Download Print this page

Asus ROG PHONE 3 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

U16317-2_ZS661KS_Entry_2SIM_UM_Booklet_WW.indb 1
U16317-2_ZS661KS_Entry_2SIM_UM_Booklet_WW.indb 1
U16317-2
First Edition / May 2020
2020/6/16 11:39:13
2020/6/16 11:39:13

Advertisement

loading

  Related Manuals for Asus ROG PHONE 3

  Summary of Contents for Asus ROG PHONE 3

 • Page 1 U16317-2 First Edition / May 2020 U16317-2_ZS661KS_Entry_2SIM_UM_Booklet_WW.indb 1 U16317-2_ZS661KS_Entry_2SIM_UM_Booklet_WW.indb 1 2020/6/16 11:39:13 2020/6/16 11:39:13...
 • Page 2 Table of Contents English ..................3 Čeština ................... 16 Dansk ..................28 Nederlands ................40 Français ................. 53 Suomi ..................66 Deutsch.................. 78 Magyar................... 90 Italiano ................103 Lietuvių................119 Norsk ................... 132 Português ................144 Polski ................... 157 Română ................170 Español ................
 • Page 3 English First Edition/ May 2020 ASUS Phone (Mobile Phone) Model: ASUS_I003DD (ZS661KS) Before you start, ensure that you have read all the safety information and operating instructions in this User Guide to prevent injury or damage to your device. NOTE: For the complete E-Manual and more detailed information, refer to https://www.asus.com/support/.
 • Page 4 Side & Rear features Microphone Bumper RGB LED Microphone AirTrigger Rear cameras Camera flash touch sensor Nano SIM card slot Nano SIM card tray eject hole Volume key Side Mount Power key connector Microphone detection area AirTrigger touch sensor Rear cover Aura light Microphone USB Type-C port...
 • Page 5 • You can use your AeroActive Cooler while using the bundled ROG Phone 3 Case. To install AeroActive Cooler: Place your smartphone in a horizontal position. Place the AeroActive Cooler on the back side of your phone with the ROG logo facing outwards.
 • Page 6 NOTES: • It is not recommended that you connect other devices to your ROG Phone when you install the phone on the AeroActive Cooler. • Docking your ROG Phone on an accessory with fan(s) will impact the audio quality when making phone calls and recording.
 • Page 7 NOTES: • We recommend that you charge your ROG phone through one USB Type-C port at a time. • Only the Side Mount connector has Display Port functionality. • If you connect USB Type-C OTG or charging devices to both of the USB Type-C ports on your ROG phone, the Side Mount connector will become the master and the charging current or OTG device on the bottom port will be limited.
 • Page 8 Installing a Nano SIM card To install a Nano SIM card: Push a pin into the hole on the Nano SIM card tray to eject it. Insert the Nano SIM card(s) into the card slot(s). Push the tray to close it. NOTES: •...
 • Page 9 Hereby, ASUSTek Computer Inc. declares that the radio equipment ASUS_I003DD is in compliance with Directive 2014/53/EU. Full text of EU declaration of conformity is available at https://www. asus.com/support/. (Search for ZS661KS) RF Output Table Items Maximum Radio-Frequency Output Power Table Bluetooth BR/EDR (2402~2480 MHz) 12.89 (dBm)
 • Page 10 RF Exposure Information This ASUS product has been tested and meets applicable European SAR limits. The SAR limit is 2.0 W/kg in countries that set the limit averaged over 10 grams of tissue. The specific maximum SAR values for this device are as follows: •...
 • Page 11 Do not remove and replace the battery with a non-approved battery. • Use only ASUS battery. Using a different battery may cause physical harm/injury and may damage your device. • Do not remove and soak the battery in water or any other liquid.
 • Page 12 • Do not remove and short-circuit the battery, as it may overheat and cause a fire. Keep it away from jewelry or metal objects. • Do not remove and dispose of the battery in fire. It could explode and release harmful substances into the environment.
 • Page 13 We believe in providing solutions for you to be able to responsibly recycle our products, batteries, other components as well as the packaging materials. Please go to http://csr.asus. com/english/Takeback.htm for detailed recycling information in different regions.
 • Page 14 Proper disposal Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instructions. DO NOT throw the battery in municipal waste. The symbol of the crossed out wheeled bin indicates that the battery should not be placed in municipal waste.
 • Page 15 Copyright © 2020 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved. You acknowledge that all rights of this Manual remain with ASUS. Any and all rights, including without limitation, in the Manual or website, and shall remain the exclusive property of ASUS and/or its licensors. Nothing in this Manual intends to transfer any such rights, or to vest any such rights to you.
 • Page 16 Než začnete, přečtěte si všechny bezpečnostní informace a provozní pokyny v této User Manual (Uživatelské příručce), abyste předešli úrazu nebo poškození přístroje. POZNÁMKA: Úplnou elektronickou příručku a podrobnější informace najdete na webu https://www.asus.com/support/. Popis přední části Přijímač & Reproduktor Indikátor Přední...
 • Page 17 Postranní a zadní funkce Mikrofon RGB LED tlačítka Dotykový Mikrofon snímač Zadní kamera Blesk AirTrigger Slot na karty Nano SIM Otvor pro vysunutí zásobníku pro kartu Hlasitost Nano SIM Vypínač Konektor pro boční instalaci Mikrofon Oblast detekce NFC Dotykový snímač Zadní...
 • Page 18 úložného prostoru, aby se neztratil. • Můžete používat svůj chladič AeroActive společně s přiloženým pouzdrem telefonu ROG Phone 3. Instalace chladiče AeroActive: Umístěte svůj chytrý telefon do vodorovné polohy. Umístěte chladič AeroActive na zadní stranu telefonu tak, aby logo ROG směřovalo ven.
 • Page 19 POZNÁMKY: • Nedoporučujeme připojovat další zařízení k vašemu telefonu ROG, když instalujete telefon na chladiči AeroActive. • Dokování vašeho telefonu ROG na příslušenství s ventilátory bude mít vliv na kvalitu zvuku při uskutečňování hovorů a nahrávání. Použití stojánku na chladiči AeroActive Cooler: Otevřením stojánku na zadní...
 • Page 20 nebo POZNÁMKY: • Doporučujeme nabíjet váš telefon ROG prostřednictvím jednoho portu USB typu C. • Pouze konektor pro boční instalaci má funkci Display Port. • Pokud připojíte OTG USB typu C nebo napájecí zařízení k oběma portům USB typu C na vašem telefonu ROG, konektor pro boční...
 • Page 21 Instalace karty Nano SIM Pokyny pro instalaci karty Nano SIM: Zasunutím špendlíku do otvoru vysuňte držák na kartu Nano SIM. Do tohoto slotu(ů) vložte kartu(y) Nano SIM. Zatlačením uzavřete držák. POZNÁMKY: • Sloty na karty Nano SIM podporují síťová pásma GSM/GPRS/ EDGE, WCDMA/HSPA+/DC-HSPA+, FDD-LTE, TD-LTE, a 5G NR Sub-6.
 • Page 22 Zjednodušené prohlášení o shodě EU Společnost ASUSTek Computer Inc. tímto prohlašuje, že rádiové vybavení ASUS_I003DD vyhovuje směrnici 2014/53/EU. Plné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na adrese https://www.asus.com/support/. (Hledejte ZS661KL) Tabulka RF výkonu Položky Tabulka maximálního radiofrekvenčního výstupního výkonu Bluetooth BR/EDR (2402~2480 MHz) 12.89 (dBm)
 • Page 23 5150 - 5350 MHz povolen pouze ve vnitřních prostorech: Informace o vystavení RF Na základě testování bylo zjištěno, že tento produkt ASUS splňuje platné evropské limity SAR. Limit SAR je 2.0 W/kg v zemích, které stanovují průměrný limit na 10 gramů tkáně. Specifické maximální...
 • Page 24 Optimální okolní teplota pro provoz baterie je +5 °C až +35 °C. • Nepoužívejte jiný neschválený typ baterie. • Používejte pouze baterii ASUS. Použitím jiné baterie může dojít k tělesné újmě/zranění a k poškození vašeho přístroje. • Neponořujte baterii do vody ani jiné kapaliny. •...
 • Page 25 OBSLUHA nezískávala přístup. Služba recyklace/zpětného odběru ASUS Programy recyklace/zpětného odběru ASUS jsou vyjádřením našeho odhodlání maximálně chránit životní prostředí. Věříme, že má smysl nabízet řešení umožňující zodpovědnou recyklaci našich produktů, baterií, dalších součástí a obalových materiálů.
 • Page 26 Propisno zbrinjavanje V případě použití nesprávného typu baterií hrozí nebezpečí exploze. Likvidujte použité baterie podle instrukcí. NEVHAZUJTE baterii do komunálního odpadu. Symbol přeškrtnuté popelnice s kolečky ukazuje, že tato baterie nesmí být likvidována společně s komunálním odpadem. NEVHAZUJTE zařízení Telefonu ROG do komunálního odpadu.
 • Page 27 Copyright © 2020 ASUSTeK Computer Inc. Všechna práva vyhrazena. Potvrzujete, že veškerá práva na tuto příručku zůstávají majetkem společnosti ASUS. Veškerá práva včetně, ale bez omezení, v příručce nebo na webových stránkách zůstávají výhradním majetkem společnosti ASUS a/nebo jejích licenčních partnerů.
 • Page 28 Dansk Første udgave / Maj 2020 ASUS Phone (Mobile Phone) Model: ASUS_I003DD (ZS661KS) Før du går i gang, bedes du venligst læse alle sikkerheds- og betjeningsoplysninger under Brugervejledning for at forhindre personskade og beskadigelse af din enhed. BEMÆRK: Du kan finde den komplette e-manual samt yderligere oplysninger på...
 • Page 29 Funktioner på siden og bagsiden Mikrofon Bumper RGB- lysindikator Mikrofon Sensor til Bageste kamera Stik til Kamera flash luftudløser Nano SIM-kort Hul til udskubbelse af nano simkortbakken Lydstyrke Tænd/ Side- sluk-knap monterings- Mikrofon stik NFC- registrerings- område Sensor til luftudløser Bagcover Auralys Mikrofon...
 • Page 30 AeroActive Coolerens funktioner Brug AeroActive Cooleren til at holde din ROG-telefon kørende på høj frekvens, når den er belastet. Dette giver en bedre varmeløsning, samet den ultimative brugeroplevelse. Ventilator Opbevaringsrum til stikbeslag USB type C-port Auralys Lydstik BEMÆRKNINGER: • Tilslut din AeroActive Cooler til sidemonteringsstikket på din ROG-telefon.
