Huawei CV60 Quick Start Manual

Huawei CV60 Quick Start Manual

360 panoramic vr camera

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1
Quick Start Guide
Stručný návod k obsluze
Snelstartgids
Guide de démarrage rapide
Schnellstartanleitung
Gyorsútmutató
Guida di avvio rapido
간편 사용설명서
Skrócona instrukcja obsługi
Guia de Início Rápido
Ghid de pornire rapidă
Краткое руководство пользователя
Príručka so stručným návodom
Guía de inicio rápido
คู ่ ม ื อ การใช้ ง านด่ ว น
Akıllı Telefon Hızlı Kullanım Klavuzu
Кратко ръководство

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Huawei CV60

 • Page 1 Quick Start Guide Príručka so stručným návodom Guía de inicio rápido Stručný návod k obsluze คู ่ ม ื อ การใช้ ง านด่ ว น Snelstartgids Akıllı Telefon Hızlı Kullanım Klavuzu Guide de démarrage rapide Schnellstartanleitung Кратко ръководство Gyorsútmutató Guida di avvio rapido 간편...
 • Page 3: Table Of Contents

  Contents English ..................... 1 Čeština ................... 14 Nederlands ..................26 Français ..................39 Deutsch ..................52 Magyar ..................65 Italiano ................... 78 한국어 ................... 91 Polski ................... 103 Português ..................116 Română ..................129 Русский ..................142 Slovenčina ..................155 Español ..................
 • Page 5: English

  English Package Contents Check whether all items are included. The packaging box should contain the following items. HUAWEI 360 Panoramic Velvet camera bag x 1 Quick Start Guide x 1 VR Camera x 1 If any items are damaged or missing, consult your local reseller.
 • Page 6 English Downloading and Installing the App 1. Ensure your phone is connected to a mobile or Wi-Fi network. 2. Search for Huawei 360 Camera in Google Play to download and install the app. Connecting the Camera Connect the camera to the USB port on your smartphone and the camera will power on automatically.
 • Page 7 English Start Shooting Once the camera is connected, go to the shooting screen to start taking photos and recording videos. 1. Preview screen: Displays real-time 360° images with a larger screen ratio. Use hand gestures to zoom in or out. 2.
 • Page 8 English Browsing and Editing Touch to enter the photo gallery, then you can browse and edit the contents. 1. Modes: You can cyclically switch between Fish-eye ), Perspective ( Crystall ball ( ), and Little planet ( ) mode. The Fish-eye mode is set by default.
 • Page 9 English Sharing Photo Sharing Go to the corresponding photo album, then touch and hold the thumbnails to share photos to social media. You can share up to nine photos at once. If this number is exceeded, the error message "Share up to 9 photos" will be displayed.
 • Page 10 English Sharing Panorama Photos and Videos Go to the corresponding panorama photo and video album, then touch and hold the thumbnails to share the photos or videos to social media. You can share up to nine photos or one video at once. If this number is exceeded, the error message "Share up to 9 photos"...
 • Page 11 English System Update You can update the camera's system firmware. When updating, the camera must be connected to your phone. Therefore, ensure that your phone has sufficient battery power. When a firmware update is available for download, the update information will appear in the app.
 • Page 12 English Precautions  After use, store the camera gently and avoid contact with hard objects to protect the camera lens.  The camera's velvet bag can be used to wipe the camera lens. Wiping the camera lens before use can produce clearer images. ...
 • Page 13 English Camera Status Color Description In Preview mode, the green light indicates that Standby Green the camera is in standby. Taking pictures Shooting videos Store photos to Continues to flash green twice. Green smartphones Firmware Green and red lights flash alternately until the Green/Red updating update is complete.
 • Page 14 English This device is not a toy. Children should use the device under adult supervision.  The device and its accessories may contain small parts. Keep them out of the reach of children. Children may unintentionally damage the device and its accessories, or swallow small parts and cause suffocation or other hazardous conditions.
 • Page 15 REACH and RoHS, please visit our web site http://consumer.huawei.com/certification. EU regulatory conformance Statement Hereby, Huawei Technologies Co., Ltd. declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directives: • RoHS Directive 2011/65/EU • EMC Directive 2014/30/EU...
 • Page 16 (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Caution: Any changes or modifications to this device not expressly approved by Huawei Technologies Co., Ltd. for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
 • Page 17 English Legal Statement Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2017. All rights reserved. This document is for reference only. Nothing in this guide constitutes a warranty of any kind, express or implied. Privacy protection To understand how we protect your personal information, please visit http://consumer.huawei.com/privacy-policy and read our privacy policy.
 • Page 18: Čeština

  Čeština Obsah balení Zkontrolujte, zda jsou přiloženy všechny položky. Krabice balení by měla obsahovat následující položky. 1x HUAWEI 360 1x sametový pytlík na kameru 1x úvodní příručka Panoramic VR Camera Pokud jsou některé položky poškozeny nebo chybí, promluvte si se svým místním prodejcem.
 • Page 19 Čeština Stažení a instalace aplikace 1. Ujistěte se, že je telefon připojen k mobilní siti nebo k síti Wi-Fi. 2. Vyhledejte „Huawei 360 Camera“ v Google Play pro stažení a instalaci aplikace. Připojení kamery Kameru připojte do portu USB na smartphonu a kamera se automaticky zapne.
 • Page 20 Čeština Spuštění snímání Jakmile je kamera připojena, přejděte na obrazovku snímání a začněte dělat fotky a nahrávat videa. 1. Obrazovka náhledu: Zobrazuje v reálném čase 360° obrázky s větším poměrem obrazovky. Pomocí gest ruky přibližujte a oddalujte. 2. Náhled panoramatu: Zobrazuje v reálném čase 360°...
 • Page 21 Čeština Procházení a úpravy Klepnutím vstupte do fotogalerie, poté můžete procházet a upravovat obsah. 1. Režimy: Můžete se cyklicky přepínat mezi režimy Rybí oko ( ), Perspektiva ( Křišťálová koule( Planetka ( ). Ve výchozím nastavení je nastaven režim Rybí oko. 2.
 • Page 22 Čeština Sdílení Sdílení fotek Přejděte na odpovídající fotoalbum, poté klepnutím a držením miniatur sdílejte fotky na sociální média. Můžete najednou sdílet až devět fotek. Pokud tento počet překročíte, zobrazí se chybová zpráva „Sdílejte až 9 fotek“.
 • Page 23 Čeština Sdílení panoramatických fotek a videí Přejděte na odpovídající panoramatické fotoalbum a videoalbum, poté klepnutím a držením miniatur sdílejte fotky nebo videa na sociální média. Můžete najednou sdílet až devět fotek nebo jedno video. Pokud tento počet překročíte, zobrazí se chybová zpráva „Sdílejte až 9 fotek“ nebo „Sdílejte najednou 1 video“.
 • Page 24 Čeština Aktualizace systému Můžete aktualizovat firmware systému kamery. Během aktualizace musí být kamera připojena k telefonu. Ujistěte se tudíž, že má telefon dostatečnou energii baterie. Pokud je dostupné stažení aktualizace firmwaru, v aplikaci se zobrazí informace o aktualizaci. Klepnutím na OK aktualizujte. Během procesu aktualizace neodpojujte kameru od telefonu.
 • Page 25 Čeština Opatření  Po použití kameru opatrně uskladněte a zamezte kontaktu s tvrdými předměty, abyste chránili objektiv kamery.  K vyčištění objektivu kamery můžete použít sametový pytlík na kameru. Vyčištění objektivu kamery před používáním může pomoct vytvářet čistší obraz.  Fotky a videa lze dělat pouze ve svislé orientaci. Zobrazovat a upravovat je můžete ve vodorovné...
 • Page 26 Čeština Stav kamery Barva Popis Natáčení videí Ukládání fotek Zelená Dvakrát zabliká zeleně. do smartphonu Aktualizace Bude střídavě blikat zelené a červené světlo, Zelená/Červená firmwaru dokud se aktualizace nedokončí. Bezpečnostní informace Pře používáním zařízení si pozorně přečtěte následující opatření, abyste zajistili optimální výkon produktu a vyhnuli se porušení...
 • Page 27 Čeština Vyhněte se rozmontování a úpravě zařízení a jeho příslušenství, protože to může  způsobit zánik tovární záruky. Pokud se zařízení porouchá, obraťte se pro pomoc na nejbližší autorizované servisní centrum. Vyhněte se likvidaci tohoto zařízení a jeho příslušenství jako obyčejného odpadu ...
 • Page 28 REACH a RoHS, navštivte prosím naše webovou stránku http://consumer.huawei.com/certification. Prohlášení o shodě s předpisy EU Prohlášení Společnost Huawei Technologies Co., Ltd. tímto prohlašuje, že toto zařízení splňuje hlavní požadavky a všechna relevantní ustanovení těchto směrnic: • Směrnice RoHS 2011/65/EU • Směrnice EMC 2014/30/EU Prohlášení...
 • Page 29 činnost. Upozornění: Jakékoliv změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly ohledně vyhovění výslovně schváleny společností Huawei Technologies Co., Ltd., mohou zrušit oprávnění uživatele k provozu toho zařízení. Prohlášení orgánu IC Toto zařízení...
 • Page 30: Nederlands

