Download Print this page

Siemens TT3A Series Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

Table of Contents
TT 3A...
siemens-home.bsh-group.com/welcome
de
Gebrauchs anleitung
en
Instruction manual
fr
Mode d'emploi
it
Istruzioni per l'uso
nl
Gebruiksaanwijzing
da
Brugsanvisning
no
Bruksanvisning
sv
Bruksanvisning
fi
Käyttöohje
es
Instrucciones de uso
pt
Instruções de serviço
el
Οδηγίες χρήσης
tr
Kullanım kılavuzu
pl
Instrukcja obsługi
hu Használati utasítás
ro Instrucţiuni de utilizare
ru Правила пользования
ar
‫إرشادات االستخدام‬
Register
your
product
online

Advertisement

Table of Contents
loading

  Summary of Contents for Siemens TT3A Series

 • Page 1 TT 3A... siemens-home.bsh-group.com/welcome Gebrauchs anleitung Instrucciones de uso Register Instruction manual Instruções de serviço your Mode d’emploi Οδηγίες χρήσης product Istruzioni per l‘uso Kullanım kılavuzu online Gebruiksaanwijzing Instrukcja obsługi Brugsanvisning hu Használati utasítás Bruksanvisning ro Instrucţiuni de utilizare Bruksanvisning ru Правила пользования Käyttöohje ‫إرشادات االستخدام‬...
 • Page 2 Deutsch English Français Italiano Nederlands Dansk Norsk Svenska Suomi Español Português Ελληνικά Türkçe Polski Magyar Română Русский ‫العربية‬...
 • Page 6 Sicherheitshinweise Die Gebrauchsanleitung bitte sorgfältig durchlesen, danach handeln und aufbewahren! Bei Weitergabe des Geräts diese Anleitung beilegen. Dieses Gerät ist nur für den privaten Haushalt und das häusliche Umfeld bestimmt. W Stromschlaggefahr! Das Gerät nur in Innenräumen bei Raumtemperatur und bis zu 2000 m über Meereshöhe verwenden.
 • Page 7 W Verbrennungs- und Brandgefahr! Gerät nicht auf oder in die Nähe heißer Oberfl ächen, wie z. B. Herdplatten, stellen. Fettspritzer verhindern, der Kunststoff kann beschädigt werden. Fehlanwendung des Gerätes kann zu Verletzungen führen. Gerät niemals an Zeitschaltuhren oder fernbedienbare Steckdosen anschließen und betreiben. Nicht mit Gegenständen im Röstschacht hantieren. Brot kann brennen. Toaster nie in der Nähe oder unterhalb von Gardinen oder anderen brennbaren Materialien betreiben.
 • Page 8: Vor Dem Ersten Gebrauch

  Vor dem ersten Gebrauch Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses Gerätes aus unserem Hause Siemens. Sie haben ein hochwertiges ■ Vorhandene Aufkleber und Folien Produkt erworben, das Ihnen viel entfernen. Freude bereiten wird. ■ Toaster ohne Brot bei geöffnetem Fenster mit der höchsten Röstgrad-Einstellung Diese Gebrauchsanleitung beschreibt...
 • Page 9: Reinigung Und Pflege

  Entsorgung Aufbacken Keine Alufolie auf den Brötchenaufsatz 6 legen! Entsorgen Sie die Verpackung Nur mit herausgefahrenem Brötchen aufsatz um weltgerecht. Dieses Gerät ist 6 aufbacken. ent sprechend der europäischen Nicht gleichzeitig toasten und aufbacken! Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- ■ Schalter 5 bis zum Anschlag nach unten und Elektronikaltgeräte (waste schieben.
 • Page 10: Safety Instructions

  Safety instructions Please read and follow the operating instructions carefully and keep them for later reference. Enclose these instructions when you give this appliance to someone else. This appliance is intended for domestic use only. W Danger of electric shock! Only use the appliance indoors at room temperature and up to 2000 m above sea level.
 • Page 11 W Risc of burns and fi re! Do not place the appliance on or near hot surfaces, e.g. hobs. Avoid spatters of grease as the plastic may be damaged. A misuse of the appliance can potentially lead to injury. The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
 • Page 12: Before Using For The First Time

  Before using Congratulations on purchasing this Siemens appliance. You have acquired for the first time a high-quality product that will bring you a lot of enjoyment. ■ Remove any stickers or film. These operating instructions describe the ■ With the window open, operate the...
 • Page 13: Cleaning And Maintenance

  Disposal Using the warming rack Never place aluminium foil on the warming rack 6! Dispose of packaging in an environ- Only use the warming function when the mentally-friendly manner. This warming rack 6 is extended. appliance is labelled in accordance Never warm and toast at the same time! with European Directive 2012/19/EU ■...
 • Page 14: Consignes De Sécurité

  Consignes de sécurité Lire attentivement ce mode d’emploi, s’y conformer lors de l’utilisation et le conserver ! Veuillez joindre ce mode d’emploi si vous passez l’appareil à quelqu’un d’autre. Cet appareil est destiné exclusivement à une utilisation domestique et non professionnelle.
 • Page 15 W Risque de brûlure et d’incendie ! Ne jamais poser l‘appareil sur des surfaces chaudes (tables de cuisson par ex.) ou à proximité de celles-ci. Empêcher les projections de graisse, le plastique risque d‘être endommagé. L’utilisation inappropriée de la machine peut entraîner des blessures.
 • Page 16: Eléments Et Commandes

  Commande Félicitation pour avoir choisi cet appareil Siemens. Vous avez fait l’acquisition d’un produit de haute qualité, qui vous (Figures a – l sur les pages dépliantes) apportera satisfaction. Important : Ne jamais faire fonctionner l’appareil sans le ramasse-miettes 7 ! Ce mode d’emploi décrit des modèles...
 • Page 17: Mise Au Rebut

  Mise au rebut ■ Abaissez la commande 5 jusqu’à enclenchement. Le porte-pains 6 sort de l’appareil. Eliminez l’emballage en respectant ■ Placez les petits pains sur le l’environnement. Cet appareil est porte-pains 6. marqué selon la directive européenne ■ Réglez le degré de brunissage souhaité 2012/19/UE relative aux appareils à...
 • Page 18: Avvertenze Di Sicurezza

  Avvertenze di sicurezza Leggere, osservare e conservare le istruzioni con cura! Se l’apparecchio viene ceduto, allegare anche le presenti istruzioni. Questo apparecchio è pensato esclusivamente per l’utilizzo in abitazioni private e in ambito domestico. W Rischio di scossa elettrica! Usare l’apparecchio solo in ambienti interni a temperatura ambientale e ad un’altitudine massima di 2000 m.
 • Page 19 W Pericolo di ustioni e di incendio! Non disporre l’apparecchio sopra oppure in prossimità di superfi ci molto calde, come per es. fornelli. Evitare gli spruzzi di grasso, la plastica può danneggiarsi. L’uso improprio dell’apparecchio può causare lesioni. Non connettere mai l’apparecchio a temporizzatori o prese elettriche telecomandate.
 • Page 20: Parti Ed Elementi Di Comando

  Utilizzo Congratulazioni per l’acquisto di questo apparecchio del nostro marchio Siemens. Avete acquistato un prodotto (Figure a – l nelle pagine ripiegate) estremamente valido e ne sarete molto soddisfatti. Importante: Non usare l’apparecchio senza il cassetto briciole 7! Le presenti istruzioni per l'uso descrivono...
 • Page 21: Garanzia

