Download Print this page

Philips POCKET MEMO LFH 0085 Manual page 17

Hide thumbs

Advertisement

..
l"spelning
• U:igg en kassett
i
kassettkammaren
®-
• Osakra mani::iverknappen
CD
genom att fora
sakrings-
knappen
Q)
uppat.
• Tryck in
inspelningstangenten
0
och mani::iverknap-
pens
CD
ëvre del
samtidigt.
Bandet startar nu och Ni kan
bi::irja inspelningen. Tala i mikrofonen/hi::igtalaren
i
appa-
ratens framsida pa ett avstând
av
t.ex.
5
cm.
Det behëvs
ingen sarskild installning fi::ir inspelningsvolymen. En
gammal inspelning raderas genom
att
tala ëver den.
For att stoppa inspelningen
aterfors
manoverknappen
CD
till utgangslaget.
• Fër fortsatt inspelning trycks anyo den
i:ivre
delen av
mani::iverknappen
CD
in.
Efter avslutad inspelning trycks den undre
delen av
mani::iverknappen
CD
ett kort i::igonblick in
och slapps
omedelbart
efter.
lnspelningstangenten
0
atergar
dar-
vid till neutrallage.
L3s efter anvandning manëverknappen genom
att
fqra ned sakringsknappen
Q).
K
ontrollavlyssning
For att kontrollera (avlyssna) inspelningen, trycks den
nedre delen av manëverknappen
CD
in. Bande!
aterspo-
las sa lange knappen halls intryckt. lnspelningstangen-
ten
0
atergar automatiskt till neutralt lage.
Tryck in den ovre delen av manëverknappen
CD
igen.
lnspelningen aterges nu genom mikrofonen/hogtalaren.
Ljudstyrkan stalls in med volymkontrollen
Q).
Nar inspel-
ningen ar tillfredsstallande kan den fortsattas genom att
anyo
trycka in inspelningstangenten
0-
32
Riittning av
inspelf'
"9ffl
• For
att ratta
en
nspe!ning.
· undre
delen av ma-
noverknappen
CD
oc
a·~scdë
oa!ldet.
Tryck
in
i:ivre
delen
a
maooverk.nappen
G)
och lyss-
na till bande!
har nan
oe· sta e dar ranelsen
skall
goras.
Tryck
sedan
in
inspe
ningstangenten
0
och
tala in
den ratta texten
1
0\enpà'
oen gamla.
Konferensregistrering
Avlagsna
locket fràn uttaget
@.
Anslut kontakten
fran konferensmikrofonen
LFH
0030
till uttaget
@.
Stail
mikrofonen
mitt pa konferensbordet.
• Tryck
samtidigt
in inspelningstangenten
0
och
den
ovre delen av manoverknappen
CD-
Allt som sags blir nu
inspelat.
• For
att stoppa inspelningen, tryck in den undre delen
av manoverknappen
CD
ett kort
ogonblick.
Obs!
Vid avlyssning av inspelningen skall mikrofonkon-
takten tas ur uttaget.
T elefonreg
i stre
ring
Avlagsna locke! fran uttaget
@.
Anslut kontakten fran telefonspolen
LFH
0116
till utta-
gel@.
Fukta latt sugkoppen pâ telefonspolen och tryck fast
den
pa telefonapparaten.
Obs!
Pri:iva
nagra olika slallen
pa telefonen tills basta inspelningsresultat uppnas.
• T
ryck
samtidigt
in inspelningstangenten
0
och
den
ëvre
delen
av
manëverknappen
CD-
For
att
stoppa
inspelningen trycks den
undre
delen
av
manoverknappen
CD
ett kort
ogonblick
in.
33

Advertisement

loading

  Related Manuals for Philips POCKET MEMO LFH 0085