 • Page 31 BEMÆRKNINGER: • Det anbefales ikke at tilslutte andre enheder til din ROG- telefon, når AeroActive Cooleren sidder på den. • Docking af din ROG-telefon på et tilbehør med ventilator(er) påvirker lydkvaliteten, når du foretager telefonopkald og laver optagelser. Sådan bruges stativet til din AeroActive-køler: Åbn stativet på...
 • Page 32 eller BEMÆRKNINGER: • Vi anbefaler, at du oplader din ROG-telefon via én USB Type-C-port ad gangen. • Kun sidemonteringsstikket er udstyret med Display Port- funktionen. • Hvis du tilslutter USB Type-C OTG eller opladerenheder til begge USB Type-C-portene på din ROG-telefon, bliver sidemonteringsstikket master-stikket, og opladningsstrømmen eller OTG-enheden, der er sluttet til det nederste stik, begrænses.
 • Page 33 Installation af et Nano SIM-kort Sådan installeres et Nano SIM-kort: Stik en nål i hullet på stikket til Nano SIM-kort, for at skubbe bakken ud. Indsæt Nano SIM-kortet i kortholderen. Tryk på bakken, for at lukke den. BEMÆRKNINGER: • Stikkene til Nano SIM-kort understøtter netværksbåndene GSM/GPRS/ EDGE, WCDMA/HSPA+/DC-HSPA+, FDD-LTE, TD-LTE, og 5G NR Sub-6.
 • Page 34 EU-direktiv om krav til radioudstyr Forenklet EU-overensstemmelseserklæring ASUSTek Computer Inc. erklærer hermed, at radioudstyret ASUS_I003DD opfylder kravene i direktivet 2014/53/EU. Hele EU- overensstemmelseserklæringen kan findes på https://www.asus. com/support/. (Søg efter ZS661KL) Tabel over RF-udgangseffekt Emner Tabel over maksimal radiofrekvens-udgangseffekt Bluetooth BR/EDR (2402~2480 MHz) 12.89 (dBm)
 • Page 35 Wi-Fi, der bruger 5150-5350 MHz skal begrænses til indendørs brug i lande, der er anført i tabellen: Oplysninger om RF-eksponering Dette ASUS-produkt er blevet testet og overholder de gældende europæiske SAR-begrænsninger. SAR-grænsen er 2,0 W/kg i lande, som sætter grænsen fordelt over 10 gram væv. De specifikke højeste SAR-værdier for denne enhed er som følger:...
 • Page 36 Batteriet må ikke tages ud og skiftes med en ikke-godkendt batteri. • Brug kun batterier fra ASUS. Andre batterier kan forårsage skade / personskade, og beskadige din enhed. • Du må ikke tage batteriet ud eller sænke det i vand eller andre væsker.
 • Page 37 VÆRKTØJ, eller disse rum skal afmærkes, for at modvirke BRUGERADGANG. ASUS Genbrugs- og returtjenester ASUS’ genbrugs- og returtjenester kommer fra vores engagement i de højeste standarder indenfor beskyttelse af vores miljø. Vi tror på at finde løsninger for dig, så du er i stand til at genbruge vores produkter, batterier og andre komponenter, samt vores emballage.
 • Page 38 Ansvarlig bortskaffelse Risiko for eksplosion, hvis batteri udskiftes med en forkert type. Bortskaf brugte batterier i henhold til anvisningerne. Bortskaf IKKE batteriet sammen med husholdingsaffaldet. Symbolet med den overkrydsede affaldscontainer på hjul indikerer, at batteriet ikke må anbringes sammen med husholdningsaffald.
 • Page 39 Copyright © 2020 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle rettigheder forbeholdt. Du accepterer, at alle rettigheder i denne vejledning tilhører ASUS. Enhver og alle rettigheder i vejledningen og på hjemmesiden, er - uden begrænsning - ejendom kun tilhørende ASUS og/eller dennes licensgivere. Intet i denne vejledning har til hensigt at overdrage sådanne rettigheder, eller på...
 • Page 40 Nederlands Eerste editie / Mei 2020 ASUS Phone (Mobile Phone) Model: ASUS_I003DD (ZS661KS) Zorg dat u alle veiligheidsinformatie en bedieningsrichtlijnen in de User Guide (Gebruikershandleiding) hebt gelezen om letsels of schade aan uw apparaat te voorkomen. OPMERKING: Voor de E-handleiding en meer gedetailleerde informatie, raadpleegt u https://www.asus.com/support/.
 • Page 41 Functies op de zijkant en achterkant Microfoon Bumper RGB-LED Microfoon Aanraaksensor Camera achter Flitser AirTrigger Nano SIM -kaartsleuf Uitwerpopening nano SIM- kaartsleuf Volumetoets Voedings- Zijmontage- toets aansluiting Microfoon NFC- detectiegebied Aanraaksensor AirTrigger Achterklep Aura-verlichting Microfoon USB Type-C poort OPMERKINGEN: • De USB Type-C-poort ondersteunt een USB 2.0 overdrachtsnelheid.
 • Page 42 • U kunt uw AeroActive-koeler gebruiken terwijl u de meegeleverde ROG Phone 3-behuizing gebruikt. AeroActive-koeler installeren: Plaats uw smartphone in een horizontale positie. Plaats de AeroActive koeler op de achterzijde van uw telefoon met het ROG-logo naar buiten gericht.
 • Page 43 OPMERKINGEN: • Het is niet aanbevolen andere apparaten aan te sluiten op uw ROG Phone wanneer u de telefoon op de AeroActive- koeler installeert. • Het docken van uw ROG Phone op een accessoire met ventilator(en), zal de audiokwaliteit tijdens telefoongesprekken en opnames beïnvloeden.
 • Page 44 OPMERKINGEN: • Wij raden uw aan uw ROG phone op te laden via één USB Type-C-poort per keer. • Alleen de zijmontageaansluiting heeft de Display Port- functie. • Als u USB Type-C OTG aansluit of apparaten oplaadt op beide USB Type-C-poorten op uw ROG phone, wordt de zijmontageaansluiting de master en wordt de laadstroom of het OTG-apparaat op de onderste poort beperkt.
 • Page 45 Een Nano SIM -kaart installeren Een Nano SIM -kaart installeren: Duw een pin in de opening op de Nano SIM -kaartlade oM deze uit te werpen. Stop de Nano SIM -kaart(en) in de kaartsleuf of kaartsleuven. Duw tegen de lade om deze te sluiten. OPMERKINGEN: •...
 • Page 46 Vereenvoudigde EU-verklaring van conformiteit ASUSTeK Computer Inc. verklaart hierbij de dat de radio- apparatuur [ASUS_I003DD] conform Richtlijn 2014/53/EU is. De volledige tekst van de EU-verklaring van conformiteit is beschikbaar op: https://www. asus.com/support (Zoek ZS661KS) Tabel RF-uitgangen Items Maximale radiofrequentie Tabel uitgangsvermogen Bluetooth BR/EDR (2402~2480 MHz) 12.89 (dBm)
 • Page 47 De WiFi op 5150-5350MHz zal beperkt zijn tot binnengebruik voor in de tabel vermelde landen: Informatie RF-blootstelling Dit ASUS-product is getest en voldoet aan toepasselijke Europese SAR-limieten. De SAR-limiet is 2.0 W/kg in landen die de limiet instellen met een gemiddelde over 10 gram weefsel. De specifieke maximale SAR-waarden voor dit apparaat zijn de volgende: •...
 • Page 48 • Verwijder en vervang de batterij niet door een niet- goedgekeurde batterij. • Gebruik alleen een ASUS-batterij. Het gebruik van een andere batterij kan lichamelijke schade/letsel veroorzaken en uw apparaat beschadigen. • Verwijder en dompel de batterij nooit onder in water of een andere vloeistof.
 • Page 49 • Probeer nooit de batterij te openen omdat het bestanddelen bevat die schadelijk kunnen zijn wanneer ze worden ingeslikt of in contact komen met onbeschermde huid. • Verwijderd de batterij niet en voorkom kortsluiting aan de batterij omdat dit oververhitting en brand kan veroorzaken. Houd de batterij uit de buurt van juwelen en andere metalen objecten.
 • Page 50 GEREEDSCHAP of moeten alle dergelijke compartimenten worden gemarkeerd om de OPERATOR-toegang te vermijden. ASUS-services van recycling/terugbrengen ASUS-programma’s van recycling/terugbrengen komen voort uit onze inzet voor de hoogste normen met betrekking tot het beschermen van ons milieu. Wij geloven erin u oplossingen te bieden om onze producten, batterijen, andere componenten alsook het verpakkingsmateriaal verantwoordelijk te recyclen.
 • Page 51 Goede verwijdering Ontploffingsgevaar als de batterij wordt vervangen door een onjuist type. Gooi lege batterijen weg in overeenstemming met de instructies. Gooi de batterij NIET bij het huishoudelijk afval. Het symbool met de doorgekruiste vuilnisbak geeft aan dat de batterij niet met het huishoudelijk afval mag worden verwijderd.
 • Page 52 U erkent dat alle rechten van deze handleiding bij ASUS blijven. Alle rechten, met inbegrip van, maar zonder beperking van de rechten in de handleiding of op de website, zijn en zullen de exclusieve eigendom blijven van ASUS en/of zijn licentieverleners. Niets in deze handleiding is bedoeld om dergelijke rechten over te dragen of aan u te verlenen.
 • Page 53 à la sécurité et à l'utilisation, et ce afin d'éviter de vous blesser ou d'endommager l'appareil. REMARQUE : Pour le manuel d'utilisation complet et des informations plus détaillées, consultez le site https://www.asus.com/support/. Face avant Écouteur et haut- parleur Témoin...
 • Page 54 Face arrière et faces latérales Microphone Coque LED RGB Microphone Capteur tactile Caméras arrières Flash AirTrigger Fente pour carte nano SIM Orifice d'éjection du plateau Touche de pour carte réglage du nano SIM volume Bouton Connecteur d'alimentation latéral Microphone Zone de détection NFC Capteur tactile AirTrigger...
 • Page 55 Fonctionnalités AeroActive Cooler Utilisez les fonctionnalités AeroActive Cooler pour que votre téléphone ROG puisse fonctionner à haute fréquence lors de lourdes charges de travail en fournissant une meilleure solution thermique et en offrant une expérience utilisateur ultime. r tactile Ventilateur Emplacement Port USB Type-C du connecteur...
 • Page 56 REMARQUES : • Il n'est pas recommandé de connecter d'autres périphériques à votre téléphone ROG lorsque le téléphone est installé sur le AeroActive Cooler. • Fixer votre téléphone ROG sur un accessoire avec ventilateur(s) aura un impact sur la qualité audio des appels téléphoniques et des enregistrements.
