Table of Contents
 • Komma Igång
 • Connect App
 • Komme I Gang
 • Eu-Overensstemmelseserklæring
 • EU-Vaatimusten- Mukaisuusvakuutus
 • Erste Schritte
 • SMS-Einstellungen
 • Eu-Konformitätserklärung
 • Aan de Slag
 • Commandes SMS
 • Déclaration de Conformité UE
 • Requisitos Previos
 • Primeros Pasos
 • Declaración de Conformidad Ce
 • Come Iniziare
 • Dichiarazione DI Conformità UE
 • Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ
 • Pierwsze Kroki
 • Deklaracja ZgodnośCI UE
 • Meniu Principal
 • Declaraţie de Conformitate UE
 • Начало Работы
 • Декларация О Соответствии ЕС
 • Prohlášení O Shodě EU
 • Pagrindinis Meniu
 • ES Atitikties Deklaracija
 • Darba Sākšana
 • Első Lépések
 • EK Megfelelőségi Nyilatkozat

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 14

Quick Links

AUTOMOWE R ® CON N ECT
SE BRUKSANVISNING, S 2
NO BRUKSANVISNING, S 5
DK BRUGSANVISNING, S 8
FI
KÄY TTÖOHJEKIRJA, S 11
EN OPERATOR'S MANUAL , P 14
DE BEDIENUNGSANLEITUNG, S 17
NL GEBRUIKERSHANDLEIDING, P 20
FR MANUEL DE L'OPÉRATEUR, P 23
ES MANUAL DEL OPERADOR, P 26
PT MANUAL DO UTILIZADOR, P 29
IT
MANUALE DELL'OPERATORE , P 32
GR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ, Σ 35
PL INSTRUKCJA OBSŁUGI, S 38
Automower Connect_multilingual.indd 1
RO MANUALUL OPERATORULUI, P 41
RU
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
CZ NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ, S 47
HR PRIRUČNIK ZA RUKOVATELJA, S 50
EE KASUTUSJUHEND, L 53
LT NAUDOJIMO INSTRUKCIJA, P 56
LV LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA, L 59
TR KULL ANIM KIL AVUZU, S 62
HU KEZELÉSI KÉZIKÖNY V, 65 OLDAL
SI
NAVODIL A ZA UPORABO, S 68
SK NÁVOD NA OBSLUHU, S 71
JP 取扱説明書, 74 ページ
,
44
С
1157236-99
2015-04-02 15.26

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Husqvarna Automower Connec

 • Page 1 AUTOMOWE R ® CON N ECT SE BRUKSANVISNING, S 2 RO MANUALUL OPERATORULUI, P 41 NO BRUKSANVISNING, S 5 РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ С CZ NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ, S 47 DK BRUGSANVISNING, S 8 KÄY TTÖOHJEKIRJA, S 11 HR PRIRUČNIK ZA RUKOVATELJA, S 50 EN OPERATOR’S MANUAL , P 14 EE KASUTUSJUHEND, L 53 DE BEDIENUNGSANLEITUNG, S 17 LT NAUDOJIMO INSTRUKCIJA, P 56 LV LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA, L 59...
 • Page 2: Komma Igång

  1 Förutsättningar 2 Komma igång Automower® Connect-tillbehöret måste 2.1 Hämta Connect-appen installeras av en återförsäljare. Ett SIM-kort som stöder 2G måste installeras. Scanna QR-koden på baksidan av manualen med din smartphone för att hämta appen 1.1 Ställ in gratis. Du kan även hämta den från AppStore telefonoperatörens eller Google Play.
 • Page 3: Connect App

  3 Connect app- Ställ gräsklipparen på en central plats i trädgården. Välj Tillbehör > Automower funktioner Connect (PIN-kod till gräsklipparen krävs) > Stöldskyddsområde. Aktivera funktionen genom att välja Aktivera stöldskyddsområde och trycka på OK. Välj Ny mittpunkt för att ställa in utgångsläge för stöldskyddsområdet. 3.1 Huvudmeny Stöldskyddsområdets känslighet kan ändras för att passa trädgården.
 • Page 4 5 EG-försäkran Använd SMS. Telefonnummer till de mobiler som är tillåtna att kommunicera med SMS måste anges i listan över SMS-nummer. Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Siffrorna måste anges med landskod, t.ex. Sverige försäkrar härmed att GSM/GPRS- (+)46701234567. Använd funktionen Test- modulen med 2014 års serienummer från...
 • Page 5: Komme I Gang