  Nederlands Inhoud van de verpakking Controleer of alle onderdelen zijn inbegrepen. De verpakking moet de volgende onderdelen bevatten. HUAWEI 360 Panoramic VR Fluwelen cameratas x 1 Snelstartgids x 1 Camera x1 Raadpleeg uw lokale winkelier als een van de onderdelen is beschadigd of ontbreekt.
 • Page 31 De app downloaden en installeren 1. Zorg ervoor dat uw telefoon met een mobiel of Wi-Fi-netwerk is verbonden. 2. Zoek naar Huawei 360 Camera in Google Play om de app te downloaden en installeren. De camera aansluiten Sluit de camera aan op de USB-poort van uw smartphone. De camera wordt automatisch ingeschakeld.
 • Page 32 Nederlands Een opname maken Ga nadat de camera is aangesloten naar het opnamescherm om foto's te maken en video's op te nemen. 1. Voorbeeldscherm: toont 360°-beelden in realtime met een grotere schermverhouding. Zoom in of uit door middel van handgebaren; 2.
 • Page 33 Nederlands Bladeren en bewerken Tik om de fotogalerij te openen. U kunt vervolgens de inhoud bekijken en bewerken. 1. Modi: U kunt achtereenvolgens schakelen tussen de modi 'Fish-eye' ), 'Perspectief' ( 'Kristallen bol' ( ), Mini planeet ( ). Standaard is de fish-eyemodus ingesteld;...
 • Page 34 Nederlands Delen Foto's delen Ga naar het relevante fotoalbum en tik daarna lang op de miniatuurweergaven om foto's te delen op sociale media. U kunt maximaal negen foto's per keer delen. Als dit aantal wordt overschreden, wordt de foutmelding 'Deel maximaal 9 foto's' weergegeven.
 • Page 35 Nederlands Panoramafoto's en -video's delen Ga naar het relevante album met panoramafoto's en -video's en tik daarna lang op de miniatuurweergaven om de foto's of video's te delen op sociale media. U kunt maximaal negen foto's of één video per keer delen. Als dit aantal wordt overschreden, wordt de foutmelding 'Deel maximaal 9 foto's' of 'Deel maximaal 1 video per keer' weergegeven.
 • Page 36 Nederlands Systeemupdate U kunt de firmware van de camera bijwerken. De camera moet tijdens het bijwerken verbonden zijn met uw telefoon. Zorg daarom dat de batterij van uw telefoon genoeg vermogen heeft. Als er een firmware-update kan worden gedownload, wordt de informatie over de update in de app weergegeven.
 • Page 37 Nederlands Voorzorgsmaatregelen  Berg de camera na het gebruik voorzichtig op en vermijd contact met harde voorwerpen om de cameralens te beschermen;  De fluwelen cameratas kan worden gebruikt om de cameralens schoon te maken. Wanneer u de cameralens voor het gebruik schoonmaakt, produceert u helderder beelden;...
 • Page 38 Nederlands Camerastatus Kleur Beschrijving Het groene lampje geeft in de previewmodus Stand-by Groen aan dat de camera stand-by staat. Foto's maken Video's opnemen Foto's op Groen Blijft twee keer groen knipperen. smartphones opslaan Knippert afwisselend groen en rood totdat de Firmware bijwerken Groen/rood update is uitgevoerd.
 • Page 39 Nederlands Dit apparaat is geen speelgoed. Kinderen dienen het apparaat te gebruiken  onder toezicht van een volwassene. Het apparaat en de accessoires kunnen kleine onderdelen bevatten. Bewaar ze buiten het bereik van kinderen. Kinderen kunnen het apparaat en de accessoires onbedoeld beschadigen of kleine onderdelen inslikken, waardoor verstikking of andere gevaarlijke omstandigheden ontstaan;...
 • Page 40 Kijk voor verklaringen van overeenstemming met REACH en RoHS op onze website http://consumer.huawei.com/certification. Naleving van Europese regelgeving Verklaring Huawei Technologies Co., Ltd. verklaart hierbij dat dit apparaat voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van de volgende richtlijnen: • RoHS-richtlijn 2011/65/EU • EMC-richtlijn 2014/30/EU FCC-verklaring Dit apparaat is getest op grond van Deel 15 van de FCC-regels.
 • Page 41 2) dit apparaat moet alle storing die het ontvangt accepteren, waaronder storing die kan leiden tot ongewenste werking. Let op: Wijzigingen of aanpassingen aan dit apparaat die niet uitdrukkelijk door Huawei Technologies Co., Ltd. zijn goedgekeurd voor naleving, kunnen het recht op gebruik van het apparaat door de gebruiker doen vervallen.
 • Page 42 Nederlands Juridische verklaring Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2017. Alle rechten voorbehouden. Dit document is alleen bedoeld ter referentie. Niets in deze handleiding vormt een garantie van welke aard dan ook, hetzij expliciet of impliciet. Privacybescherming Kijk op http://consumer.huawei.com/privacy-policy en lees ons privacybeleid om te begrijpen hoe we uw persoonlijke gegevens beschermen.
 • Page 43: Français

  Vérifiez que tous les éléments soient inclus. La boîte doit contenir les éléments suivants. Appareil photo 360 Sacoche en velours de Guide démarrage panoramique VR HUAWEI x 1 l'appareil photo x 1 rapide x 1 Si des éléments viennent à manquer, ou sont endommagés, mettez-vous en relation avec votre revendeur.
 • Page 44 Téléchargement et installation de l'application 1. Veuillez vous assurer que votre téléphone est connecté à un réseau Wi-Fi ou de données mobiles. 2. Recherchez "Huawei 360 Camera" dans Google Play pour télécharger et installer l'application. Brancher l'appareil photo Branchez l'appareil photo au port USB de votre smartphone. L'appareil photo s'allumera automatiquement.
 • Page 45 Français Commencer à prendre des photos Une fois que l'appareil photo est branché, allez à l'écran de prise de photos pour commencer à prendre des photos et faire des vidéos. 1. Écran d'aperçu : Affiche en temps réel des images à 360° avec une proportion écran plus large.
 • Page 46 Français Naviguer et retoucher Touchez pour entrer la galerie photos. Vous pouvez dès lors y naviguer et en retoucher le contenu. 1. Modes : Vous pouvez basculer alternativement entre les modes Fish-eye ), Perspective ( Boule de cristal ( ), Petite planète ( ).
 • Page 47 Français Partager Partager des photos Allez à l'album photos correspondant, puis touchez et maintenez les vignettes des photos pour les partager via réseaux sociaux. Vous pouvez partager jusqu'à 9 photos à la fois. Si ce nombre est dépassé, le message d'erreur "Jusqu'à 9 photos peuvent être partagées" sera affiché.
 • Page 48 Français Partager de photos et vidéos panoramiques Allez à l'album photos et vidéos panoramiques correspondant, puis touchez et maintenez les vignettes des photos ou vidéos pour les partager via réseaux sociaux. Vous pouvez partager jusqu'à 9 photos, ou 1 vidéo à la fois. Si ce nombre est dépassé, le message d'erreur "Jusqu'à...
 • Page 49 Français Mettre à jour le système Vous pouvez mettre à jour le firmware du système de l'appareil photo. Pour la mise à jour, l'appareil photo doit être branché au téléphone. Aussi, veillez à ce que votre téléphone ait suffisamment de batterie. Lorsqu'une mise à...
 • Page 50 Français Précautions  Après utilisation, disposez l'appareil photo délicatement et évitez tout contact avec des objets durs pour protéger l'objectif.  La sacoche en velours de l'appareil photo peut être utilisée pour essuyer l'objectif. Essuyer l'objectif de l'appareil avant utilisation peut permettre d'obtenir des images plus claires.
 • Page 51 Français Description des voyants État de l'appareil Couleur Description photo S'allume en vert 1 seconde, puis l'initialisation Allumage Vert commence. Clignote vert continuellement jusqu'à ce que Initialisation Vert l'appareil photo soit allumé. Échec de Rouge Clignote rouge continuellement. l'initialisation En mode Aperçu, le voyant vert indique que Veille Vert l'appareil photo est en veille.
 • Page 52 Français Conservez votre appareil à distance des flammes ou des sources de chaleur,  telles que chauffages électriques, fours, fours micro-ondes, cuisinières, chauffe-eau, bougies et autres. N'utilisez pas de sources de chaleur externes, telles qu'un four à micro-ondes ou  un sèche-cheveux, pour sécher l'appareil.
 • Page 53 équipements électriques et électroniques (EEE), contactez les autorités locales, votre revendeur, le service de collecte des ordures ménagères ; ou consulter notre site Internet http://consumer.huawei.com/en/. Réduction des substances dangereuses Cet appareil et ses accessoires électriques respectent les règles locales en vigueur sur la...
 • Page 54 REACH et RoHS, veuillez consulter notre site Internet http://consumer.huawei.com/certification. Conformité avec la règlementation de l'UE Déclaration Huawei Technologies Co., Ltd. déclare, par la présente, que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes des directives : • Directive RoHS 2011/65/UE • Directive EMC 2014/30/EU Déclaration de la FCC...
 • Page 55 Attention : Toute modification apportée à cet appareil sans l'approbation expresse de Huawei Technologies Co., Ltd. peut annuler le droit de l'utilisateur à le faire fonctionner. Déclaration IC Cet appareil est conforme à la norme CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B).
 • Page 56: Deutsch