 • Page 57 REMARQUES : • Il est recommandé de charger votre téléphone ROG via un seul port USB Type-C à la fois. • Seul le connecteur latéral dispose de la fonctionnalité Display Port. • Si vous connectez des périphériques USB Type-C OTG ou des périphériques de charge aux deux ports USB Type-C de votre téléphone ROG, le connecteur latéral prédominera et le courant de charge ou le périphérique OTG du port inférieur...
 • Page 58 Installer une carte nano SIM Pour installer une carte nano SIM : Insérez une pointe dans l'orifice d'éjection de la fente pour carte nano SIM pour éjecter le plateau. Insérez votre/vos carte(s) nano SIM dans sa/leur fente. Poussez légèrement le plateau pour le refermer. REMARQUES : •...
 • Page 59 ASUSTek Computer Inc. déclare par la présente que cet appareil radio ASUS_I003DD est conforme à la directive 2014/53/UE. La déclaration de conformité de l'UE peut être téléchargée à partir du site internet suivant : https://www.asus.com/support/. (Recherchez "ZS661KS") Tableau de sortie de fréquence radio Éléments Fréquence radio maximale en sortie...
 • Page 60 Informations concernant l'exposition aux fréquences radio (RF) Ce produit ASUS a été testé et est conforme à la limite de DAS européenne. La limite de DAS est de 2,0 W/Kg dans les pays qui fixent la limite moyenne sur 10 g de tissus humains. Les valeurs de DAS spécifiques maximales pour cet appareil : •...
 • Page 61 Ne tentez pas de retirer et de remplacer la batterie par une batterie non-certifiée par ASUS. • Utilisez uniquement une batterie de marque ASUS. Tout autre type de batterie peut endommager l'appareil ou causer des blessures à l'utilisateur de l'appareil.
 • Page 62 Ne court-circuitez pas les connecteurs de la batterie avec des objets métalliques. • N’utilisez pas ce produit ASUS dans certaines situations (en conduisant) et certains lieux (les avions, les hôpitaux, les stations- service et les garages professionnels dans lesquels ils sont proscrits).
 • Page 63 OUTIL, ou de tels compartiments devraient être marqués pour empêcher l’accès OPÉRATEUR. Services de reprise et de recyclage Les programmes de recyclage et de reprise d'ASUS découlent de nos exigences en terme de standards élevés de respect de l'environnement. Nous souhaitons apporter à nos clients des solutions permettant de recycler de manière responsable nos produits, batteries et autres...
 • Page 64 Mise au rebut Risque d'explosion si la batterie n'est pas correctement remplacée. Jetez les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant. Ne jetez PAS la batterie avec les déchets ménagers. Le symbole représentant une benne barrée d'une croix indique que la batterie ne doit pas être jetée avec les déchets ménagers.
 • Page 65 Vous reconnaissez que les droits de propriété de ce manuel appartiennent à ASUS. Tous les droits, incluant sans s'y limiter, ce manuel ou le site internet d'ASUS, sont la propriété exclusive d'ASUS et/ou ses concédants de licence. Aucun contenu de ce manuel n'a pour but de vous transférer ou de vous attribuer des droits quelconques.
 • Page 66 Suomi Ensimmäinen painos / Toukokuu 2020 ASUS Puhelinta (Mobile Phone) Model : ASUS_I003DD (ZS661KS) Ennen kuin aloitat varmista, että olet lukenut kaikki Käyttöopas -luvun turvallisuustiedot ja käyttöohjeet estääksesi vamman tai laitteen vahingoittumisen. HUOMAUTUS: Katso koko E-käyttöopas ja yksityiskohtaisemmat tiedot osoitteesta https://www.asus.com/support/.
 • Page 67 Ominaisuudet sivulla ja takana Mikrofoni Bumper RGB LED Mikrofoni Kameran AirTrigger Kamera salama -kosketusanturi Nano-SIM - korttipaikka Nano SIM -korttitelakan poistamisreikä Äänenvoimak- kuusnäppäin Sivukiinnitys- Virtanäppäin liitäntä Mikrofoni NFC- tunnistusanturi AirTrigger -kosketusanturi Takakansi Aura-valo Mikrofoni USB-tyyppi C -portti HUOMAUTUKSIA: • USB Tyyppi-C -portti tukee USB 2.0 -siirtonopeutta. Sivukiinnitysliitännän Tyyppi-C-portti tukee USB 3.1 Gen1 -siirtonopeutta.
 • Page 68 AeroActive-jäähdytinominaisuudet Käytä AeroActive-jäähdytintä pitääksesi ROG-puhelimen toiminnassa korkealla taajuudella raskaan kuormituksen aikana tarjoamalla paremman lämpöratkaisun ja äärimmäisen käyttäjäkokemuksen. Tuuletin Sivukiinnitys- USB-tyyppi C liittimen -portti kansisäilytystila Aura-valo Äänipistoke HUOMAUTUKSIA: • Liitä AeroActive-jäähdytin ROG-puhelimen sivukiinnitysliitäntään. • On suositeltavaa, että asetat sivukiinnitysliittimen kannen sivukiinnitysliittimen kannen säiliöön estääksesi sen katoamisen, kun sisäkiinnitysliitin liitetään.
 • Page 69 HUOMAUTUKSIA: • Muiden laitteiden liittäminen ROG-puhelimeen ei ole suositeltavaa, kun asennat puhelimen AeroActive- jäähdyttimeen. • ROG-puhelimen telakointi lisävarusteeseen, jossa on tuuletin/tuulettimia, vaikuttaa äänenlaatuun puheluita soitettaessa ja nauhoitettaessa. AeroActive Coolerin tukijalan käyttö: yppi C Avaa AeroActive Coolerin takana oleva tukijalka saadaksesi optimaalisen katselukokemuksen.
 • Page 70 HUOMAUTUKSIA: • On suositeltavaa ladata ROG-puhelinta vain yhden USB Type-C -portin kautta kerrallaan. • Vain sivukiinnitysliitännällä on Display Port -toiminnallisuus. • Jos liität USB Type-C OTG - tai latauslaitteita molempiin ROG- puhelimen USB Type-C-portteihin, sivukiinnitysliitännästä tulee isäntä ja latausvirta tai OTG-laite alaportissa ovat rajoitettuja.
 • Page 71 5G NR Sub-6-tuki ja VoLTE 4G -puhelupalvelu ovat käytettävissä alueellasi. VAARA! • Älä käytä teräviä työkaluja tai liuottimia laitteen puhdistamiseen välttääksesi sen naarmuuntumisen. • Käytä ASUS-puhelimessasi ainoastaan vakio Nano SIM korttia. U16317-2_ZS661KS_Entry_2SIM_UM_Booklet_WW.indb 71 U16317-2_ZS661KS_Entry_2SIM_UM_Booklet_WW.indb 71 2020/6/16 11:39:37 2020/6/16 11:39:37...
 • Page 72 Yhdenmukaisuus EU:n radiolaitedirektiivin kanssa Yksinkertaistettu EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus ASUSTek Computer Inc. ilmoittaa täten, että ASUS_I003DD- radiolaite on yhdenmukainen 2014/53/EU-direktiivin kanssa. Koko EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen teksti on nähtävissä osoitteessa https://www.asus.com/support/. (Hae kohdetta ZS661KL) RF-lähtötaulukko Kohteet Radiotaajuuden maksimilähtöteho -taulukko Bluetooth BR/EDR (2402~2480 MHz) 12.89 (dBm) Bluetooth Bluetooth -LE (2402~2480 MHz) 10.38 (dBm)
 • Page 73 5150 - 5350 MHz:in taajuudella toimiva WiFi on rajoitettu sisäkäyttöön taulukossa luetelluissa maissa: Tietoja radiotaajuudelle altistumisesta Tämä ASUS-tuote on testattu ja se vastaa soveltuvia eurooppalaisia SAR-rajoja. SAR-raja on 2.0 W/kg maissa, jotka asettavat rajaksi keskimäärin yli 10 grammaa kudosta. Erityiset korkeimmat SAR -arvot tälle laitteelle ovat seuraavat:...
 • Page 74 0 °C (32 °F) - 35 °C (95 °F). Akku VAROITUS! Akun purkaminen itse mitätöi sen takuun ja voi aiheuttaa vakavaa vahinkoa. ASUS-puhelimesi on varustettu korkean suorituskyvyn kiinteällä litium-polymeeri-akulla. Noudata kunnossapito-ohjeita varmistaaksesi pitkän akkukeston. • Älä irrota kiinteää litium-polymeeriakkua, se mitätöi takuun.
 • Page 75 KÄYTTÄJÄN pääsyä. ASUS-kierrätys/Takaisinottopalvelut ASUS-kierrätys- ja takaisinotto-ohjelmat perustuvat sitoutumiseemme korkeimpiin standardeihin ympäristömme suojelemiseksi. Me uskomme tarjoamiemme ratkaisujen antavan sinulle mahdollisuuden kierrättää vastuullisesti tuotteemme, paristot ja muut osat sekä pakkausmateriaalin. Siirry kohtaan http://csr.asus.com/english/Takeback.htm saadaksesi lisätietoja...
 • Page 76 Oikea hävittäminen Akun vaihtaminen vääräntyyppiseen aiheuttaa räjähdysvaaran. Hävitä käytetyt akut ohjeiden mukaisesti. ÄLÄ heitä akkua talousjätteisiin. Symboli, jossa roskalaatikon päällä on risti, merkitsee, ettei akkua saa laittaa talousjätteisiin. ÄLÄ hävitä ROG Puhelimen kotitalousjätteen mukana. TämätuoteonsuunniteltuTämä tuote on suunniteltu siten, että sen osat voidaan käyttää...
 • Page 77 ASUKSEN ja/tai lisensoijien yksinomaisena omaisuutena. Mikään tässä käyttöoppaassa ei ole tarkoitettu siirtämään mitään näistä oikeuksista tai antamaan näitä oikeuksia sinulle. ASUS TARJOAA TÄMÄN KÄYTTÖOPPAAN “SELLAISENAAN” ILMAN MINKÄÄNLAISTA TAKUUTA. TÄMÄN KÄYTTÖOPPAAN SISÄLTÄMÄT TEKNISET JA MUUT TIEDOT OVAT VAIN TIEDOKSI JA NE VOIVAT MUUTTUA KOSKA TAHANSA ILMAN ERILLISTÄ ILMOITUSTA EIKÄ...
 • Page 78 Bevor Sie beginnen, stellen Sie sicher, dass Sie alle Sicherheits- und Bedienungsanweisungen in diesem Benutzerhandbuch gelesen haben, um Verletzungen oder Schäden am Gerät zu vermeiden. HINWEIS: Für das vollständige E-Handbuch und weitere Einzelheiten schauen Sie unter https://www.asus.com/support/. Vorderansicht Empfänger und Lautsprecher...
