Black & Decker BD18RC Manual
Black & Decker BD18RC Manual

Black & Decker BD18RC Manual

Hide thumbs Also See for BD18RC:
Table of Contents
 • Deutsch
 • Français
 • Italiano
 • Nederlands
 • Español
 • Português
 • Svenska
 • Norsk
 • Dansk
 • Suomi
 • Ελληνικά

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1

Quick Links

9
8
7
6
10
3
2
4
5
2
1
English ............4
Deutsch ..........9
Français ........14
Italiano ..........19
Español .........29
Português .....34
Svenska ........39
Norsk ............44
Dansk ............49
Suomi ............54

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Black & Decker BD18RC

 • Page 1: Table Of Contents

  English ....4 Deutsch ..9 Français ..14 Italiano ..19 Nederlands ...24 Español ..29 Português ..34 Svenska ..39 Norsk ....44 Dansk ....49 Suomi ....54 Ελληνικά ..58...
 • Page 2 powered by...
 • Page 4: English

  ENGLISH Intended use Inspection and repairs English ♦ Before use, check the appliance for damaged or Your Black & Decker radio charger has been designed for defective parts. Check for breakage of parts, damage charging Black & Decker NiCd and NiMh batteries and for to switches and any other conditions that may affect its playing radio transmissions.
 • Page 5 ENGLISH Features Important charging notes ♦ After normal usage, your power pack should be This appliance includes some or all of the following fully charged in 3 to 6 hours. If the pack is run-down features: completely, it may take up to 9 hours to become fully ac Power adaptor receptacle (rear of unit) charged.
 • Page 6 Maintenance stage Important radio notes ♦ The BD18RC radio charger is an 18 Volt only product The trickle charge feature of the radio charger allows the and will not accept power packs of different voltages. power pack to remain in the charger and ready for use. With ♦...
 • Page 7 ENGLISH Protecting the environment Technical data Separate collection. This product must not be BD18RC disposed of with normal household waste. Input voltage Should you find one day that your Black & Decker product Output voltage 11.4 needs replacement, or if it is of no further use to you, do not dispose of it with household waste.
 • Page 8 ENGLISH Guarantee Black & Decker is confident of the quality of its products and offers an outstanding guarantee. This guarantee statement is in addition to and in no way prejudices your statutory rights. The guarantee is valid within the territories of the Member States of the European Union and the European Free Trade Area.
 • Page 9: Deutsch

  DEUTSCH Bestimmungsgemäße Verwendung Geschwindigkeits- oder Richtungsänderungen nicht in Deutsch Bewegung geraten kann. Das Black & Decker Radioladegerät dient zum Laden ♦ Das Gerät muss vor Feuchtigkeit, Hitze und direkter von Black & Decker NiCd- und NiMh-Akkus sowie zur Sonneneinstrahlung geschützt werden. Wiedergabe von Funkübertragungen.
 • Page 10 DEUTSCH ♦ Schließen Sie das AC-Netzteil an eine gewöhnliche Elektrische Sicherheit Steckdose mit 230-V-Wechselspannung an. Das Ladegerät ist schutzisoliert, daher ist keine HINWEISE:Schließen Sie das Gerät nicht an ein Erdleitung erforderlich. Überprüfen Sie immer, Aggregat oder eine Gleichstromquelle an. Verwenden ob die Netzspannung der auf dem Typenschild Sie ausschließlich 230-V-Wechselstrom.
 • Page 11 Gerät an eine Steckdose an. Das Radioladegerät hält den Akku in einem vollständig Wichtige Hinweise zum Radiobetrieb geladenen Zustand. Wenn ein Akku außerhalb des ♦ Das BD18RC-Radioladegerät kann ausschließlich mit Ladegeräts aufbewahrt wird, reduziert sich mit der Zeit sein 18-Volt-Akkus betrieben werden. Ladestand. ♦...
 • Page 12 Ihrer Nähe. Umweltschutz Technische Daten Getrennte Entsorgung. Dieses Produkt darf keinesfalls mit dem Hausmüll entsorgt werden. BD18RC Sollten Sie Ihr Black & Decker Produkt eines Tages ersetzen Eingangsspannung oder nicht mehr benötigen, entsorgen Sie es nicht mit Ausgangsspannung V AC 11,4 dem Hausmüll.
 • Page 13 DEUTSCH Bitte besuchen Sie unsere Website EU-Konformitätserklärung www.blackanddecker.de, um Ihr neues Black & Decker- BD18RC Produkt zu registrieren und über neue Produkte Black & Decker erklärt, dass diese Produkte den folgenden und Sonderangebote informiert zu werden. Weitere Normen entsprechen: Informationen über die Marke Black & Decker und unsere EN60065, 2006/95/EC Produkte finden Sie unter www.blackanddecker.de...
 • Page 14: Français

