Philips HD7448/40 User Manual

Philips coffee maker hd7448/40 1.3 l, 1000 w.
Hide thumbs
HD7448, HD7446
4222.001.9933.4.indd 1
19-10-09 09:49

   Related Manuals for Philips HD7448/40

   Summary of Contents for Philips HD7448/40

 • Page 1

  HD7448, HD7446 4222.001.9933.4.indd 1 19-10-09 09:49...

 • Page 2

  4222.001.9933.4.indd 2 19-10-09 09:49...

 • Page 3

  4222.001.9933.4.indd 3 19-10-09 09:49...

 • Page 4

  4222.001.9933.4.indd 4 19-10-09 09:49...

 • Page 5: Table Of Contents

  EnglisH 6 Български 14 ČEština 23 EEsti 31 Hrvatski 39 Magyar 47 ҚазаҚша 55 liEtuviškai 64 latviEšu 72 Polski 80 roMână 88 русский 96 slovEnsky 105 slovEnšČina 113 srPski 121 українська 129 4222.001.9933.4.indd 5 19-10-09 09:49...

 • Page 6: English

  Do not use the appliance if the plug, the mains cord or the appliance itself is damaged. If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

 • Page 7

  Electromagnetic fields (EMF) This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence available today.

 • Page 8: Brewing Coffee

  EnglisH Flushing the appliance Open the lid (Fig. 3). Fill the water tank with cold fresh water and put the jug in place (Fig. 4). Do not put a filter and ground coffee in the filter holder. Press the on/off switch to switch on the appliance. (Fig. 5) The power-on light goes on (HD7448 only).

 • Page 9

  Put the filter in the filter holder. Put pre-ground coffee (filter-fine grind) in the filter (Fig. 8). For large cups: use one heaped measuring spoon of ground coffee for each cup. For small cups: use one level measuring spoon of ground coffee for each cup.

 • Page 10

  Clean the separate parts (see chapter ‘Cleaning’). accessories You can order a new jug from your Philips dealer or a Philips service centre under type number HD7983/70 (white) or HD7983/20 (black).

 • Page 11

  & service If you need service or information or if you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com or contact the Philips Consumer Care Centre in your country (you find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.

 • Page 12

  EnglisH Problem The appliance produces a lot of noise and steam during the brewing process. Coffee grounds end up in the jug. The coffee is too weak. The coffee does not taste good. 4222.001.9933.4.indd 12 Solution Make sure that: - the water tank is filled with COLD water. - the appliance is not blocked by scale.

 • Page 13

  Problem The coffee is not hot enough. There is less coffee in the jug than expected. 4222.001.9933.4.indd 13 Solution Make sure that: - you place the jug properly on the hotplate. - the hotplate and the jug are clean (see chapter ‘Cleaning’).

 • Page 14: Български

  Български увод Поздравления за вашата покупка и добре дошли във Philips! За да се възползвате изцяло от предлаганата от Philips поддръжка, регистрирайте продукта си на www.philips.com/welcome. Общо описание (фиг. 1) Кабел с мрежов щепсел Ключ вкл./изкл. Кафемашина Капак на кафемашината...

 • Page 15

  помещения; в места за нощуване и закуска. Електромагнитни излъчвания (EMF) Този уред Philips е в съответствие с всички стандарти по отношение на електромагнитните излъчвания (EMF). Ако се употребява правилно и съобразно напътствията в Ръководството, уредът е безопасен за използване според наличните досега научни факти.

 • Page 16

  Български Промиване на уреда Отворете капака (фиг. 3). Напълнете резервоара с вода и поставете каната на мястото й (фиг. 4). Не поставяйте филтър и мляно кафе във филтърната фуния. Натиснете ключа за вкл./изкл., за да включите уреда. (фиг. 5) Светва индикаторът за включено ел. захранване (само за HD7448).

 • Page 17

  Вземете хартиен филтър (тип 1х4 или № 4) и подгънете намазаните краища, за да предотвратите скъсване и нагъване. В някои страни тази кафеварка е окомплектована с постоянен филтър. В такъв случай не използвайте хартиени филтри. Сложете филтъра във филтърната фуния. Сложете...

 • Page 18

  студена вода, за да се отстранят всички остатъци от оцет и препарат против накип. Почистете подвижните части (вж. раздел “Почистване”). аксесоари Можете да поръчате нова кана от упълномощен търговец на Philips или от сервиз на Philips под номер HD7983/70 (бяла) или HD7983/20 (черна). 4222.001.9933.4.indd 18 19-10-09 09:49...