  Smaltimento Cottura Non rivestire la griglia per panini 6 con pellicola di alluminio! Si prega di smaltire le confezioni nel Cuocere solo con griglia per panini 6 rispetto dell’ambiente. Questo estratta. apparecchio dispone di contrassegno Non eseguire tostatura e cottura allo stesso ai sensi della direttiva europea tempo! 2012/19/UE in materia di apparecchi...
 • Page 22 Veiligheidsaanwijzingen Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door, neem deze altijd in acht en bewaar deze goed! Als u dit apparaat aan iemand anders geeft, lever dan ook deze gebruiksaanwijzing mee. Dit apparaat is alleen bestemd voor huishoudelijk gebruik en de huiselijke omgeving. W Gevaar voor elektrische schokken! Gebruik het apparaat alleen binnenshuis bij kamertemperatuur en tot 2000 m boven de zeespiegel.
 • Page 23 W Verbrandings- en brandgevaar! Het apparaat niet neerzetten op of in de buurt van hete oppervlakken, zoals fornuisplaten. Vetspatten voorkomen om het kunststof niet te beschadigen. Onjuist gebruik van het apparaat kan letsel tot gevolg hebben. Gebruik het apparaat nooit op een schakelklok of op een stopcontact met afstandsbediening.
 • Page 24: Onderdelen En Bedieningsorganen

  Bediening Gefeliciteerd met uw nieuwe product van Siemens. Aan dit kwalitatief hoogwaar- dige product zult u veel plezier beleven. (Afbeeldingen a – l op de uitklappagina’s) In deze gebruiksaanwijzing worden Belangrijk: Gebruik de broodrooster niet meerdere modellen beschreven: zonder de kruimellade 7! ■...
 • Page 25: Reiniging En Onderhoud

  Het opwarmrek gebruiken ■ Maak de buitenkant van de broodrooster Leg nooit aluminiumfolie op het schoon met een vochtige doek; gebruik opwarmrek 6! geen sterke of schurende schoonmaak- Gebruik de opwarmfunctie uitsluitend middelen. wanneer het opwarmrek 6 is uitgeklapt. Afval Nooit tegelijkertijd opwarmen en roosteren! ■...
 • Page 26 Sikkerhedshenvisninger Du bedes læse brugsvejledningen grundigt, overholde og opbevare den! Ved overdragelse af apparatet skal denne vejledning vedlægges. Dette apparat er kun beregnet til anvendelse i private husholdninger og i hjemmet. W Fare for elektriske stød! Maskinen må kun anvendes indendørs ved stuetemperatur og maks. 2000 m over havets overfl ade. Apparatet må...
 • Page 27 W Fare for forbrænding og brand! Apparatet må ikke stilles på eller i nærheden af varme overfl ader, f.eks. komfur. Undgå fedtstænk, plastikken kan blive beskadiget. Forkert anvendelse af apparatet kan medføre skader. Apparatet må aldrig tilsluttes eller anvendes med timere eller fjernbetjente stikdåser. Der må ikke håndteres genstande i brødristeskakten. Brød kan brænde.
 • Page 28: Dele Og Betjeningselementer

  Inden første ibrugtagning Tillykke med dit nye produkt fra Siemens! Du har købt et kvalitets- produkt, som du vil få stor glæde af. ■ Fjern alle mærkater og film. ■ Åbn et vindue og brug brødristeren uden Denne brugsanvisning beskriver forskellige brød mindst tre gange ved højeste rist- modeller: ningsgrad og lad den køle af.
 • Page 29: Rengøring Og Vedligeholdelse

  Generelt Rist kun maden indtil den er gyldenbrun og ikke indtil den er mørk eller brun. Fjern På dette apparat yder Siemens 2 års rekla- brændte kanter. Rist ikke madvarer, som mationsret. Købsnota skal altid vedlægges indeholder for meget stivelse, især korn- og...
 • Page 30 Sikkerhetsanvisninger Vennligst les denne bruksanvisningen nøye og følg den. Oppbevar bruksanvisningen til senere bruk! Legg ved disse anvisningene når du gir dette apparatet til andre. Dette apparatet er bare ment for bruk i private husholdninger. W Fare for elektrisk støt! Apparatet skal bare brukes ved romtemperatur innendørs og opp til 2000 m høyde over havet.
 • Page 31 W Fare for forbrenning og brann! Apparatet må ikke settes på eller i nærheter av varme overfl ater, f.eks. komfyren. Forhindre fettsprut. Plasten kan bli skadet. Feil bruk av apparatet kan føre til personskader. Apparatet må aldri kobles til og brukes med tidsbrytere eller stikkontakter med fjernkontroll. Ikke håndter med gjenstander i risten. Vær oppmerksom på...
 • Page 32 Bruk Gratulerer med ditt nye Siemens-produkt. Du har fått et kvalitetsprodukt som du vil få mye glede av. (Bildene a – l på utbrettsidene) Denne bruksanvisningen beskriver Vigtigt: Brødristeren skal ikke brukes uten forskjellige modeller: at smuleskuffen 7 er på plass! ■ Langsliss brødrister Riste brød...
 • Page 33: Rengjøring Og Vedlikehold

  Avfallshåndtering Bruke oppvarmingsstativet Du må aldri legge aluminiumsfolie på oppvarmingsstativet 6! Vennligst kast innpakningsmaterialet Du må kun bruke oppvarmingsstativet 6 når på en miljø- og forskriftsmessig det er i utslått (åpnet) posisjon. måte. Dette apparatet er klassifisert Du må aldri varme opp og riste brød i henhold til det europeiske direk- tivet 2012/19/EU om avhending av samtidig!
 • Page 34 Säkerhetsanvisningar Läs bruksanvisningen noga innan du börjar använda maskinen! Spara bruksanvisningen. Bifoga de här instruktionerna om du ger maskinen till någon annan. Enheten är bara avsedd för normalt hemmabruk. W Risk för elektrisk stöt! Apparaten får endast användas inomhus vid rumstemperatur och ej över 2000 m över havsytan.
 • Page 35 W Risk för brännskador och brand! Ställ inte apparaten på eller i närheten av heta ytor, t.ex. kokplattor. Förhindra fettstänk, plasten kan skadas. Fel användning av enheten kan medföra skador. Apparaten får aldrig anslutas till och användas via tidur eller fjärrstyrda uttag.
 • Page 36: Delar Och Reglage

  Före den första Grattis till att ha köpt den här Siemens- produkten. Du har köpt en produkt av användningen hög kvalitet som du kommer ha mycket glädje av. ■ Ta bort eventuella dekaler eller film. Denna handbok beskriver olika modeller: ■ Använd brödrosten utan bröd minst tre ■...
 • Page 37: Rengöring Och Underhåll

  Avfallshantering Använda värmestället Placera aldrig aluminium på värmestället 6! Använd värmefunktionen endast när Kassera förpackningen på ett värmestället 6 är utfällt. miljövänligt sätt. Denna enhet är Du får aldrig värma och rosta samtidigt! märkt i enlighet med der europeiska ■ Tryck ner strömställaren 5 tills den går i direktivet 2012/19/EU om avfall som lås.
 • Page 38 Turvallisuusohjeet Lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi sekä noudata ohjeita. Säilytä ohjeet! Kun annat laitteen toiselle henkilölle, anna mukana myös tämä käyttöohje. Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi yksityisessä kotitaloudessa ja kodinomaisessa ympäristössä. W Sähköiskun vaara! Käytä laitetta vain sisätiloissa huoneenlämmössä ja enint. 2000 metrin korkeudessa merenpinnan yläpuolella.
 • Page 39 W Palovammojen ja tulipalon vaara! Älä aseta laitetta kuumien pintojen, esim. keittolevyjen, päälle tai läheisyyteen. Estä rasvaroiskeet, muovi voi vioittua. Laitteen väärinkäyttö voi johtaa loukkaantumisiin. Älä koskaan liitä laitetta ajastimiin tai kaukosäädettäviin pistorasioihin ja käytä sitä niiden kautta. Älä koske paahtoaukkoon millään esineillä. Leipä...
 • Page 40: Ennen Ensimmäistä Käyttöä

  Ennen ensimmäistä Onnittelut! Olet ostanut Siemens- laitteen. Olet hankkinut laadukkaan käyttöä tuotteen, josta on sinulle paljon iloa. Tämä käyttöohje koskee erilaisia malleja: ■ Poista mahdolliset tarrat ja kelmut. ■ Leivänpaahdin pitkällä paahtoaukolla ■ Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta ja ■ Kompakti leivänpaahdin kuumenna paahdinta ilman leipää...
 • Page 41: Puhdistus Ja Ylläpito