  Vergewissern Sie sich, dass alle Komponenten enthalten sind. Die Verpackung sollte die folgenden Komponenten enthalten. Kameratasche aus Samt x 1 Schnellstartanleitung x 1 HUAWEI 360° -Panorama-VR-Kamera CV60 Sollten Komponenten fehlen oder beschädigt sein, kontaktieren Sie Ihren örtlichen Vertriebspartner. Einführung Kameraobjektiv...
 • Page 57 Laden und Installieren der App 1. Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon mit einem Mobilnetz oder einem WiFi-Netzwerk verbunden ist. 2. Suchen Sie in Google Play nach Huawei 360 Camera, um die App herunterzuladen und zu installieren. Die Kamera anschließen Die Kamera schaltet sich automatisch an, wenn Sie sie an den USB-Anschluss auf Ihrem Smartphone anschließen.
 • Page 58 Deutsch Bildaufnahme starten Nachdem die Kamera angeschlossen wurde, gehen Sie zum Aufnahmebildschirm, um damit zu beginnen, Bilder und Videos aufzunehmen. 1. Vorschau-Bildschirm: Zeigt in Echtzeit 360°-Bilder in größerem Bildschirm-Format an. Benutzen Sie Gesten, um das Bild zu vergrößern oder zu verkleinern.
 • Page 59 Deutsch Suchen und Bearbeiten Tippen Sie auf diese Taste, um die Galerie zu öffnen, dann können Sie die Inhalte durchsuchen und bearbeiten. 1. Modi: Sie können zyklisch zwischen den Modi Fischauge ( ), Perspektive ), Kristallkugel ( Kleiner Planet ( ) wählen.
 • Page 60 Deutsch Teilen Fotos teilen Gehen Sie zum jeweiligen Fotoalbum und halten Sie Ihren Finger auf die Miniaturansichten, um Fotos in sozialen Medien zu teilen. Sie können gleichzeitig bis zu neun Fotos auswählen. Wenn diese Anzahl überschritten wird, wird die Fehlermeldung „Max. 9 Fotos auswählen“ angezeigt.
 • Page 61 Deutsch Panorama-Fotos und Videos teilen Gehen Sie zum jeweiligen Panorama-Foto und Video-Album und halten Sie Ihren Finger auf die Miniaturansichten, um die Fotos oder Videos in sozialen Medien zu teilen. Sie können gleichzeitig bis zu 9 Fotos oder bis zu 1 Video auswählen. Wenn diese Anzahl überschritten wird, wird die Fehlermeldung „Max.
 • Page 62 Deutsch Systemaktualisierung Sie können die Firmware der Kamera aktualisieren. Die Kamera muss während der Aktualisierung an Ihr Telefon angeschlossen sein. Vergewissern Sie sich daher, dass Ihr Telefon noch über ausreichend Batterieleistung verfügt. Wenn eine Firmware-Aktualisierung zum Download bereitsteht, erscheinen die Aktualisierungsinformationen in der App.
 • Page 63 Deutsch Sicherheitsmaßnahmen  Nach Benutzung bewahren Sie die Kamera sorgfältig auf und vermeiden Sie Kontakt mit harten Gegenständen, um das Kameraobjektiv zu schützen.  Die Samttasche der Kamera kann zum Säubern des Kameraobjektivs benutzt werden. Säubern Sie das Kameraobjektiv vor Benutzung, um klarere Bilder zu erhalten. ...
 • Page 64 Deutsch Kamerastatus Farbe Beschreibung Im Vorschau-Modus bedeutet das Standby Grün grüne Licht, dass sich die Kamera im Standby-Modus befindet. Bildaufnahme Videoaufnahme Fotos auf dem Smartphone Grün Blinkt zweimal grün. speichern Grüne und rote Leuchten blinken Firmware wird aktualisiert Grün/Rot abwechselnd, bis die Aktualisierung abgeschlossen ist.
 • Page 65 Deutsch Benutzen Sie das Gerät bei Temperaturen zwischen 0 °C–+40 °C und bewahren  Sie das Gerät und das Zubehör bei Temperaturen zwischen -20 °C–+60 °C auf. Bewahren Sie das Gerät und das Zubehör an einem kühlen, gut belüfteten Ort ...
 • Page 66 Sie Ihren Elektro- und Elektronikgeräte-Abfall entsorgen können, wenden Sie sich bitte an die örtlichen Behörden, Ihren Vertriebspartner oder Haushaltsmüll-Entsorgungsdienst oder besuchen Sie die Webseite http://consumer.huawei.com/de/. Reduzierung von Gefahrenstoffen Dieses Gerät und alles elektrische Zubehör entspricht den örtlichen Vorschriften über die Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und...
 • Page 67 Deutsch Übereinstimmung mit EU-Bestimmungen Erklärung Huawei Technologies Co., Ltd. erklärt hiermit, dass dieses Gerät die wesentlichen Anforderungen und andere relevante Bestimmungen der folgenden Richtlinien erfüllt: • RoHS-Richtlinie 2011/65/EU • EMC-Richtlinie 2014/30/EU FCC-Erklärung Dieses Gerät wurde getestet und als konform mit den Obergrenzen für Digitalgeräte der Klasse B, entsprechend Teil 15 der FCC-Normen, befunden.
 • Page 68 Deutsch Achtung: Sämtliche Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich von Huawei Technologies Co., Ltd. genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis für das Gerät führen. IC-Erklärung Dieses Gerät erfüllt CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B). Rechtliche Hinweise Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2017. Alle Rechte vorbehalten.
 • Page 69: Magyar

  Magyar Csomag tartalma Ellenőrizze, hogy minden elem megvan-e. A doboz a következőket kell tartalmazza. HUAWEI 360 Panoráma Bársony kameratáska 1db Első lépések útmutató VR kamera 1db Ha bármelyik megsérült vagy hiányzik, keresse a helyi viszonteladóját. A kamera megismerése Objektív LED jelzőfény USB Type-C port Elöl- és hátulnézet...
 • Page 70 Magyar Az alkalmazás letöltése és telepítése 1. Ellenőrizze, hogy a telefonja csatlakozik mobil vagy Wi-Fi hálózatra. 2. Keresse a Huawei 360 Camera alkalmazást a Google Play alatt a letöltéshez és telepítéshez. A kamera csatlakoztatása Csatlakoztassa a kamerát a telefon USB portjára, és az be fog kapcsolni automatikusan.
 • Page 71 Magyar Felvételek készítése Amint a kamera csatlakoztatva van, lépjen a képek készítése képernyőre fotók és videók készítéséhez. 1. Előnézeti képernyő: Valós idejű 360°-os képeket jelenít meg nagyobb képaránnyal. Kéz gesztusokkal nagyíthat és kicsinyíthet. 2. Panoráma előnézet: Valós idejű 360°-os képeket jelenít meg panoráma módban. A zoom nem támogatott.
 • Page 72 Magyar Böngészés és szerkesztés Érintsen meg egy fotógalériát a megnyitásához, ezután böngészheti és szerkesztheti a tartalmát. 1. Módok: Ciklikusan válthat Halszem ( ), Perspektíva ), Kristálygömb ( Kisbolygó ( ) módok között. A Halszem mód van alapértelmezetten beállítva. 2. Képernyőkép: Körülvághat képernyőképeket bármilyen szögből.
 • Page 73 Magyar Megosztás Fotómegosztás Lépjen a megfelelő fotóalbumba, tartson nyomva egy bélyegképet a fotó megosztásához közösségi hálózaton. Akár kilenc képet is megoszthat egyszerre. Ha ezt a számot túllépi, az "Legfeljebb 9 fotót oszthat meg" üzenet jelenik meg.
 • Page 74 Magyar Panorámafotók és videók megosztása Lépjen a megfelelő panoráma fotó- vagy videó albumba, tartson nyomva egy bélyegképet a fotó vagy videó megosztásához közösségi hálózaton. Akár kilenc képet vagy egy videót is megoszthat egyszerre. Ha ezt a számot túllépi, az "Legfeljebb 9 fotót vagy 1 videót oszthat meg" üzenet jelenik meg. Nem oszthat meg fotókat és videót egyszerre.
 • Page 75 Magyar Rendszerfrissítés Frissítheti a kamera rendszer firmware-ét. Frissítéskor a kamerát csatlakoztatni kell a telefonra. Ellenőrizze, hogy a telefon töltöttsége elegendő legyen a művelethez. Amikor firmware frissítés érhető el letöltésre, a frissítési információ megjelenik az alkalmazásban. Érintse meg az OK-t a frissítéshez. Ne válassza le a kamerát a telefonról a frissítés során.
 • Page 76 Magyar Óvintézkedések  Használat után tárolja óvatosan a kamerát, és kerülje az érintkezést a kemény tárgyakkal a kameralencse védelmére.  A kamera bársony táskája használható a kameralencse letörlésére. A kameralencse letörlésével használat előtt tisztább képeket készíthet.  Csak álló tájolással lehet fotókat és videókat készíteni. Megtekintheti és szerkesztheti őket fekvő...
 • Page 77 Magyar Kamera Szín Leírás állapot Képek készítése Videók készítése Fotók tárolása Kétszer felvillan zölden. Zöld okostelefonon Firmware Zöld és piros fény villog felváltva, amíg a Zöld/piros frissítés frissítés befejeződik. Biztonsági információk Az eszköz használata előtt figyelmesen olvassa el az alábbi óvintézkedéseket, hogy biztosítsa az optimális termékteljesítményt és hogy elkerülje a veszélyt vagy a törvények és rendelkezések megszegését.
 • Page 78 Magyar készüléket. Az eszköz és tartozékai apró darabokat tartalmazhatnak. Tárolja gyermekek számára nem elérhető helyen. A gyermekek akaratukon kívül kárt tehetnek az eszközben és tartozékaiban, vagy lenyelhetnek apró darabokat, ami fulladást okozhat, vagy egyéb káros körülményeket. Kerülje az eszköz és tartozékai szétszerelését vagy módosítását, mivel az a ...
 • Page 79 A REACH és RoHS megfelelőségi nyilatkozatok megtekintéséhez látogasson a http://consumer.huawei.com/certification weboldalra. EU előírásoknak való megfelelőség Nyilatkozat A Huawei Technologies Co., Ltd. ezennel kijelenti, hogy ez az eszköz az alábbi irányelvek alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek megfelel: • RoHS 2011/65/EU direktíva • EMC 2014/30/EU direktíva FCC-nyilatkozat Ezt a berendezést ellenőrizték, és úgy találták, hogy megfelel a B osztályú...
 • Page 80 IC-nyilatkozat Ez a készülék megfelel a CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) szabványnak. Jogi nyilatkozat Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2017. Minden jog fenntartva. Ez a dokumentum csak tájékoztató jellegű. Az útmutatóban szereplő tartalmak nem jelentenek semmire garanciát, sem kifejezetten, sem hallgatólagosan.
 • Page 81 Magyar Adatvédelem A személyes információinak védelméről a http://consumer.huawei.com/privacy-policy oldalon találhat információkat, vagy olvassa el az adatvédelmi irányelveket. Az útmutatóban szereplő összes kép és illusztráció, beleértve, de nem kizárólag a telefon színe, mérete, képernyőn szereplő tartalma csak tájékoztató jellegű. A tényleges termék eltérő...
 • Page 82: Italiano