 • Page 19

  Можете да поръчате постоянен филтър от упълномощен търговец на Philips или от сервиз на Philips под номер 4822 48050 479 (постоянен найлонов филтър за кафе). Опазване на околната среда След края на срока на експлоатация на уреда не го изхвърляйте...

 • Page 20

  гранули кафе. 4222.001.9933.4.indd 20 Решение Във всички останали случаи се свържете с Центъра за обслужване на потребители на Philips. Убедете се, че: - резервоарът за водата не е напълнен над маркировката MAX. Във всички останали случаи се свържете с Центъра за обслужване на потребители на...

 • Page 21

  Проблем Кафето е много слабо. Кафето не е с добър вкус. Кафето не е достатъчно горещо. 4222.001.9933.4.indd 21 Български Решение - филтърната фуния не е препълнена поради неправилно поставяне на каната под филтърната фуния. - отворът на дъното на филтърната фуния не...

 • Page 22

  Български Проблем В каната има по- малко от нормалното количество кафе. 4222.001.9933.4.indd 22 Решение - използвайте тънки чаши, тъй като те отнемат от кафето по-малко топлина в сравнение с дебелите. - не използвате студено мляко направо от хладилника. Обърнете внимание каната да е поставена правилно...

 • Page 23: Čeština

  Úvod Blahopřejeme vám k nákupu a vítáme vás ve společnosti Philips. Abyste mohli plně využít podpory, kterou Philips poskytuje, zaregistrujte svůj výrobek na adrese www.philips.com/welcome. všeobecný popis (obr. 1) Kabel se síťovou zástrčkou Vypínač pro zapnutí/vypnutí Kávovar Víko kávovaru Nádržka na vodu Držák filtru...

 • Page 24

  Elektromagnetická pole (EMP) Tento přístroj společnosti Philips odpovídá všem normám týkajícím se elektromagnetických polí (EMP). Pokud je správně používán v souladu s pokyny uvedenými v této uživatelské příručce, je jeho použití podle dosud dostupných vědeckých poznatků bezpečné.

 • Page 25

  vypláchnutí přístroje Otevřete víko (Obr. 3). Naplňte zásobník čerstvou studenou vodou a vložte konvici na určené místo (Obr. 4). Do držáku filtru nevkládejte filtr ani nesypte žádnou kávu. Stisknutím spínače/vypínače přístroj zapněte. (Obr. 5) Rozsvítí se kontrolka zapnutí přístroje (pouze model HD7448). Přístroj ponechte v chodu, dokud není...

 • Page 26

  ČEština Filtr vložte do držáku. Do filtru nasypte mletou kávu (umletou pro překapávací kávovary) (Obr. 8). Pro velké šálky: použijte jednu vrchovatou odměrku kávy pro jeden šálek. Pro malé šálky: pro každý šálek nasypte zarovnanou odměrku kávy. Uzavřete víko. Stisknutím vypínače přístroj zapněte (Obr. 5). Rozsvítí...

 • Page 27

  Vyčistěte všechny oddělené díly (viz odstavec “Čištění přístroje”). Příslušenství Konvici můžete objednat u dodavatele výrobků Philips nebo v servisu firmy Philips pod typovým označením HD7983/70 (bílá) nebo HD7983/20 (černá). Trvalý filtr můžete objednat u dodavatele výrobků Philips nebo v servisu firmy Philips pod referenčním číslem 4822 48050 479...

 • Page 28

  Pokud budete potřebovat servis, informace nebo pokud dojde k potížím, navštivte webovou stránku společnosti Philips www.philips.com nebo se obraťte na středisko péče o zákazníky společnosti Philips ve své zemi (telefonní číslo na střediska najdete v letáčku s celosvětovou zárukou). Pokud se ve vaší zemi středisko péče o zákazníky nenachází, můžete kontaktovat místního dodavatele výrobků...

 • Page 29

  Káva je příliš slabá. 4222.001.9933.4.indd 29 Řešení Ve všech ostatních případech se spojte s Informačním střediskem Philips. Odstraňte vodní kámen (viz kapitola „Odstraňování vodního kamene“). Ujistěte se, že: - je zásobník naplněn STUDENOU vodou. - přístroj není blokován vodním kamenem.

 • Page 30

  ČEština Problém Káva nemá dobrou chuť. Káva není dostatečně horká. V konvici je méně kávy než bylo očekáváno. 4222.001.9933.4.indd 30 Řešení Neponechávejte kávu v konvici na základní ohřívané desce příliš dlouho. To platí zvláště, pokud je kávy již málo. Ujistěte se, že: - jste správně...

