Bezpeènostní opatøení Dùležité upozornìní! Jakýkoli zásah, který odporuje pøedpisùm, obzvláštì jakáko- li modifikace vysokého napìtí nebo výmìna obrazovky, mùže vést ke zvýšené koncentraci rentgenových paprskù. Televizor modifikovaný tímto zpùsobem již nepodléhá záruce a nesmí se používat. Pokyny pro likvidaci odpadu: Obalový...
 • Page 32 Tlaèítka dálkového ovladaèe à 67$1'$5' 0(18 W8SÃÃÃÃÃÃÃÃ9W9 POZOR...
 • Page 33 Tlaèítka ovládacího panelu Pøipojení antény...
 • Page 34 Pøíprava Než zapnete televizor Poèáteèní nastavení Zapnutí/vypnutí televizoru Televizor mùžete ovládat buï dálkovým ovladaèem nebo pøímo použitím tlaèítek na televizoru. DÙLEŽITÉ UPOZORNÌNÍ: Nepøijme-li zvolený program žádný anténní signál po dobu 5 minut, televizor se automaticky pøepne do pohotovostního režimu.
 • Page 35 Systém menu...
 • Page 39 Uložené programy budou vymazány! Zmøna Vymazání...
 • Page 40 Další funkce Teletext...
 • Page 42 Pøipojení externích zaøízení Pøed pøipojením èehokoliv...
 • Page 43 Tipy...
 • Page 44 Specifications RMS.
 • Page 45: Biztonsági Óvintézkedések

  Tartalom Biztonsági óvintézkedések 1. Tápforrás Biztonsági óvintézkedések ........44 Távkapcsoló gombok ..........45 Vezérlõpult gombok ..........46 2. Tápkábel Antenna csatlakozások ........... 46 Elõkészítés .............. 47 A TV bekapcsolása elõtt ......... 47 3. Nedvesség és víz A TV be- és kikapcsolása ........47 4.
 • Page 46: Távkapcsoló Gombok

  Távkapcsoló gombok à 67$1'$5' 0(18 W8SÃÃÃÃÃÃÃÃ9W9 ÓVINTÉZKEDÉS...
 • Page 47: Vezérlõpult Gombok

  Vezérlõpult gombok Antenna csatlakozások...
 • Page 48: Elõkészítés

  FONTOS: Elõkészítés Ha 5 percig nincs antennajel a kiválasztott programon, akkor a TV automatikusan átkapcsol készenléti módba. A TV kikapcsolása A TV bekapcsolása elõtt Áramcsatlakozás Alapbeállítás Antenna csatlakozások Hogyan csatlakoztassunk külsõ készülékeket. Az elemek behelyezése a távkapcsolóba. A TV be- és kikapcsolása A TV vagy a távkapcsolóval, vagy a TV-n lévõ...
 • Page 49: Menürendszer

  Üzemeltetés távkapcsolóval Menürendszer Üzemeltetés a beállító gombokkal...
 • Page 50 Hang Menü A hang beállítások módosítása Hangefekt: Hangerõ beállítás: A balansz beállítása: Kép Menü A képbeállítás módosításához: Equalizátor...
 • Page 51 Szolgáltatás Menü Idõzíte kikapcsolás Gyermekzár Külsõ forrás kimenetének beállítása A gyári beállítások visszaállítása. Beállítás- Menü...
 • Page 52 HANGOLÁS menü A menü nyelvének kiválasztása Az ország kiválasztása...
 • Page 53 Keresés: Mód: Program Menü Norma: Szín norma: Sáv, Csatorna: Finom hangolás: Cserél Elnevezés:...
 • Page 54: Egyéb Jellemzõk

  Törlés Egyéb jellemzõk Elnémítás AUTO. TÁROLÁS Menü Sztereó / Kétnyelvû Minden tárolt programot töröl ! Információ a képernyõn Az idõ kijelzése Standard...
 • Page 55: Teletext

  VCR / DVD kezelõgombok és VCR / / DVD Teletext kapcsoló A Teletext mûködtetése A Teletext oldal kiválasztása...
 • Page 56 A tartalomjegyzék oldal kiválasztása Teletext oldal keresése TV-zés közben Fastext-hez és Toptext-hez Dupla magasságú szöveg kiválasztása TOPTEXT-hez A “rejtett” információ megjelenítése Az automatikus lapváltás leállítása Az alkód oldal kiválasztása Kilépés a Teletextbõl Fastext és Toptext...
 • Page 57: Külsõ Készülékek Csatlakoztatása

  Külsõ készülékek csatlakoztatása Mielõtt bármit csatlakoztatna...
 • Page 58: Tippek