  Italiano Contenuto della confezione Verificare la presenza di tutti gli articoli. La confezione contiene i componenti descritti qui di seguito. HUAWEI 360 Panoramic Custodia di velluto x 1 Guida di avvio rapido x 1 VR Camera x 1 Contattare il rivenditore per eventuali danni agli articoli.
 • Page 83 Italiano Download e installazione dell'app 1. Verifica che il telefono sia connesso ad una rete mobile o Wi-Fi. 2. Cerca Huawei 360 Camera in Google Play per scaricare e installare l'app. Connessione alla fotocamera Collegare la fotocamera alla porta USB sullo smartphone e la fotocamera si accenderà...
 • Page 84 Italiano Avvio scatti Una volta collegata la fotocamera, accedere alla schermata di scatto per iniziare a scattare foto e registrare i video. 1. Anteprima schermo: visualizzazione immagini in tempo reale a 360° con un rapporto schermo più grande. Utilizzare le gesture per lo zoom in avanti e indietro.
 • Page 85 Italiano Visualizzazione e modifica Toccare ed accedere alla galleria foto per visualizzare e modificare i contenuti. 1. Modalità: è possibile alternare tra la modalità Fish-eye ( ), Prospettiva ), Crystall ball ( ), Little planet ( ). La modalità Fish-eye è impostata come predefinita.
 • Page 86 Italiano Condivisione Condivisione foto Accedere all'album corrispondente, quindi tenere premuto sulle anteprime per condividere le foto sui social. È possibile condividere fino a nove foto alla volta. Al superamento, verrà visualizzato il messaggio "Condividi fino a 9 foto".
 • Page 87 Italiano Condivisione di foto e video panoramici Accedere all'album foto e video corrispondente, quindi tenere premuto sulle anteprime per condividere le foto e video sui social. È possibile condividere fino a nove foto oppure un video alla volta. Al superamento, verrà...
 • Page 88 Italiano Aggiorna sistema È possibile aggiornare il firmware del sistema della fotocamera. Durante l'aggiornamento, la fotocamera deve essere collegata al telefono. Pertanto, assicurarsi che il telefono disponga di batteria sufficiente. Quando un aggiornamento del firmware è disponibile per il download, le informazioni di aggiornamento verranno visualizzate nell'applicazione.
 • Page 89 Italiano Precauzioni  Dopo l'utilizzo, conservare la fotocamera delicatamente ed evitare il contatto con altri oggetti per proteggerne l'obiettivo.  La custodia in velluto può essere utilizzata per pulire le lenti. Prima di attivare il dispositivo, verificare la pulizia dell’obiettivo per ottenere immagini nitide. ...
 • Page 90 Italiano Stato webcam Colore Descrizione indica che la fotocamera è in standby. Acquisizione foto Ripresa video Salvataggio Continua a lampeggiare due volte verde. foto nel Verde telefono Aggiornamento L’indicatore verde e rosso si alterna fino Verde/Rosso firmware all'aggiornamento completo. Informazioni sulla sicurezza Prima di utilizzare il dispositivo, leggere attentamente le seguenti precauzioni per garantire prestazioni ottimali del prodotto e per evitare pericoli o violazioni di leggi e regolamenti.
 • Page 91 Italiano dispositivo e gli accessori a temperature comprese tra-20°C e +60°C. Conservare il dispositivo e gli accessori in un luogo fresco e ben ventilato senza  luce diretta del sole. Non si tratta di un giocattolo. È opportuno che i bambini utilizzino il dispositivo ...
 • Page 92 REACH e RoHS, si prega di visitare il nostro sito http://consumer.huawei.com/certification. Conformità alla normativa UE Dichiarazione Con il presente documento, Huawei Technologies Co., Ltd. dichiara che questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni applicabili delle...
 • Page 93 (2) questo dispositivo deve accettare le interferenze ricevute, comprese quelle che possono causare un funzionamento indesiderato. Attenzione: ogni alterazione o modifica a questo dispositivo non espressamente approvato da Huawei Technologies Co., Ltd. per la conformità annulla l'autorizzazione all'utilizzo del dispositivo da parte dell'utente.
 • Page 94 Questo dispositivo è conforme a CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B). Dichiarazione legale Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2017. Tutti i diritti riservati. Questa guida è fornita solo a scopo di riferimento. Nulla di questa guida costituisce garanzia di alcun tipo, esplicita o implicita.
 • Page 95: 한국어

  모든 품목이 포함되어 있는지 확인하십시오. 패키지 상자에는 다음 품목이 포함되어 있어야 합니다. 벨벳 카메라 가방 x 1 빠른 시작 가이드 x 1 HUAWEI 360 Panoramic VR Camera x 1 손상되거나 누락된 품목이 있으면 지역 리셀러에 문의해주십시오. 카 메 라 에 대 해 알 아 보 기...
 • Page 96 앱 다 운 로 드 및 설 치 1. 휴대전화가 모바일 또는 Wi-Fi 네트워크에 연결되어 있는지 확인하십시오. 2. Google Play 에서 Huawei 360 Camera 를 검색하여 앱을 다운로드하고 설치하십시오. 카 메 라 연 결 카메라를 스마트폰의 USB 포트에 연결하면 카메라의 전원이...
 • Page 97 한국어 촬 영 시 작 카메라가 연결되면 사진 촬영과 비디오 기록을 시작할 수 있도록 촬영 화면으로 이동합니다. 1. 미 리 보 기 화 면:큰 화면 비율로 실시간 360° 이미지를 표시합니다. 손 제스처를 이용하여 확대하거나 축소합니다. 2. 파 노 라 마 미 리 보 기:실시간 360° 이미지를...
 • Page 98 한국어 탐 색 및 편 집 터치하여 사진 갤러리에 들어간 다음 내용을 탐색하고 편집할 수 있습니다. 1. 모 드 :어안 렌즈 ( 원근 ( ), 수정구슬 ( ), 소행성 ( ) 모드를 순환하며 전환할 수 있습니다. 어안 모드가 기본으로 설정되어 있습니다.
 • Page 99 한국어 공 유 사 진 공 유 해당 사진 앨범에 가서 썸네일을 길게 터치하면 사진을 소셜 미디어에 공유할 수 있습니다. 한 번에 최대 아홉 장의 사진을 공유할 수 있습니다. 이 사진 수를 초과하면 "최대 9 장의 사진 공유" 라는 오류 메시지가 표시됩니다.
 • Page 100 한국어 파 노 라 마 사 진 과 비 디 오 공 유 해당 파노라마 사진 및 비디오 앨범에 가서 썸네일을 길게 터치하면 사진이나 비디오를 소셜 미디어에 공유할 수 있습니다. 한 번에 최대 아홉 장의 사진 또는 한 개의 비디오를 공유할 수 있습니다. 이...
 • Page 101 한국어 시 스 템 업 데 이 트 카메라의 시스템 펌웨어를 업데이트할 수 있습니다. 업데이트 시 카메라를 반드시 전화기에 연결해야 합니다. 따라서 전화기의 배터리가 충분한지 확인해야 합니다. 펌웨어 업데이트를 다운로드할 수 있다면 업데이트 정보가 앱에 표시됩니다. 확인을 터치하여 업데이트하십시오. 업데이트를 진행 중일 때에는 카메라를 전화기에서 분리하지 마십시오. 분리할...
 • Page 102 한국어 주 의 사 항  카메라를 사용한 후에는 부드럽게 보관하고 딱딱한 물체와 접촉하지 않도록 하여 카메라 렌즈를 보호하십시오.  카메라의 벨벳 가방을 이용하여 카메라 렌즈를 닦을 수 있습니다. 카메라를 사용하기 전에 렌즈를 닦으면 깨끗한 이미지를 만들 수 있습니다.  사진과 비디오는 세로 방향으로만 찍을 수 있습니다. 사용자는 가로 보기에서...
 • Page 103 한국어 카메라 상태 컬러 설명 대기 녹색 미리보기 모드에서는 녹색 불이 카메라가 대기 중임을 표시합니다. 사진 촬영 비디오 촬영 스마트폰에 녹색 계속 녹색으로 두 번 깜박입니다. 사진 저장 펌웨어 녹색/빨간색 업데이트가 완료될 때까지 녹색과 빨간색 불이 업데이트 중 교대로 깜박입니다. 안...
 • Page 104 한국어  이 장치는 장난감이 아닙니다. 어린이는 성인의 감독 하에 이 장치를 사용해야 합니다. 장치와 액세서리에 작은 부품이 들어있을 수 있습니다. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 어린이가 실수로 장치와 액세서리를 손상시키거나 작은 부품을 삼켜 질식 등의 위험이 발생할 수 있습니다.
 • Page 105 준수합니다. REACH 와 RoHS 준수선언은 저희 웹사이트 http://consumer.huawei.com/certification 에서 확인해주십시오. EU 규 정 준 수 성 명 서 여기서 Huawei Technologies Co., Ltd.는 이 장치가 지침의 필수 요구사항 및 기타 관련 조항을 준수함을 고지합니다. RoHS 지침 2011/65/EU EMC 지침 2014/30/EU FCC 선...
 • Page 106 IC 고 지 이 장치는 CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)을 준수합니다. 법 률 적 고 지 저 작 권 © Huawei Technologies Co., Ltd. 2017. 모 든 권 리 보 유 이 문서는 참조용입니다. 이 안내서의 모든 부분은 명시적이거나 묵시적인 어떤 형태의 보증도 구성하지 않습니다.
 • Page 107: Polski

  Sprawdź, czy opakowanie zawiera wszystkie elementy. Opakowanie powinno zawierać: Panoramiczny aparat 360 Aksamitna torba na Przewodnik Szybki VR HUAWEI × 1 aparat × 1 start × 1 Jeżeli któryś z elementów jest uszkodzony lub brakuje go, skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą.
 • Page 108 Pobieranie i instalacja aplikacji 1. Upewnij się, czy telefon połączony jest z siecią komórkową lub Wi-Fi. 2. Znajdź w sklepie Google Play aplikację Huawei 360 Camera, aby pobrać i zainstalować ją. Łączenie z aparatem Podłącz aparat do portu USB telefonu. Aparat włączy się automatycznie.
 • Page 109 Polski Robienie zdjęć Po połączeniu aparatu przejdź na ekran robienia zdjęć, aby rozpocząć robienie zdjęć lub nagrywanie filmów. 1. Ekran podglądu: wyświetla zdjęcia 360° w czasie rzeczywistym przy większych proporcjach obrazu. Obraz można przybliżać i oddalać gestami na ekranie. 2. Podgląd panoramy: wyświetla zdjęcia 360°...
 • Page 110 Polski Przeglądanie i edycja Dotknij, aby otworzyć galerię zdjęć. W galerii można przeglądać i edytować zdjęcia. 1. Tryby: zmiana trybów w pętli pomiędzy trybem Rybie oko ( ), Perspektywa ), Kryształowa kula ( Mała planeta ( ). Tryb Rybie oko wybrany jest domyślnie.
 • Page 111 Polski Udostępnianie Udostępnianie zdjęć Przejdź do żądanego albumu zdjęć, wybierz i przytrzymaj miniatury zdjęć, które chcesz udostępnić na portalu społecznościowym. Jednocześnie można udostępnić do dziewięciu zdjęć. W przypadku przekroczenia tej liczby zostanie wyświetlony komunikat o błędzie „Można udostępnić maksymalnie 9 zdjęć”.
 • Page 112 Polski Udostępnianie zdjęć i filmów panoramicznych Przejdź do żądanego albumu zdjęć i filmów, wybierz i przytrzymaj miniatury zdjęć lub filmów, które chcesz udostępnić na portalu społecznościowym. Jednocześnie można udostępnić do dziewięciu zdjęć lub jeden film. W przypadku przekroczenia tej liczby zostanie wyświetlony komunikat o błędzie „Można udostępnić maksymalnie 9 zdjęć”...
 • Page 113 Polski Aktualizacja systemu Oprogramowanie systemowe aparatu można aktualizować. Podczas aktualizacji aparat musi być podłączony do telefonu. Należy upewnić się, czy bateria telefonu jest naładowana w dostatecznym stopniu. Gdy aktualizacja oprogramowania układowego jest dostępna, w aplikacji zostanie wyświetlona informacja o aktualizacji. Dotknij OK, aby zaktualizować. Podczas aktualizacji nie należy odłączać...
 • Page 114 Polski Przestrogi  Po użyciu aparat należy przechowywać zważając na jego bezpieczeństwo i unikać kontaktu z twardymi przedmiotami, aby nie dopuścić do uszkodzenia obiektywu.  Obiektyw można czyścić aksamitną torby na aparat. Wyczyszczenie obiektywu przed użyciem pozwala uzyskać wyraźniejsze zdjęcia. ...
 • Page 115 Polski Stan aparatu Kolor Opis aparat jest w trybie gotowości. Robienie zdjęć – Nagrywanie – filmów Zapisywanie zdjęć do Miga dwukrotnie na zielono. Zielony pamięci telefonu Aktualizacja Zielony/czer Miga przemiennie na czerwono i zielono do oprogramowan wony czasu zakończenia aktualizacji. ia układowego Informacje dotyczące bezpieczeństwa Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy uważnie zapoznać...
 • Page 116 Polski urządzenia przed czyszczeniem lub konserwacją. Z urządzenia należy korzystać w temperaturze pomiędzy 0°C a +40°C.  Urządzenie oraz akcesoria należy przechowywać w temperaturze od -20°C do +60°C. Urządzenie oraz akcesoria należy przechowywać w chłodnym i wentylowany  pomieszczeniu bez dostępu do bezpośredniego światła słonecznego. To urządzenie nie jest zabawką.
 • Page 117 To urządzenie i jego akcesoria elektryczne spełniają wymogi lokalnych przepisów o ograniczaniu stosowania określonych substancji niebezpiecznych w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych, jak unijne dyrektywy REACH, RoHS i przepisy dotyczące baterii (jeśli dotyczy). Deklaracje zgodności z dyrektywami REACH i RoHS znajdują się na naszej stronie internetowej http://consumer.huawei.com/certification.
 • Page 118 Polski Zgodność z przepisami UE Deklaracja Firma Huawei Technologies Co., Ltd. niniejszym oświadcza, że to urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami i innymi stosownymi przepisami następujących dyrektyw: • dyrektywa RoHS 2011/65/UE • dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) 2014/30/UE Oświadczenie FCC Niniejsze urządzenie zostało przetestowane i zaklasyfikowane jako zgodne z ograniczeniami dla urządzeń...
 • Page 119 Polski przez Huawei Technologies Co., Ltd. mogą skutkować utratą prawa do korzystania z urządzenia. Deklaracja zgodności z normami IC Niniejsze urządzenie spełnia wymogi normy CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B). Zastrzeżenie prawne Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2017. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsza dokument ma jedynie charakter poglądowy. Żadna jego część nie stanowi gwarancji żadnego typu, wyrażonej wprost ani dorozumianej.
 • Page 120: Português