  FRANÇAIS Utilisation Vérification et réparations Français ♦ Avant l’utilisation, vérifiez si l'appareil est en bon état Votre chargeur radio Black & Decker a été conçu pour ou si aucune pièce ne manque. Recherchez des charger les batteries Black & Decker NiCd et NiMh et pour pièces cassées, des boutons endommagés et d'autres les transmissions radio.
 • Page 15 FRANÇAIS Sécurité électrique REMARQUE : ne chargez pas en utilisant un générateur ou une source d’alimentation c.c. Ce chargeur est doublement isolé; par N’utilisez que du 230 V c.a. conséquent, aucun câble de terre n'est ♦ Glissez le bloc-batteries à l’arrière de l’appareil comme nécessaire.
 • Page 16 Consignes importantes concernant la radio bloc-batterie perd lentement sa charge quand il est sorti du ♦ Le chargeur radio BD18RC est un appareil 18 V qui chargeur. n’accepte pas les blocs-batteries ayant une tension Utilisation de la radio (Figures A et E) différente.
 • Page 17 Caractéristiques techniques ♦ De temps en temps, passez un chiffon humide sur l’appareil. N'utilisez pas de produit abrasif ou à base de BD18RC solvant. Ne le plongez pas dans l’eau. Tension d’entrée V c.c. Protection de l'environnement Tension de sortie V c.a.
 • Page 18 Visitez notre site Web www.blackanddecker.fr pour Déclaration de conformité CE enregistrer votre nouveau produit Black & Decker et être BD18RC informé des nouveaux produits et des offres spéciales. Pour Black & Decker déclare que ces produits sont con- plus d'informations concernant la marque Black & Decker formes à...
 • Page 19: Italiano

  ITALIANO Uso previsto Ispezione e riparazioni Italiano ♦ Prima dell'impiego, controllare che l'apparecchio non sia Il radio alimentatore Black & Decker è stato progettato per danneggiato e non presenti parti difettose. Controllare la ricarica di batterie NiCd and NiMh Black & Decker e per che non vi siano parti rotte, che gli interruttori non siano la trasmissione di programmi radiofonici.
 • Page 20 ITALIANO In caso di danneggiamento del filo di alimentazione, è ♦ Infilare il power pack nel retro dell’apparecchio come necessario farlo riparare dal fabbricante o presso un centro illustrato in figura C. Verificare che il power pack sia assistenza Black & Decker autorizzato in modo da evitare completamente insediato nella presa e lasciare che si eventuali pericoli.
 • Page 21 Note importanti sulla radio Il radio alimentatore mantiene completamente carico il ♦ Il radio alimentatore BD18RC è un prodotto a soli 18 V e power pack. Un power pack perde lentamente la carica non accetta power pack di tensioni diverse.
 • Page 22 Dati tecnici ♦ Strofinare di tanto in tanto l’apparecchio con un panno umido. Non usare materiali abrasivi o detergenti a base BD18RC di solventi. Non immergere l’apparecchio in acqua. Tensione in ingresso V c.c. Protezione dell’ambiente Tensione erogata V c.a.
 • Page 23 ITALIANO Garanzia Certa della qualità dei suoi prodotti, Black & Decker offre una garanzia eccezionale. Il presente certificato di garanzia è complementare ai diritti legali e non li pregiudica in alcun modo. La garanzia è valida entro il territorio degli Stati membri dell’Unione Europea e dell’EFTA (European Free Trade Area).
 • Page 24: Nederlands