  Euro csatlakozón át Tippek A képernyõ kezelése EXT 2 S Mód Képhiba RCA jack-dugókkal Nincs kép ANT (antenna) csatlakozó aljzaton át Hang: TV és videó Távkapcsoló Nincs megoldás NTSC lejátszás Másoló Fejhallgató csatlakoztatása...
 • Page 59: Specifikációk

  Specifikációk RMS.
 • Page 60: Ìåðêè Çà Áåçîïàñíîñò

  Ñúäúðæàíèå Ìåðêè çà áåçîïàñíîñò 1. Åëåêòðîçàõðàíâàíå Ìåðêè çà áåçîïàñíîñò .......... 59 Êîï÷åòà íà óñòðîéñòâîòî çà äèñòàíöèîííî óïðàâëåíèå ............. 60 2. Çàõðàíâàù êàáåë Êîï÷åòà âúðõó êîðïóñà íà òåëåâèçîðà ....61 Ñâúðçâàíå êúì àíòåíà ......... 61 Ïîäãîòîâêà ............. 62 Ïðåäè äà âêëþ÷èòå òåëåâèçîðà ñè ....62 3.
 • Page 61: Êîï÷Åòà Íà Óñòðîéñòâîòî Çà Äèñòàíöèîííî Óïðàâëåíèå

  Êîï÷åòà íà óñòðîéñòâîòî çà äèñòàíöèîííî óïðàâëåíèå à 67$1'$5' 0(18 W8SÃÃÃÃÃÃÃÃ9W9 ÂÍÈÌÀÍÈÅ...
 • Page 62: Êîï÷Åòà Âúðõó Êîðïóñà Íà Òåëåâèçîðà

  Êîï÷åòà âúðõó êîðïóñà íà òåëåâèçîðà Ñâúðçâàíå êúì àíòåíà...
 • Page 63: Ïîäãîòîâêà

  Ïîäãîòîâêà ÂÀÆÍÎ: Ïðåäè äà âêëþ÷èòå òåëåâèçîðà ñè Èçêëþ÷âàíå íà òåëåâèçîðà Åëåêòðîçàõðàíâàíå Ñâúðçâàíå íà àíòåíàòà Ñâúðçâàíå íà âúíøíè óñòðîéñòâà Ïúðâîíà÷àëíà íàñòðîéêà Ïîñòàâÿíå íà áàòåðèè â óñòðîéñòâîòî çà äèñòàíöèîííî óïðàâëåíèå Âêëþ÷âàíå / èçêëþ÷âàíå íà òåëåâèçîðà Âêëþ÷âàíå íà òåëåâèçîðà...
 • Page 64: Ðàáîòà Ñ Ìåíþòà

  Ðàáîòà ñ óñòðîéñòâîòî çà äèñòàíöèîííî óïðàâëåíèå Ðàáîòà ñ ìåíþòà Ðàáîòà ñ êîï÷åòàòà âúðõó êîðïóñà íà òåëåâèçîðà...
 • Page 65 Åêâàëàéçåð Ìåíþ Çâóê Çàäàâàíå íà ñèëà íà çâóêà: Åôåêò: Ðåãóëèðàíå íà Áàëàíñ: Ìåíþ Èçîáðàæåíèå Çà äà ñìåíèòå ïàðàìåòðèòå çà îáðàçà:...
 • Page 66 Âúçñòàíîâÿâàíå íà îðèãèíàëíèòå ïàðàìåòðè. Ìåíþ Ñâîéñòâà Òàéìåð Çàùèòà îò äåöà...
 • Page 67 Çàäàâàíå íà èçòî÷íèê çà âúíøíî óñòðîéñòâî Ìåíþ Èíñòàëèðàíå Ìåíþ Íàñòðîéêà Ìåíþ çà èçáîð íà åçèê Èçáîð íà äúðæàâà...
 • Page 68 Èìå: Peæèì: Ìåíþ Ïðîãðàìèðàíå Äèàïàçîí, Êàíàë: Ôèíà íàñòðîéêà:...
 • Page 69: Äðóãè Ôóíêöèè

  Ìåíþ Àâòî. Çàïàìå Äðóãè Ôóíêöèè Èçêëþ÷âàíå íà çâóêà Ñòåðåî / Äâóåçè÷åí...
 • Page 70: Òåëåòåêñò

  Åêðàííà èíôîðìàöèÿ Òåëåòåêñò Çà äà âèäèòå ÷àñà Ðàáîòà ñ Òåëåòåêñò Standard VCR / DVD êîï÷åòà è VCR / / DVD ïðåâêëþ÷âàòåë Èçáèðàíå íà ñòðàíèöà îò Òåëåòåêñòà...
 • Page 71 Èçáèðàíå íà èíäåêñà Èçëèçàíå îò Òåëåòåêñòà Fastext è Toptext Èçáèðàíå íà ñòðàíèöà îò òåëåòåêñòà, äîêàòî ñå ãëåäà òåëåâèçèÿ Çà Fastext è Toptext Èçáèðàíå íà òåêñò ñ äâîéíà âèñî÷èíà Çà TOPTEXT Èçâåæäàíå íà “ñêðèòà” èíôîðìàöèÿ Ñïèðàíå íà àâòîìàòè÷íàòà ñìÿíà íà ñòðàíèöèòå Èçáèðàíå...
 • Page 72: Ñâúðçâàíå Íà Âúíøíè Óñòðîéñòâà