  Certifique-se de que estão incluídos na embalagem os seguintes itens. 1 Câmara RV Panorâmica 1 Bolsa de veludo 1 Guia de início rápido 360 HUAWEI No caso de itens em falta ou danificados, contacte o revendedor local. Conhecer a câmara Lentes da câmara...
 • Page 121 Transferir e instalar a aplicação 1. Certifique-se de que o telemóvel está ligado à rede móvel ou Wi-Fi. 2. Procure por Huawei 360 Camera no Google Play para transferir e instalar a aplicação. Ligar a câmara Ligue a câmara à porta USB do telemóvel.
 • Page 122 Português Iniciar a captação de imagem Depois da câmara estar ligada, aceda ao ecrã de captação de imagem para começar a tirar fotografias ou fazer a gravação de vídeos. 1. Ecrã de pré-visualização: Apresenta imagens em 360º em tempo real com maior resolução.
 • Page 123 Português Navegação e edição Toque para entrar na galeria de fotografias podendo depois navegar e editar os conteúdos. 1. Modos: Pode alternar entre os modos de Olho de peixe ), Perspetiva ( ), Bola de cristal ( ), Peq. Planeta ).
 • Page 124 Português Partilha Partilha de fotografias Aceda ao álbum de fotografias correspondente e toque continuamente nas miniaturas para partilhar fotografias nas redes sociais. Pode partilhar no máximo nove fotografias de uma só vez. Se a quantidade máxima for excedida, vai ser mostrada a mensagem de erro “Partilhar no máximo 9 fotografias”.
 • Page 125 Português Partilha de vídeos e fotografias panorâmicas Aceda à fotografia panorâmica ou ao álbum de vídeo correspondente e toque continuamente nas miniaturas para partilhar fotografias ou vídeos nas redes sociais. Pode partilhar no máximo nove fotografias ou um vídeo de cada vez. Se a quantidade máxima for excedida, vai ser mostrada a mensagem de erro “Partilhe até...
 • Page 126 Português Atualização do sistema Pode atualizar a versão do firmware da câmara. A câmara tem de estar ligada ao telemóvel durante a atualização. Certifique-se de que o telemóvel tem bateria suficiente. Quando a atualização do firmware estiver disponível para transferência, vai ser mostrada uma notificação na aplicação.
 • Page 127 Português Precauções  Depois de utilizá-la, deve ser guardada com cuidado de modo a evitar que a lente entre em contacto com objetos que a danifiquem.  A bolsa de veludo da câmara pode ser utilizada para limpar a lente. Limpe a lente da câmara para ter imagens mais nítidas.
 • Page 128 Português Estado da Descrição câmara inicialização No modo de pré-visualização, a luz verde Em espera Verde indica que a câmara está em modo de espera. Tirar fotografias Gravação de vídeos Armazenar Verde intermitente. fotografias no Verde telemóvel Firmware a Verde/Verme Verde e vermelho alternado até...
 • Page 129 Português Utilize um pano limpo e seco para limpar o dispositivo. Evite utilizar o dispositivo  antes da limpeza e da manutenção. Utilize o dispositivo entre os 0° C e os 40° C, e armazene o dispositivo e os  acessórios entre os -20°...
 • Page 130 (quando incluídas). Para declarações de conformidade da REACH e RSP deverá visitar a nossa página de Internet http://consumer.huawei.com/certification. Conformidade regulamentar UE Declaração A Huawei Technologies Co., Ltd. declara que este dispositivo está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes das Diretivas: • Diretiva RSP 2011/65/EU...
 • Page 131 Atenção: Quaisquer alterações ou modificações efetuadas neste dispositivo não aprovadas expressamente pela Huawei Technologies Co., Ltd. em termos de conformidade podem anular a autoridade do utilizador para utilizar o equipamento. Declaração da IC...
 • Page 132 Português Declaração legal Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2017. Todos os direitos reservados. Este documento é apenas para referência. Nada neste guia constitui uma garantia de qualquer tipo, expressa ou implícita. Proteção da privacidade Para compreender como protegemos a sua informação pessoal, visite a página de Internet http://consumer.huawei.com/privacy-policy onde pode consultar a nossa...
 • Page 133: Română

  Română Conținutul pachetului Verificați dacă toate elementele sunt incluse. Pachetul produsului trebuie să conțină următoarele elemente. 1 x HUAWEI 360 1 x Husă din catifea 1 x Ghid de pornire Panoramic VR Camera pentru camera foto rapidă Dacă vreunul dintre elemente lipsește sau este deteriorat, contactați dealerul local.
 • Page 134 Descărcați și instalați aplicația 1. Asigurați-vă că telefonul dvs. este conectat la o rețea mobilă sau Wi-Fi. 2. Căutați Huawei 360 Camera în Google Play pentru a descărca și instala aplicația. Conectarea camerei foto Conectați camera foto la portul USB de pe smartphone-ul dvs., iar aceasta va porni automat.
 • Page 135 Română Începeți fotografierea După conectarea camerei foto, accesați ecranul de fotografiere pentru a începe realizarea de fotografii și înregistrarea de videoclipuri. 1. Ecran de previzualizare:Afișează imagini în timp real la 360° cu un format mai mare de ecran. Utilizați gesturile pentru a mări sau micșora.
 • Page 136 Română Răsfoire și Editare Atingeți pentru a intra în Galerie, apoi puteți să răsfoiți și să editați conținutul. 1. Moduri:Puteți să comutați ciclic între modurile Ochi de pește ( ), Perspectivă ), Glob de cristal ( Asteroid ( ). Modul Ochi de pește este setat în mod implicit.
 • Page 137 Română Partajare Partajare foto Accesați albumul foto corespondent, apoi atingeți lung miniaturile pentru a partaja fotografiile pe mediile de socializare. Puteți partaja până la nouă fotografii odată. Dacă acest număr este depășit, va apărea mesajul de eroare „Partajați până la 9 fotografii”.
 • Page 138 Română Partajare fotografii panoramice și videoclipuri Accesați albumul foto-video panoramic corespondent, apoi atingeți lung miniaturile pentru a partaja fotografiile și videoclipurile pe mediile de socializare. Puteți partaja până la nouă fotografii sau un videoclip simultan. Dacă acest număr este depășit, va apărea mesajul de eroare „Partajați până la 9 fotografii“ sau „Partajați 1 videoclip simultan“.
 • Page 139 Română Actualizare sistem Puteți actualiza sistemul firmware al camerei foto. La actualizare, camera foto trebuie să fie conectată la telefon. În plus, asigurați-vă că energia rămasă în bateria telefonului este suficientă. Atunci când o actualizare firmware este disponibilă pentru descărcare, informațiile despre actualizare vor apărea în aplicație.
 • Page 140 Română Precauții  După utilizare, depozitați camera foto cu grijă și evitați contactul cu obiecte dure pentru a proteja obiectivul camerei.  Husa de catifea a camerei foto poate fi folosită pentru a șterge obiectivul camerei foto. Ștergerea obiectivului camerei foto înainte de utilizare poate produce imagini mai clare.
 • Page 141 Română Stare cameră foto Culoare Descriere faptul că această cameră foto este în așteptare. Realizarea fotografiilor Înregistrarea de videoclipuri Stocarea Continuă să ilumineze verde intermitent de fotografiilor în Verde două ori. smartphone-uri Luminile verde și roșu luminează alternativ Actualizare firmware Verde/Roșu până...
 • Page 142 Română dispozitivul și accesoriile sale la temperaturi cuprinse între -20 °C – +60 °C. Depozitați dispozitivul și accesoriile sale într-un loc răcoros, bine ventilat, fără  expunere directă la soare. Acest dispozitiv nu este o jucărie. Copiii pot folosi dispozitivul doar sub ...
 • Page 143 și electronice, ca de exemplu REACH, RoHS și reglementările referitoare la baterii (dacă sunt incluse) etc. Pentru declarații de conformitate referitoare la REACH și RoHs, vă rugăm să vizitați site-ul nostru web http://consumer.huawei.com/certification. Conformitatea cu reglementările UE Declarație Prin prezenta, Huawei Technologies Co., Ltd. declară că acest dispozitiv se conformează...
 • Page 144 Atenție: Orice schimbări sau modificări efectuate asupra acestui dispozitiv care nu sunt aprobate în mod expres de Huawei Technologies Co., Ltd. ca fiind conforme pot duce la retragerea autorizării utilizatorului de a utiliza echipamentul.
 • Page 145 Declarație de conformitate IC (Industry Canada) Acest dispozitiv este conform cu CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B). Declarație legală Drepturi de autor © Huawei Technologies Co., Ltd. 2017. Toate drepturile rezervate. Acest documente servește doar ca referință. Nicio prevedere din acest ghid nu constituie nicio garanție de niciun fel, expresă...
 • Page 146: Русский