  NEDERLANDS Beoogd gebruik Inspectie en reparaties Nederlands ♦ Controleer apparaat vóór gebruik Uw Black & Decker radiolader is ontworpen voor het opladen beschadigingen en defecten. Controleer het vooral op van Black & Decker NiCd en NiMH-batterijen en voor het gebroken onderdelen, schade aan de schakelaars en beluisteren van radiouitzendingen.
 • Page 25 NEDERLANDS Als het netsnoer is beschadigd, moet dit worden vervangen ♦ Schuif de accu in de achterkant van het apparaat zoals door de fabrikant of een Black & Decker-servicecentrum om aangegeven in fig. C. Zorg ervoor dat de accu goed in gevaren te voorkomen.
 • Page 26 Belangrijke opmerkingen over de radio de accu volledig geladen. Een accu verliest langzaam zijn ♦ De BD18RC radiolader is een product dat alleen op 18 lading wanneer deze niet in de lader zit. volt werkt en dat geen accu's met een ander voltage kan ontvangen.
 • Page 27 Aparte inzameling. Dit product mag niet Technische gegevens met normaal huishoudelijk afval worden weggegooid. BD18RC Mocht u op een dag constateren dat het Black & Decker- product aan vervanging toe is of dat u het apparaat niet meer Ingangsspanning nodig hebt, gooi het product dan niet bij het restafval. Het...
 • Page 28 NEDERLANDS EG-conformiteitsverklaring BD18RC Black & Decker verklaart dat deze producten in overeen- stemming zijn met: EN60065, 2006/95/EG Ondergetekende is verantwoordelijk voor de compilatie van het technische bestand en doet deze verklaring namens Black & Decker Kevin Hewitt Director of Consumer Engineering...
 • Page 29: Español

  ESPAÑOL Uso previsto Inspecciones y reparaciones Español ♦ Antes de utilizarlo, compruebe que el aparato no tiene El cargador de radio Black & Decker ha sido diseñado piezas dañadas o defectuosas. Compruebe que no hay para cargar baterías Black & Decker NiCd y NiMh y para piezas rotas, que los interruptores no están dañados reproducir transmisiones de radio.
 • Page 30 ESPAÑOL Seguridad eléctrica ♦ Inserte la clavija del adaptador de alimentación en el cargador de la radio tal como se muestra en la figura B. Este cargador está provisto de doble Asegúrese de que la clavija del cargador se encuentra aislamiento, por lo que no requiere una toma correctamente alineada con la toma de la radio antes de tierra.
 • Page 31 Notas importantes acerca de la radio fuera del cargador. ♦ El cargador de la radio BD18RC únicamente funciona con corriente de 18 voltios y no acepta unidades de Utilización de la radio (figuras A y E) alimentación de voltajes diferentes.
 • Page 32 ESPAÑOL Utilización de la función AUX (figuras F, G, Protección del medio ambiente H, I y J) Recogida selectiva. No se debe desechar este producto con el resto de residuos domésticos. Con el adaptador de alimentación conectado a la corriente eléctrica estándar doméstica o a una unidad de alimentación Si llegase el momento en que fuese necesario sustituir su completamente cargada que se encuentre insertada en el...
 • Page 33 Si un producto Black & Decker resultara defectuoso debido a materiales o mano de obra defectuosos o a la BD18RC falta de conformidad, Black & Decker garantiza, dentro de los 24 meses de la fecha de compra, la sustitución de...
 • Page 34: Português

