Download Print this page

Silvercrest SAD 12 A1 Operating Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

Table of Contents
AROMA DIFFUSER SAD 12 A1
AROMA DIFFUSER
Operating instructions
AROMA-DIFFUSER
Betjeningsvejledning
IAN 89526
LUFTFUKTARE MED DOFT
Bruksanvisning
AROMA-DIFFUSER
Bedienungsanleitung

Advertisement

Table of Contents
loading

  Summary of Contents for Silvercrest SAD 12 A1

 • Page 1 AROMA DIFFUSER SAD 12 A1 AROMA DIFFUSER LUFTFUKTARE MED DOFT Operating instructions Bruksanvisning AROMA-DIFFUSER AROMA-DIFFUSER Betjeningsvejledning Bedienungsanleitung IAN 89526...
 • Page 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Vik ut bildsidan och ha den till hands när du läser igenom anvisningarna och gör dig bekant med apparatens / maskinens funktioner. Før du læser, vend siden med billeder frem og bliv bekendt med alle appara- tets funktioner.
 • Page 4: Table Of Contents

  Importer ..........14 SAD 12 A1...
 • Page 5: Introduction

  Risks can be engendered by the appliance if it is used for unintended purposes and/or other types of use. ► Use the appliance exclusively for its intended purposes. ► Observe the procedures described in these operating instructions. SAD 12 A1...
 • Page 6: Warnings Used

  If the situation is not avoided it could lead to property damage. ► The directives in this warning are there to avoid property damage. NOTICE ► A notice signifi es additional information that assists in the handling of the appliance. SAD 12 A1...
 • Page 7: Safety

  Children should not carry out cleaning and user maintenance tasks without supervision. Operate the appliance only with the supplied ■ power adapter (type DK12-240-0500). Place the appliance only on fl at surfaces, so that a ■ tipping over is excluded. SAD 12 A1...
 • Page 8 Avoid direct solar radiation. The appliance could ■ be irreparably damaged! Always disconnect the mains power cable from the ■ socket by pulling on the plug, do not pull on the cable itself. Otherwise, the power cable could be damaged. SAD 12 A1...
 • Page 9: Operating Elements

  Packaging material should not be used by children as a play thing. There is a risk of suff ocation. ► To avoid damage to people and property, pay heed to the requirements for the installation site and the electrical con- nection of the appliance. SAD 12 A1...
 • Page 10: Items Supplied And Initial Inspection

  The recirculation of packaging into the material circuit saves on raw material and reduces generated waste. Dispose of packaging material that is no longer needed according to the regionally established regulations. SAD 12 A1...
 • Page 11: Electrical Connection

  Pay heed to the instructions by the manufacturer of the essential oils. ► It is possible that oil drops may cause damage to furniture surfaces. If necessary, place a cloth under the appliance. ♦ Place the appliance on a level and stable surface. SAD 12 A1...
 • Page 12: Functions

  Damage to the appliance! ► NEVER tilt the appliance during operation and do not try to empty it. ► Be sure to disconnect the power adapter from the mains power socket before fi lling or emptying the appliance. SAD 12 A1...
 • Page 13: Cleaning/Storage/Disposal

  fi lling level with descaler and let it stand until the scale is fully dissolved. ♦ Pour the scale removal away and then clean the water tank with a soft and slightly damp cloth. SAD 12 A1...
 • Page 14: Storage

  European EMC Directive 2004/108/EC, the Low Voltage Directive 2006/95/EC and the Eco-design Directive 2009/125/EC (Regulation 1275/2008 Annex II, No. 1 and Regulation 278/2009 Annex I, No. 1a). The complete original declaration of conformity can be obtained from the importer. SAD 12 A1...
 • Page 15: Technical Data

  Water tank capacity Dimensions with diff usion cone approx. 18 x 17.6 x 10.7 (H x W x D) Weight approx. 260 Ultrasonic Aroma Diff user Humidity (no condensation) 5 - 90 Operating temperature +5 - +45 °C SAD 12 A1...
 • Page 16: Warranty

  Damages and defects extant at the time of purchase must be reported immediately after unpacking, resp. no later than two days after the date of purchase. Repairs made after the lapse of the warranty period are subject to charge. SAD 12 A1...
 • Page 17: Service

  Tel.: 0871 5000 720 (£ 0.10/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.co.uk IAN 89526 Service Ireland Tel.: 1890 930 034 (0,08 EUR/Min., (peak)) (0,06 EUR/Min., (off peak)) E-Mail: kompernass@lidl.ie IAN 89526 Importer KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SAD 12 A1...
 • Page 18 Importör ..........28 SAD 12 A1...
 • Page 19: Inledning