  1 Forutsetninger 2 Komme i gang Tilbehør til Automower® Connect må 2.1 Laste ned Connect- monteres av en forhandler. Et SIM-kort som støtter 2G, må være installert. appen Skann QR-koden på baksiden av 1.1 Angi bruksanvisningen med smarttelefonen for å laste ned appen gratis.
 • Page 6 3 Koble til app- Plasser gressklipperen på et sentralt sted i hagen. I klippermenyen velger du Tilbehør > funksjoner Automower Connect (krever klipperens PIN- kode) > GeoFence. Aktiver funksjonen ved å velge Aktiver GeoFence og trykke på OK. Velg deretter Nytt midtpunktet for å angi utgangsposisjonen til GeoFence.
 • Page 7 GeoFence og GPS-signalstyrke GET GSM INFO Informasjon om Tom Söberg, direktør for R&D Electric, leverandør og GSM- robotgressklippere fra Husqvarna signalstyrke (Autorisert representant for Husqvarna AB og ansvarlig for teknisk dokumentasjon) Automower Connect_multilingual.indd 7 2015-04-02 15.26...
 • Page 8 1 Forudsætninger 2 Godt i gang Ekstraudstyr til Automower® Connect skal monteres af en forhandler. Et SIM-kort, der 2.1 Download Connect- understøtter 2G, skal være isat. appen 1.1 Indtastning af Scan QR-koden på bagsiden af brugsanvisningen med din smartphone for at udbyderens specifikke APN- downloade appen gratis.
 • Page 9 3 Connect-appens 2.4 Aktiver GeoFence- startposition funktioner Før GeoFence-funktionen kan bruges, skal GeoFence-midterpunktet (startpositionen) indstilles sammen med GeoFence-følsomheden. Dette kan kun gøres fra plæneklipperens menu. 3.1 Hovedmenu Anbring plæneklipperen centralt i haven. I • Styring: Viser plæneklipperens plæneklipperens menu skal du vælge detaljerede status og lader dig sende Ekstraudstyr >...
 • Page 10: Eu-Overensstemmelseserklæring

  Den sender en test-sms til alle de anførte telefonnumre. Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sve- rige erklærer hermed under eneansvar, at GSM-/GPRS-modulet med serienumre, der er dateret år 2014, uge 45 og frem (året og uge- nummeret angives i klartekst på...
 • Page 11 1 Edellytykset 2 Aloittaminen Automower® Connect -lisävaruste on jälleenmyyjän asentama. 2G-yhteyttä tukeva 2.1 Connect-sovelluksen SIM-kortti on asetettu paikalleen. lataaminen Lataa ilmainen sovellus skannaamalla 1.1 Laitekohtaisten APN- käyttöohjekirjan takaosassa oleva QR-koodi asetusten ja SIM PIN -koodin älypuhelimellasi. Voit ladata sovelluksen myös AppStoresta tai Google Play -kaupasta.
 • Page 12 3 Connect- Aseta leikkuri puutarhan keskipisteeseen. Valitse leikkurin valikosta Tarvikkeet > sovelluksen Automower Connect (vaatii leikkurin PIN- koodin) > GeoFence. Ota toiminto käyttöön valitsemalla Ota GeoFence käyttöön ja toiminnot painamalla OK. Määritä sitten GeoFence- kotipaikka valitsemalla Uusi keskipiste. GeoFence-herkkyyttä voi muuttaa, niin että se 3.1 Päävalikko sopii puutarhaan paremmin.
 • Page 13: Eu-Vaatimusten- Mukaisuusvakuutus

  (+)46701234567. Voit varmistaa testitoiminnon avulla, että syötit puhelinnumerot oikein. Testitoiminto lähettää tekstiviestin kaikkiin Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, luettelossa oleviin puhelinnumeroihin. Ruotsi, vakuuttaa täten, että GSM/GPRS- moduulit alkaen vuoden 2014 viikon 45 sarjanumeroista (vuosi ja viikko on ilmoitettu arvokilvessä...
 • Page 14: Sms Settings

  1 Connect app Place the mower in a central position in the garden. In the mower menu, select functions Accessories > Automower Connect (Requires mower PIN code) > GeoFence. Enable the function by selecting Enable GeoFence and pressing OK. Then select New centerpoint to set the home positiong of the GeoFence.
 • Page 15: Eu Declaration Of Conformity

  COUNCIL’S DIRECTIVE lister below. The Automower® Connect is intended to be used only in Husqvarna Automower® 330X and Automower® 320. • Directive on “restriction of use of certain 2.2 SMS commands...
 • Page 16: Getting Started

  4 Prerequisites 5 Getting started The Automower® Connect accessory must be installed by a dealer. A SIM card supporting 5.1 Download Connect app 2G must be installed. Scan the QR code at the back of the manual with your smartphone to download the app 4.1 Set the carrier specific free of charge.
 • Page 17: Erste Schritte