  Ñâúðçâàíå íà âúíøíè óñòðîéñòâà Ïðåäè äà ñâúðæåòå Çà äà èçáåðåòå ðåæèì AV...
 • Page 73: Ïîëåçíè Ñúâåòè

  Ñâúðçâàíå ÷ðåç Euroconnector Ïîëåçíè ñúâåòè Ãðèæè çà åêðàíà Ðåæèì EXT 2 S Ëîø îáðàç Ñâúðçâàíå ÷ðåç ùåêåðèòå RCA Íÿìà îáðàç Ñâúðçâàíå ÷ðåç èçâîäà ANT (àíòåíà) Çâóê Òåëåâèçîð è âèäåîêàñåòîôîí Óñòðîéñòâî çà äèñòàíöèîííî óïðàâëåíèå Ðàáîòà ñ NTSC Àêî ïðîáëåìúò íå ñå ðåøè Ïðåçàïèñâàíå...
 • Page 74: Òåõíè÷Åñêè Õàðàêòåðèñòèêè

  Òåõíè÷åñêè õàðàêòåðèñòèêè RMS.
 • Page 75 Cuprins Evitarea riscului unor accidente 1. Sursã de alimentare Evitarea riscului unor accidente ......74 Butoanele telecomenzii ......... 75 Butoanele panoului de control ......76 2. Cablu de alimentare Conectarea antenei ..........76 Pregãtire ..............77 Înainte de a porni televizorul ........ 77 3.
 • Page 76 Butoanele telecomenzii à 67$1'$5' 0(18 W8SÃÃÃÃÃÃÃÃ9W9 ATENÞIE...
 • Page 77 Butoanele panoului de control Conectarea antenei...
 • Page 78 Pregãtire IMPORTANT: Dacã nu se recepþioneazã nici un semnal de antenã pe programul respectiv timp de 5 minute, televizorul va trece automat în modul de rezervã/stand-by. Înainte de a porni televizorul Pentru a opri televizorul Conectarea la reþeaua electricã Conectarea antenei Cum sã...
 • Page 79 Operaþiuni cu butoanele de pe televizor Operaþiuni cu telecomanda...
 • Page 80 Egalizator Sistem de meniu Meniul Sunet Pentru a schimba reglãrile de sunet Efecte: Reglarea volumului: Meniul Imagine Reglarea balansului: Pentru a modifica reglajul de imagine:...
 • Page 81 Reactivarea setãrilor iniþiale. Meniul Fun. Suplimentare Oprire automata Blocare (Siguranþa pentru copii)
 • Page 82 Selectarea sursei de semnal extern Meniul Instalare Meniul Acord Selectarea Limbii de Meniu Selectarea Tara...
 • Page 83 Acord fin: Nume: Cautare: Mod: Meniul Programare Standard: Colour system: Banda, Canal:...
 • Page 84 Schimbul ªtergerea Altele Features Sunet Mut Meniul Memo. Auto. Stereo / Bilingv Toate programele memorate vor fi sterse! Informaþie pe ecran...
 • Page 85 Pentru a afiºa ora exactã Teletext Standard Pentru a opera Teletextul Butoanele de control VCR / DVD ºi comutatorul VCR / / DVD Pentru a selecta o paginã de Teletext...
 • Page 86 Pentru a selecta pagina de cuprins (Index) Cãutarea unei pagini de teletext în timpul vizionãrii unui program TV Pentru Fastext ºi Toptext Pentru a dubla înãlþimea textului Pentru TOPTEXT Pentru a dezvãlui informaþii “ascunse” Pentru a bloca schimbarea automatã de paginã Pentru a selecta o sub-paginã...
 • Page 87 Conectarea echipamentelor externe Înainte de a conecta orice...
 • Page 88 Via Euroconector Informaþii utile Întreþinerea ecranului Modul EXT 2 S Imagine proastã Via mufe RCA Absenþa imaginii Via mufã ANT (antenã) Sunetul Telecomanda TV ºi aparatul Video Recoder Nici o soluþie Redare/Playback NTSC Capacitatea de copiere Conectarea cãºtilor...
 • Page 89 Specificaþii RMS.
 • Page 90 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LIMITED 50030518 ©2002 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LIMITED 0702-JVC...

This manual is also suitable for:

Av-28bh8ees