  Jätehuolto Sämpylätelineen käyttäminen Älä koskaan laita alumiinifoliota sämpylätelineelle 6! Hävitä pakkaus ympäristöystäväl- Käytä lämmitystoimintoa ainoastaan lisesti. Tämän laitteen merkintä sämpylätelineen 6 ollessa esillä. perustuu käytettyjä sähkö- ja Älä koskaan lämmitä ja paahda yhtä aikaa! elektroniikkalaitteita (waste electrical ■ Paina kytkin 5 alas, kunnes se lukkiutuu. and electronic equipment –...
 • Page 42: Indicaciones De Seguridad

  Indicaciones de seguridad ¡Por favor, lea atentamente las Instrucciones de uso y a continuación proceda y guárdelas! No olvide adjuntar estas instrucciones si entrega el aparato a otra persona. Este aparato ha sido diseñado exclusivamente para uso doméstico. W ¡Peligro de descargas eléctricas! Utilice la máquina sólo dentro de casa y a temperatura ambiente y no utilizarlo por encima de los 2000 m sobre el nivel del mar.
 • Page 43 W ¡Peligro de quemaduras e incendios! No coloque el aparato sobre o cerca de superfi cies calientes, como p. ej. placas eléctricas. Evitar las salpicaduras de grasa, ya que podrían dañar el plástico. Un uso erróneo del aparato puede causar lesiones. Nunca conectar y utilizar el aparato en tomas de corriente con mando a distancia o en relojes programadores.
 • Page 44 Preparación del aparato Enhorabuena por haber comprado este aparato de la casa Siemens. Ha antes de usarlo por adquirido un producto de gran calidad primera vez que le satisfará enormemente. Estas instrucciones de uso describen ■ Retire las pegatinas y las láminas diferentes modelos: existentes.
 • Page 45: Cuidado Y Limpieza

  Cuidado y limpieza Calentar pan o tostadas fríos ■ Ajustar el grado de tostado deseado en . ■ Introduzca el pan y empuje hacia abajo ¡Peligro de descargas eléctricas! la palanca de mando 1 hasta que haga No sumerja nunca el aparato en el agua ni tope.
 • Page 46 Garantía CONDICIONES DE GARANTIA PAE Para la efectividad de esta garantía es Siemens se compromete a reparar o imprescindible acreditar por parte del reponer de forma gratuita durante un usuario y ante el Servicio Autorizado de período de 24 meses, a partir de la fecha Siemens, la fecha de adquisición mediante...
 • Page 47: Instruções De Segurança

  Instruções de segurança Ler atentamente as instruções de utilização, agir em conformidade com as instruções e guardá-las! Entregar estas instruções de serviço sempre que o aparelho for cedido a terceiros. Este aparelho destina-se exclusivamente a uso privado e doméstico. W Perigo de choque eléctrico! Utilize o aparelho apenas em espaços interiores à...
 • Page 48 W Perigo de queimaduras e de incêndio! Não colocar o aparelho sobre ou na proximidade de superfícies quentes, como por exemplo placas de fogão. Evitar salpicos de gordura, o plástico pode fi car danifi cado. Uma utilização errada do aparelho pode causar ferimentos. Nunca utilizar e ligar o aparelho a temporizadores ou tomadas com comando à distância. Nunca inserir quaisquer objectos na abertura da torradeira. O pão pode incendiar-se. Nunca utilizar a torradeira perto de ou por baixo de cortinados ou outros materiais infl amáveis. Nunca tapar a abertura da torradeira.
 • Page 49: Antes Da Primeira Utilização

  Funcionamento Parabéns pela compra deste aparelho da casa Siemens. Acabou de adquirir um produto de elevada qualidade e lhe vai (Figuras a – l nas páginas desdobráveis) dar muito prazer. Importante: Nunca utilizar a torradeira sem Estas instruções de utilização descrevem o colector de migalhas 7! vários modelos:...
 • Page 50: Limpeza E Manutenção

  Utilizar a grelha de aquecimento ■ Limpar o exterior da torradeira com um Nunca colocar folha de alumínio sobre a pano húmido; não utilizar produtos de grelha de aquecimento 6! limpeza fortes ou abrasivos. Utilizar a função de aquecimento apenas Eliminação do aparelho com a grelha de aquecimento 6 devida- mente aberta.
 • Page 51 Υποδείξεις ασφαλείας Διαβάστε παρακαλώ προσεχτικά τις οδηγίες χρήσης, συμμορφωθείτε μ’ αυτές και φυλάξτε τις! Η συσκευή θα πρέπει να συνοδεύεται από τις παρούσες οδηγίες όταν παραδίδεται σε έναν άλλο χρήστη. Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για την οικιακή χρήση και το οικιακό περιβάλλον. W Κίνδυνος...
 • Page 52 W Κίνδυνος εγκαύματος και πυρκαγιάς! Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω ή κοντά σε πολύ ζεστές επιφάνειες, όπως π.χ. πλάκες εστιών. Αποτρέψτε το πιτσίλισμα του λίπους, το συνθετικό υλικό μπορεί να υποστεί ζημιά. Η λάθος χρήση της συσκευής μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς. Μη συνδέετε και μη λειτουργείτε τη συσκευή ποτέ σε χρονοδιακόπτες ή σε τηλεχειριζόμενες πρίζες. Μην εισάγετε αντικείμενα μέσα στο άνοιγμα της φρυγανιέρας. Το ψωμί μπορεί να καεί. Μη λειτουργείτε ποτέ τη φρυγανιέρα κοντά ή κάτω από κουρτίνες ή άλλα εύφλεκτα υλικά. Μην καλύπτετε ποτέ το άνοιγμα της φρυγανιέρας. Η φρυγανιέρα μπορεί κατά τη διάρκεια του φρυγανίσματος να θερμανθεί πάρα πολύ, αγγίζετε τη συσκευή μόνο στα στοιχεία χειρισμού. Πιέστε το μοχλό ενεργοποίησης προς τα κάτω μόνο για φρυγάνισμα, ποτέ μην τον μπλοκάρετε. Μη χρησιμοποιείτε κανένα τρόφιμο, το οποίο κατά το φρυγάνισμα ή το τελικό ψήσιμο μπορεί να στάξει, κίνδυνος πυρκαγιάς. Πριν τον καθαρισμό τραβήξτε το φις από την πρίζα και αφήστε τη φρυγανιέρα να κρυώσει. Μη βυθίζετε ποτέ τη συσκευή ή το ηλεκτρικό καλώδιο ποτέ στο νερό ή μην τη βάζετε στο πλυντήριο των πιάτων. Μη χρησιμοποιείτε συσκευή καθαρισμού με ατμό. Μη χρησιμοποιείτε για τον καθαρισμό σπρέι καθαρισμού φούρνου/γκριλ. Απομακρύνετε τα ψίχουλα κάτω από τη σχάρα ζεστάματος με ένα σκληρό πινέλο. Τραβήξτε έξω το συρτάρι για τα ψίχουλα και σκουπίστε το. Χρησιμοποιείτε τη φρυγανιέρα μόνο σε όρθια θέση. Μην αφήνετε ποτέ τη φρυγανιέρα χωρίς επίβλεψη, όταν τη χρησιμοποιείτε! Μη...
 • Page 53 Λειτουργία Συγχαρητήρια που αγοράσατε αυτήν τη συσκευή Siemens. Αποκτήσατε ένα προϊόν υψηλής ποιότητας που θα σάς (Εικόνες a – l στις ξ εδιπλωνόμενες σελίδες) αφήσει απόλυτα ικανοποιημένους. Σημαντικό: Μη λειτουργείτε τη φρυγανιέρα Αυτές οι οδηγίες χρήσης περιγράφουν χωρίς το συρτάρι συλλογής για τα ψίχουλα 7! δ ιάφορα μοντέλα: Φρυγάνισμα ■ Φρυγανιέρα μεγάλης σχισμής ■ Συμπαγής φρυγανιέρα ■ Ξετυλίξτε το καλώδιο ρεύματος στο μήκος που θέλετε και βάλτε το στην πρίζα. Χρησιμοποιείτε παρακαλώ αυτή τη ■ Με τον περιστροφικό διακόπτη 3 ρυθμίστε...
 • Page 54: Καθαρισμός Και Συντήρηση