  Убедитесь, что в комплект поставки входит все нижеперечисленное. Панорамная VR-камера Вельветовая сумка x 1 Краткое руководство пользователя x 1 360° HUAWEI x 1 Если что-либо из вышеперечисленного отсутствует или повреждено, обратитесь в магазин, в котором была приобретена камера. Знакомство с камерой Объектив камеры...
 • Page 147 Русский Загрузка и установка приложения 1. Убедитесь, что смартфон подключен к мобильной сети или к сети Wi-Fi. 2. Выполните поиск приложения Huawei 360 Camera в магазине приложений Google Play, загрузите и установите приложение. Подключение камеры Подключите камеру к USB-порту смартфона. Камера включится...
 • Page 148 Русский Съемка После подключения откройте экран камеры, чтобы начать фотосъемку или видеозапись. 1. Экран предпросмотра: отображение изображений 360° с большим аспектным соотношением в режиме реального времени. Изображение можно увеличить или уменьшить с помощью жестов. 2. Предпросмотр панорамы: отображение изображений 360° в режиме панорамы в реальном...
 • Page 149 Русский Просмотр и редактирование Нажмите, чтобы перейти в галерею, где можно просматривать фото и видео и редактировать их. 1. Режимы: доступны режимы Рыбий глаз ), Перспектива ( Хрусталь ( ), Планета ). По умолчанию выбран режим Рыбий глаз. 2. Скриншот: обрезка скриншота...
 • Page 150 Русский Отправка Отправка фото Откройте фотоальбом, нажмите и удерживайте миниатюру фото, которое хотите отправить. Можно одновременно отправить до 9 фото. В случае превышения указанного числа на экране появится сообщение об ошибке «Можно отправить до 9 фото».
 • Page 151 Русский Отправка панорманых фото и видео Откройте фото- или видеоальбом, нажмите и удерживайте миниатюру панорамного фото или видео, которое хотите отправить. Одновременно можно отправить до 9 фото или 1 видео. В случае превышения указанного числа на экране появится сообщение об ошибке «Можно...
 • Page 152 Русский Обновление системы Программное обеспечение камеры можно обновить. В процессе обновления камера должна быть подключена к смартфону. Убедитесь, что у смартфона достаточный уровень заряда батареи. Когда будет доступно обновление программного обеспечения камеры, в приложении появится сообщение о наличии обновления. Нажмите OK, чтобы обновить.
 • Page 153 Русский камеру от смартфона, подключите ее к нему повторно и повторите попытку обновления. Меры предосторожности  После использования аккуратно упакуйте камеру. Во избежание повреждения объектива не допускайте контакта камеры с твердыми предметами.  Вельветовую сумку, входящую в комплект поставки камеры, можно использовать...
 • Page 154 Русский Индикатор Статус камеры Цвет Описание Горит зеленым 1 секунду, затем Включение Зеленый начинается инициализация. Мигает зеленым до полного включения Инициализация Зеленый камеры. Сбой Красный Мигает красным. инициализации В режиме предпросмотра зеленый цвет Режим ожидания Зеленый индикатора указывает на то, что камера находится...
 • Page 155 Русский водонагревателями, духовыми шкафами и другими высокотемпературными средами. Не сушите устройство в микроволновой печи, с помощью фена и других  источников тепла. Для ухода за устройством используйте сухую чистую ткань. Не  используйте устройство во время ухода за ним и техобслуживания. Температура...
 • Page 156 электронных и электрических устройств обращайтесь в местную городскую администрацию, службу уничтожения бытовых отходов или магазин розничной торговли, в котором было приобретено устройство, или посетите веб-сайт http://consumer.huawei.com/en/. Сокращение выбросов вредных веществ Данное устройство и любые электронные аксессуары отвечают применимым законам об ограничении использования опасных веществ в электронном и...
 • Page 157 требованиям регламента REACH и директивы RoHS посетите веб-сайт http://consumer.huawei.com/certification. Декларация соответствия ЕС Декларация Компания Huawei Technologies Co., Ltd. настоящим заявляет, что данное устройство отвечает основным требованиям и соответствующим положениям следующих директив: • Директива, ограничивающая содержание вредных веществ (директива RoHS 2011/65/EU) •...
 • Page 158 Декларация соответствия требованиям Министерства промышленности Канады Данное устройство отвечает требованиям CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B). Правовая информация Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2017. Все права защищены. Данный документ носит справочный характер. Положения настоящего руководства не подразумевают никаких гарантий, явных или неявных. Защита личных данных...
 • Page 159: Slovenčina

  Slovenčina Obsah balenia Skontrolujte či sú v balení všetky položky. Balenie by malo obsahovať nasledujúce položky. HUAWEI 360 Panoramic Zamatové vrecko na Stručná úvodná príručka 1 ks VR Camera 1 ks kameru 1 ks Ak sú akékoľvek položky poškodené alebo chýbajú, kontaktujte svojho predajcu.
 • Page 160 Slovenčina Prevzatie a inštalácia aplikácie 1. Uistite sa, že je váš telefón pripojený k mobilnej alebo Wi-Fi sieti. 2. V Obchode Google Play vyhľadajte Huawei 360 Camera a prevezmite a nainštalujte aplikáciu. Pripojenie kamery Zapojte kameru do portu USB na svojom telefóne a kamera sa automaticky zapne.
 • Page 161 Slovenčina Začnite snímať Po pripojení kamery, prejdite na obrazovku snímania a začnite snímať fotografie a videá. 1. Obrazovka náhľadu: Zobrazuje naživo 360° obrázky s väčším pomerom obrazovky. Použite gestá rukou na priblíženie alebo oddialenie. 2. Náhľad panorámy: Zobrazuje naživo 360° obrázky v režime panorámy. Funkcia priblíženia nie je podporovaná.
 • Page 162 Slovenčina Prehliadanie a úprava Ťuknite na otvorenie fotogalérie a následne môžete prehliadať alebo upravovať jej obsah. 1. Režimy: Cyklicky môžete prepínať medzi režimami Rybie oko ( ), Perspektíva ), Kryštálová lopta ( Planétka ( ). Ako predvolený je vybratý režim Rybie oko.
 • Page 163 Slovenčina Zdieľanie Zdieľanie fotografie Prejdite na zodpovedajúci fotoalbum, a potom ťuknite a podržte miniatúry fotografií, ktoré chcete zdieľať na sociálne siete. Naraz môžete zdieľať maximálne deväť fotografií. Ak prekročíte tento počet, zobrazí sa chybová správa "Zdieľajte max. 9 fotografií".
 • Page 164 Slovenčina Zdieľanie panoramatických fotografií a videí Prejdite na zodpovedajúci album panoramatických fotografií a videí, a potom ťuknite a podržte miniatúry fotografií alebo videí, ktoré chcete zdieľať na sociálne siete. Naraz môžete zdieľať maximálne deväť fotografií alebo jedno video. Ak prekročíte tento počet, zobrazí...
 • Page 165 Slovenčina Aktualizácia systému Môžete aktualizovať systémový firmvér kamery. Počas aktualizácie musí byť kamera pripojená k vášmu telefónu. Uistite sa, že má váš telefón dostatočnú úroveň batérie. Ak bude k dispozícii na prevzatie aktualizácia firmvéru, v aplikácii sa zobrazí informácia o aktualizácii.
 • Page 166 Slovenčina Upozornenie  Po použití, kameru uskladnite opatrne a predíďte jej kontaktu s tvrdými predmetmi, aby ste chránili objektívy kamery.  Zamatové vrecko na kameru sa môže použiť na čistenie objektívu kamery. Čistenie objektívu kamery pred použitím môže pomôcť k čistejším obrázkom. ...
 • Page 167 Slovenčina Stav kamery Farba Popis Ukladanie fotografií Zelená Pokračuje v blikaní nazeleno dvakrát. do smartfónov Aktualizácia Zelené a červené svetlá blikajú striedavo, Zelená/červená firmvéru pokým nie je dokončená aktualizácia. Informácie týkajúce sa bezpečnosti Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte upozornenia, aby ste zaistili jeho optimálny výkon a predišli nebezpečenstvu alebo porušeniu zákonov a smerníc.
 • Page 168 Slovenčina poškodiť alebo prehltnúť malé súčiastky, čo môže spôsobiť dusenie alebo iné nebezpečné riziká. Zariadenie a jeho príslušenstvo nerozoberajte, ani neupravujte, keďže týmto  môžete porušiť záruku výrobcu. Ak zariadenie nefunguje, na získanie pomoci kontaktujte najbližšie autorizované servisné stredisko. Zariadenie a jeho príslušenstvo nezahadzujte do bežného odpadu domácnosti. ...
 • Page 169 Súlad s nariadeniami EÚ Vyhlásenie Spoločnosť Huawei Technologies Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smerníc: • Smernica 2011/65/EÚ o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach •...
 • Page 170 činnosť. Upozornenie: Zmeny alebo úpravy tohto zariadenia výslovne neschválené spoločnosťou Huawei Technologies Co., Ltd. ako vyhovujúce, by mohli mať za následok zrušenie oprávnenia používateľa na používanie zariadenia. Vyhlásenie IC...
 • Page 171 Slovenčina Právne prehlásenie Autorské práva © Huawei Technologies Co., Ltd. 2017. Všetky práva vyhradené. Tento dokument je len ilustračný. Nič, čo je uvedené v tejto príručke, nepredstavuje záruku akéhokoľvek druhu, výslovnú alebo predpokladanú. Ochrana súkromia Pre informácie o ochrane vašich osobných informácií, navštívte prosím stránku http://consumer.huawei.com/privacy-policy a prečítajte si naše Zásady ochrany osobných...
 • Page 172: Español