 • Page 31: Eesti

  Ärge kasutage seadet, kui selle pistik, toitejuhe või seade ise on kahjustatud. Kui toitejuhe on kahjustatud, peab selle ohtlike olukordade vältimiseks uue vastu vahetama Philips, Philipsi volitatud hoolduskeskus või samaväärset kvalifikatsiooni omav isik. Seda seadet ei tohi kasutada füüsiliste ja vaimsete puuetega isikud (lisaks lapsed) nii kogemuste kui ka teadmiste puudumise tõttu, välja...

 • Page 32

  EEsti Hoidke toitejuhe laste käeulatusest kaugemal. Ärge jätke toitejuhet üle lauaserva või tööpinna rippuma, millel seade asub. Ettevaatust Ärge pange seadet tulisele pinnale ja vältige toitejuhtme kokkupuudet tuliste pindadega. Enne seadme puhastamist või kui keetmise ajal tekivad probleemid, siis tõmmake pistik seinakontaktist välja. See seade on mõeldud kasutamiseks koduses majapidamises ja sarnastes tingimustes nagu: poodide, kontorite ja muude töökeskkondade personali...

 • Page 33

  Seadme sisselülitamiseks vajutage sisse-välja lülitile. (Jn 5) Toite märgutuli süttib põlema (ainult HD7448). Laske seadmel töötada, kuni veenõu on tühjaks saanud. Kui kogu vesi on kannu jooksnud, siis lülitage seade välja. Enne kui kohvi keetma hakkate, laske seadmel vähemalt kolm minutit jahtuda.

 • Page 34

  EEsti Väikeste tasside jaoks võtke iga tassi kohta üks kuhjata mõõdulusikas kohvipulbrit. Sulgege kaas. Seadme sisselülitamiseks vajutage sisse-välja lüliti nupule (Jn 5). Toite märgutuli süttib põlema (ainult HD7448). Kui kogu vesi on voolanud läbi filtri, võite kannu seadmest välja võtta. Pärast kasutamist lülitage seade välja.

 • Page 35

  Nii toimides aitate te hoida loodust (Jn 10). garantii ja hooldus Kui vajate hooldust, esitada infopäringuid või on probleeme, külastage palun Philipsi veebisaiti www.philips.com või pöörduge oma riigi Philipsi klienditeeninduskeskusesse (telefoninumbri leiate garantiilehelt). Kui teie riigis ei ole klienditeeninduskeskust, pöörduge Philipsi toodete kohaliku müügiesindaja poole.

 • Page 36

  EEsti veaotsing Kui kohvikeetjaga tekivad probleemid ja te ei suuda neid alltoodud teabe abil lahendada, pöörduge lähimasse Philipsi hoolduskeskusesse või oma riigi Philipsi klienditeeninduskeskusesse. Probleem Seade ei tööta. Vesi jookseb seadmest välja. Seadmega kohvi valmistamine võtab väga kaua aega. Keetmise ajal teeb seade tugevat müra ja ajab auru välja.

 • Page 37

  Probleem Kannus on kohvi lõpu korral. Kohvi on liiga lahja. Kohvi pole hea maitsega. Kohvi pole piisavalt tuline. 4222.001.9933.4.indd 37 Lahendus Veenduge, et - filtrihoidikust ei jookse kohvi üle, põhjusel et filtrisse on liiga palju jahvatatud kohvi pandud; - filtrihoidikust ei jookse kohvi üle, kuna kann ei ole korralikult filtrihoidiku alla pandud;...

 • Page 38

  EEsti Probleem Kannus on vähem kohvi kui eeldati. 4222.001.9933.4.indd 38 Lahendus - kasutage õhukesi tasse, sest need neelavad vähem kuumust kui paksuseinalised tassid; - ärge kasutage otse külmutuskapist võetud külma piima. Veenduge, et panite kannu korralikult soojendusplaadile. Kui kann pole korralikult soojusplaadile pandud, siis tilgalukk ei lase kohvil filtrist kannu voolata.

 • Page 39: Hrvatski

  Čestitamo na kupnji i dobro došli u Philips! Kako biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi tvrtka Philips, registrirajte svoj proizvod na: www.philips.com/welcome. opći opis (sl. 1) Kabel za napajanje s utikačem Prekidač za uključivanje/isključivanje Aparat za kavu Poklopac aparata za kavu Spremnik za vodu Držač...

 • Page 40

  Elektromagnetska polja (EMF) Ovaj proizvod tvrtke Philips sukladan je svim standardima koji se tiču elektromagnetskih polja (EMF). Ako aparatom rukujete ispravno i u skladu s ovim uputama, prema dostupnim znanstvenim dokazima on će biti siguran za korištenje.