  1 Voraussetzungen 2 Erste Schritte Das Automower® Connect-Zubehör muss von einem Händler installiert werden. Eine SIM 2.1 Connect-App Karte, die 2G unterstützt, muss installiert sein. herunterladen Scannen Sie mit Ihrem Smartphone den 1.1 APN-Einstellungen des QR-Code auf der Rückseite der Anleitung ein, Netzbetreibers und SIM-PIN- um die kostenlose App herunterzuladen.
 • Page 18: Sms-Einstellungen

  2.4 GeoFence- die SIM-Karte 2G-Datenkommunikation unterstützt, ob ausreichend Geld auf der Karte Ausgangsposition aktivieren ist (bei Prepaid-SIM-Karten) und ob die APN- Einstellungen korrekt sind. Bevor die GeoFence-Funktion verwendet werden kann, muss die GeoFence- 3 Funktionen der Ausgangsposition zusammen mit der GeoFence- Empfindlichkeit festgelegt werden.
 • Page 19: Eu-Konformitätserklärung

  Kommunikation mit SMS zugelassen sind, müssen in die SMS-Telefonnummernliste eingegeben werden. Die Nummern müssen mit Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Ländervorwahl eingegeben werden, Schweden versichert hiermit, dass das GSM/ z. B. (+)46 701234567. Die eingegebenen GPRS-Modul mit den Seriennummern ab Telefonnummern können mit der „Test-SMS-...
 • Page 20: Aan De Slag

  1 Vereisten 2 Aan de slag De Automower® Connect-accessoire moet 2.1 Connect-app worden geïnstalleerd door een dealer. Er moet een 2G SIM-kaart worden geïnstalleerd. downloaden Scan met uw smartphone de QR-code op de 1.1 Drager-specifieke APN- achterzijde van de handleiding om de gratis app te downloaden.
 • Page 21 3 Functies Plaats de maaier in een centrale positie in de tuin. Selecteer in het maaiermenu Accessoires Connect-app > Automower Connect (Pincode van maaier vereist) > GeoFence. Schakel de functie in door GeoFence inschakelen te selecteren en druk op OK. Selecteer vervolgens Nieuw centraal punt om de thuisbasis van de 3.1 Hoofdmenu GeoFence in te stellen.
 • Page 22 GPS- Huskvarna, 1 februari 2015 signaalsterkte GSM INFO Gegevens van de drager OPHALEN en GSM-signaalsterkte Tom Söberg, Director R&D Electric, Husqvarna robotic lawnmowers (Geautoriseerde vertegenwoordiger voor Husqvarna AB en verantwoordelijk voor de technische documentatie) Automower Connect_multilingual.indd 22 2015-04-02 15.26...
 • Page 23 1 Prérequis 2 Démarrage L'accessoire Automower® Connect doit être 2.1 Téléchargement installé par un concessionnaire. Une carte SIM prenant en charge la technologie 2G doit être de l'application Connect installée. Scannez le code QR au dos de ce manuel avec votre smartphone pour télécharger 1.1 Réglage des paramètres gratuitement l'application.
 • Page 24 3 Fonctions Placez la tondeuse au centre du jardin. Dans le menu de la tondeuse robot, sélectionnez Accessoires > Automower Connect (code PIN de l'application de la tondeuse requis) > Zone de protection virtuelle. Sélectionnez Activer la zone de Connect protection virtuelle pour activer la fonction et appuyez sur OK.
 • Page 25: Commandes Sms

  (+)46701234567. Le test de la fonction SMS permet ensuite de vérifier si les numéros de téléphone ont été correctement saisis. Un Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, SMS test est envoyé à tous les numéros de Sweden, déclarons, sous notre seule téléphone répertoriés.
 • Page 26: Requisitos Previos

  1 Requisitos 2 Primeros pasos previos 2.1 Descarga de la app El accesorio Automower® Connect debe ser Connect instalado por un distribuidor. Se debe instalar Escanee el código QR de la parte posterior del una tarjeta SIM compatible 2G. manual con el smartphone para descargar la aplicación de forma gratuita.
 • Page 27 3 Funciones de la Coloque el cortacésped en una posición central en el jardín. En el menú del cortacésped, seleccione Accesorios > Automower Connect app Connect (se requiere código PIN del cortacésped) > GeoFence. Active la función seleccionando Activar GeoFence y, a continuación, pulse OK. A continuación, seleccione Nuevo punto central 3.1 Menú...
 • Page 28: Declaración De Conformidad Ce