  Χρήση της σχάρας ζεστάματος ■ Τραβήξτε το φις από την πρίζα και αφήστε Μην τοποθετείτε ποτέ αλουμινόχαρτο πάνω τη φρυγανιέρα να κρυώσει. Χρησιμοποιή- στη σχάρα ζεστάματος 6! στε ένα μαλακό βουρτσάκι για να αφαιρέ- Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία ζ εστάματος σετε ψίχουλα που μπορεί να έχουν συσ- μόνο όταν έχετε ανοίξει τη σχάρα σωρευτεί κάτω από τη σχάρα ζεστάματος. ζ εστάματος 6. ■ Βγάλτε το συρτάρι συλλογής για τα Ποτέ μη ζεσταίνετε και φρυγανίζετε ψίχουλα 7 και σκουπίστε το για να το τ αυτόχρονα! καθαρίσετε. ■ Πιέστε το διακόπτη 5 προς τα κάτω μέχρι ■ Καθαρίστε το εξωτερικό μέρος της φρυγα- να στερεωθεί. Ανοίγει η σχάρα ζεστάματος νιέρας με ένα νωπό πανί. Μη χρησιμοποι- είτε δυνατά ή αποξεστικά καθαριστικά. ■ Βάλτε τα ψωμάκια πάνω στη σχάρα ζεστά- Απόσυρση ματος 6. ■ Ρυθμίστε την επιθυμητή βαθμίδα φρυγανί- σματος με τη βοήθεια του περιστροφικού Απορρίψτε τη συσκευασία με τρόπο διακόπτη 3 το πολύ στη βαθμίδα 2.
 • Page 55: Όροι Εγγύησης

  Όροι Εγγύησης 1. Η εγγύηση καλής λειτουργίας των προϊόντων μας παρέχεται για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία της πρώτης αγοράς που αναγράφεται στη θεωρημένη απόδειξη αγοράς. Για την παροχή της εγγύησης απαιτείται η επίδειξη της θεωρημένης απόδειξης αγοράς στην οποία αναγράφεται ο τύπος και το μοντέλο του προϊόντος. 2. Η εταιρεία μέσα στα ανωτέρω χρονικά όρια, σε περίπτωση πλημμελούς λειτουργίας της συσκευής, αναλαμ- βάνει την υποχρέωση της επαναφοράς της σε ομαλή λειτουργία και της αντικατάστασης κάθε τυχόν ελαττωμα- τικού μέρους (πλην των αναλώσιμων και των ευπαθών, όπως τα γυάλινα, λαμπτήρες κλπ.). Απαραίτητη προϋ- πόθεση για να ισχύει η εγγύηση είναι η μη λειτουργία της συσκευής να προέρχεται από την πλημμελή κατασκευή της και όχι επί παραδείγματι από κακή χρήση, λανθασμένη εγκατάσταση, μη τήρηση των οδηγιών χρήσης της συσκευής, ακατάλληλη συντήρηση από πρόσωπα μη εξουσιοδοτημένα από την BSH Οικιακές Συσκευές Α.Β.Ε.
 • Page 56: Güvenlik Uyarıları

  Güvenlik uyarıları Kullanım kılavuzunu lütfen itinalı olarak okuyun, kılavuzdaki bilgilere göre hareket edin ve kılavuzu saklayın! Cihazı başkasına verecek olursanız iş bu kılavuzu da ekleyin. Bu cihaz sadece evde ve ev ortamında kullanılmak için tasarlanmıştır. W Elektrik çarpma tehlikesi! Cihazı sadece normal oda sıcaklığında ve deniz seviyesinin en çok 2000 m üstünde bir rakımda kullanın.
 • Page 57 W Yanma ve yangın tehlikesi! Cihazı, ocak gibi sıcak yüzeylerin üzerine veya yakınına koymayın. Yağların sıçramasını önleyin, aksi takdirde plastik hasar görebilir. Cihazın hatalı kullanılması yaralanmalara yol açabilir. Cihazı hiçbir zaman saatli şalterlere veya uzaktan kumanda edilen prizlere bağlamayın veya bunlar üzerinden işletmeyin. Ekmek kızartma yuvasına herhangi bir cisim sokmayın. Ekmek yanıcıdır. Ekmek kızartma makinesini hiçbir zaman perdelerin veya diğer alev alabilen materyallerin yakınında veya altında çalıştırmayın. Ekmek kızartma yuvasının üstünü hiçbir zaman örtmeyin. Ekmek kızartma makinesi kızartma işlemi sırasında çok ısınabilir ve bu nedenle kumanda düğmelerinden başka hiçbir kısmına dokunmayın. Yerleştirme kolunu sadece ekmek kızartmak için bastırın; geri atmasını asla engellemeyin. Kızartma ya da pişirme sırasında damlayabilecek gıda maddeleri kullanmayın, yangın tehlikesi var. Tost makinesinşi temizlemeden önce fi şini çekin ve soğumasını bekleyin. Cihazı veya elektrik kablosunu hiçbir zaman suya daldırmayın ya da bulaşık makinesine koymayın. Cihazda buharlı temizleme aleti kullanmayın. Fırın/cızbız spreyi kullanarak temizlemeyin. Isıtma ızgarasının altında birikmiş olabilecek kırıntıları temizlemek için sert bir fırça kullanın. Kırıntı çekmecesini çıkartın ve silerek temizleyin. Ekmek kızartma makinesini sadece dik konumda kullanın. Ekmek kızartma makinesi çalışır durumdayken asla yanından ayrılmayınız! Banyo küvetlerinin, lavaboların veya içinde su bulunan veya içine su dökülen başka haznelerin yakınında...
 • Page 58: İlk Kullanımdan Önce

  Çalıştırma Bu Siemens cihazını satın aldığınız için tebrikler. Size büyük keyif verecek yüksek kaliteli bir ürün satın aldınız. (Katlanır sayfalardaki a – l resimleri) Bu kullanım kılavuzu çeşitli modelleri tarif Önemli: Cihazı kırıntı çekmecesi 7 olmadan etmektedir: çalıştırmayınız! ■ Uzun yuvalı ekmek kızartma makinesi Ekmek Kızartma ■ Kompakt ekmek kızartma makinesi ■ Kabloyu gerektiği kadar uzatarak fişe Kullanım kılavuzları bir çok model için takınız. y apılmaktadır. Bu yüzden kullanım kılavuzu ■ Döner düğme 3 yardımıyla arzu edilen ile detaylar arasında farklılıklar olabilir.
 • Page 59: Temizlik Ve Bakım

  Elden çıkartılması ■ Şalteri 5 kenetlenene kadar bastırınız. Isıtma ızgarası 6 açılır. ■ Ekmekleri ızgaranın 6 üzerine koyun. AEEE Yönetmeliğine Uyum ve Atık ■ Arzu ettiğiniz kızartma derecesini döner Ürünün Elden Çıkarılması düğme 3 yardımıyla en çok kademe 2 Ambalaj malzemesini çevre kural- olarak ayarlayın. larına uygun şekilde imha ediniz. ■ Yerleştirme kolunu 1 kenetlenene kadar Bu ürün T.C. Çevre ve Şehircilik bastırınız. Bakanlığı tarafından yayımlanan “Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Genel Kontrolü Yönetmeliği”nde belirtilen Dilimler, siyah veya kahverengi olana kadar zararlı ve yasaklı maddeleri içermez. değil, sadece altın rengini alana kadar AEEE yönetmeliğine uygundur. kızartınız. Yanık kenarları temizleyiniz. Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanıla- Nişastalı yiyecekleri, özellikle tahıllı ürünleri bilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve mal- ve patates ürünlerini aşırı kızartmayınız zemelerden üretilmiştir. (akrilamit oluşumunu azaltmak için). Bu nedenle, ürünü, hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte Dikkat: Eğer içinde bir dilim sıkışırsa,...
 • Page 62: Zasady Bezpieczeństwa