  1 cámara panorámica de 1 estuche de terciopelo 1 guía de inicio rápido realidad virtual HUAWEI 360 para la cámara Si alguno de los elementos está dañado o falta, póngase en contacto con su revendedor local. Información sobre la cámara Lente de la cámara...
 • Page 173 Descarga en instalación de la aplicación 1. Asegúrese de que el teléfono esté conectado a una red móvil o Wi-Fi. 2. Busque Huawei 360 Camera en Google Play para descargar e instalar la aplicación. Cómo conectar la cámara Conecte la cámara al puerto USB del smartphone. La cámara se encenderá...
 • Page 174 Español Cómo hacer fotos y grabar vídeos Cuando haya conectado la cámara, acceda a la pantalla para hacer fotos y grabar vídeos. 1. Pantalla de vista previa: Muestra imágenes de 360° en tiempo real con una proporción más grande de pantalla. Acerque o aleje la imagen realizando gestos en la pantalla con los dedos.
 • Page 175 Español Cómo buscar y editar Pulse para acceder a la galería de fotos. Allí puede buscar y editar contenidos. 1. Modos: Es posible variar cíclicamente entre los modos Ojo de pez ( Perspectiva ( ), Bola de cristal ( ), Miniplaneta ).
 • Page 176 Español Cómo compartir Cómo compartir fotos Acceda al álbum de fotos que desea y mantenga pulsadas las miniaturas para compartirlas en las redes sociales. Puede compartir hasta nueve fotos cada vez. Si supera este número, se mostrará el siguiente mensaje de error: “Compartir hasta 9 fotos”.
 • Page 177 Español Cómo compartir fotos panorámicas y vídeos Acceda al álbum de vídeos y fotos panorámicas que desea y mantenga pulsadas las miniaturas para compartir las fotos o los vídeos en las redes sociales. Puede compartir hasta nueve fotos o un vídeo cada vez. Si supera este número, se mostrarán los siguientes mensajes de error: “Compartir hasta 9 fotos”...
 • Page 178 Español Actualización del sistema Se puede actualizar el firmware del sistema de la cámara. Para actualizarlo, la cámara debe estar conectada al teléfono. Asegúrese de que el teléfono tenga batería suficiente. Cuando haya una actualización de firmware disponible para descargar, la información aparecerá...
 • Page 179 Español Precauciones  Cuando no esté usando la cámara, guárdela y evite el contacto con objetos pesados para proteger la lente.  El estuche de terciopelo de la cámara se puede utilizar para limpiar la lente. Limpie la lente antes de usar la cámara para lograr imágenes más claras. ...
 • Page 180 Español Estado de la Color Descripción cámara Error de Rojo Continúa parpadeando en rojo. inicialización Modo de En Modo de vista previa, la luz verde indica Verde espera que la cámara está en modo de espera. Haciendo fotos Grabando vídeos Almacenando fotos en el Verde...
 • Page 181 Español equipos que irradien calor. Utilice un paño limpio y seco para secar el dispositivo. Evite utilizar el  dispositivo antes de efectuar la limpieza y el mantenimiento. Utilice el dispositivo a temperaturas entre 0 °C – +40 °C, y almacene el ...
 • Page 182 EU REACH, RoHS y de baterías (en caso de corresponder), entre otras. Para acceder a las declaraciones de conformidad sobre REACH y RoHS, visite nuestro sitio web http://consumer.huawei.com/certification.
 • Page 183 Español Declaración de cumplimiento de las normas de la UE Declaración Mediante el presente documento, Huawei Technologies Co., Ltd. declara que este dispositivo cumple con los requisitos esenciales y con las disposiciones correspondientes de las siguientes directivas: • Directiva RoHS 2011/65/UE •...
 • Page 184 (2) debe aceptar todas las interferencias recibidas, lo que incluye aquellas que puedan ocasionar un funcionamiento no deseado. Precaución: Las modificaciones o los cambios no expresamente aprobados por Huawei Technologies Co., Ltd. podrán invalidar el permiso del usuario a operar el dispositivo.
 • Page 185: ไทย

  กระเป ๋ ากล้ อ งกํ า มะหยี ่ x1 คู ่ ม ื อ เริ ่ ม ต้ น การใช้ ง าน x1 360 HUAWEI x1 หากรายการใดเสี ย หายหรื อ หายไป โปรดปรึ ก ษาตั ว แทนจํ า หน่ า ยในพื้ นที ่ ข องคุ ณ...
 • Page 186 1. ตรวจสอบให้ แ น่ ใ จว่ า โทรศั พ ท์ ข องคุ ณ เชื ่ อ มต่ อ กั บ เครื อ ข่ า ยมื อ ถื อ หรื อ Wi-Fi 2. ค้ น ห Huawei 360 Camera ใน Google Play เพื...
 • Page 187 ไทย การเร ิ ่ ม ต ้ น การถ ่ า ยถาพ เมื ่ อ เชื ่ อ มต่ อ กั บ กล้ อ งแล้ ว ให้ ไ ปที ่ ห น้ า จอถ่ า ยภาพเพื ่ อ เริ ่ ม ต้ น การถ่ า ยภาพและบั น ทึ ก วิ ด ี โ อ 1.
 • Page 188 ไทย การเร ี ย กด ู แ ละแก ้ ไ ข แตะเพื ่ อ เข้ า สู ่ แ กลเลอรี ร ู ป ภาพจากนั ้ น คุ ณ สามารถเรี ย กดู แ ละแก้ ไ ขเนื้ อหาได้ 1. โหมด: ค ุ ณ สามารถสล ั บ ไปมาระหว ่ า งโหมดตาป ลา( ), โหมดภาพรวม...
 • Page 189 ไทย การแบ ่ ง ป ั น การแบ่ ง ปั น ภาพถ่ า ย ไปที ่ อ ั ล บั ้ ม ภาพถ่ า ยที ่ ต ้ อ งการ จากนั ้ น แตะรู ป ขนาดย่ อ ค้ า งไว้ เ พื ่ อ แบ่ ง ปั น ภาพถ่ า ยไปยั ง โซเชี ย ลมี เ ดี ย คุ...
 • Page 190 ไทย การแบ่ ง ปั น ภาพถ่ า ยและวิ ด ี โ อแบบพาโนรามา ไปที ่ อ ั ล บั ้ ม ภาพถ่ า ยและวิ ด ี โ อพาโนรามาที ่ ต ้ อ งการ จากนั ้ น แตะที ่ ร ู ป ขนาดย่ อ ค้ า งเพื ่ อ แบ่ ง ปั น ภาพถ่ า ยหรื อ วิ ด ี โ อไปยั ง โซเชี ย ลมี เ ดี ย คุ...
 • Page 191 ไทย วิ ด ี โ อ" จะปรากฏขึ้ น คุ ณ ไม่ ส ามารถแบ่ ง ปั น ภาพถ่ า ยและวิ ด ี โ อพร้ อ มกั น ได้ มิ ฉ ะนั ้ น ข้ อ ความแสดงข้ อ ผิ ด พลาด "ไม่ ส ามารถแบ่ ง ปั น ภาพถ่ า ย/วิ ด ี โ อพร้ อ มกั น " จะปรากฏขึ้ น การอั...
 • Page 192 ไทย อย่ า ถอดสายโทรศั พ ท์ ข องคุ ณ ในระหว่ า งขั ้ น ตอนการอั ป เดต มิ ฉ ะนั ้ น การอั ป เดตจะล้ ม เหลว ในกรณี น ี้ ให้ เ ชื ่ อ มต่ อ กล้ อ งใหม่ เ พื ่ อ ทํ า การอั ป เดต ข้...
 • Page 193 ไทย คํ า อธิ บ ายตั ว บ่ ง ชี ้ สถานะกล ้ อ ง สี คํ า อธิ บ าย จะมี ไ ฟสี เ ขี ย วเป็ นเวลา 1 วิ น าที เปิ ด เข ี ย ว จากนั ้ น จะเริ ่ ม ต้ น ประมวลผลขั ้ น ตอนการเริ ่ ม ต้ น กะพริ...
 • Page 194 ไทย ภาพสู ง สุ ด และเพื ่ อ หลี ก เลี ่ ย งอั น ตรายหรื อ การละเมิ ด กฎหมายและข้ อ บั ง คั บ หลี ก เลี ่ ย งการใช้ อ ุ ป กรณ์ ใ นสถานที ่ ท ี ่ ม ี ฝ ุ ่ น ชื้ นและสกปรกหรื อ ใกล้ ก ั บ สนามแม่ เ หล็ ก เพื ่ ...
 • Page 195 ไทย หลี ก เลี ่ ย งการถอดหรื อ ดั ด แปลงอุ ป กรณ์ แ ละอุ ป กรณ์ เ สริ ม เพราะอาจทํ า ให้ ก ารรั บ ประ  กั น ของโรงงานเป็ นโมฆะ หากอุ ป กรณ์ ไ ม่ ท ํ า งานให้ ป รึ ก ษากั บ ศู น ย์ บ ริ ก ารที ่ ไ ด้ ร ั บ อนุ ญ าตใกล้ บ ้ า นคุ ณ หลี...
 • Page 196 ของค ุ ณ โปรดติ ด ต่ อ เจ้ า หน้ า ที ่ ท ้ อ งถิ ่ น ร้ า นค้ า ปลี ก หรื อ บริ ก ารกํ า จั ด ขยะในครั ว เรื อ นหรื อ ดู ท ี ่ เ ว็ บ ไซต์ http://consumer.huawei.com/en/ การลดสารอ ั น ตราย...
 • Page 197 ในระเบี ย บสํ า หรั บ การประกาศของความสอดคล้ อ งเกี ่ ย วกั บ REACH และ RoHS โปรดดู ท ี ่ เ ว็ บ ไซต์ ข องเรา http://consumer.huawei.com/certification การปฏ ิ บ ั ต ิ ต ามกฎระเบ ี ย บของสหภาพย ุ โ รป...
 • Page 198 ข้ อ ควรระวั ง : การเปลี ่ ย นแปลงใดๆ หรื อ การดั ด แปลงอุ ป กรณ์ น ี้ โดยไม่ ไ ด้ ร ั บ อนุ ญ าตอย่ า งเป ็ นเอกฉ ั น ท ์ จ าก Huawei Technologies Co., Ltd. สํ า หรั บ การปฏิ บ ั ต ิ ต ามข้ อ กํ า หนดอาจทํ า ให้ ส ิ ท ธิ ์ ข องผู ้ ใ ช้ ใ นการใช้ อ ุ ป กรณ์ เ ป็ นโมฆะ...
 • Page 199 ค ํ า แถลงการณ ์ ท างกฎหมาย ลิ ข สิ ท ธิ ์ © Huawei Technologies Co., Ltd. 2017. ขอสงวนลิ ข สิ ท ธิ ์ ท ุ ก ประการ เอกสารฉบั บ นี้ ใช้ เ พื ่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการใช้ เ ป็ นข้ อ มู ล อ้ า งอิ ง เท่ า นั ้ น และไม่ ถ ื อ เป็ น การรั บ ประ...
 • Page 200: Türkçe