  SMS. Los números deben introducirse con el código de país, por ejemplo, (+)46701234567. Para verificar los Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, números de teléfono introducidos, se puede Suecia, declara por la presente que el módulo utilizar la función Prueba SMS, que enviará un GSM/GPRS a partir de los números de serie...
 • Page 29 1 Pré-requisitos 2 Início O acessório Automower® Connect tem de ser 2.1 Transferir a aplicação instalado por um revendedor. É necessário Connect instalar um cartão SIM compatível com 2G. 1.1 Configure as definições Leia o código QR disponível na contracapa do manual utilizando o seu smartphone para de APN específicas da sua transferir a aplicação gratuitamente.
 • Page 30 3 Funções da Coloque o cortador numa posição central no jardim. Utilizando o menu do cortador, selecione Accessories > Automower Connect aplicação Connect (Requires mower PIN code) > GeoFence (Acessórios > Automower Connect [Requer código PIN do cortador] > GeoFence). Ative a função selecionando Enable GeoFence (Ativar 3.1 Menu principal GeoFence) e premindo OK.
 • Page 31 SMS. Os números têm de ser introduzidos com o indicativo do país, por exemplo, A Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, (+)46701234567. Para verificar os números Suécia, declara sob sua inteira de telefone introduzidos, é possível utilizar a responsabilidade que o módulo GSM/GPRS,...
 • Page 32: Come Iniziare

  1 Prerequisiti 2 Come iniziare L'applicazione Automower® Connect deve 2.1 Download dell'app essere installata dal concessionario. Connect È necessario installare una scheda SIM da 2G. Scansionare il codice QR sul retro del manuale con lo smartphone per scaricare gratuitamente 1.1 Configurazione delle l'app.
 • Page 33 3 Collegamento Posizionare il rasaerba al centro del giardino. Nel menu del rasaerba, selezionare delle funzioni Accessories (Accessori) > Automower Connect (necessario il codice PIN del rasaerba) > GeoFence. Attivare la funzione selezionando dell'app Enable GeoFence (Attiva GeoFence) quindi premendo OK. Selezionare New centerpoint (Nuovo punto centrale) per impostare la 3.1 Menu principale posizione iniziale del GeoFence.
 • Page 34: Dichiarazione Di Conformità Ue

  I numeri di telefono dei cellulari a cui è consentita la comunicazione tramite SMS devono essere immessi nell'apposito elenco. Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Immettere i numeri utilizzando il prefisso Svezia, dichiara sotto la propria responsabilità specifico del paese, ad esempio che il modulo GSM/GPRS con numeri di serie (+)46701234567.
 • Page 35 1 Προαπαιτούμενα 2 Γρήγορα αποτελέσματα Η τοποθέτηση του αξεσουάρ Automower® Connect πρέπει να γίνει από έναν αντιπρόσωπο. Πρέπει να τοποθετηθεί μια κάρτα SIM που να υποστηρίζει 2.1 Λήψη της εφαρμογής δίκτυα 2G. Connect 1.1 Ορισμός των ρυθμίσεων Σαρώστε με το smartphone σας τον κωδικό QR που...
 • Page 36 3 Λειτουργίες Τοποθετήστε το χλοοκοπτικό σε μια κεντρική θέση στον κήπο. Στο μενού του χλοοκοπτικού, επιλέξτε Accessories (Αξεσουάρ) > Automower της εφαρμογής Connect (Απαιτείται ο κωδικός PIN του χλοοκοπτικού) > GeoFence. Ενεργοποιήστε τη Connect λειτουργία επιλέγοντας Enable GeoFence (Ενεργοποίηση του GeoFence) και πατήστε ΟΚ. Στη...
 • Page 37: Δήλωση Συμμόρφωσης Εε

  χλοοκοπτικού, η αρχική με μπαταρία Husqvarna ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ θέση και η ακτίνα (Εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος της GPS) Geofence, καθώς και Husqvarna AB και υπεύθυνος για την τεχνική η ισχύς του σήματος τεκμηρίωση) GET GSM Τα στοιχεία του φορέα INFO (ΛΗΨΗ κινητής τηλεφωνίας και...
 • Page 38: Pierwsze Kroki

  1 Wymagania 2 Pierwsze kroki Aplikacja Automower® Connect musi zostać 2.1 Pobieranie aplikacji zainstalowana przez dealera. Należy Connect korzystać z karty SIM z obsługą technologii Aby pobrać darmową aplikację, należy 1.1 Wybieranie ustawień zeskanować kod QR znajdujący się z tyłu instrukcji obsługi za pomocą smartfona. Można APN operatora oraz kodu też...
 • Page 39 3 Funkcje aplikacji Umieścić kosiarkę na środku ogrodu. W menu kosiarki wybrać Akcesoria > Automower Connect Connect (wymaga kodu PIN kosiarki) > Strefa ochronna. Uaktywnić funkcję, wybierając Aktywuj strefę ochronną i naciskając OK. Następnie wybrać Nowy punkt środkowy, aby ustawić pozycję wyjściową strefy chronionej. 3.1 Menu główne Czułość...
 • Page 40: Deklaracja Zgodności Ue