  Ett stort grattis till din nyinköpta produkt. Du har valt en produkt med hög kvalitet. Den här bruksanvisningen ingår som en del i leveransen av doftspridare SAD 12 A1 (hädanefter kallad "produkten") och den innehåller viktig information om föreskri- ven användning, säkerhet, anslutning och hantering av produkten.
 • Page 20: Varningar Som Används

  Om ingenting görs för att undvika situationen kan resultatet bli materialskador. ► Följ anvisningarna i varningstexten för att undvika materialskador. OBSERVERA ► Under Observera fi nns extra information, som ska hjälpa dig att handskas med produkten. SAD 12 A1...
 • Page 21: Säkerhet

  Rengöring och allmän service får bara göras av barn om någon vuxen håller uppsikt. Använd endast produkten tillsammans med med- ■ följande strömadapter (DK12-240-0500). Ställ endast produkten på en jämn yta så att den ■ inte kan välta. SAD 12 A1...
 • Page 22 Undvik att utsätta produkten för direkt solljus. Då ■ kan den bli helt förstörd. Fatta alltid tag om kontakten när du ska dra ut ■ den ur uttaget, dra inte i själva kabeln. Annars kan kabeln skadas. SAD 12 A1...
 • Page 23: Komponenter

  Observera följande säkerhetsanvisningar för att undvika olyckor: ► Låt inte barn leka med förpackningsmaterial. Det fi nns risk för kvävningsolyckor. ► Observera kraven på uppställningsplats och elektrisk anslutning för att minska risken för person- och materialskador. SAD 12 A1...
 • Page 24: Leveransens Innehåll Och Transportinspektion

  Leveransens innehåll och transportinspektion Produkten levereras med följande delar som standard: ▯ Doftspridare SAD 12 A1 ▯ Strömadapter ▯ Mått ▯ Bruksanvisning OBSERVERA ► Kontrollera att leveransen är komplett och inte har några synliga skador. ► Om någonting fattas eller om leveransen skadats på grund av bristfällig förpackning eller i transporten ska du vända...
 • Page 25: Elektrisk Anslutning

  Använd endast 100 % eterisk olja. ► Observera anvisningar från tillverkaren av den eteriska oljan. ► Oljedroppar kan under vissa omständigheter ge skador på möbelytor. Om det fi nns risk för det kan du placera något skyddande underlägg under produkten. SAD 12 A1...
 • Page 26: Funktioner

  Produkten stängs automatiskt av när vätskan i vattenbehål- laren är slut. AKTA Produkten kan skadas! ► Luta aldrig produkten när den används och försök inte att tömma den. ► Dra alltid ut strömadaptern ur uttaget innan du fyller eller tömmer produkten. SAD 12 A1...
 • Page 27: Rengöring/Förvaring/Kassering

  ♦ Fyll på avkalkningsmedel i vattenbehållaren upp till den maximala påfyllningsgränsen och låt det verka tills kalken har lösts upp. ♦ Häll ut avkalkningsmedlet och rengör därefter vattenbehållaren med en mjuk, lätt fuktad trasa. SAD 12 A1...
 • Page 28: Förvaring

  övriga relevanta föreskrifter i det europeiska direktivet för elektromagnetisk tolerans 2004/108/EC, lågspänningsdirektiv 2006/95/EC samt direktivet för ekodesign 2009/125/EC (förordning 1275/2008 bilaga II, Nr.1 och förordning 278/2009 bilaga I, Nr. 1 a). En fullständig försäkran om överensstämmelse i original kan beställas av importören. SAD 12 A1...
 • Page 29: Tekniska Data

  Drifttid ca 3 - 5 Kapacitet för vattenbehållare Mått inkl. ånglock (H x B x D) ca 18 x 17,6 x 10,7 Vikt ca 260 Ultraljudsdoftspridare Fuktighet (utan kondensation) 5 - 90 Drifttemperatur +5 - +45 °C SAD 12 A1...
 • Page 30: Garanti

  Det gäller även för utbytta och reparerade delar. Eventuella skador och brister som existerar redan vid köpet måste rapporteras så snart produkten packats upp, dock senast två dagar efter köpdatum. När garantitiden är slut måste man betala för eventuella reparationer. SAD 12 A1...
 • Page 31: Service

  Service Service Sverige Tel.: 0770 930739 E-Mail: kompernass@lidl.se IAN 89526 Importör KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SAD 12 A1...
 • Page 32 Importør ..........42 SAD 12 A1...
 • Page 33: Introduktion

  Tillykke med købet af din nye aroma-diff user. Du har dermed valgt et produkt af høj kvalitet. Denne betjeningsvej- ledning er del af aroma-diff useren SAD 12 A1 (efterfølgende kaldet apparatet) og giver vigtige oplysninger om apparatets anvendelses- område, sikkerhed, tilslutning samt betjening. Betjeningsvejledningen skal altid opbevares i nærheden af apparatet.
 • Page 34: Anvendte Advarsler