 • Page 41

  Napunite spremnik za vodu hladnom svježom vodom i stavite posudu na odgovarajuće mjesto (Sl. 4). U držač filtera nemojte stavljati filter i mljevenu kavu. Za uključivanje aparata pritisnite prekidač za uključivanje/ isključivanje. (Sl. 5) Indikator napajanja se uključuje (samo HD7448). Aparat ostavite da radi dok se spremnik za vodu ne isprazni.

 • Page 42

  Hrvatski U filter stavite fino mljevenu kavu (Sl. 8). Za velike šalice: stavite jednu punu žlicu mljevene kave za svaku šalicu. Za male šalice: stavite jednu do ruba punu žlicu mljevene kave za svake šalicu. Zatvorite poklopac. Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje kako biste uključili aparat (Sl.

 • Page 43

  Očistite dijelove koji se mogu odvojiti (pogledajte poglavlje “Čišćenje”). Dodatni pribor Kod prodavača Philips proizvoda ili u Philips servisu možete naručiti novi vrč pod brojem HD7983/70 (bijela) ili HD7983/20 (crna). Kod prodavača Philips proizvoda ili u Philips servisu možete naručiti trajni filter pod brojem 4822 48050 479 (trajni najlonski filter za kavu).

 • Page 44

  Hrvatski centru za korisnike tvrtke Philips u svojoj državi (broj telefona nalazi se u priloženom jamstvu). Ako u vašoj državi ne postoji centar za korisnike, obratite se lokalnom prodavaču proizvoda tvrtke Philips. rješavanje problema Ako se pojave problemi s aparatom za kavu koje ne možete riješiti pomoću uputa koje se nalaze u nastavku, obratite se najbližem servisnom...

 • Page 45

  Problem Mljevena kava dospijeva u posudu. Kava je preslaba. Kava nema dobar okus. Kava nije dovoljno vruća. 4222.001.9933.4.indd 45 Rješenje - aparat ne bude začepljen kamencem. Ako je potrebno, uklonite kamenac iz aparata (pogledajte poglavlje “Otklanjanje kamenca”). Pazite da: - se držač filtera ne prelije jer u filteru ima previše mljevene kave.

 • Page 46

  Hrvatski Problem U posudi ima manje kave nego što se očekivalo. 4222.001.9933.4.indd 46 Rješenje Savjetujemo vam pripremanje više od tri šalice kave kako biste osigurali odgovarajuću temperaturu kave. Savjeti: - koristite tanke šalice jer one upijaju manje topline iz kave nego deblje šalice. - nemojte koristiti hladno mlijeko koje ste upravo izvadili iz hladnjaka.

 • Page 47: Magyar

  Bevezetés Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt! A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome oldalon. Általános leírás (ábra 1) kábel hálózati csatlakozódugóval Be/kikapcsoló Kávéfőző Kávéfőző fedele Víztartály Szűrőtartó Kanna fedele Kanna Fontos! A készülék első használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót és őrizze meg későbbi használatra.

 • Page 48

  és más hasonló típusú környezetek „szoba reggelivel” típusú vendéglátói környezetek Elektromágneses mezők (EMF) Ez a Philips készülék megfelel az elektromágneses mezőkre (EMF) vonatkozó szabványoknak. Amennyiben a használati útmutatóban foglaltaknak megfelelően üzemeltetik, a tudomány mai állása szerint a készülék biztonságos.

 • Page 49

  Ne tegyen a filtertartóba filtert vagy őrölt kávét. A be-/kikapcsoló gomb megnyomásával kapcsolja be a készüléket. (ábra 5) A működésjelző fény világítani kezd (csak a HD 7448-as modellnél). Hagyja működni a készüléket a víztartály kiürüléséig. Kapcsolja ki a kávéfőzőt, ha a víz már a kannában van. Legalább 3 percig hagyja hűlni a készüléket, mielőtt ismét kávét főzne.

 • Page 50

  Magyar Nagy csészékhez: csészénként egy púpozott mérőkanál őrölt kávét tegyen a filterbe. Kis csészékhez: csészénként egy csapott mérőkanálnyi őrölt kávét tegyen a filterbe. Csukja le a fedelet. A bekapcsoló gombbal kapcsolja be a készüléket (ábra 5). A működésjelző fény világítani kezd (csak a HD 7448-as modellnél). Amikor a víz átfolyik a filteren, a kannát kiveheti a készülékből.

 • Page 51

  Tisztítsa meg a levehető részeket (lásd a „Tisztítás” c. részt). tartozékok Új kannát a márkakereskedőtől vagy a Philips szakszerviztől rendelhet a következő típusszám alapján: HD7983/70 (fehér) vagy HD7983/20 (fekete). Tartós szűrőt a márkakereskedőtől vagy a Philips szakszerviztől rendelhet a következő...

