Download Table of Contents Print this page

Beko HMM6420W User Manual

Hide thumbs Also See for HMM6420W:

Advertisement

Available languages

Available languages

Quick Links

Mixer
User Manual
HMM6420W
EN EE LT
01M-8832853200-4815-01

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Beko HMM6420W

 • Page 1 Mixer User Manual HMM6420W EN EE LT 01M-8832853200-4815-01...
 • Page 2: Meanings Of The Symbols

  Please read this user manual first! Dear Customers, Thank you for selecting an Beko product. We hope that you get the best results from your product which has been manufactured with high quality and state-of-the-art technology. Therefore, please read this entire user manual and all other accompanying documents carefully before using the product and keep it as a reference for future use.
 • Page 3: Important Instructions For Safety And Environment

  Important instructions for safety and environment This section contains safety Only use the original parts or • instructions that will help protect parts recommended by the from risk of personal injury or manufacturer. property damage. Do not attempt to dismantle the •...
 • Page 4: Compliance With The Weee Directive And Disposal Of Waste Products

  Important instructions for safety and environment To prevent overheating, do not use 1.2 Compliance with the WEEE • Directive and disposal of mixing with spirals continuously waste products for more than 2 minutes. Leave to cool for 1 minute in between each This product does not include harmful and prohibited materials specified in the 2 minutes of operation.
 • Page 5: Hand Mixer

  Hand Mixer 2.1 Overview 1. Accessory release switch 2.2 Technical data 2. Speed control 3. Turbo button Power supply: 220-240 V~, 50/60 Hz 4. Handle Power: 425 W 5. Accessory slots for beaters Technical and design modifications reserved. and dough hooks 6.
 • Page 6: Operation

  Operation 3.1 Preparation WARNING: Here, the standard load means the added flour should 1. Remove all packaging and sticker materials and be less than 900g in every time dispose of them according to the applicable blend and the added water ratio legal regulations.
 • Page 7 Operation 3.2.1 Hints and tips • To avoid mixing egg shells in with the food already in the container, put them into a separate container first. Then add them to the mixture. • Remember that climatic conditions, seasonal temperature differences, temperature and consistency of the ingredients could affect the preparation time necessary as well as the results.
 • Page 8: Cleaning And Care

  Information 4.1 Cleaning and care 4.3 Handling and transportation WARNING: Never use petrol • During handling and transportation, carry solvents, abrasive cleaners, metal the appliance in its original packaging. The objects or hard brushes to clean the packaging of the appliance protects it against appliance.
 • Page 9: Üldised Ohutusjuhised

  Tähtsad ohutus- ja keskkonnakaitse juhised Antud punkt sisaldab ohutusalaseid Enne seadme puhastamist, • juhiseid, aitavad kaitsta tarvikute vahetamist või seadme kehavigastuste ja varalise kahju hoiule panekut tuleb see toitest eest. välja võtta. Nende juhiste eiramine põhjustab Kasutage üksnes originaalseid või •...
 • Page 10 Tähtsad ohutus- ja keskkonnakaitse juhised Ülekuumenemise vältimiseks 1.2 Vastavus WEEE direktiivile • ja kasutatud seadmete tohi seadet kasutada kõrvaldamine vahetpidamata kauem kui 10 minutit. Iga kord tuleb seade See seade ei sisalda kajulikke või keelatud materjale, mida on mainitud keskkonna- ja pärast 10 tööminutit välja lülitada linnaplaneemise ministeeriumi poolt välja ja käivitada uuesti pärast 5 minuti...
 • Page 11: Üldine Kirjeldus