  SMS. Numery muszą być zgodności UE poprzedzone kodem kraju, np. (+)46701234567. Aby zweryfikować wprowadzone numery telefonu, można Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, skorzystać z funkcji SMS testowy. Do Szwecja, deklaruje niniejszym na własną wszystkich numerów na liście zostanie odpowiedzialność, że moduły GSM/GPRS z wówczas wysłana testowa wiadomość...
 • Page 41 1 Condiţii necesare 2 Înainte de prima utilizare Accesoriul Automower® Connect trebuie instalat de către un distribuitor autorizat. Trebuie introdusă o cartelă SIM compatibilă 2.1 Descărcaţi aplicaţia Connect 1.1 Configurarea setărilor Scanaţi codul QR de pe coperta manualului cu APN specifice operatorului telefonul smartphone pentru a descărca aplicaţia gratuit.
 • Page 42: Meniu Principal

  3 Funcţiile Poziţionaţi maşina de tuns gazonul într-o poziţie centrală în grădină. În meniul maşinii de tuns aplicaţiei Connect gazonul, selectaţi Accessories (Accesorii) > Automower Connect (este necesar codul PIN al maşinii de tuns gazonul) > GeoFence. Activaţi funcţia selectând Activare GeoFence şi apăsând 3.1 Meniu principal pe OK.
 • Page 43: Declaraţie De Conformitate Ue

  SMS, trebuie introduse în lista cu numere de telefon pentru SMS. Numerele trebuie introduse cu ajutorul Prin prezenta, Husqvarna AB, SE-561 82 prefixului de ţară, de exemplu, Huskvarna, Suedia, declară pe propria (+)46701234567. Pentru a verifica numerele răspundere că...
 • Page 44: Начало Работы

  1 Обязательные 2 Начало работы условия 2.1 Загрузка приложения Connect Устройство Automower® Connect должно быть установлено дилером. Необходимо установить Отсканируйте QR-код с задней обложки SIM-карту с поддержкой 2G. руководства с помощью смартфона для бесплатной загрузки приложения. Кроме того, 1.1 Установка приложение можно загрузить через AppStore или...
 • Page 45 3 Функции Поместите газонокосилку в центральное положение в саду. В меню газонокосилки приложения выберите ”Принадлежности” > ”Automower Connect” (требуется ввести PIN-код газонокосилки) > ”Геозона”. Активируйте Connect функцию, выбрав ”Включить геозону” и нажав OK. Затем выберите ”Новая точка” для настройки исходного положения геозоны. 3.1 Главное меню...
 • Page 46: Декларация О Соответствии Ес

  соответствии ЕС связываться с газонокосилкой с помощью SMS, необходимо ввести в список телефонных номеров для SMS. Номера вводятся с кодом Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Швеция, страны, например (+)46701234567. Для настоящим заверяет, что модуль GSM/GPRS с проверки введенных номеров телефонов серийными номерами, начиная с 45 недели...
 • Page 47 1 Požadavky 2 Začínáme Příslušenství Automower® Connect musí nainstalovat prodejce. Je třeba SIM karta 2.1 Stáhněte si aplikaci podporující 2G síť. Connect. 1.1 Zadejte nastavení APN K bezplatnému stažení aplikace stačí pomocí smartphonu naskenovat QR kód na poslední specifická pro operátora straně návodu. Aplikaci si můžete stáhnout a PIN kód SIM karty.
 • Page 48 3 Funkce aplikace Umístěte sekačku do středu zahrady. V nabídce sekačky vyberte položky Connect Příslušenství > Automower Connect (vyžaduje PIN kód sekačky) > GeoFence. Funkci povolíte výběrem možnosti Povolit GeoFence a stisknutím tlačítka OK. Poté výběrem položky Nový střed nastavte základní polohu 3.1 Hlavní...
 • Page 49: Prohlášení O Shodě Eu