  Zasady bezpieczeństwa Należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi, przestrzegać jej i zachować ją! Przekazując urządzenie innej osobie należy dołączyć niniejszą instrukcję. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w gospodarstwie domowym i podobnych otoczeniach. W Niebezpieczeństwo porażenia prądem! Urządzenia wolno używać tylko w pomieszczeniach, w temperaturze pokojowej i na wysokości nie większej niż 2000 m n.p.m. Urządzenie musi być podłączone do sieci elektrycznej prądu zmiennego poprzez prawidłowo zainstalowane gniazdo z uziemieniem. Proszę się upewnić, że układ przewodów ochronnych domowej instalacji elektrycznej jest wykonany zgodnie z przepisami.
 • Page 63 W Niebezpieczeństwo poparzenia i pożaru! Nie stawiać urządzenia na gorących powierzchniach, np. palnikach kuchenek elektrycznych, ani w ich pobliżu. Unikać rozpryskiwania tłuszczu, może on uszkodzić tworzywo sztuczne. Nieodpowiednie używanie urządzenia może prowadzić do powstania obrażeń. Nigdy nie podłączać urządzenia do zegarów sterujących albo obsługiwanych zdalnie gniazd elektrycznych i nie używać go z takimi elementami. Nie wolno wkładać żadnych przedmiotów do otworów na pieczywo. Pieczywo może się spalić. Nie korzystać z tostera w pobliżu zasłon, fi ranek i innych łatwopalnych materiałów ani pod nimi. Nigdy nie zakrywać otworów na pieczywo. Podczas pracy urządzenie może być bardzo gorące. Nie dotykać innych elementów tostera niż przyciski służące do jego obsługi. Dźwignię wciskać tylko w celu opieczenia pieczywa, nie wolno jej nigdy blokować. Nie używać artykułów spożywczych, które podczas opiekania lub odgrzewania mogą kapać, niebezpieczeństwo pożaru. Przed przystąpieniem do czyszczenia odłączyć wtyczkę sieciową i zaczekać, aż toster wystygnie. Nigdy nie zanurzać urządzenia lub przewodu sieciowego w wodzie i nie umieszczać w zmywarce do naczyń. Nie czyścić urządzenia myjką parową. Nie czyścić aerozolem do czyszczenia piekarników i rusztów. Do usuwania okruchów nagromadzonych pod nakładką na bułki używać twardego pędzla. Tackę na okruchy wyciągać i wycierać. Tostera używać tylko gdy jest ustawiony pionowo. Włączonego tostera nie wolno pozostawiać bez nadzoru! Nie stosować...
 • Page 64: Przed Pierwszym Użyciem

  Przed pierwszym użyciem Gratulujemy zakupu urządzenia firmy Siemens. To wysokiej jakości urządzenie zapewni Państwu zadowolenie z jego ■ Należy usunąć naklejki i folie. użytkowania. ■ Otworzyć szeroko okno, użyć tostera (bez pieczywa) na najwyższym poziomie opie- Ta instrukcja obsługi zawiera opis różnych kania co najmniej trzykrotnie. Za każdym modeli: razem urządzenie musi być ostudzone. ■ toster z długą szczelin Obsługa ■ toster kompaktowy (Ilustracje a – l na stronach rozkładanych) Tego tostera należy używać wyłącznie do opiekania i podgrzewania np. tostów oraz Ważne: Nie korzystać z tostera bez...
 • Page 65: Czyszczenie I Konserwacja

  Czyszczenie i Korzystanie z rusztu do podgrzewania Nie wolno umieszczać folii aluminiowej na konserwacja ruszcie do podgrzewania 6! Z funkcji podgrzewania należy korzystać tylko przy rozłożonym ruszcie do podgrze- Ryzyko porażenia prądem! wania 6. Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie Nie wolno podgrzewać i opiekać w tym lub umieszczać w zmywarce do naczyń! samym czasie! Nie należy czyścić urządzenia parą. ■ Naciśnij przełącznik 5, aż zostanie zablo- Nie czyścić aerozolem do piekarników/grilli. kowany w odpowiednim miejscu. Zostanie wysunięty ruszt do podgrzewania 6. ■ Należy odłączyć przewód zasilania z ■ Połóż pieczywo na ruszt do gniazdka i poczekać, aż urządzenie osty- podgrzewania 6.
 • Page 66: Ekologiczna Utylizacja

  Ekologiczna utylizacja Gwarancja To urządzenie jest oznaczone zgodnie Dla urządzenia obowiązują warunki z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE gwarancji wydanej przez nasze przed- oraz polską Ustawą z dnia 11 wrzesnia stawicielstwo handlowe w kraju zakupu. 2015 r. „O zużytym sprzęcie elek- Dokładne informacje otrzymacie Państwo trycznym i elektronicznym” (Dz.U. z w każdej chwili w punkcie handlowym, dn. 23.10.2015 poz. 11688) symbolem w którym dokonano zakupu urządzenia. przekreślonego kontenera na odpady. W celu skorzystania z usług gwarancyinych Takie oznakowanie informuje, że konieczne jest przedłożenie dowodu sprzęt ten, po okresie jego użytko- kupna urządzenia. Warunki gwarancji wania nie może być umieszczany regulowane są odpowiednimi przepisami łącznie z innymi odpadami pocho- Kodeksu c ywilnego oraz Rozporządze- dzącymi z gospodarstwa domowego.
 • Page 67: Biztonsági Előírások

  Biztonsági előírások Olvassa el fi gyelmesen a használati útmutatót, és eszerint cselekedjen. Az útmutatót őrizze meg! Ha a készüléket továbbadja, mellékelje hozzá ezt az útmutatót. Ez a készülék csak háztartásban vagy ház körül való alkalmazásra készült. W Áramütés veszélye! A készüléket csak belső helyiségekben, szobahőmérsékleten, legfeljebb 2000 m tengerszint feletti magasságig használja.
 • Page 68 W Megégés veszélye és tűzveszély! A készüléket ne állítsa forró felületekre, pl. főzőlapokra, vagy azok közelébe. Ügyeljen rá, hogy ne fröccsenjen ki zsír, a műanyag megsérülhet. A készülék helytelen használata sérülésekhez vezethet. A készülék működtetéséhez soha nem szabad külső időzítő kapcsolót vagy távvezérelt csatlakozóaljzatot használni. Semmilyen tárggyal ne nyúljon a pirítónyílásba. A kenyér meggyulladhat. Soha ne használja a készüléket függöny vagy más éghető anyag közelében vagy ilyenek alatt. Sohase fedje le a pirítónyílást. A készüléknek csak a kezelőelemeit érintse, mert a kenyérpirító a használat során felforrósodhat. Az indítókart csak a pirításhoz nyomja le, és sohase blokkolja.
 • Page 69 Használat Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a Siemens készüléket. Ez a minőségi termék sok örömet szerez majd Önnek. (Az a – l kép a kihajtható oldalakon) Ez a használati utasítás különböző Fontos: Ne használja a készüléket a 7 modelleket ismertet: morzsagyűjtó tálca nélkül. ■ Hosszú nyílású kenyérpirító...
 • Page 70: Tisztítás És Karbantartás

  Ártalmatlanítás A zsemlefeltét használata Sohase helyezzen alufóliát a 6 zsemlefeltétre! A csomagolást környezetbarát A melegítés funkciót csak akkor használja, módon ártalmatlanítsa. Ez a készü- amikor a 6 zsemlefeltét fel van nyitva. lék az elhasznált villamossági és Sohase melegítsen és pirítson egyidejűleg! elektronikai készülékekről szóló ■ Nyomja le a 5 kapcsolót úgy, hogy meg- 2012/19/EU irányelvnek megfelelő...
 • Page 71: Indicaţii De Siguranţă