  PORTUGUÊS Utilização Inspecção e reparações Português ♦ Antes da utilização, verifique o aparelho quanto a O carregador de rádio Black & Decker foi concebido para peças danificadas ou avariadas. Verifique se há peças carregar baterias NiCd e NiMh Black & Decker e para partidas, danos nos interruptores ou outro tipo de reproduzir transmissões rádio.
 • Page 35 PORTUGUÊS Se o cabo de alimentação for danificado, terá de ser ♦ Faça deslizar a unidade de alimentação eléctrica para a substituído pelo fabricante ou por um centro de assistência parte traseira da unidade conforme ilustrado na Figura autorizado Black & Decker para evitar acidentes. C.
 • Page 36 Notas importantes sobre o rádio ♦ O carregador de rádio BD18RC é um produto de 18 Utilização do rádio (Figs. A e E) volts e não aceita unidades de alimentação eléctrica de O rádio pode ser utilizado com o adaptador de corrente diferentes voltagens.
 • Page 37 Não utilize nenhum produto de limpeza abrasivo ou à base de solventes. Não mergulhe o Dados técnicos aparelho em água. BD18RC Protecção do ambiente Voltagem de entrada Recolha separada. Este produto não pode ser eliminado juntamente com os resíduos Voltagem de saída...
 • Page 38 Declaração de conformidade CE Visite o nosso website www.blackanddecker.eu para registar o novo produto Black & Decker e manter-se actualizado BD18RC relativamente a novos produtos e ofertas especiais. Pode A Black & Decker declara que estes produtos estão em encontrar mais informações sobre a marca Black & Decker conformidade com: e nossa gama de produtos em www.blackanddecker.eu...
 • Page 39: Svenska

  SVENSKA Användningsområde Kontroll och reparationer Svenska ♦ Kontrollera att apparaten är hel och att den inte Din Black & Decker-radioladdare har utvecklats för att kunna innehåller några skadade delar innan du använder den. ladda Black & Decker NiCd- och NiMh-batterier och för att Kontrollera att inga delar är trasiga, att strömbrytaren lyssna på...
 • Page 40 SVENSKA Om nätsladden är skadad måste den för undvikande av fara ♦ När den gula laddningslampan på radions framsida bytas ut av tillverkaren eller en auktoriserad Black & Decker- (fig. D) lyser har laddningsproceduren påbörjats. verkstad. Viktigt om laddning ♦ Efter normal användning bör batteripaketet vara Funktioner fulladdat på...
 • Page 41 Ett batteripaket förlorar långsamt ström när det Viktigt om radion inte sitter i laddaren. ♦ Radioladdaren BD18RC fungerar endast med 18 V och kan inte användas med batteripaket med annan Så här använder du radion (fig. A och E) spänning.
 • Page 42 SVENSKA Tekniska data ♦ Torka av apparaten med en fuktig trasa ibland. Använd inte rengöringsprodukter som innehåller lösnings- eller BD18RC slipmedel. Doppa aldrig apparaten i vatten. Inspänning Miljö Utspänning 11,4 Separat insamling. Produkten får inte kastas i Vikt hushållssoporna. Tänk på miljön när du gör dig av med denna Black & Decker- produkt.
 • Page 43 SVENSKA Garanti Black & Decker garanterar att produkten är fri från material- och/eller fabrikationsfel vid leverans till kund. Garantin gäller utöver konsumentens rättigheter enligt lag och påverkar inte dessa. Garantin gäller inom medlemsstaterna i Europeiska Unionen och i det Europeiska Frihandelsområdet. Om en Black &...
 • Page 44: Norsk