  Huskvarna, 1. února 2015 INFO (ZÍSKAT o operátorovi INFORMACE GSM) a síla GSM signálu Tom Söberg, vedoucí oddělení vývoje elektrických výrobků, sekce robotických sekaček na trávu Husqvarna (Autorizovaný zástupce společnosti Husqvarna AB a osoba odpovědná za technickou dokumentaci) Automower Connect_multilingual.indd 49 2015-04-02 15.26...
 • Page 50 1 Preduvjeti 2 Na početku Dodatnu opremu Automower® Connect obavezno instalira ovlašteni zastupnik. 2.1 Preuzmite aplikaciju Obavezna je ugradnja SIM kartice s podrškom Connect za mrežu 2G. Za besplatno preuzimanje aplikacije pametnim 1.1 Postavljanje posebnih telefonom skenirajte QR kod na poleđini priručnika.
 • Page 51 3 Funkcije 2.4 Uključivanje početnog položaja funkcije Mreža aplikacije Connect Prije korištenja funkcije Mreža za nju se postavlja središnja točka (početni položaj) i osjetljivost. To je moguće isključivo putem izbornika kosilice. 3.1 Glavni izbornik Postavite kosilicu u središte vrta. U izborniku • Upravljanje: Prikazuje detaljno stanje kosilice odaberite Pribor>Automower Connect kosilice i omogućava slanje naredbi (unos PIN koda kosilice)>Mreža).
 • Page 52 GET GSM INFO Pojedinosti operatera mobilne usluge i jakost GSM signala Tom Söberg, direktor odjela za istraživanje i razvoj električnih sustava, Husqvarna robotske kosilice (Ovlašteni predstavnik tvrtke Husqvarna AB i osoba odgovorna za tehničku dokumentaciju) Automower Connect_multilingual.indd 52 2015-04-02 15.26...
 • Page 53 1 Eeltingimused 2 Alustamine Edasimüüja peab olema paigaldanud 2.1 Laadige alla rakendus lisavarustuse Automower® Connect. Paigaldatud peab olema 2G andmesidet Connect toetav SIM-kaart. Rakenduse tasuta saamiseks skannige 1.1 Seadistage juhendi tagaküljel olev QR-kood oma nutitelefoniga. Rakendus on saadaval ka operaatorispetsiifilised APN- rakendustepoodides AppStore ja Google Play.
 • Page 54 3 Rakenduse Viige niiduk oma aias kesksesse kohta. Valige niiduki menüüs Accessories (Lisavarustus) > Connect Automower Connect (vaja on niiduki PIN- koodi) > GeoFence. Aktiveerige funktsioon, valides Enable GeoFence (Aktiveeri funktsioonid GeoFence) ja vajutades OK. Seejärel valige New centerpoint (Uus keskpunkt), et määrata GeoFence'i koduasukoht.
 • Page 55 Huskvarna, 1. veebruar 2015 koduasukoht ja raadius koos GPS- signaali tugevusega GET GSM INFO Operaatori ja GSM- Tom Söberg, elektriliste Husqvarna signaali tugevuse robotniidukite uurimis- ja arendusosakonna andmed juhataja (Husqvarna AB volitatud esindaja ja tehnilise dokumentatsiooni eest vastutaja) Automower Connect_multilingual.indd 55 2015-04-02 15.26...
 • Page 56 1 Būtinos sąlygos 2 Pradžia „Automower® Connect“ turi būti papildomai 2.1 Atsisiųskite „Connect“ įdiegta prekybos atstovo. Turi būti įdiegta 2G programėlę palaikanti SIM kortelė. Nuskaitykite instrukcijos užpakalinėje pusėje 1.1 Nustatykite tinklo APN esantį QR kodą išmaniuoju telefonu ir atsisiųskite nemokamą programėlę. Ją taip pat nuostatas ir SIM PIN kodą...
 • Page 57: Pagrindinis Meniu

  3 Programėlės Padėkite robotą sodo viduryje. Roboto meniu pasirinkite „Accessories“ > „Automower „Connect“ Connect“ (reikia įvesti roboto PIN kodą) > „GeoFence“. Funkciją paleisite pasirinkę „Enable GeoFence“ ir paspaudę „OK“. Tada funkcijos pasirinkite „New centerpoint“, kad nustatytumėte „GeoFence“ pradinę padėtį. „GeoFence“ jautrumą galima keisti atsižvelgiant į...
 • Page 58: Es Atitikties Deklaracija

  SMS. Numeriai turi būti įrašomi kartu su šalies kodu (prefiksu), pvz., (+)46701234567. Kad Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, patikrintumėte įvestus telefono numerius, Švedija, savo atsakomybe pareiškia, kad galite pasinaudoti funkcija „Test SMS“. Į visus GSM/GPRS modulis, pradedant serijos sąraše nurodytus telefono numerius bus...
 • Page 59: Darba Sākšana