  Indicaţii de siguranţă Vă rugăm să citiţi cu atenţie manualul de utilizare, să respectaţi instrucţiunile şi să le păstraţi! La predarea aparatului unui terţ, ataşaţi şi aceste instrucţiuni de utilizare. Acest aparat este rezervat în exclusivitate uzului menajer şi domeniului casnic. W Pericol de electrocutare! Folosiţi aparatul numai în spaţii interioare, la temperatura camerei şi la o altitudine de până la 2000 m deasupra nivelului mării. Aparatul...
 • Page 72 W Pericol de arsuri şi incendiu! Nu aşezaţi aparatul pe suprafeţele fi erbinţi sau în aproprierea acestora, cum ar fi , de exemplu, placa aragazului. Împiedică sărirea stropilor de grăsime, însă materialul plastic se poate deteriora. Utilizarea defectuoasă a aparatului poate conduce la vătămări corporale. Să nu conectaţi niciodată aparatul la întrerupătoare automate sau la prize utilizate cu telecomandă şi să nu îl utilizaţi cu acestea. Nu introduceţi obiecte în fanta de prăjire. Pâinea se poate arde. Nu utilizaţi aparatul de prăjit pâine în apropierea perdelelor sau sub acestea sau în apropierea altor materiale infl amabile. Nu acoperiţi niciodată fanta de prăjire. În timpul prăjirii nu atingeţi alte componente decât elementele de control deoarece aparatul de prăjit pâine este încins. Pentru prăjire apăsaţi cursorul de start numai în jos, nu-l blocaţi. Nu folosiţi alimente care pot picura în timpul prăjirii din cauza pericolului de incendiu. Înainte de curăţare, trageţi ştecherul din priză şi lăsaţi aparatul de prăjit pâine să se răcească. Nu cufundaţi niciodată aparatul sau cablul de alimentare în apă şi nu le introduceţi în maşina de spălat vase. Nu utilizaţi epurator pe bază de aburi.
 • Page 73: Înainte De Prima Utilizare

  Deservirea Vă rugăm să primiţi felicitările noastre cordiale pentru achiziţionarea acestui aparat de la firma Siemens. (Vezi imaginea a – I de pe partea interioară Aţi achiziţionat un produs de calitate pliabilă a acestui manual de utilizare) superioară care vă va aduce multe satisfacţii. Important: Nu folosiţi aparatul fără sertarul pentru firimituri 7! Acest manual de utilizare descrie diferite Prăjirea pâinii...
 • Page 74: Condiţii De Garanţie

  Aruncare la gunoi Încălzirea Nu aşezaţi o folie de aluminiu pe ajutajul pentru chifle 6! Îndepărtaţi ambalajul în mod ecologic. Încălziţi numai cu ajutajul pentru chifle 6 Acest aparat este marcat corespun- telescopat. zător directivei europene 2012 / 19 / UE Nu încălziţi şi prăjiţi în acelaşi timp! în privinţa aparatelor electrice şi electronice vechi (waste electrical ■ Împingeţi în jos întrerupătorul 5 până la and electronic equipment – WEEE). opritor. Ajutajul pentru chifle 6 este tele- scopat. Directiva prescrie cadrul pentru o ■ Aşezaţi chiflele pe ajutajul pentru chifle 6. preluare înapoi, valabilă în întreaga ■...
 • Page 75 Указания по безопасности Внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации, соблюдайте ее указания и тщательно храните ее! Передавая прибор другому человеку, дайте ему эту инструкцию. Этот прибор предназначен только для домашнего использования. W Опасность поражения током! Используйте прибор только внутри помещений при комнатной температуре на высоте не выше 2000 м над уровнем моря. Прибор можно подключать только к электросети переменного тока через установленную согласно предписаниям розетку с заземлением. Убедитесь, что система заземления в домашней электропроводке установлена согласно предписаниям. При подключении прибора и его эксплуатации соблюдайте данные, приведенные на заводской табличке. Пользоваться прибором...
 • Page 76 W Опасность возгорания и пожара! Ни в коем случае не ставьте прибор на горячие поверхности, например, на электроплиту, или вблизи них. Не допускать брызг жира, так как они могут повредить пластмассу. Неправильное применение прибора может привести к травмам. Ни в коем случае не разрешается подключать прибор к таймеру или дистанционно управляемой штепсельной розетке и включать его через них. Не вставляйте посторонние предметы в слот тостера. Хлеб может загореться. Никогда не включайте тостер вблизи занавесок или других горючих материалов или под ними. Ни в коем случае не накрывайте слот. Тостер может во время обжарки нагреваться, беритесь только за элементы управления. Прижимайте рычаг включения вниз исключительно только для поджаривания хлеба, ни в коем случае не блокируйте его. Не используйте продукты питания, которые во время поджаривания могли бы капать, опасность пожара. Перед очисткой извлекайте штепсель из розетки и дайте тостеру остыть. Прибор или шнур питания не разрешается погружать в воду или помещать в посудомоечную машину. Не используйте паровые очистители. Не очищайте спреем для чистки духовок/грилей. Удаляйте крошки под насадкой для булочек жесткой кисточкой. Выдвиньте лоток для крошек и протрите. Используйте тостер только в вертикальном положении. Никогда не оставляйте работающий тостер без присмотра! Не...
 • Page 77 Перед первым Поздравляем с приобретением данного прибора компании Siemens. использованием Вы приобрели высококачественный прибор, который доставит Вам массу удовольствия. ■ Удалите с прибора все наклейки и пленку. Данная инструкция по эксплуатации ■ Обеспечив вентиляцию в комнате, о писывает различные модели: включите и прогрейте пустой тостер ■ тостер с длинным отверстием не менее трех раз на самом высоком ■ компактный тостер уровне поджаривания, затем дайте ему остыть. Используйте этот тостер только для Эксплуатация п оджаривания или подогрева, например, тостов, а также для подогрева булочек на...
 • Page 78: Чистка И Уход

  Чистка и уход Совет: Для поджаривания одного лом- тика устанавливайте более низкую степень поджаривания, чем для двух Риск поражения электриче- ломтиков. ским током! Никогда не погружайте прибор в воду и Подогрев холодного хлеба или тоста не мойте его в посудомоечной машине! ■ Установите нужную степень поджари- Не применяйте пароочиститель для вания на . очистки прибора. ■ Вставьте в отверстие продукты, кото- Не очищайте тостер спреем для духовых рые необходимо подогреть, и нажмите шкафов/грилей. на прижимной рычаг 1 вниз до упора. ■ Отключите прибор от сети и дайте ему Использование подставки для булочек полностью остыть. С помощью щетки Ни в коем случае не кладите алюминие- с жесткой щетиной удалите крошки, вую фольгу на подставку для булочек 6!
 • Page 79: Условия Гарантийного Обслуживания