  Hvis den farlige situation ikke undgås, kan det føre til materielle skader. ► Følg anvisningerne i denne advarsel for at undgå materielle skader. BEMÆRK ► Bemærk angiver yderligere oplysninger, som gør det nemmere at bruge apparatet. SAD 12 A1...
 • Page 35: Sikkerhed

  Stil apparatet på en plan overfl ade, så det står ■ sikkert og ikke kan vælte. Lad kun autoriserede specialforretninger eller kun- ■ deservice reparere apparatet. Ukorrekte repara- tioner kan medføre fare for brugeren. Endvidere bortfalder alle garantikrav. SAD 12 A1...
 • Page 36 Undgå direkte sollys. Apparatet kan beskadiges, ■ så det ikke kan repareres igen. Tag altid ledningen ud af stikkontakten ved at ■ holde på stikket og ikke ved at trække i lednin- gen. Ellers kan ledningen ødelægges. SAD 12 A1...
 • Page 37: Betjeningselementer

  Overhold følgende sikkerhedsanvisninger for at undgå farerne: ► Lad aldrig børn lege med emballeringsmaterialerne. Der er fare for kvælning. ► Overhold info om kravene til opstillingsstedet samt om eltilslutning af apparatet, så personskader og materielle skader undgås. SAD 12 A1...
 • Page 38: Pakkens Indhold Og Transporteftersyn

  Afl evering af emballagen til genbrug sparer råstoff er og reducerer aff aldsmængden. Bortskaf emballeringsmateria- ler, du ikke skal bruge mere, efter de lokalt gældende forskrifter. SAD 12 A1...
 • Page 39: Elektrisk Tilslutning

  Brug kun 100 % æteriske olier. ► Overhold anvisningerne fra producenten af de æteriske olier. ► Oliedråber kan under visse omstændigheder beskadige møb- lernes overfl ader. Læg eventuelt et underlag under apparatet. ♦ Stil apparatet på et plant og stabilt underlag. SAD 12 A1...
 • Page 40: Funktioner

  Apparatet slukkes automatisk, når væsken i vandbeholderen er brugt op. Skader på apparatet! ► Vip aldrig apparatet under brug, og prøv ikke på at tømme det. ► Tag altid netadapteren ud af stikkontakten, før du rengør apparatet. SAD 12 A1...
 • Page 41: Rengøring/Opbevaring/Bortskaff Else

  Overhold anvisningerne fra producenten til afkalk- ningsmidlet. ♦ Fyld vandbeholderen til den maksimale fyldehøjde afkalkningsmiddel, og lad det virke, indtil kalken har løsnet sig. ♦ Hæld afkalkningsmidlet ud, og rengør derefter vandbeholderen med en blød, let fugtet klud. SAD 12 A1...
 • Page 42: Opbevaring

  øvrige relevante forskrifter i det europæi- ske direktiv for elektrisk kompatibilitet 2004/108/EC, lavspændingsdirektivet 2006/95/EC samt økodesign- direktivet 2009/125/EC (forordning 1275/2008 tillæg II, nr.1 og forordning 278/2009 tillæg I, nr. 1a). Den komplette, originale overensstemmelseserklæring kan rekvireres hos importøren. SAD 12 A1...
 • Page 43: Tekniske Data

  Driftstid ca. 3 - 5 Vandbeholderkapacitet Mål med diff userkegle ca. 18 x 17,6 x 10,7 (B x H x D) Vægt ca. 260 Ultralyds-aroma-diff user Fugt (ingen kondensering) 5 - 90 Driftstemperatur +5 - +45 °C SAD 12 A1...
 • Page 44: Garanti

  Det gælder også for udskiftede og reparerede dele. Skader og mangler, som eventuelt forefi ndes allerede ved køb, skal straks anmeldes efter udpakning og senest to dage efter købsdatoen. Når garantiperioden er udløbet, er reparation af skader betalingspligtig. SAD 12 A1...
 • Page 45: Service

  Service Service Danmark Tel.: 32 710005 E-Mail: kompernass@lidl.dk IAN 89526 Importør KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SAD 12 A1...
 • Page 46 Importeur ......... . . 56 SAD 12 A1...
 • Page 47: Einführung

  Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß. WARNUNG Gefahr durch nicht bestimmungsgemäße Verwendung! Von dem Gerät können bei nicht bestimmungsgemäßer Verwen- dung und/oder andersartiger Nutzung Gefahren ausgehen. ► Das Gerät ausschließlich bestimmungsgemäß verwenden. ► Die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Vorgehens- weisen einhalten. SAD 12 A1...
 • Page 48: Verwendete Warnhinweise