  NORSK Bruksområde Kontroll og reparasjon Norsk ♦ Kontroller at apparatet ikke er skadet eller har defekte Radioladeren fra Black & Decker er utformet for å lade deler før du bruker det. Kontroller om noen av delene NiCd- og NiMh-batterier fra Black & Decker og for å har sprekker, om bryterne er skadet eller om det er spille radiosendinger.
 • Page 45 NORSK Funksjoner Viktige merknader om ladning ♦ Ved normal bruk bør batteripakken være fullt ladet etter Dette apparatet inneholder noen av eller alle funksjonene 3 til 6 timer. Hvis pakken er helt tom, tar det inntil 9 timer nedenfor: å lade den helt. Batteripakken ble sendt fra fabrikken i Kontakt for vekselstrømadapter (baksiden av enheten) ikke-ladet tilstand.
 • Page 46 Når Black & Decker-produktet er utslitt, skal det ikke Viktige merknader om radio kastes som husholdningsavfall. Dette produktet må kastes ♦ BD18RC-radioladeren er et produkt bare for 18 volt, og separat. du kan ikke bruke batteripakker med annen spenning Hvis brukte produkter og emballasje leveres på...
 • Page 47 NORSK Det kan være lokale bestemmelser for egen innsamling Samsvarserklæring for EU av elektriske produkter fra husstander, på kommunale BD18RC avfallsplasser eller hos forhandleren når du kjøper et nytt Black & Decker erklærer at disse produktene overholder: produkt. EN60065, 2006/95/EF Black &...
 • Page 48 NORSK Besøk vårt webområde www.blackanddecker.no for å registrere ditt nye Black & Decker-produkt og for å holde deg oppdatert om nye produkter og spesialtilbud. Du finner mer informasjon om Black & Decker og produktutvalget vårt på www.blackanddecker.no...
 • Page 49: Dansk

  DANSK Anvendelsesområde Eftersyn og reparationer Dansk ♦ Før brug skal apparatet kontrolleres for beskadigede Din Black & Decker-radiolader er udviklet til opladning af eller defekte dele. Se efter knækkede dele, skader på Black & Decker NiCd- og NiMh-batterier til afspilning af kontakter og eventuelle andre ting, der kan påvirke radioudsendelser.
 • Page 50 DANSK Funktioner Vigtig bemærkning vedrørende opladning ♦ Efter første opladning skal strømenheden kunne Dette apparat leveres med nogle af eller alle følgende lades helt op på 3-6 timer under normal brug. Hvis egenskaber: strømenheden er fuldstændigt afladet, kan det tage 9 Stik til adapter (bagsiden af enheden) timer at lade den helt op.
 • Page 51 DANSK Vigtig bemærkning vedrørende radioen Vedligeholdelse ♦ BD18RC-radioladeren er kun beregnet til 18 V og kan Funktionen til vedligeholdelsesladning af radioladeren ikke bruges sammen med strømenheder med andre gør det muligt at lade strømenheden stå i laderen klar til spændinger.
 • Page 52 DANSK Miljø Tekniske data Separat bortskaffelse. Dette produkt må BD18RC ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Indgangsspænding Når dit Black & Decker-produkt en dag er udtjent, eller Udgangsspænding 11,4 du ikke længere har brug for det, må du ikke smide det Vægt...
 • Page 53 DANSK Garanti Black & Decker garanterer, at produktet er fri for materielle skader og/eller fabrikationsfejl ved levering til kunden. Garantien er et tillæg til forbrugerens lovsikrede rettigheder og påvirker ikke disse. Garantien gælder inden for medlemsstaterne af den Europæiske Union og i det Europæiske Frihandelsområde.
 • Page 54: Suomi