  1 Priekšnosacījumi 2 Darba sākšana Automower® Connect piederuma uzstādīšana 2.1 Lietotnes Connect ir jāveic izplatītājam. Ir jāievieto SIM karte, kas lejupielāde atbalsta 2G. Lai bez maksas lejupielādētu lietotni, izmantojot 1.1 Mobilo sakaru viedtālruni, noskenējiet rokasgrāmatas aizmugurē esošo QR kodu. To var lejupielādēt operatoram raksturīgo arī...
 • Page 60 3 Lietotnes Novietojiet zāles pļāvēju dārzā centrālā novietojumā. Zāles pļāvēja izvēlnē atlasiet Connect funkcijas Piederumi > Automower Connect (jāievada pļāvēja PIN kods) > Geosēta. Lai iespējotu funkciju, atlasiet Iespējot Geosētu un nospiediet Labi. Lai iestatītu Geosētas sākumpozīciju, atlasiet Jauns centra punkts. 3.1 Galvenā izvēlne Geosētas jutību var pielāgot atbilstoši dārzam.
 • Page 61 īsziņa. sērijas numurs, ir skaidri norādīts uz datu plāksnītes), atbilst tālāk norādītajām PADOMES DIREKTĪVAS prasībām. Lietotni Automower® Connect ir paredzēts lietot tikai ar Husqvarna Automower® 330X un Automower® 320. Direktīva 2011/65/ES par dažu bīstamu • vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās.
 • Page 62 1 Ön gereklilikler 2 Başlarken Automower® Connect aksesuarı, bayi 2.1 Connect uygulamasını tarafından takılmalıdır. 2G protokolünü indirin destekleyen bir SIM kart kullanılmalıdır. Akıllı telefonunuzla kılavuzun arkasındaki QR 1.1 Servis sağlayıcıya özgü kodunu tarayarak uygulamayı ücretsiz olarak indirin. Uygulamayı aynı zamanda AppStore APN ayarları ve SIM PIN veya Google Play üzerinden de indirebilirsiniz. kodunu ayarlayın 2.2 Connect hesabı...
 • Page 63 3 Connect Çim biçme makinesini bahçenizde merkezi bir konuma getirin. Çim biçme makinesi menüsünden Aksesuarlar > Automower uygulamasının Connect (Çim biçme makinesinin PIN kodu gereklidir) > GeoFence öğelerini seçin. fonksiyonları GeoFence'i Etkinleştir öğesini seçip Tamam'a basarak fonksiyonu etkinleştirin. GeoFence'in ev konumunu ayarlamak için Yeni merkez noktası...
 • Page 64 Bildirimi kurulmasına izin verilen cep telefonu numaraları SMS telefon numaraları listesine girilmelidir. Numaraların baştaki ülke kodu Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, İsveç, kullanılarak girilmesi gerekir (örn. seri numaraları 2014 yılı, 45. hafta ve (+)46701234567). Girilen telefon numaralarını sonrasına ait olan (yıl ve hafta nominal doğrulamak için SMS testi fonksiyonu...
 • Page 65: Első Lépések

  1. Előfeltételek 2. Első lépések Az Automower® Connect kiegészítőt csak 2.1 Töltse le a Connect márkakereskedő szerelheti be. 2G hálózatot támogató SIM kártya behelyezése szükséges. alkalmazást Az alkalmazás ingyenes letöltéséhez 1.1 Adja meg a hordozó okostelefonjával olvassa be a kézikönyv hátulján található QR-kódot. Az alkalmazást az AppStore specifikus APN beállításokat vagy a Google Play áruházból is letöltheti.
 • Page 66 3. A Connect Helyezze a fűnyírót a kert egy központi részére. A fűnyíró menüjében válassza ki a alkalmazás Kiegészítők > Automower Connect (adja meg a fűnyíró PIN kódját) > geokerítés lehetőséget. A funkciót a Geokerítés engedélyezése opció funkciói kiválasztásával és az OK gomb megnyomásával kapcsolhatja be.
 • Page 67: Ek Megfelelőségi Nyilatkozat