 • Page 79 Seiten- und Rückansicht Mikrofon RGB-LED Mikrofon AirTrigger- Hintere Kameras Kamerablitz Berührungs- Nano-SIM- sensor Kartensteckplatz Auswurfloch des Nano-SIM- Kartenfachs Lautstärke- taste Seitliche Ein-/Austaste Anschlussstelle Mikrofon NFC-Erfassungs- bereich AirTrigger- Berührungs- Rückabdeckung Aura- sensor Beleuchtung Mikrofon USB Typ-C-Port HINWEISE: • Der USB Typ-C-Anschluss unterstützt USB 2.0-Übertragungsraten.
 • Page 80 Anschlussstelle verbinden. • Sie können Ihren AeroActive Kühler benutzen, während Sie das mitgelieferte ROG Phone 3 Case verwenden. So installieren Sie den AeroActive Kühler: Platzieren Sie Ihr Smartphone in eine waagerechte Position. Bringen Sie den AeroActive Kühler mit dem ROG-Logo nach außen gewandt auf der Rückseite Ihres Telefons an.
 • Page 81 HINWEISE: • Es wird empfohlen, keine anderen Geräte an Ihr ROG Phone anzuschließen, wenn Sie den AeroActive Kühler am Telefon befestigt haben. • Das Verbinden Ihres ROG Phones mit einem Zubehörteil, das mit Lüftern ausgestattet ist, beeinträchtigt beim Anrufen und bei Aufnahmen die Tonqualität.
 • Page 82 oder HINWEISE: • Es wird empfohlen, Ihr ROG Phone über jeweils einen USB-Typ- C-Anschluss aufzuladen. • Nur die seitliche Anschlussstelle verfügt über die DisplayPort- Funktionalität. • Wenn Sie USB-Typ-C OTG (On-the-Go)-Kabel anschließen oder Geräte über beide USB-Typ-C-Anschlüsse Ihres ROG Phones aufladen, wird die seitliche Anschlussstelle zum Master und die Ladestromstärke oder die Versorgung des OTG-Geräts am unteren Anschluss wird limitiert.
 • Page 83 Installation einer Nano-SIM-Karte So installieren Sie eine Nano-SIM-Karte: Stecken Sie eine Nadel in die Öffnung am Nano-SIM- Kartensteckplatz, um das Kartenfach auszuwerfen. Stecken Sie die Nano-SIM-Karte in den Kartensteckplatz. Schieben Sie das Kartenfach zu, um es zu schließen. HINWEISE: • Beide Nano-SIM-Kartensteckplätze unterstützen GSM/GPRS/ EDGE, WCDMA/HSPA+/DC-HSPA+, FDD-LTE, TD-LTE und 5G NR Sub-6 Netzwerkbänder.
 • Page 84 ASUSTek COMPUTER INC. erklärt hiermit, dass dieses Gerät, Typ ASUS_I003DD mit den relevanten Bestimmungen der entsprechenden Richtlinie 2014/53/EU übereinstimmt. Der gesamte Text der EU- Konformitätserklärung ist verfügbar unter: https://www.asus.com/support/. (Suchen Sie nach ZS661KS) Strahlungsabgabetabelle Elemente Maximale Radiofrequenzausgangsleistungstabelle Bluetooth BR/EDR (2402~2480 MHz) 12.89 (dBm)
 • Page 85 * Die ROG Phone 5G NR Sub-6/4G LTE Band Kompatibilität variiert je nach Region. Bitte überprüfen Sie die Kompatibilität bei Ihrem lokalen Netzbetreiber. HINWEIS: Diese Strahlungsabgabetabelle gilt nur für die EU- Mitgliedsstaaten, die EWR-Staaten, die EFTA-Staaten und die Türkei. Der Frequenzbereich und die Strahlungsabgabe von anderen Ländern können sich unterscheiden.
 • Page 86 Entfernen und ersetzen Sie den Akku nicht durch einen Akku, der nicht zugelassen ist. • Verwenden Sie nur den ASUS-Akku. Die Benutzung eines anderen Akkus kann Verletzungen verursachen und Ihr Gerät beschädigen. • Entfernen Sie den Akku nicht und tauchen Sie ihn nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
 • Page 87 • Schließen Sie die Akkukontakte nicht mit Metallgegenständen kurz. ASUS Recycling/Rücknahmeservices Das ASUS-Wiederverwertungs- und Rücknahmeprogramm basiert auf den Bestrebungen, die höchsten Standards zum Schutz der Umwelt anzuwenden. Wir glauben, dass die Bereitstellung einer Lösung für unsere Kunden die Möglichkeit schafft, unsere Produkte, Batterien, andere Komponenten und ebenfalls das Verpackungsmaterial verantwortungsbewußt der Wiederverwertung zuzuführen.
 • Page 88 Richtige Entsorgung Falls der Akku durch einen falschen Typ ersetzt wird, besteht Explosionsgefahr. Entsorgen Sie gebrauchte Akkus entsprechend den Angaben des Herstellers. Die Batterien NICHT im normalen Hausmüll entsorgen. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne zeigt an, dass Batterien nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen.
 • Page 89 Copyright © 2020 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle Rechte vorbehalten. Sie erkennen an, dass alle Rechte des Handbuchs bei ASUS bleiben. Sämtliche Rechte, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Anleitung oder Internetseite, sind und bleiben das exklusive Eigentum von ASUS und/oder seinen Lizenzgebern. Nichts in diesem Handbuch beabsichtigt, solche Rechte zu übertragen oder Sie für solche Rechte zu bevollmächtigen.
 • Page 90 összes biztonsági óvintézkedést és kezelési utasítást a User Guide (Használati utasításban), hogy elkerülje a személyi sérülést és az eszköz rongálódását. MEGJEGYZÉS: A teljes elektronikus kézikönyvért és a részletes tudnivalókért látogasson el a https://www.asus.com/support/ weboldalra. Elölnézet Vevő & Hangszóró LED kijelző...
 • Page 91 Oldalsó és hátulsó funkciók Mikrofon Bumper RGB LED Mikrofon Légkapcsoló Hátsó kamera Vaku érintőérzékelő Nano SIM- kártyanyílás Nano SIM-kártya kiadó lyuk Hangerő gomb Főkapcsoló Oldalsó gomb rögzítő Mikrofon csatlakozó NFC- érzékelési terület Légkapcsoló érintőérzékelő Hátsó fedél Aura világítás Mikrofon „C” típusú USB-port MEGJEGYZÉSESK: •...
 • Page 92 • Használhatja az AeroActive hűtőt miközben a tartozék ROG Phone 3 huzatot használja. Az AeroActive hűtő szerelése: Tegye a telefonját vízszintes helyzetbe. Helyezze az AeroActive hűtőt a telefon hátoldalára a ROG logóval kifele.
 • Page 93 MEGJEGYZÉSEK: • Nem ajánlott más eszközök csatlakozása a ROG telefonhoz amikor a telefont az AeroActive hűtőre szereli. • A ROG telefon dokkolása egy tartozékra a ventilátorokkal, befolyásolja a hangminőséget hívás közben és felvételkor. Az AeroActive hűtő állvány használata: Nyissa ki az állványt az AeroActive hűtő hátoldalán, hogy az optimális megtekintési élményben legyen része.
 • Page 94 vagy MEGJEGYZÉSEK: • Ajánlott a ROG telefon töltése egyszerre egy USB Type-C porton. • Csak az oldalsó rögzítő csatlakozó működése. • Ha egy USB Type-C OTG vagy töltőeszközt csatlakoztat mindkét USB Type-C porthoz a ROG telefonon, az oldalsó rögzítő csatlakozó lesz a mester és a töltő vagy az OTG eszköz az alsó...
 • Page 95 Nano SIM-kártya Nano SIM-kártya behelyezéséhez: Illesszen egy tűt a Nano SIM-kártya tálcáján található nyílásba a tálca kiadásához. Helyezze be a Nano SIM- kártyákat a kártyanyílásokba. Tolja be a tálcát a bezárásához. MEGJEGYZÉSEK: • A Nano SIM kártyanyílások támogatják a GSM/GPRS/EDGE, WCDMA/HSPA+/DC-HSPA+, FDD-LTE, TD-LTE, és 5G NR Sub-6 hálózati sávok használatát.Mindkét Nano SIM-kártya képes csatlakozni a VoLTE 4G hívásszolgáltatáshoz, viszont...
 • Page 96 Egyszerűsített EU-megfelelőségi nyilatkozat Az ASUSTek Computer Inc. vállalat ezennel kijelenti, hogy az ASUS_I003DD rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelv előírásainak. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő címen érhető el: https://www.asus.com/support/. (keresse a ZS661KS jelölést) Rádiófrekvenciás teljesítményt bemutató táblázat Tételek Maximális rádiófrekvenciás teljesítményt bemutató táblázat Bluetooth BR/EDR (2402~2480 MHz) 12.89 (dBm)
 • Page 97 Az 5150-5350 MHz-es sávban működő Wi-Fi-t beltéri használatra kell korlátozni az alábbi táblázatban felsorolt országokban: Rádiófrekvenciás hatással kapcsolatos tudnivalók Ezt az ASUS terméket megvizsgálták, amelynek során megállapították, hogy megfelel a vonatkozó európai SAR-határértékeknek. A SAR-határérték 2 W/kg azokban az országokban, ahol a határérték 10 gramm testszövetben elnyelődő...
 • Page 98 GPS (Globális helymeghatározó rendszer) használata az ROG Phone készüléken A GPS helymeghatározó szolgáltatás használatához az ROG Phone készüléken: • Győződjön meg arról, hogy az eszköz csatlakozik az internethez, ha a Google-térképet vagy bármilyen GPS-képes alkalmazást kíván használni. • Amikor először használ GPS-képes alkalmazást eszközén, a szabadban tartózkodjon, hogy a legjobb helymeghatározási adatokat foghassa be.
 • Page 99 • Az akkumulátort soha ne cserélje ki jóvá nem hagyott típussal. • Kizárólag ASUS márkájú akkumulátort használjon Ha más típusú akkumulátort használ, fizikai sérülés / kár következhet be, és a készülék megsérülhet. • Az akkumulátort soha ne mártsa vízbe vagy egyéb folyadékba.
 • Page 100 Az ROG újrahasznosítási és visszavételi politikája a környezetvédelem iránti elkötelezettségünk eredménye. Olyan megoldásokban hiszünk, amelyek révén ügyfeleink felelősségteljesen újrahasznosíthatják termékeinket, akkumulátorainkat, egyéb részegységeinket és csomagoló anyagokat. A különböző térségekben érvényes, részletes újrahasznosítási információkért látogasson el a http://csr.asus.com/english/Takeback.htm weboldalra. U16317-2_ZS661KS_Entry_2SIM_UM_Booklet_WW.indb 100 U16317-2_ZS661KS_Entry_2SIM_UM_Booklet_WW.indb 100 2020/6/16 11:39:47 2020/6/16 11:39:47...