  Условия гарантийного обслуживания Получить исчерпывающую информацию об условиях гарантийного обслужи- вания Вы можете в Вашем ближайшем авторизованном сервисном центре, или в сервисном центре от производителя ООО «БСХ Бытовые Приборы», или в сопроводительной документации. Мы оставляем за собой право на в несение изменений. Технические характеристики Параметры 220-240 В~ электропитания 50/60 Hz (напряжение – частота) Мощность 825-980 Вт...
 • Page 80 ar – 5 ‫اﻟﺗﺧﻠص ﻣن اﻟﺟﮭﺎز‬ ‫ﺗﺧﻠص ﻣن ﻋبوة الﺟﮭﺎز بﺄﺳﻠوب يدﻋم الﺣﻔﺎظ‬ ‫ﻋﻠﻰ البيﺋة. ھذا الﺟﮭﺎز ﻣطﺎبﻖ لﻠﻣواﺻﻔة‬ ‫اﻷوربية 2102/91/الﻣﺟﻣوﻋة اﻻﻗﺗﺻﺎدية‬ ‫اﻷوربية الﺧﺎﺻة بﺎﻷﺟﮭزة الﻛﮭربﺎﺋية‬ ‫واﻹلﻛﺗروﻧية الﻘديﻣة‬ (waste electrical and electronic equipment – WEEE). ‫وھذه الﻣواﺻﻔة ﺗﺣدد اﻹطﺎر العﺎم لﻘواﻋد‬ ‫ﺗﺳري ﻓﻲ ﺟﻣيﻊ دول اﻻﺗﺣﺎد اﻷوربﻲ‬ ‫بﺧﺻوص اﺳﺗعﺎدة اﻷﺟﮭزة الﻘديﻣة وإﻋﺎدة‬ ‫اﺳﺗﻐﻼلﮭﺎ. ﻗوﻣﻲ بﺎﺳﺗﺷﺎرة ﻣوزﻋﻛم الﻣﺣﻠﻲ‬ ‫لﻣعرﻓة اﺣدث اﻻﻧظﻣة الﻣﺗبعة ﺣﺎليﺎ لﻠﺗﺧﻠص‬ .‫ﻣن اﻻﺟﮭزة الﻘديﻣة‬ ‫ﺷروط اﻟﺿﻣﺎن‬ ‫يﺗم ﺗﺣديد ﺷروط الﺿﻣﺎن لﮭذا الﺟﮭﺎز ﻣن ﻗبل ﻣﻣﺛﻠﻧﺎ‬ .‫ﻓﻲ الدولة الﺗﻲ يﺗم ﻓيﮭﺎ بيﻊ الﺟﮭﺎز‬ ‫يﻣﻛﻧك الﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎﺻيل ھذه الﺷروط ﻣن ﻗبل‬ ‫الﻣوزع الذي اﺷﺗريت ﻣﻧﮫ الﺟﮭﺎز. يرﺟﻰ إﺣﺿﺎر‬ ‫ﻓﺎﺗورة أو إيﺻﺎل الﺷراء ﻓﻲ ﺣﺎل أﺻﺎب ﺟﮭﺎزك أي‬ .‫طﺎرئ يﻐطيﮫ الﺿﻣﺎن‬ .‫ﻧﺣﺗﻔظ بﺣﻘﻧﺎ ﻓﻲ إﺟراء أية ﺗعديﻼت‬ ‫ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺗﻘﻧﯾﺔ‬ ~ ‫ ﻓولت‬ ‫الﺗوﺻيل بﺎلﻛﮭربﺎء‬ 220-240 ‫ ھرﺗز‬ (‫)الﺟﮭد – الﺗردد‬ 50/60 ‫ وات‬...
 • Page 81 4 – ar ‫ﺗﺳﺧﯾن اﻟﺧﺑز اﻟﺑﺎرد أو اﻟﺧﺑز اﻟ ﻣ ُ ﺣ ﻣ ّ ص‬ ‫ﻣﻼﺣظﺔ: ﻓﻲ ﺣﺎلة ﺗعﻠﻖ ﺷريﺣة ﺧبز بﺟﮭﺎز‬ ‫الﺗﺣﻣيص، ﻓﺈﻧﮫ يﻘوم بﺈيﻘﺎف الﺗﺷﻐيل ﺗﻠﻘﺎﺋ ي ًﺎ. يﺗم‬ ‫يﺗم ﺿبط ﻣﺳﺗوى الﺗﺣﻣيص الﻣرﻏوب ﻓيﮫ‬ ■ ‫ﺟذب ﻛﺎبل الﺗيﺎر الﻛﮭربﺎﺋﻲ ويﺗم إزالة الﺧبز‬ . ‫ﻋﻠﻰ‬ .‫بﺣذر ﻋﻧدﻣﺎ يبرد ﺟﮭﺎز الﺗﺣﻣيص‬ ‫يﺗم إدﺧﺎل الﺧبز الﺟﺎري ﺗﺣﻣيﺻﮫ ﺛم يﺗم‬ ■ ‫ ﺣﺗﻰ ﺗﺳﺗﻘر‬ ‫الﺿﻐط ﻋﻠﻰ ذراع الدﻓﻊ ﻷﺳﻔل‬ ‫اﻟﺗﻧظﯾف واﻟﺻﯾﺎﻧﺔ‬ .‫ﻓﻲ ﻣوﺿعﮭﺎ‬ !‫ﺧطر اﻟﺗﻌرض ﻟﺻدﻣﺔ ﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ‬ ‫اﺳﺗﺧدام ﺣﺎﻣل اﻟﺗﺳﺧﯾن‬ ‫يﺟب ﻋدم الﺟﮭﺎز ﻓﻲ الﻣﺎء أو وﺿعﮫ ﻓﻲ ﺟﮭﺎز‬ ‫يﺟب ﻋدم وﺿﻊ ورق اﻷلوﻣﻧيوم ﻋﻠﻰ رف‬...
 • Page 82 – 3 ‫اﻟﺗﺷﻐﯾل‬ ‫ﺗﮭﺎﻧﯾﻧﺎ ﻟﺷراﺋﻛم ھذا اﻟﺟﮭﺎز ﻣن‬ Siemens ‫ﻟﻘد ﺣﺻﻠﺗم ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺗﺞ ﻓﺎﺋﻖ اﻟﺟودة ﺳوف‬ ‫ اﻧظر إلﻰ الرﺳوم‬ ‫)الﺻور رﻗم‬ l – a .‫ﯾﻣﻧﺣﻛم اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﺗﻌﺔ‬ ‫الﺗوﺿيﺣية الﻣوﺟودة الﻐﻼف اﻷﻣﺎﻣﻲ ﻣن ھذا‬ (‫الدليل‬ :‫إرﺷﺎدات اﻻﺳﺗﺧدام ھذه ﺗﺻف طرز ﻣﺧﺗﻠﻔة‬ ‫ﺟﮭﺎز ﺗﺣﻣيص بﻔﺗﺣﺎت طويﻠة‬ ■ ‫ﻣﻼﺣظﺔ ھﺎﻣﺔ: يﺟب ﻋدم ﺗﺷﻐيل ﺟﮭﺎز‬ ‫ﺟﮭﺎز ﺗﺣﻣيص ﻣدﻣﺞ‬ ■ ‫الﺗﺣﻣيص دون وﺿﻊ درج الﻔﺗﺎت‬ ‫برﺟﺎء ﻋدم اﺳﺗﺧدام ﺟﮭﺎز الﺗﺣﻣيص ھذا إﻻ‬ ‫اﻟﺗﺣﻣﯾص‬ ‫لﺗﺣﻣيص أو ﺗدﻓﺋة ﻗطﻊ ﺧبز، ﻋﻠﻰ ﺳبيل الﻣﺛﺎل‬ ‫يﺗم ﻓرد ﻛﺎبل الﺗيﺎر الﻛﮭربﺎﺋﻲ إلﻰ الطول‬...
 • Page 83 2 – ar !‫ﺧطر ﺣدوث ﺣروق وﺧطر ﺣدوث ﺣرﯾﻖ‬ ‫ﻻ ﺗﺿﻊ الﺟﮭﺎز ﻋﻠﻰ ﺳطﺢ ﺳﺎﺧن أو بﺎلﻘرب ﻣﻧﮫ، ﻣﺛل ﺻﻔيﺣة الﻣوﻗد. ﺗﺟﻧب رذاذ‬ .‫الدھن ﻓﻘط يﺗﺿرر البﻼﺳﺗيك‬ .‫اﻻﺳﺗﺧدام الﺧﺎطﺊ لﻠﺟﮭﺎز يﻣﻛن أن يؤدي إلﻰ ﺣدوث إﺻﺎبﺎت‬ ‫يﺟب ﻋدم الﻘيﺎم بﺄي ﺣﺎل ﻣن اﻷﺣوال بﺗوﺻيل أو ﺗﺷﻐيل الﺟﮭﺎز ﻣﻊ ﺳﺎﻋﺎت ﺗوﻗيت‬ ‫الﺗﺷﻐيل/إيﻘﺎف الﺗﺷﻐيل أو ﻣﻊ ﻣﻘﺎبس ﻗﺎبﻠة لﻠﺗﺷﻐيل ﻋن بعد. يﺟب ﻋدم إدﺧﺎل‬ ‫أية أﺟﺳﺎم ﻓﻲ ﻓﺗﺣة إدﺧﺎل الﺧبز. الﺧبز يﻣﻛن أن يﺣﺗرق. يﺟب ﻋدم الﻘيﺎم بﺄي‬ ‫ﺣﺎل ﻣن اﻷﺣوال بﺗﺷﻐيل ﺟﮭﺎز الﺗﺣﻣيص بﺎلﻘرب ﻣن أو أﺳﻔل الﺳﺗﺎﺋر أو الﻣواد‬ ‫اﻷﺧرى الﻘﺎبﻠة لﻼﺷﺗعﺎل. يﺟب ﻋدم الﻘيﺎم بﺄي ﺣﺎل ﻣن اﻷﺣوال بﺗﻐطية ﻓﺗﺣة إدﺧﺎل‬ ‫الﺧبز. يﺟب ﻋدم لﻣس أية أﺟزاء أﺧرى بﺧﻼف أزرار الﺗﺣﻛم ﻓﻲ الﺗﺷﻐيل ﻓﻘد‬ ‫يﺻبﺢ ﺟﮭﺎز الﺗﺣﻣيص ﺳﺎﺧ ﻧ ً ﺎ أﺛﻧﺎء الﺗﺣﻣيص. يﺟب