  Käsimikser 2.1 Üldine kirjeldus 1. Tarvikute vabastamise nupp 2.2 Tehnilised andmed 2. Kiiruse regulatsioon Seade on vastavuses järgmiste EL 3. Turbonupp direktiividega: 2004/108/EÜ, 4. Sang 2006/95/EÜ, 2009/125/WEÜ ja 2011/65/EL. 5. Avad visplitele ja taignakonksudele 6. Visplid Pinge: 220-240 V~, 50/60 Hz 7.
 • Page 12 Kasutaminene 3.2 Operation 7. Hoidke ühe käega kinni visplitest (6) või tainakonksudest (7) ja vajutage tarvikute 1. Make sure that the power cord has been vabastamise nupule (1). disconnected from the wall socket and the – Visplid (6) või tainakonksud (7) vabanevad. speed control (2) and accessory release switch (1) is set to speed 0 prior to attaching the beater HOIATUS: Ärge vajutage kunagi...
 • Page 13: Puhastamine Ja Hooldus

  Teave 4.1 Puhastamine ja hooldus 4.3 Seadme teisaldamine ja transport HOIATUS: Ärge kasutage • Seadet tuleb teisaldada ja transportida seadme puhastamiseks bensiini, originaalpakendis. See kaitseb seadet füüsiliste lahusteid või abrasiivseid kahjustuste eest. puhastuspulbreid, metallesemeid • Seadmele või selle pakendile ei tohi panna ega kõvu harju.
 • Page 14: Bendrosios Sau- Gos Taisyklės

  Svarbios saugumo laikymosi ir natūralios aplinkos apsaugos instrukcijos Šiame skyriuje saugumo atjungti maitinimą. instrukcijos, kurios padės Reikia naudoti vien tik originalias • apsisaugoti nuo kūno sužalojimo ir arba gamintojo rekomenduojamas turto žalos. atsargines dalis. Šių instrukcijų nesilaikymas priveda Negalima bandyti išardyti šio •...
 • Page 15 Svarbios saugumo laikymosi ir natūralios aplinkos apsaugos instrukcijos Kad išvengti perkaitimo, negalima 1.2 Atitinka EEĮ direktyvą ir • sunaudotų gaminių šalinimas naudoti prietaiso ilgiau negu 10 sekundžių. Kiekvieną kartą reikia Prietaise nėra kenksmingų ir draudžiamų medžiagų, nustatytų “Reglamente dėl išjungti prietaisą po 10 minučių elektros ir elektronikos prietaisų...
 • Page 16: Techniniai Duomenys

  Rankinis maišytuvas 2.1 Bendras aprašymas 1. Prietaisų atleidimo jungiklis 2.2 Techniniai duomenys 2. Greičio reguliavimas Prietaisas atitinka šių ES direktyvų 3. Turbo mygtukas reikalavimus: 2004/108/EB, 4. Laikiklis 2006/95/EB, 2009/125/EB ir 2011/65/ES. 5. Angos maišytuvams ir kablių maišytuvai 6. Maišytuvai. Maitinimas: 220-240 V~, 50/60 Hz 7.
 • Page 17 Naudojimas 3.2 Paruošimas ĮSPĖJIMAS: Standartinė medžiaga reiškia, kad galima įdėti 1. Nuimti visą įpakavimą, lipdukus ir saugumo daugiau negu 900 g miltų kiekvieno foliją, ir išmesti jį pagal galiojančias teisės maišymo metu ir reikia įpilti apie 72 g nuostatas. vandens į kiekvieną 100 g miltų. 2.
 • Page 18 Naudojimas 3.2.1 Praktiniai patarimai ir nurodymai • Kad kiaušinių lukštai nepatektų į komponentus, esančius inde, pirmiausia įmuškite juos į atskirą indą. Vėliau įdėkite juos į mišinį. • Klimato sąlygos, temperatūrų skirtumas įvairiais metų laikais, temperatūra ir komponentų konsistencija gali turėti įtaką mišinio paruošimo laikui.
 • Page 19: Valymas Ir Priežiūra

  Informacija 4.1 Valymas ir priežiūra 4.2 Sandėliavimas • Jeigu yra planuojamas šio prietaiso nenaudojimas ĮSPĖJIMAS: Prietaiso valymui per ilgesnį laiko tarpą, reikia atitinkamai jį laikyti. niekada negalima naudoti benzino, • Įsitikinti, ar prietaisas yra atjungtas nuo tirpiklių, šiurkščių valymo maitinimo ir visiškai sausas. miltelių, metalinių...

Table of Contents