 • Page 101 Megfelelő selejtezés A nem megfelelő akkumulátor használata robbanásveszélyes. Az elhasznált elemektől az utasításokat betartva szabaduljon meg. NE helyezze el az akkumulátort a háztartási hulladékkal együtt. Az áthúzott kerekes szeméttárolót ábrázoló jelzés azt jelenti, hogy az akkumulátort tilos a háztartási hulladékkal elhelyezni.
 • Page 102 Copyright © 2020 ASUSTeK COMPUTER INC. Minden jog fenntartva. Ön tudomásul veszi, hogy a kézikönyvvel kapcsolatos összes jog az ASUS vállalatot illeti. Az összes jog (korlátozás nélkül ideértve a kézikönyvben vagy a webhelyen előforduló jogokat) az ASUS és/vagy licencelői kizárólagos tulajdonát képezi. A kézikönyv semmi olyat nem tartalmaz, ami az ilyen jellegű...
 • Page 103 Manuale utente, in merito alla sicurezza e al corretto utilizzo, per evitare infortuni alla vostra persona o danni al vostro dispositivo. NOTA: Per il manuale completo (e-Manual) e altre informazioni più dettagliate fate riferimento al sito web https://www.asus.com/it/ support/. Funzionalità frontali...
 • Page 104 Funzionalità laterali e posteriori Microfono LED RGB porta cellulare Microfono Fotocamere Flash della Sensore touch posteriori Slot per fotocamera AirTrigger Nano-SIM card Foro per l'espulsione del vassoio Pulsante Nano-SIM volume Pulsante di accensione/ Connettore spegnimento laterale Microfono Area rilevamento Sensore touch AirTrigger Cover Illuminazione aura...
 • Page 105 Raccomandiamo di conservare la cover del connettore di montaggio laterale nello spazio riservato, per evitare di smarrirla. • Quando usate ROG Phone 3 Case potete usare il vostro AeroActive Cooler. Per installare AeroActive Cooler: Posizionate il vostro smartphone in posizione orizzontale.
 • Page 106 NOTE: • Quando AeroActive Cooler è installato su ROG Phone è consigliabile non collegare altri dispositivi a ROG Phone. • Il dock di ROG Phone ad un accessorio con ventola(e) potrebbe influenzare la qualità audio in caso di chiamate o registrazioni vocali.
 • Page 107 NOTE: • Raccomandiamo di caricare la batteria di ROG Phone utilizzando una sola porta USB di tipo C® alla volta. • Solamente il connettore laterale ha funzionalità Display Port. • Se collegate il cavo USB di tipo C® OTG, o dispositivi per la ricarica, a entrambe le porte USB di tipo C®...
 • Page 108 Installazione di una Nano-SIM card Per installare una Nano-SIM card: Inserite un oggetto appuntito all'interno del foro di espulsione dello slot Nano-SIM per estrarre il carrello. Inserite la/le Nano-SIM negli slot per Nano-SIM. Spingete delicatamente il carrello per chiudere lo slot. NOTE: •...
 • Page 109 Con la presente ASUSTek Computer Inc. dichiara che il dispositivo radio ASUS_I003DD è conforme ai requisiti della direttiva 2014/53/EU. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile all'indirizzo: https://www.asus.com/support/. (Cercare ZS661KS) Tabella di uscita RF Oggetto Potenza massima in uscita per frequenza radio Bluetooth BR/EDR (2402~2480 MHz) 12.89 (dBm)
 • Page 110 Informazioni sull'esposizione a RF Il prodotto ASUS è stato testato ed è conforme ai limiti SAR stabiliti dall'Unione Europea. Il limite SAR è di 2.0 W/kg nei paesi in cui il limite è calcolato in media su 10 grammi di tessuto corporeo. I valori massimi SAR per questo dispositivo sono pari a: •...
 • Page 111 Non tentate di rimuovere la batteria per sostituirla con una batteria non approvata dal produttore. • Usate solamente batterie ASUS. L'utilizzo di una batteria diversa potrebbe causare lesioni fisiche o danneggiare il dispositivo. • Non tentate di rimuovere la batteria o di bagnarla con acqua o altri liquidi.
 • Page 112 Servizio di ritiro e riciclaggio ASUS Il programma di ritiro e riciclaggio dei prodotti ASUS deriva dal costante impegno aziendale a raggiungere i più elevati standard di protezione ambientale. ASUS crede, infatti, di poter fornire soluzioni in grado di riciclare in modo responsabile non soltanto i prodotti, le batterie e le altre componenti elettroniche, ma anche i materiali utilizzati per l'imballaggio.
 • Page 113 Corretto smaltimento Rischio di esplosione se la batteria è sostituita con una di un altro tipo non compatibile. Smaltite le batterie usate attenendovi alle istruzioni fornite dal produttore. NON BUTTATE la batteria nei bidoni dei rifiuti municipali. Il simbolo X sul bidone dei rifiuti indica che la batteria non deve essere buttata nei bidoni dei rifiuti municipali.
 • Page 114 Informazioni sulla sicurezza del prodotto Pittogrammi e simboli grafici Non usate durante il rifornimento Fate riferimento a CE DoC di carburante Questo prodotto potrebbe Non usate ROG Phone durante produrre una luce brillante o la guida lampeggiante Spegnete in ambienti esplosivi Non smaltite nel fuoco Le piccole parti potrebbero Evitate il contatto con...
 • Page 115 Precauzioni generali Attenzione ai marchi di assistenza: ad eccezione di quanto spiegato in altre sezioni della documentazione operativa e di assistenza non provvedete a riparare da soli il dispositivo. Per l'assistenza relativa al prodotto consultare il personale tecnico autorizzato. Danni per i quali è necessario ricorrere all'assistenza: scollegate il prodotto dalla presa di corrente e rivolgetevi a personale tecnico autorizzato, o al fornitore, nelle seguenti condizioni (qualora si dovesse verificare): •...
 • Page 116 Precauzioni di sicurezza per l'alimentatore e la batteria Utilizzate la corretta sorgente di alimentazione esterna. L’adattatore di alimentazione di questo prodotto può essere utilizzato esclusivamente con il tipo di sorgente di alimentazione indicato sull’etichetta dei valori nominali elettrici. Se non si è certi del tipo di sorgente di alimentazione richiesta rivolgetevi al servizio di assistenza autorizzato.
 • Page 117 Dispositivi medici Siete pregati di consultare il vostro medico e il produttore del dispositivo per determinare se il funzionamento di ROG Phone può interferire con il funzionamento del dispositivo medico. Ospedali Spegnete ROG Phone quando richiesto in ospedali, cliniche o case di cura.
 • Page 118 Copyright © 2020 ASUSTeK COMPUTER INC. Tutti i diritti riservati. ASUS detiene tutti i diritti relativi a questo manuale. Tutti i diritti, senza limitazioni, relativi a manuale e sito web, rimangono di esclusiva proprietà di ASUS e dei suoi licenziatari. Nessuna parte di questo manuale intende trasferire a voi, o investirvi di, alcuno di questi diritti.
 • Page 119 Modelis: ASUS_I003DD (ZS661KS) Prieš pradėdami jį naudoti, būtinai perskaitykite visą informaciją apie saugą ir nurodymus dėl naudojimo Naudotojo vadovas, kad nesusižeistumėte arba nesugadintumėte šio prietaiso. PASTABA: Išsamų internetinį vadovą ir daugiau informacijos rasite https://www.asus.com/support/. Priekinės funkcijos Ausinių imtuvas & Garsiakalbis Priekinė kamera indikatorius Artumo ir šviesos...
 • Page 120 Šonuose ir gale įrengtos funkcijos Mikrofonas RGB LED (RGB šviesos diodai) Mikrofonas Liečiamasis Fotoaparato jutiklis Fotoaparatas Nano SIM blykstė „AirTrigger“ kortelės lizdas „Nano SIM“ kortelės išstūmimo anga Garso mažinimo mygtukas Šoninio Įjungimo laikiklio mygtukas jungtis Mikrofonas aptikimo sritis Liečiamasis jutiklis Nugarėlė...
 • Page 121 Aušintuvo „AeroActive“ funkcijos Naudojant aušintuvą „AeroActive“, jūsų „ROG“ telefonas sparčiai veiks esant didelėms darbo apkrovoms ir bus užtikrintas geresnis šiluminis sprendimas bei geriausia naudojimo patirtis. masis Aušintuvas gger“ Šoninio C tipo USB laikiklio jungtis jungties dangtelio „Aura“ saugojimo apšvietimas Garso signalų vieta lizdas PASTABOS:...
 • Page 122 PASTABOS: • Montuojant telefoną ant aušintuvo „AeroActive“, prie „ROG“ telefono nerekomenduojama jungti jokių kitų įrenginių. • Prijungus „ROG“ telefoną prie priedų su ventiliatoriumi(-iai), pablogės telefono skambučių ir įrašymo garso kokybė. Kaip naudoti aušintuvo „AeroActive“ paspyrį: Atlenkite aušintuvo „AeroActive“ gale esantį paspyrį, kad užsitikrintumėte optimalią...
 • Page 123 Jei naudojatės „ROG Phone“, kai jis įjungtas į elektros lizdą, maitinimo adapteris turi būti prijungtas prie įžeminto elektros lizdo. • Jei ASUS telefoną įkraunate naudodamiesi kompiuteriu, būtinai įkiškite C tipo USB kabelį į kompiuterio USB jungtį. • Nekraukite savo „ROG“ telefono po vandeniu arba, kai USB jungtis yra šlapia.
 • Page 124 SIM Nanokortelės įdėjimas Norėdami įdėti SIM Nanokortelę: Įkiškite smeigtuką į SIM Nanokortelės angą, kad būtų išstumtas dėklas. Įdėkite „nano SIM“ kortelę į atitinkamą lizdą. Paspauskite dėklą, kad jis būtų uždarytas. PASTABA: • SIM Nanokortelės prievadai palaiko GSM/GPRS/ EDGE, WCDMA/ HSPA+/DC-HSPA+, FDD-LTE, TD-LTE ir 5G NR Sub-6 tinklo diapazonus.
 • Page 125 Supaprastinta ES atitikties deklaracija „ASUSTek Computer Inc. “ šiuo deklaruoja, kad ASUS_I001D / ASUS_ I003DD tipo radijo įranga atitinka Direktyvos 2014/53/ES reikalavimus. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą rasite https://www.asus.com/ support/. (Ieškoti ZS661KS) Radijo dažnių išvesties lentelė Elementai Maksimalios radijo dažnių išvesties galios lentelė...