  Sachschaden. Falls die Situation nicht vermieden wird, kann dies zu Sachschäden führen. ► Die Anweisungen in diesem Warnhinweis befolgen, um Sachschäden zu vermeiden. HINWEIS ► Ein Hinweis kennzeichnet zusätzliche Informationen, die den Umgang mit dem Gerät erleichtern. SAD 12 A1...
 • Page 49: Sicherheit

  Das Gerät darf nur mit dem mitgelieferten Netz- ■ adapter (Typ DK12-240-0500) betrieben werden. Stellen Sie das Gerät nur auf ebene Flächen, damit ■ ein Umkippen ausgeschlossen ist. Lassen Sie Reparaturen am Gerät nur von auto- ■ SAD 12 A1...
 • Page 50 (z.B. Kerzen) betreiben. Das Gerät kann irrepara- bel beschädigt werden. Vermeiden Sie direkte Sonnenbestrahlung. Das ■ Gerät kann irreparabel beschädigt werden. Die Zuleitung immer am Anschlussstecker aus der ■ Steckerbuchse ziehen, nicht am Anschlusskabel. Ansonsten kann das Kabel beschädigt werden. SAD 12 A1...
 • Page 51: Bedienelemente

  Gefahren zu vermeiden: ► Verpackungsmaterialien dürfen nicht zum Spielen von Kindern verwendet werden. Es besteht Erstickungsgefahr. ► Beachten Sie die Hinweise zu den Anforderungen an den Aufstellort sowie zum elektrischen Anschluss des Gerätes, um Personen- und Sachschäden zu vermeiden. SAD 12 A1...
 • Page 52: Lieferumfang Und Transportinspektion

  Gesichtspunkten ausgewählt und deshalb recyclebar. Die Rückführung der Verpackung in den Materialkreislauf spart Rohstoff e und verringert das Abfallaufkommen. Entsorgen Sie nicht mehr benötigte Verpackungsmaterialien gemäß den örtlich geltenden Vorschriften. SAD 12 A1...
 • Page 53: Elektrischer Anschluss

  Verbrühungsgefahr durch Wasserdampf. ACHTUNG ► Verwenden Sie nur 100 % ätherisches Öl. ► Beachten Sie die Herstellerangaben der ätherischen Öle. ► Öl-Tropfen können unter Umständen Schäden an der Möbeloberfl äche verursachen. Legen Sie gegebenenfalls eine Unterlage unter das Gerät. SAD 12 A1...
 • Page 54: Funktionen

  Duftnebelproduktion wird fortgesetzt. ■ 3. Drücken: Farbiges Licht wird komplett ausgeschaltet, die Duftnebelproduktion wird fortgesetzt. ■ 4. Drücken: Alle Funktionen werden abgeschaltet. HINWEIS ► Das Gerät schaltet sich automatisch aus, sobald die Flüssig- keit im Wasserbehälter aufgebraucht ist. SAD 12 A1...
 • Page 55: Reinigung/Lagerung/Entsorgung

  Gerät reinigen / entkalken ♦ Reinigen Sie den Wasserbehälter nach jedem Gebrauch, um Ölrückstände möglichst vollständig zu entfernen. Verwenden Sie hierzu ein weiches, leicht angefeuchtetes Tuch. Geben Sie bei hartnäckigen Verschmutzungen einige Tropfen eines milden Spülmittels auf das feuchte Tuch. SAD 12 A1...
 • Page 56: Lagerung

  Richtlinie 2012/19/EU WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Entsorgen Sie das Gerät über einen zugelassenen Entsorgungsbe- trieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung. SAD 12 A1...
 • Page 57: Anhang

  Netzadapter Typ DK12 - 240 - 0500 Eingangsspannung 100 - 240 V, 50 - 60 Hz Stromaufnahme 0,3 A Ausgangsspannung 24 V Ausgangsstrom 0,5 A Schutzklasse II / Gerät Eingangsspannung 24 V Stromaufnahme 0,5 A Schutzklasse III / Nebelproduktion ca. 25 ml/h SAD 12 A1...
 • Page 58: Garantie

  Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriff en, die nicht von unserer autorisierten Service-Niederlassung vorgenommen wurden, er- lischt die Garantie. Ihre gesetzlichen Rechte werden durch diese Ga- rantie nicht eingeschränkt. Die Garantiezeit wird durch die Gewähr- leistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte SAD 12 A1...
 • Page 59: Service

  Service Österreich Tel.: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.at IAN 89526 Service Schweiz Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min., Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.ch IAN 89526 Importeur KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND www.kompernass.com SAD 12 A1...
 • Page 60 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND / GERMANY www.kompernass.com Last Information Update · Informationsstatus Tilstand af information · Stand der Informationen: 04 / 2013 · Ident.-No.: SAD12A1-022013-2 IAN 89526...