  Türkçe Paket İçeriği Tüm içeriğin dahil olduğunu teyit edin. Kutu içeriği aşağıdaki öğelerden oluşmalıdır. HUAWEI 360 Panoramik Yumuşak kamera çantası Hızlı Başlangıç Kılavuzu VR Kamera x 1 Herhangi bir öğenin hasarlı veya eksik olması durumunda yerel satıcınız ile iletişime geçin.
 • Page 201 Türkçe Uygulamanın İndirilmesi ve Yüklenmesi 1. Telefonunuzun mobil ağa veya Wi-Fi ağına bağlı olduğundan emin olun. 2. Uygulamayı indirmek ve yüklemek için Google Play'de Huawei 360 Camera uygulamasını aratın. Kameranın Bağlanması Kamerayı akıllı telefonunuzun USB girişine bağlayın, kamera otomatik olarak çalışacaktır.
 • Page 202 Türkçe Çekime Başlama Kamera bağlandıktan sonra fotoğraf ve video çekmeye başlamak için çekim ekranına gidin. 1. Ön izleme ekranı: Geniş ekran oranına sahip gerçek zamanlı 360° görüntü gösterilir. Yakınlaştırmak ya da uzaklaştırmak için parmak hareketleri kullanın. 2. Panorama ön izleme: Panorama modunda gerçek zamanlı...
 • Page 203 Türkçe Gezinti ve Düzenleme Fotoğraf galerisine girmek için dokunun, sonrasında galeride gezinebilir ve içerikleri düzenleyebilirsiniz. 1. Modlar: Balık gözü ( Perspektif ( ), Kristal top ), Küçük gezegen ( modları arasında geçiş yapabilirsiniz. Balık gözü modu varsayılan ayardır. 2. Ekran görüntüsü: Ekran görüntüsünü...
 • Page 204 Türkçe Paylaşma Fotoğraf Paylaşımı İlgili fotoğraf albümüne gidin, sonrasında fotoğrafları sosyal medyada paylaşmak için küçük resimleri basılı tutun. Aynı anda maksimum dokuz fotoğraf paylaşabilirsiniz. Bu sayı aşıldığında "Maksimum 9 fotoğraf paylaşın" hata mesajı görüntülenecektir.
 • Page 205 Türkçe Panorama Fotoğraf ve Videoların Paylaşımı İlgili panorama fotoğraf ve video albümüne gidin, sonrasında fotoğrafları veya videoları sosyal medyada paylaşmak için küçük resimleri basılı tutun. Aynı anda maksimum dokuz fotoğraf veya bir video paylaşabilirsiniz. Bu sayı aşıldığında "Maksimum 9 fotoğraf paylaşın" veya "Tek seferde 1 video paylaşın" hata mesajı...
 • Page 206 Türkçe Sistem Güncelleme Kameranın donanım yazılımını güncelleyebilirsiniz. Güncelleme esnasında kamera telefonunuza bağlı olmalıdır. Bu sebeple, telefonunuzun yeterli şarja sahip olduğundan emin olun. Yeni bir donanım yazılımı güncellemesi mevcut olduğunda güncelleme bilgileri uygulamada görüntülenecektir. Güncellemek için Tamam düğmesine dokunun. Güncelleme işlemi esnasında kameranın telefonunuzla olan bağlantısını kesmeyin. Aksi takdirde güncelleme tamamlanamayacaktır.
 • Page 207 Türkçe Önlemler  Kullanım sonrasında kamerayı zarar görmeyecek şekilde saklayın ve kamera lensini korumak için sert cisimlerle temas etmesine engel olun.  Kameranın yumuşak çantası kamera lensini silmek için kullanılabilir. Kullanım öncesinde kamera lensini silmek daha temiz görüntüler çekmeye yardımcı olabilir. ...
 • Page 208 Türkçe Kamera Renk Açıklama Durumu beklemede olduğunu belirtir. Fotoğraf çekimi Video çekimi Akıllı telefona Yeşil ışık iki kez yanıp söner. Yeşil fotoğraf kaydı Donanım Güncelleme tamamlanana kadar yeşil ve kırmızı yazılımı Yeşil/Kırmızı ışık sırayla yanıp söner. güncellemesi Güvenlik Bilgileri Cihazı kullanmadan önce ürünün ideal performans gösterdiğinden emin olmak, tehlikelerden kaçınmak, yasaları...
 • Page 209 Türkçe bir ortamda saklayın. Bu cihaz oyuncak değildir. Çocuklar cihazı yetişkin gözetiminde kullanmalıdır.  Cihaz ve aksesuarları küçük parçalar içerebilir. Bunları çocukların erişebileceği yerlerden uzakta tutun. Çocuklar istemeden cihaza veya aksesuarlarına hasar verebilir veya küçük parçaları yutarak boğulma veya diğer zararlı durumlarla karşı karşıya kalabilir.
 • Page 210 REACH ve RoHS uyumluluk bildirimleri için lütfen http://consumer.huawei.com/certification adresini ziyaret edin. AB mevzuatına uygunluk Bildirim Huawei Technologies Co., Ltd. işbu cihazın temel gerekliliklerle ve mevcut Direktiflerin diğer ilgili hükümleri ile uyumlu olduğunu beyan eder: • RoHS Direktifi 2011/65/EU • EMC Direktifi 2014/30/EU FCC Beyanı...
 • Page 211 (2) Bu cihaz, istenmeyen kullanıma neden olabilecek parazit dahil, alınan her tür paraziti kabul etmelidir. Dikkat: Bu cihaz üzerinde Huawei Technologies Co., Ltd. tarafından uygunluğu açık biçimde onaylanmamış değişiklikler ya da düzenlemeler yapılması kullanıcının ekipmanı...
 • Page 212 çizimler sadece referans amaçlıdır. Gerçek ürün farklı olabilir. Bu kılavuzdaki açık veya ima yollu hiçbir ifade hiçbir türde bir garantiye dayanak teşkil etmez. Ülkenizdeki veya bölgenizdeki en güncel yardım hattı ve e-posta adresi için lütfen http://consumer.huawei.com/us/support/warranty-policy/index.htm adresini ziyaret edin.
 • Page 213: Български

  Български Съдържание на опаковката Проверете дали са включени всички артикули. Опаковъчната кутия трябва да съдържа следните артикули. HUAWEI 360 Копринена торбичка Наръчник за бърз панорамна VR Camera за камера x 1 бр. старт x 1 бр. x 1 бр. Ако някои артикули са повредени или липсват, свържете се с местния си...
 • Page 214 Български Изтегляне и инсталиране на приложението 1. Уверете се, че телефонът ви е свързан към мобилна или Wi-Fi мрежа. 2. Търсете Huawei 360 Camera в Google Play, за да изтеглите и инсталирате приложението. Свържете камерата Свържете камерата към USB порта на вашия смартфон и тя ще се включи...
 • Page 215 Български Започнете да правите снимки След като камерата бъде свързана, отидете на екрана за заснемане, за да започнете да правите снимки и да записвате видео клипове. 1. Екран за предварителен преглед: Показва в реално време 360° изображения с по-голяма резолюция на екрана. Използвайте...
 • Page 216 Български Разглеждане и редактиране Докоснете, за да влезете във фото галерията, след това можете да разглеждате и редактирате съдържанието. 1. Режими: Можете да превключвате по ред между режими “Око на риба” ( “Перспектива” ( “Кристално кълбо” ( ), и “Астероид” ( ).
 • Page 217 Български Споделяне Споделяне на снимка Отидете в съответния фото албум, след това докоснете и задръжте миниатюрите, за да споделяте снимки в социалните медии. Можете да споделяте до девет снимки наведнъж. Ако надвишите този брой, ще се покаже съобщение за грешка "Share up to 9 photos" (Споделете до 9 снимки).
 • Page 218 Български Споделяне на панорамни снимки и видео клипове Отидете в съответния панорамен фото и видео албум, след това докоснете и задръжте миниатюрите, за да споделяте снимки или видео клипове в социалните медии. Можете да споделяте до девет снимки или един видео клип наведнъж. Ако надвишите...
 • Page 219 Български противен случай, ще се покаже съобщението "Unable to share photos/videos simultaneously" (Невъзможно споделяне на снимки/видео клипове едновременно). Системна актуализация Можете да актуализирате системния фърмуер на камерата. Когато актуализирате, камерата трябва да е свързана към телефона ви. Следователно се уверете, че батерията на телефона ви е с достатъчно останал...
 • Page 220 Български Не изключвайте камерата от телефона си по време на процеса по актуализация. В противен случай, актуализацията няма да е успешна. В такъв случай, свържете отново камерата за актуализация. Предпазни мерки  След употреба, съхранявайте камерата внимателно и избягвайте контакт с твърди...
 • Page 221 Български Описание на светодиодите Статус на Цвят Описание камерата Светва зелено за 1 секунда, след това Включване Зелен стартира инициализация. Продължава да мига зелено, докато Инициализация Зелен камерата не се включи. Неуспешна Червен Продължава да мига червено. инициализация В режим на преглед, зелената светлина Режим...
 • Page 222 Български вътрешните лещи на устройството. Избягвайте да опаковате, запечатвате и покривате устройството с кърпи  или други артикули и избягвайте да поставяте устройството в затворени среди, като кутии. Избягвайте да поставяте устройството близо до източници на топлина  или огън, като печки, микровълнови фурни, радиатори, котлони, свещи или...
 • Page 223 Български Температурата на устройството може да се повиши след дълго работно  време. Избягвайте директен контакт, ако температурата на устройството стане твърде висока. Може да предизвикате изгаряния от ниска температура, които причиняват раздразнение на кожата или пигментация. Уверете се, че устройството се е охладило преди да опитвате да го ...
 • Page 224 включени) и др. За декларации за съответствие съгласно REACH и RoHS, моля, посетете нашия уеб сайт http://consumer.huawei.com/certification. Съответствие с нормативните изисквания на ЕС Декларация С настоящото Huawei Technologies Co., Ltd. декларира, че това устройство съответства на основните изискванията и на други приложими условия на Директиви: • Директива 2011/65/ЕС (RoHS) •...
 • Page 225 произволни смущения в приемането, включително смущения, които биха могли да причинят неправилното му функциониране. Внимание: Всякакви промени или модификации на устройството, които не са одобрени изрично от Huawei Technologies Co., Ltd. за съответствие, може да доведат до анулиране на правото на потребителя да използва това оборудване.
 • Page 226 информация, са само за ваше сведение. Реалният продукт може да се различава от тях. Нищо в настоящото ръководство не представлява каквато и да е гаранция - изрична или подразбираща се. Моля, посетете http://consumer.huawei.com/us/support/warranty-policy/index.htm за актуалния горещ телефон и имейл адрес за вашата страна или регион.

Table of Contents