 • Page 126 Radijo dažnių poveikis ir SAR atitiktis Šis „Asus“ gaminys buvo išbandytas, jis atitinka taikytinus Europos SAR limitus. SAR limitas yra 2.0 W/kg šalyse, kurios nustatytas limitas vidutiniškai virš 10 gramų žmogaus audinio. Didžiausios šio įrenginio SAR vertės yra:...
 • Page 127 +5 °C–+35 °C aplinkos oro temperatūrai. • Neišimkite baterijos ir nepakeiskite jos kita, nepatvirtinta baterija. • Naudokite tik ASUS akumuliatorių. Naudojant kito gamintojo akumuliatorių, galima susižeisti arba sugadinti įrenginį. • Neišimkite ir nemirkykite baterijos vandenyje arba kokiame nors kitame skystyje.
 • Page 128 • Neišimkite baterijos ir nesujunkite jos gnybtų trumpuoju jungimu, nes ji gali perkaisti ir sukelti gaisrą. Laikykite ją atokiai nuo papuošalų ir metalinių daiktų. • Neišimkite baterijos ir nemeskite jos į ugnį. Ji gali sprogti ir iš jos į aplinką gali patekti kenksmingų medžiagų. •...
 • Page 129 „TOOL“, arba tokie skyriai bus pažymėti, uždraudžiant OPERATORIAUS prieigą. ASUS perdirbimo ir atliekų grąžinimo paslaugos ASUS perdirbimo ir atliekų grąžinimo programos išplaukia iš mūsų įsipareigojimo laikytis aukščiausių aplinkos apsaugos standartų. Manome, kad mūsų pateikiami sprendimai padeda jums atsakingai perdirbti mūsų...
 • Page 130 Tinkamas išmetimas Kyla sprogimo pavojus, jei akumuliatorius pakeičiamas netinkamo tipo akumuliatoriumi. Naudotus akumuliatorius išmeskite pagal instrukcijas. NEGALIMA akumuliatoriaus išmesti kartu su komunalinėmis atliekomis. Perbraukto šiukšlių konteinerio su ratukais ženklas rodo, kad akumuliatoriaus negalima mesti į komunalines šiukšles. „ROG Phone“ telefono NEIŠMESKITE su buitinėmis atliekomis.
 • Page 131 Visos teisės saugomos. Pripažįstate, kad visos šio vartotojo vadovo autoriaus teisės priklauso ASUS. Visos teisės, įskaitant be apribojimų šiame vartotojo vadove arba svetainėje, lieka išimtinė ASUS ir (arba) licencijos išdavėjų nuosavybė. Šiuo vartotojo vadovu minėtos teisės jums neperduodamos ir nesuteikiamos.
 • Page 132 Før du begynner, må du sørge for å lese alle sikkerhetsopplysninger og driftsinstruksjoner for å forhindre personskade eller skade på enheten. MERK: Du finner den fullstendige elektroniske bruksanvisningen og mer detaljer informasjon på https://www.asus.com/ support/. Funksjoner foran Mottaker & Høyttaler...
 • Page 133 Funksjoner på siden og bak Mikrofon Bumper RGB-LED AirTrigger Mikrofon berøring- Kamera bak Kamerablits ssensor Nano-SIM- kortspor Utløsterhull for nano SIM- kortskuff Bakre deksel Side- monterings- Strømknapp kontakt Mikrofon NFC- registrerings- område AirTrigger berøringssensor Bakre deksel Aura-lys Mikrofon USB Type-C-port MERKNADER: •...
 • Page 134 AeroActive Cooler-funksjoner Bruk AeroActive Cooler til å holde ROG-telefonen i gang med høy frekvens under større arbeidsbelastninger. Dette gir en bedre termisk løsning og tilbyr den ultimate brukeropplevelsen. Vifte Oppbevaring for USB Type-C- deksel til side- port monterings- Aura-lys kontakt Hodesettjakk MERKNADER: •...
 • Page 135 MERKNADER: • Det anbefales ikke at du kobler andre enheter til ROG- telefonen når du telefonen er montert på AeroActive Cooler. • Dokking av ROG-telefonen på et tilbehør med vifte(r) vil påvirke lydkvaliteten for anrop og opptak. Slik bruker du støtten til AeroActive Cooler: Åpne støtten på...
 • Page 136 eller MERKNADER: • Vi anbefaler at du lader opp ROG-telefonen via én USB Type- C-port om gangen. • Kun sidemonteringskontakten støtter DisplayPort. • Hvis du kobler USB Type-C OTG- eller ladeenheter til begge USB Type-C-portene på ROG-telefonen, blir sidemonteringskontakten mester, og ladestrømmen eller OTG-enheten på...
 • Page 137 Sette inn et Nano SIM kort Slik setter du inn et Nano SIM kort: Skyv binders inn i hullet på Nano SIM-kortsporet for å løse ut skuffen ut. Sett Nano SIM kort inn i kortsporene. Trykk skuffen inn for å lukke den. MERKNADER: •...
 • Page 138 Samsvar med EUs radioutstyrsderektiv Simplified EU Declaration of Conformity ASUSTek Computer Inc. erklærer herved at radioutstyret ASUS_I003DD er i samsvar med direktiv 2014/53/EU. Fullstendig tekst for EU-samsvarserklæringen finnes på https://www.asus. com/support/. (Søk etter ZS661KL) RF-utgangstabell Elementer Tabell over maksimal utgangseffekt for radiofrekvens Bluetooth BR/EDR (2402~2480 MHz) 12.89 (dBm)
 • Page 139 Wi-Fi-området 5150–5350 MHz skal begrenses til innendørs bruk for landene som er oppført i tabellen: Informasjon om RF-eksponering Dette ASUS produktet er testet og oppfyller gjeldende europeiske SAR-grenser. SAR-grensen er 2.0 W/kg i land der satt grense er fordelt på 10 gram vev. Spesifikke maksimale SAR-verdier for enheten er som følger:...
 • Page 140 Batteriet må ikke fjernes og erstattes med et batteri som ikke er godkjent. • Bruk kun ASUS-batteri. Dersom et annet batteri brukes, kan det føre til personskade eller skade på enheten. • Batteriet må ikke fjernes og legges i vann eller annen væske.
 • Page 141 OPERATØREN unngår å gå inn. ASUS-resirkulering/tilbakeleveringstjenester ASUS resirkulering og returprogrammer er et resultat av vårt engasjement til de høyeste standardene for miljøvern. Vi tror på å levere løsninger til deg slik at du kan ansvarlig resirkulere våre produkter, batterier, andre komponenter samt emballasjen.
 • Page 142 Riktig deponering Fare for eksplosjon hvis batteriet erstattes med en feil type. Kast brukte batterier i henhold til instruksjonene. IKKE kast batteriet sammen med vanlig husholdningsavfall. Symbolet med en utkrysset søppelkasse betyr at batteriet ikke bør kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. ROG Telefonen skal IKKE kastes sammen med vanlig kommunalt avfall.
 • Page 143 Copyright © 2020 ASUSTek Computers, Inc. Med enerett. Du erkjenner at alle rettigheter til denne bruksanvisningen tilhører ASUS. Alle rettigheter, inkludert uten begrensning, i bruksanvisningen eller nettside, skal forbli den eksklusive eiendommen til ASUS og/eller dets lisensgivere. Ingenting i denne håndboken har til hensikt å...
 • Page 144 Antes de começar, assegure-se que leu todas as informações de segurança e instruções de operação nas Guia de Iniciação Rápida para prevenir lesões ou danos no equipamento. NOTA: Para consultar o Manual Eletrónico completo e informaçoes mais detalhadas, visite https://www.asus.com/ support/. Características frontais Receptor & Altifalantes Indicador LED Câmara frontal...
 • Page 145 Características da parte lateral e traseira Microfone Capa LED RGB Microfone Parte traseira Sensor tátil Ranhura para da câmara Flash AirTrigger cartão Nano Orifício para ejeção do tabuleiro do cartão Nano Tecla de alantes volume Tecla Conector Power lateral Microfone Área de deteção de Sensor tátil...
 • Page 146 • É possível utilizar o AeroActive Cooler durante a utilização da capa ROG Phone 3. Para instalar o AeroActive Cooler: Coloque o seu smartphone na posição horizontal. Coloque o AeroActive Cooler na traseira do seu telefone com o logótipo ROG virado para fora.
 • Page 147 NOTAS: • Não recomendamos que ligue outros dispositivos ao telefone ROG quando instalar o telefone no AeroActive Cooler. • O encaixe do telefone ROG num acessório com ventilador(es) irá afetar a qualidade de áudio durante a realização e gravação de chamadas. Para utilizar o suporte do refrigerador AeroActive: Abra o suporte na traseira do refrigerador AeroActive para obter uma experiência de visualização ideal.
 • Page 148 NOTAS: • Recomendamos que carregue o seu telefone ROG através de uma porta USB Tipo C de cada vez. • Apenas o conector lateral disponibiliza a funcionalidade Display Port. • Se ligar um dispositivo OTG USB Tipo C ou carregar dispositivos em ambas as portas USB Tipo C do seu telefone ROG, o conector lateral irá...
 • Page 149 Instalar um cartão Nano SIM Para instalar um cartão nano SIM: Insira um alfinete no orifício da ranhura para cartão nano SIM para ejetar o tabuleiro. Insira os cartões Nano SIM nas respetivas ranhuras. Empurre o tabuleiro para o fechar. NOTAS: •...
 • Page 150 A ASUSTek Computer Inc., declara por este meio que o equipamento de rádio ASUS_I003DD está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade da UE está disponível em https://www.asus.com/ support/. (Procurar: ZS661KS) Tabela de transmissão de radiofrequência Itens Tabela de potência máxima de radiofrequência transmitida...
 • Page 151 Informações sobre exposição a radiofrequência Este produto ASUS foi submetido a testes e verificou-se estar em conformidade com os limites de SAR europeus. O limite SAR é de 2.0 W/kg em países que estabelecem o limite médio sobre 10 gramas de tecido.
 • Page 152 Utilizar o GPS (Sistema de Posicionamento Global) no seu Telefone ROG Para utilizar a funcionalidade de posicionamento GPS no seu Telefone ROG: • Certifique-se de que o seu dispositivo está ligado à Internet antes de utilizar o Google Maps ou outra aplicação com suporte para GPS.
 • Page 153 • Não remova nem substitua a bateria por outra não aprovada. • Utilize apenas baterias ASUS. A utilização de uma bateria diferente pode causar ferimentos e danos no dispositivo. • Não remova nem mergulhe a bateria em água ou qualquer outro líquido.