  SMS használatával való kommunikációt. A A Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, számokat az adott ország előhívószámával Svédország saját felelősségére kijelenti, hogy adja meg. Pl.: (+)36701234567. A megadott azok a GSM/GPRS modulok, amelyek a telefonszámok ellenőrzéséhez használja az...
 • Page 68 1 Zahteve 2 Uvod Dodatno opremo Automower® Connect mora 2.1 Prenos aplikacije namestiti prodajalec. Nameščena mora biti Connect SIM-kartica s podporo za omrežje 2G. S pametnim telefonom skenirajte kodo QR na 1.1 Vnos nastavitev APN hrbtni strani navodil in prenesite brezplačno aplikacijo.
 • Page 69 3 Funkcije Kosilnico postavite v samo središče vrta. V meniju kosilnice izberite Accessories (Pribor) > aplikacije Connect Automower Connect (vnesti je treba PIN-kodo kosilnice) > GeoFence (Geo omejitev). Omogočite funkcijo, tako da izberete Enable GeoFence (Omogoči Geo omejitev) in 3.1 Glavni meni pritisnite OK (V redu).
 • Page 70 (SMS test). Funkcija nato pošlje SMS- DIREKTIVE SVETA, navedene v nadaljevanju. sporočilo na vse telefonske številke na seznamu. Automower® Connect je namenjen samo za uporabo v povezavi s kosilnicama Husqvarna Automower® 330X in Automower® 320. • Direktivo o »omejitvi uporabe določenih nevarnih snovi« 2011/65/EU.
 • Page 71 1 Nutné podmienky 2 Začíname Je nutné, aby doplnok Automower® Connect 2.1 Prevzatie aplikácie nainštaloval predajca. Musí byť vložená SIM karta, ktorá podporuje sieť 2G. Connect 1.1 Nastavenie APN Aplikáciu môžete prevziať bezplatne, keď do smartfónu nasnímate QR kód zo zadnej strany príslušného poskytovateľa tohto návodu.
 • Page 72 3 Funkcie aplikácie Umiestnite kosačku do centrálneho bodu v záhrade. V ponuke kosačky vyberte Connect Príslušenstvo > Automower Connect (potrebný je PIN kód kosačky) > GeoFence. Funkciu zapnete možnosťou Zapnúť GeoFence a stlačením OK. Potom možnosťou New 3.1 Hlavná ponuka centerpoint (Nový centrálny bod) nastavíte východiskovú...
 • Page 73 EÚ možné použiť funkciu Test SMS. Táto funkcia word order change, should be: odošle skúšobnú SMS na všetky telefónne čísla Spoločnosť Husqvarna AB, SE-561 82 v zozname. Huskvarna, Švédsko, týmto zodpovedne vyhlasuje, že modul GSM/GPRS s výrobnými číslami zo 45. týždňa roku 2014 a novšími (týždeň...
 • Page 74 1 前提条件 2 はじめに Automower® Connect アクセサリーはディーラ ーで取り付ける必要があります。 2G 対応の SIM 2.1 Connect アプリのダウンロ カードを取り付ける必要があります。 ード 1.1 通信事業者固有の APN 設 マニュアル裏表紙の QR コードをスマートフォ ンでスキャンして、 無償のアプリをダウンロード 定および SIM PIN コードの設定 します。 AppStore や Google Play からもダウン ロードできます。 取り付けた SIM カードに応じて、 通信事業者固 有の...
 • Page 75 3 Connect アプリの ンの有効化 ジオフェンス機能を使う前に、 ジオフェンス感度 機能 と共にジオフェンス中心点 (ホームポジション) を設定する必要があります。 設定は、 芝刈機メニ ューのみで実行できます。 3.1 メインメニュー 芝刈機を庭の中心に配置します。 芝刈機メニュ ーで、 [ アクセサリー] > [Automower Connect] ( • [コントロール] : 芝刈機の詳細ステータ 芝刈機 PIN コードが必要) > [ジオフェンス] を選 スが表示され、 芝刈機にコマンドを送信 択します。 [ ジオフェンスの有効化] を選択し、 できます。...
 • Page 76 テスト SMS が送信されます。 ハスクバーナ社 (SE-561 82 Huskvarna, Sweden) は、 2014 年 45 週以降のシリアル番号 の GSM/GPRS モジュール (年および週は定格 プレートにシリアル番号の前に明記) が、 以下の 評議会指令の規格に適合することをハスクバー ナ社独自の責任において宣言します。 Automower® Connect は、 Husqvarna Automower® 330X および Automower® 320 のみでの使用を意図しています。 4.2 SMS コマンド • 「特定有害物質の使用制限」 に関する 2011/65/EU 指令...
 • Page 77 Automower Connect_multilingual.indd 77 2015-04-02 15.26...
 • Page 78 Automower Connect_multilingual.indd 78 2015-04-02 15.26...
 • Page 79 Automower Connect_multilingual.indd 79 2015-04-02 15.26...
 • Page 80 AUTOMOWER® è un marchio di proprietà Husqvarna AB. Copyright © 2015 HUSQVARNA. Tutti i diritti riservati. Το AUTOMOWER® είναι σήμα κατατεθέν και ανήκει στην Husqvarna AB. Πνευματική ιδιοκτησία © 2015 HUSQVARNA. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. AUTOMOWER® jest znakiem towarowym należącym do Husqvarna AB.

Table of Contents