  SUOMI Käyttötarkoitus ♦ Älä koskaan yritä korjata tai vaihtaa muita kuin ohjeissa Suomi erikseen määriteltyjä osia. Black & Decker -radiolaturi on suunniteltu Black & Deckerin NiCd- ja NiMh-akkujen lataamiseen ja radiolähetysten Akkuja ja laturia koskevat turvaohjeet kuuntelemiseen. Tuote on tarkoitettu vain kotikäyttöön. Akut Turvallisuusohjeet ♦...
 • Page 55 SUOMI Asemanvalintapainikkeet ♦ ÄLÄ lataa akkua ympäristössä, jonka lämpötila on MP3-soittimen kansi alle 4 °C tai yli 40 °C. Tämä on tärkeää ja suojaa Tilan merkkivalo akkua vakavilta vaurioilta. Pisin käyttöikä ja paras Basson merkkivalo suorituskyky saavutetaan, jos akku ladataan noin 25 Aseman taajuus °C:n lämpötilassa.
 • Page 56 Kun Black & Decker -laitteesi aikanaan täytyy vaihtaa tai ei Tärkeitä huomautuksia radiosta kelpaa enää käyttöön, älä hävitä laitetta kotitalousjätteen ♦ BD18RC-radiolaturissa voidaan käyttää ainoastaan 18 mukana. Toimita laite kierrätettäväksi. voltin akkuja. Käytettyjen tuotteiden ja pakkausmateriaalien ♦...
 • Page 57 SUOMI Tiedot valtuutetuista huoltoliikkeistä saa ottamalla yhteyttä EU:n yhdenmukaisuusilmoitus Black & Decker Oy:hyn sekä Internetistä osoitteesta BD18RC www.2helpU.com Black & Decker vakuuttaa näiden tuotteiden olevan seuraavien standardien vaatimusten mukaiset: Akut EN60065, 2006/95/EC Black & Deckerin akkuja voi ladata yhä uudelleen ja uudelleen. Hävitä loppuun kuluneet Allekirjoittanut vastaa teknisten tietojen kokoamisesta paristot ympäristöystävällisellä...
 • Page 58: Ελληνικά

  ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ενδεδειγμένη χρήση ♦ Όταν το εργαλείο φυλάσσεται ή μεταφέρεται με ένα Ελληνικά όχημα, πρέπει να τοποθετείται στο χώρο αποσκευών ή Ο φορτιστής-ραδιόφωνό σας Black & Decker έχει να στερεώνεται ώστε να μη μετακινείται σε περίπτωση σχεδιαστεί για τη φόρτιση μπαταριών NiCd και NiMh της απότομων...
 • Page 59 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ♦ Μην εκθέτετε τον φορτιστή σε νερό. Κατά τη φόρτιση, ο φορτιστής-ραδιόφωνο πρέπει να ♦ Μην ανοίγετε τον φορτιστή. χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρo. ♦ Μην επεμβαίνετε στον φορτιστή. Ο φορτιστής-ραδιόφωνο έχει σχεδιαστεί για χρήση κοινής οικιακής τάσης 230 Vac. Ο...
 • Page 60 φορτισμένη. Οι μπαταρίες χάνουν αργά τη φόρτισή τους Σημαντικές σημειώσεις για το ραδιόφωνο όταν βρίσκονται εκτός του φορτιστή. ♦ Ο φορτιστής-ραδιόφωνο BD18RC είναι ένα προϊόν τάσης μόνο 18 volt και δε δέχεται μπαταρίες άλλων Χρήση του ραδιοφώνου (Εικ. Α & Ε) τάσεων.
 • Page 61 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ♦ Ανοίξτε την πόρτα του MP3 player (10) (βλέπε εικ. F). Η ανεξάρτητη συλλογή των μεταχειρισμένων ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο θάλαμος δεν είναι υδατοστεγής. προϊόντων και των υλικών συσκευασίας ♦ Συνδέστε το βύσμα που βρίσκεται μέσα από την πόρτα δίνει τη δυνατότητα...
 • Page 62 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά Σε περίπτωση που κάποιο προϊόν της Black & Decker παρουσιάσει βλάβη εξαιτίας ελαττωματικών υλικών, BD18RC ποιότητας εργασίας ή έλλειψης συμφωνίας με τις προδιαγραφές εντός 24 μηνών από την ημερομηνία Τάση εισόδου αγοράς, η Black & Decker εγγυάται την αντικατάσταση...
 • Page 66 België/Belgique Black & Decker (Belgium) N.V. Tel. 016 68 91 00 Nieuwlandlaan 7, I.Z. Aarschot B156 016 68 91 11 3200 Aarschot Danmark Black & Decker Tel. 70 20 15 10 Sluseholmen 2-4, 2450 København SV 70 22 49 10 Internet: www.blackanddecker.dk Deutschland Black &...
 • Page 68 90540177 L-08/08...

Table of Contents