 • Page 154 OPERADOR. Serviços de Reciclagem/Devolução da ASUS Os programas de reciclagem e de devolução da ASUS resultam do nosso compromisso de elevar os padrões da protecção do nosso ambiente. Oferecemos soluções para que possa reciclar de forma responsável os nossos produtos, baterias e outros componentes,...
 • Page 155 O símbolo do caixote do lixo com uma cruz indica que a bateria não deve ser eliminada junto com o lixo doméstico. NÃO elimine o ASUS Phone junto com o lixo doméstico. Este produto foi concebido para permitir a reutilização e reciclagem dos seus componentes.
 • Page 156 Copyright © 2020 ASUSTeK COMPUTER INC. Todos os direitos reservados. O utilizador reconhece que todos os direitos deste Manual pertencem à ASUS. Todos e quaisquer direitos, incluindo sem limitação, do Manual ou website, são e manter-se-ão propriedade exclusiva da ASUS e/ou dos seus licenciantes. Nenhuma parte deste Manual se destina a transferir esses direitos, ou conceder esses direitos para si.
 • Page 157 User Manual (podręczniku użytkownika), aby zapobiec obrażeniom i uszkodzeniu urządzenia. UWAGA: Pełny E-podręcznik i bardziej szczegółowe informacje, można uzyskać pod adresem https://www.asus.com/support/. Elementy z przodu Odbiornik & Głośnik Aparat przedni Wskażnik LED Czujnik zbliżeniowy i...
 • Page 158 Elementy z boku i z tyłu Mikrofon Dioda LED RGB ochraniacza Mikrofon Czujnik dotykowy Lampa Aparat tylny Gniazdo AirTrigger błyskowa kart Nano Otwór do wysuwania tacy na kartę nano Przycisk głośności Przycisk Boczne zasilania złącze Mikrofon mocujące Obszar wykrywania Czujnik dotykowy Pokrywa tylna Podświetlenie AirTrigger...
 • Page 159 • Modułu AeroActive Cooler można używać z dołączonym etui telefonu ROG Phone 3. W celu zainstalowania modułu AeroActive Cooler: Umieść swój smartfon poziomo. Ustaw AeroActive Cooler z tyłu telefonu z logo ROG skierowanym na zewnątrz.
 • Page 160 UWAGI: • Po zainstalowaniu modułu AeroActive Cooler nie zaleca się podłączania innych urządzeń do telefonu ROG. • Umieszczanie telefonu ROG w akcesoriach z wentylatorami wpływa na jakość dźwięku podczas połączeń telefonicznych i nagrywania. W celu korzystania z podpórki modułu AeroActive Cooler: Otwórz podpórkę...
 • Page 161 UWAGI: • Zaleca się ładowanie telefonu ROG przy użyciu tylko jednego portu USB Type-C. • Tylko boczne złącze mocujące obsługuje wyświetlanie obrazu. • Jeśli urządzenia USB Type-C OTG lub urządzenia ładujące zostaną podłączone do obu portów USB Type-C telefonu ROG, boczne złącze mocujące będzie złączem nadrzędnym, a ładowanie lub działanie urządzenia OTG z dolnego portu zostanie ograniczone.
 • Page 162 Instalacja karty Nano SIM Aby zainstalować kartę nano SIM: Wepchnij szpilkę do otworu tacy na kartę nano SIM, aby ją wysunąć. Włóż kartę(y) Nano SIM do gniazd(a) portu. Pchnij tacę, aby ją zamknąć. UWAGI: • Gniazda kart Nano SIM obsługują pasma sieci GSM/GPRS/ EDGE, WCDMA/HSPA+/DC-HSPA+, FDD-LTE, TD-LTE oraz 5G NR Sub-6.
 • Page 163 Niniejszym, ASUSTek Computer Inc. deklaruje, że to urządzenie radiowe ASUS_I003DD, jest zgodne z Dyrektywą 2014/53/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności UE, jest dostępny pod adresem https://www.asus.com/support/. (Wyszukaj ZS661KS) Tabela wyjścia RF Elementy Tabela mocy wyjścia przy maksymalnej częstotliwości radiowej Bluetooth BR/EDR (2402~2480 MHz) 12.89 (dBm)
 • Page 164 5150–5350 MHz powinno być ograniczone wyłącznie do pomieszczeń: Informacje o ekspozycji RF Ten produkt ASUS został poddany testom, które stwierdziły, że jest zgodny z określonymi europejskimi limitami SAR. Limit SAR limit wynosi 2.0 W/kg w krajach które ustaliły wartość uśrednioną w przeliczeniu na 10 gramów tkanki. Określone maksymalne wartości SAR dla urządzenia są...
 • Page 165 +5°C do +35°C. • Baterii nie wolno wyjmować ani zastępować baterią niezatwierdzonego typu. • Używać tylko baterii ASUS. Używanie innych baterii może spowodować fizyczne obrażenia/zranienia i uszkodzenie urządzenia. • Baterii nie należy wyjmować i moczyć w wodzie lub jakimkolwiek innym płynie.
 • Page 166 • Nigdy nie należy otwierać baterii, ponieważ zawiera ona substancje, które mogą być szkodliwe po ich połknięciu lub zetknięciu z niezabezpieczoną skórą. • Baterii nie należy wyjmować i zwierać jej styków, ponieważ może to spowodować jej przegrzanie oraz pożar. Baterię należy trzymać z dala od biżuterii i metalowych przedmiotów.
 • Page 167 OPERATORA od uzyskania do nich dostępu. Recykling/usługi zwrotu ASUS Programy recyklingu i zwrotów ASUS są następstwem naszego zaangażowania w utrzymanie najwyższych standardów w zakresie ochrony środowiska naturalnego. Wierzymy w celowość dostarczania rozwiązań, umożliwiających recykling naszych produktów, baterii, innych komponentów oraz materiałów...
 • Page 168 Właściwa utylizacja Wymiana baterii na baterię nieprawidłowego typu, grozi eksplozją. Zużyte baterie należy usuwać zgodnie z instrukcjami. NIE NALEŻY wyrzucać baterii ze śmieciami miejskimi. Symbol przekreślonego kosza na kółkach oznacza, że baterii nie należy wyrzucać razem z odpadami miejskimi. NIE należy wyrzucać Telefon ROG ze śmieciami miejskimi.
 • Page 169 Wszelkie prawa zastrzeżone. Użytkownik akceptuje fakt, iż wszelkie prawa do tego podręcznika należą do firmy ASUS. Wszelkie prawa do, między innymi, tego podręcznika lub witryny są i pozostaną wyłączną własnością firmy ASUS i/lub jej licencjodawców. Żaden zapis niniejszego podręcznika nie stwierdza przeniesienia tychże praw ani nadania ich użytkownikowi.
 • Page 170 şi instrucţiunile de operare din documentul Manual de utilizare pentru a preveni vătămările sau deteriorarea dispozitivului. NOTĂ: Pentru a consulta manualul electronic complet şi pentru a afla mai multe informații amănunțite, accesați https://www.asus. com/support/. Caracteristici faţă Receptor & Difuzor Indicator Cameră...
 • Page 171 Elemente din părțile laterale și din spate ale telefonului Microfon LED RGB pe bumper Microfon Senzor tactil Cameră spate Slot pentru AirTrigger Bliţ cameră cartele nano Orificiu pentru scoaterea tăvii de cartelă Nano Tastă pentru volum Tastă pentru Conector alimentare suport lateral Microfon onă...
 • Page 172 în timpul conectării. • Puteți să utilizați dispozitivul de răcire AeroActive concomitent cu carcasa ROG Phone 3 inclusă. Pentru a instala dispozitivul de răcire AeroActive: Aşezați-vă telefonul în poziție orizontală. Plasați Coolerul AeroActive pe spatele telefonului dumneavoastră...
 • Page 173 NOTES: • Nu este recomandat să conectezi alte dispozitive la telefonul tău ROG când acesta este conectat la Coolerul AeroActive. • Andocarea telefonului tău ROG într-un accesoriu cu ventilator / ventilatoare va influența calitatea audio în timpul apelurilor vocale şi a înregistrărilor. Pentru a utiliza suportul dispozitivului de răcire AeroActive: Deschideți suportul de pe partea din spate a dispozitivului de răcire AeroActive, pentru a obține o experiență...
 • Page 174 Când utilizați dispozitivul ROG Phone conectat la o priză de alimentare, priza împământată trebuie să fie aproape de unitate şi să fie uşor accesibilă. • La încărcarea telefonului ASUS de la computer, verificaţi dacă este conectat cablul USB de tip C la portul USB de pe computer. •...
 • Page 175 Instalarea unei cartele Nano SIM Pentru a instala o cartelă Nano SIM Împingeţi o agrafă în orificiul tăvii pentru cartele Nano SIM pentru a scoate tava. Introduceţi cartela Nano SIM în sloturile pentru cartele. Împingeţi compartimentul pentru a-l închide. NOTE: •...
 • Page 176 Prin prezenta, ASUSTek Computer Inc. declară că echipamentul radio ASUS_I003DD este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declaraţiei UE de conformitate este disponibil la https://www.asus.com/support/. (Căutaţi ZS661KL) Tabel ieşire RF Articole Tabel cu puterile maxime de ieşire de frecvenţă radio Bluetooth BR/EDR (2402~2480 MHz) 12.89 (dBm)
 • Page 177 în interior: Informaţii privind expunerea la RF Acest produs ASUS a fost testat şi respectă limitele europene SAR aplicabile. Limita SAR este de 2.0 W/kg în ţările în care s-a stabilit limita medie pe 10 grame de ţesut. Valorile SAR specifice maxime pentru dispozitiv sunt după...
 • Page 178 între 5°C şi +35°C. • Nu scoateţi şi nu înlocuiţi bateria cu o baterie neaprobată. • Folosiţi numai acumulatori ASUS. Utilizarea unui alt acumulator poate cauza rănirea persoanelor şi deteriorarea dispozitivului. • Nu scoateţi şi nu udaţi acumulatorul cu apă sau orice alt lichid.
 • Page 179 • Nu încercaţi niciodată să deschideţi acumulatorul, deoarece conţine substanţe care ar putea fi nocive în cazul înghiţirii sau contactului cu pielea neprotejată. • Nu scoateţi şi nu scurtcircuitaţi acumulatorul, deoarece se poate supraîncălzi şi poate provoca un incendiu. Evitați contactul cu bijuteriile sau alte obiecte metalice.
 • Page 180 OPERATORULUI. Serviciile de reciclare/returnare ASUS Programele de reciclare şi returnare ASUS se datorează angajamentului nostru faţă de cele mai înalte standarde de protecţie a mediului. Credem în asigurarea soluţiilor pentru ca dvs. să puteţi recicla în mod responsabil produsele, bateriile şi alte componente ale noastre, precum şi materialele de ambalare.