ﻋدم الﺿﻐط ﻋﻠﻰ ذراع الدﻓﻊ‬ ‫ﻷﺳﻔل إﻻ ﻹﺟراءالﺗﺣﻣيص ﻓﻘط؛ يﺟب ﻋدم الﺗﺳبب ﻓﻲ إﻋﺎﻗﺗﮭﺎ ﻣطﻠﻘ ً ﺎ. يﺟب ﻋدم‬ ‫اﺳﺗﺧدام أية ﻣواد ﻏذاﺋية يﻣﻛن أن ﺗﺗﺳﺎﻗط ﻣﻧﮭﺎ ﻗطرات أﺛﻧﺎء ﻋﻣﻠية الﺗﺣﻣيص، ﺧطر‬ ‫ﺣدوث ﺣريﻖ. ﻗبل الﺗﻧظيف يﺟب إﺧراج ﻗﺎبس الﺟﮭﺎز ﻣن ﻣﻘبس الﺗﻐذية بﺎلﻛﮭربﺎء‬ ‫واﻻﻧﺗظﺎر ﺣﺗﻰ يﻛون الﺟﮭﺎز ﻗد أﺻبﺢ بﺎردا. يﺟب ﻋدم ﻏﻣر الﺟﮭﺎز أو ﻛبل‬ ‫الﺗوﺻيل بﺎلﻛﮭربﺎء ﻓﻲ الﻣﺎء أو وﺿعﮫ ﻓﻲ ﺟﮭﺎز ﻏﺳل اﻷطبﺎق! يﺟب ﻋدم ﺗﻧظيف‬ /‫الﺟﮭﺎز بﺎﺳﺗﺧدام البﺧﺎر. يﺟب ﻋدم ﺗﻧظيف الﺟﮭﺎز بﺎﺳﺗﺧدام ﺳبراي ﺗﻧظيف أﻓران‬ ‫ﺳبراي ﺗﻧظيف ﺷوايﺎت. يﺗم اﺳﺗﺧدام ﻓرﺷﺎة ﻣﺗيﻧة ﻹزالة الﻔﺗﺎت الذي ﻗد يﺗﺟﻣﻊ أﺳﻔل‬ .‫ﺣﺎﻣل الﺗﺳﺧين. يﺗم إزالة درج الﻔﺗﺎت وﺗﻧظيﻔﮫ‬ ‫ﯾﺟب ﻋدم ﺗرك‬ .‫ﯾﺟب ﻋدم اﺳﺗﺧدام ﺟﮭﺎز اﻟﺗﺣﻣﯾص إﻻ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون واﻗﻔﺎ ﻓﻲ اﻟوﺿﻊ اﻟﺻﺣﯾﺢ‬ !‫ﺟﮭﺎز...
 • Page 84 ar – 1 ‫إرﺷﺎدات اﻟﺳﻼﻣﺔ‬ ‫ﺑرﺟﺎء ﻗراءة إرﺷﺎدات اﻻﺳﺗﺧدام ﺑﺄﻛﻣﻠﮭﺎ ﺑﻌﻧﺎﯾﺔ واﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺟﮭﺎز ﺑﺎﻷﺳﻠوب اﻟﻣوﺿﺢ‬ ‫ﻓﯾﮭﺎ، واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻟﻠرﺟوع إﻟﯾﮭﺎ ﻋﻧد اﻟﺣﺎﺟﺔ! ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﯾﺎﻣﻛم ﺑﺈﻋطﺎء اﻟﺟﮭﺎز ﻟﺷﺧص‬ ‫آﺧر ﯾرﺟﻰ ﻣﻧﻛم ﺗﺳﻠﯾﻣﮫ إرﺷﺎدات اﻻﺳﺗﺧدام ھذه ﺳوﯾﺎ ﻣﻊ اﻟﺟﮭﺎز. ھذا اﻟﺟﮭﺎز ﻣﺧﺻص‬ .‫ﻟﻼﺳﺗﺧدام...
 • Page 85 Wir sind an 365 Tagen rund um die Uhr für Service Fax: 0848 840 041 www.siemens-home.bsh-group.es Sie erreichbar. mailto:ch-reparatur@bshg.com Ersatzteile Tel.: 0848 880 080 Ersatzteile Fax: 0848 880 081 mailto:ch-ersatzteil@bshg.com www.siemens-home.bsh-group.ch BSH group is a Trademark Licensee of Siemens AG. Manufacturer´s Service for Siemens Home Appliances. 01/17...
 • Page 86 BSH kućni uređaji d.o.o. mailto:serviss@elektronika.lv Kneza Branimira 22 www.elektronika.lv 10000 Zagreb Tel.: 01 552 09 99 Fax: 01 640 36 03 mailto:informacije.servis-hr@bshg.com www.siemens-home.bsh-group.com/hr BSH group is a Trademark Licensee of Siemens AG. Manufacturer´s Service for Siemens Home Appliances. 01/17...
 • Page 87 821 04 Bratislava 02-222 Warszawa Tel.: 02 44 45 20 41 Centrala Serwisu mailto:opravy@bshg.com Tel.: 801 191 534 www.siemens-home.bsh-group.com/sk Fax: 022 572 7709 mailto:Serwis.Fabryczny@bshg.com www.siemens-home.bsh-group.pl BSH group is a Trademark Licensee of Siemens AG. Manufacturer´s Service for Siemens Home Appliances. 01/17...
 • Page 88 Geräte gelten die von unserer jeweils zuständigen Landesvertretung herausgegebenen Garantiebedingungen. Diese können Sie über Ihren Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben, oder direkt bei unserer  Landesvertretung anfordern. Beachten Sie unser weiteres Kundendienst-Angebot: Auch nach Ablauf der Garantie stehen Ihnen unser Werkskundendienst und unsere Servicepartner  zur Verfügung. BSH Hausgeräte GmbH Die BSH Gruppe ist eine Markenlizenznehmerin der Siemens AG Carl-Wery-Straße 34 81739 München, GERMANY 09/15...
 • Page 90 Hergestellt von BSH Hausgeräte GmbH unter Markenlizenz der Siemens AG Manufactured by BSH Hausgeräte GmbH under Trademark License of Siemens AG Fabriqué par BSH Hausgeräte GmbH titulaire des droits d’utilisation de la marque Siemens AG Prodotto da BSH Hausgeräte GmbH in quanto licenziatario del marchio di Siemens AG Gefabriceerd door BSH Hausgeräte GmbH onder handelsmerklicentie van Siemens AG...

This manual is also suitable for:

Tt3a0107Tt3a0107/01Tt 86 seriesTt861051213975