 • Page 181 Reciclare corespunzătoare Dacă bateria se înlocuieşte cu un tip incorect, există pericolul de explozie. Aruncaţi bateriile uzate conform instrucţiunilor. A NU SE ARUNCA bateria în gunoiul menajer. Simbolul tomberonului tăiat de linii transversale arată că bateria nu trebuie aruncată în gunoiul menajer.
 • Page 182 Luaţi la cunoştinţă faptul că toate drepturile legate de acest manual sunt şi vor rămâne ale ASUS. Toate drepturile, inclusiv (dar fără a se limita la acestea) cele legate de manual sau site-ul web, vor rămâne proprietatea exclusivă a ASUS şi/sau a licenţiatorilor acesteia.
 • Page 183 Español Primera edición / Mayo de 2020 Teléfono ASUS (Mobile Phone) Modelo: ASUS_I003DD (ZS661KS) Antes de comenzar, asegúrese de haber leído toda la información de seguridad y las instrucciones de funcionamiento que encontrará en los Guía de instalación rápida para evitar roturas o daños en su dispositivo.
 • Page 184 Funciones laterales y traseras Micrófono LED RGB pe bumper Micrófono Sensor táctil Cámara posterior Ranura para Flash AirTrigger tarjetas Nano SIM Orificio de expulsión de las tarjetas Tecla de Nano-SIM volumen Tecla de Conector de encendido instalación Micrófono lateral Área de detección de NFC Sensor táctil...
 • Page 185 Características de refrigerador AeroActive Utilice el refrigerador AeroActive para mantener el teléfono ROG funcionando alta frecuencia durante grandes cargas de trabajo proporcionando una mejor solución térmica y ofreciendo una experiencia de usuario excelente. Ventilador Almacenamiento de la cubierta Puerto USB del conector tipo “C”...
 • Page 186 NOTAS: • No es recomendable conectar otros dispositivos al teléfono ROG cuando instale este en el refrigerador AeroActive. • El acoplamiento del teléfono ROG en un accesorio con ventiladores afectará a la calidad del audio cuando haga llamadas telefónicas y grabe. Para usar el pie de apoyo de AeroActive Cooler: Abra el pie de apoyo situado en la parte posterior de AeroActive Cooler para obtener una experiencia de...
 • Page 187 NOTAS: • Le recomendamos que cargue el teléfono ROG a través de un puerto USB Tipo-C en cada momento. • Solamente el conector de instalación lateral tiene la funcionalidad de puerto de visualización. • Si conecta OTG USB Tipo-C o dispositivos de carga o a los dos puertos USB Tipo-C del teléfono ROG, el conector de instalación lateral se convertirá...
 • Page 188 Instalación de una tarjeta Nano SIM Para instalar una tarjeta Nano SIM: Inserte un elemento puntiagudo en el orificio de la bandeja para tarjetas Nano SIM para expulsarla. Inserte las tarjetas Nano-SIM en las ranuras para tarjetas. Empuje la bandeja para cerrarla. NOTAS: •...
 • Page 189 Por la presente, ASUSTek Computer Inc. declara que el equipo de radio ASUS_I003DD cumple la Directiva 2014/53/UE. En https:// www.asus.com/support/ está disponible el texto completo de la declaración de conformidad para la UE. (Buscar ZS661KS) Tabla de salida de radiofrecuencia Elementos Tabla de potencia de salida de radiofrecuencia máxima...
 • Page 190 Información sobre la exposición a la radiofrecuencia Este producto de ASUS ha sido probado y cumple los límites SAR europeos aplicables. El límite SAR es de 2.0 W/kg en países que establecen el límite promediado sobre 10 gramos de tejido. A continuación se indican los valores SAR máximos específicos para...
 • Page 191 +5 °C a +35 °C. • No quite ni cambie la batería por otra no homologada. • Utilice solamente una batería de ASUS. Si usa una batería diferente, se pueden producir lesiones o daños físicos y el dispositivo puede resultar dañado. •...
 • Page 192 Servicios de reciclaje y recuperación de ASUS Los programas de reciclaje y recuperación de productos de ASUS están totalmente comprometidos con las normativas más exigentes relacionadas con la protección de nuestro medio ambiente. Creemos en la oferta de soluciones para que usted sea capaz de reciclar responsablemente nuestros productos, pilas y otros componentes así...
 • Page 193 Eliminación adecuada del producto Existe riesgo de explosión si la batería se reemplaza por una de tipo incorrecto. Deshágase de las baterías usadas conforme a las instrucciones. NO arroje la batería a la basura doméstica. El icono de la papelera indica que la batería no debe arrojarse a la basura municipal.
 • Page 194 Copyright © 2020 ASUSTek COMPUTERS, INC. Todos los derechos reservados. Usted acepta que todos los derechos de este manual pertenecen a ASUS. Cualquier y todo derecho, incluido, sin limitación, en el Manual o en el sitio Web, pertenece exclusivamente a ASUS y/o a sus licenciatarios. Ningún contenido de este Manual está...
 • Page 195 Svenska Första utgåvan / Maj 2020 ASUS Phone (Mobile Phone) Model: ASUS_I003DD (ZS661KS) Innan du börjar, se till att du har läst igenom all säkerhetsinformation och driftsinstruktionerna i Bruksanvisning för att förhindra skador eller skada på enheten. NOTERA: För den fullständiga e-manualen och mer detaljerad information, se https://www.asus.com/support/.
 • Page 196 Funktioner på sida och bak Mikrofon Kantknapp med RGB-LED Ljudutgångar Trycksensor Kamera Kamera flash för AirTrigger Nano SIM- kortöppning Utmatningshål för Nano SIM- kortfack Volym- knapp Sidmonterad Strömknapp kontakt Mikrofon NFC- avkännings- område Trycksensor för AirTrigger Bakre hölje Auraljus Mikrofon USB Type C-port NOTER: •...
 • Page 197 • Du kan använda AeroActive Cooler medan du använder det medföljande ROG Phone 3-fodralet. Installera AeroActive-kylare: Placera din smarttelefon i horisontellt läge. Placera AeroActive Cooler på baksidan av telefonen med ROG-logotypen vänd utåt.
 • Page 198 NOTER: • Vi rekommenderar att du inte ansluter andra gamla enheter till ROG Phone när du installerar telefonen på AeroActive Cooler. • Dockning av ROG Phone på ett tillbehör med fläkt(ar) påverkar ljudkvaliteten när man ringer och spelar in. För att använda AeroActive-kylarens stöd: Öppna stöder på...
 • Page 199 eller NOTER: • Vi rekommenderar att du laddar din ROG Phone genom en USB Type-C-port åt gången. • Enbart sidmonterad kontakt har bildskärmsportfunktion. • Om du ansluter USB Type-C OTG eller laddningsenheter till båda USB Type-C-portarna på din ROG Phone, kommer den sidmonterade kontakten att bli huvudkontakten och laddningsströmmen eller OTG-enheten i bottenporten kommer att vara begränsad.
 • Page 200 Installera ett Nano SIM kort Installera ett Nano SIM kort: Tryck in ett stigt i hålet på Nano SIM-kortöppningen för att mata ut hållaren. Sätt i Nano SIM kortet(en) i kortfacket(n). Tryck på hållaren för att stänga den. NOTERA: • Micro SIM-/ Nano SIM-kortöppningen stödjer nätverksbanden GSM/GPRS/ EDGE, WCDMA/HSPA+/DC- HSPA+, FDD-LTE, TD-LTE, och 5G NR Sub-6.
 • Page 201 Förenklad EU-försäkran om överensstämmelse Härmed förklarar ASUSTek Computer Inc. att radioutrustningen ASUS_I003DD överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Hela texten i EU-försäkran om överensstämmelse finns på https://www. asus.com/support/. (Sök efter ZS661KL) Tabell över RF-uteffekte Artiklar Tabell över maximal radiofrekvensuteffekt Bluetooth BR/EDR (2402~2480 MHz) 12.89 (dBm)
 • Page 202 WiFi som använder 5150-5350 MHz kommer att begränsas för användning inomhus i de länder som anges i tabellen: Information om RF-exponering Denna ASUS-produkt har testats och uppfyller gällande europeiska SAR-gränser. SAR-gränsen är 2.0 W/kg i länder som sätter den genomsnittliga gränsen över 10 gram vävnad. De högsta säskilda maximala SAR-värdena för denna enhet är enligt...
 • Page 203 • Tag ej bort och ersätt batteriet med ett icke-godkänt batteri. • Använd endast ASUS batteri. Användning av ett annat batteri kan orsaka fysisk skada / skada och kan skada din enhet. • Ta inte bort och blöt aldrig ner batteriet med vatten eller annan vätska.
 • Page 204 OPERATÖREN om samma verktyg används eller så skall sådana fack vara markerade för att hindra OPERATÖRS åtkomst. ASUS återvinnings-/återtagningstjänst ASUS återvinning och återtagningsprogram kommer från vårt åtagande för att uppfylla den högsta standarden för att skydda vår miljö. Vi tror på att tillhandahålla lösningar för dig att kunna ta ansvar för återvinning av våra produkter, batterier och andra...
 • Page 205 Proper disposal Risk för explosion om fel typ av batteri används. Lämna in uttjänta batterier på närmaste återvinningscentral. Kasta INTE batteriet i hushållssoporna. Symbolen med den överkorsade soptunnan indikerar att batteriet inte får kastas i de vanliga hushållssoporna. Kasta INTE ROG Phone i hushållssoporna. Denna produkt har konstruerats för att möjliggöra korrekt återanvändning av delar och för återvinning.
 • Page 206 Copyright © 2020 ASUSTeK COMPUTER INC. Alla rättigheter förbehållna Du accepterar att alla rättigheter i bruksanvisningen ligger hos ASUS. Och alla andra rättigheter, inklusive utan begtänsning, i manualen eller på webbplatsen, och tillhör uteslutande ASUS och/eller dess licensgivare. Inget i denna manual avser att överföra några sådana rättigheter, eller ge dig sådana rättigheter.
 • Page 207 U16317-2_ZS661KS_Entry_2SIM_UM_Booklet_WW.indb 207 U16317-2_ZS661KS_Entry_2SIM_UM_Booklet_WW.indb 207 2020/6/16 11:40:22 2020/6/16 11:40:22...
 • Page 208 15060-0UA4K000 U16317-2_ZS661KS_Entry_2SIM_UM_Booklet_WW.indb 208 U16317-2_ZS661KS_Entry_2SIM_UM_Booklet_WW.indb 208 2020/6/16 11:40:22 2020/6/16 11:40:22...

This manual is also suitable for:

I003ddZs661ks