 • Page 52

  Magyar megtalálja a világszerte érvényes garancialevélen). Ha országában nem működik ilyen vevőszolgálat, forduljon a Philips helyi szaküzletéhez. Hibaelhárítás Ha az alábbi útmutató segítségével nem sikerül megoldania a kávéfőző esetleges problémáit, forduljon a Philips legközelebbi szakszervizéhez vagy az országos Philips vevőszolgálathoz.

 • Page 53

  Probléma Őrölt kávé került a kannába. Túl gyengére sikerült a kávé. Nem kielégítő a kávé íze. A kávé nem elég forró. Ellenőrizze a következőket: 4222.001.9933.4.indd 53 Megoldás - a víztartályt HIDEG vízzel töltse meg. - a készülék nincs-e vízkővel eltömődve. Ha szükséges, vízkőmentesítse a készüléket (lásd a „Vízkőmentesítés”...

 • Page 54

  Magyar Probléma A kannában a vártnál kevesebb kávé van. 4222.001.9933.4.indd 54 Megoldás Javasoljuk, hogy minden alkalommal legalább négy csésze kávét főzzön, hogy a kávé megfelelő hőmérsékletű legyen. Tippek: - használjon vékony falú csészéket, mivel azok kevesebb hőt vonnak el a kávétól, mint a vastag falúak.

 • Page 55: ҚазаҚша

  Егер құрылғының ашасы, сымы немесе құрылғының өзге бөлшегіне зақым тиген болса, құрылғымен қолданбаңыз. Егер ток сымы зақымдалған болса, қауіпті жағдай туғызбас үшін оны тек Philips компаниясы ұсынған қызмет орталығында сол компанияның жабдықтарымен және соған сәйкес білімі бар маман алмастыру керек.

 • Page 56

  тұтынушылар арқылы; жатын жер және таңғы ас ішетін орталарда. Электромагниттік өрістер (ЭМӨ) Philips компаниясы шығарған бұл құралы электромагниттік өрістерге (ЭМӨ) қатысты барлық стандарттарға сай келеді. Дұрыс әрі осы пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес қолданылса, қазіргі кездегі белгілі ғылыми дәлелдерге негізделе отырып құралды қолдану қауіпсіз деуге...

 • Page 57

  Тоқ сымы ыстық беттерге тимейтіндігін қамтамасыз етіңіз. Құрылғыны шайу Қақпақты ашыңыз (Cурет 3). Суға арналған ыдысты суық, тың сумен толтырып, құманды орнына қойыңыз (Cурет 4). Фильтр ұстағышына фильтр немесе тартылған кофе салуға болмайды. Құралды қосу үшін оның қосу/өшіру түймесін басыңыз. (Cурет 5) Тоққа...

 • Page 58

  ҚазаҚша Қағаз фильтірін алыңыз (1x4 немесе no. 4 түрі), сөйтіп, желімделген жиектерін ораңыз, сонда оны жыртылудан және ыдыраудан қорғайсыз. Кей бір елдерде кофе жасаушы өзінің тұрақты фильтірімен болып келеді. Ондай жағдайда сізге қағаз фильтірін қолданудың керегі жоқ. Фильтірді фильтір ұстағышқа салыңыз. Алдын...

 • Page 59

  Ыдыс пен алынатын фильтір ұстағышты ыстық сумен жуғыш сұйықтықпен немесе ыдыс жуғышта жуыңыз (Cурет 9). Тазалап болғаннан соң, құманды ыстық таза сумен шайыңыз. Қаспақты тазалау Қаспақты әрдайым тазалап отырсаңыз, құралыңыз сізге ұзағынан қызмет етіп, өте жақсы кофе қайнату нәтижесін қамтамасыз ететін болады.

 • Page 60

  Сіз Philips дилерінен немесе Philips қызмет орталығынан HD7983/70 түр нөмерлі (ақ) немесе HD7983/20 түр нөмерлі (қара) құмыранды тапсырыс арқылы алуыңызға болады. Сіз Philips дилерінен немесе Philips қызмет орталығынан 4822 48050 479 нөмірін еске салып, тұрақты фильтірді тапсырыс арқылы алуыңызға болады (нейлон тұрақты кофе фильтірі).

 • Page 61

  және көп буланады. Тартылған кофе құманға түсіп кетеді. 4222.001.9933.4.indd 61 ҚазаҚша Шешімі Құрал тоққа қосылмаған. Барлық басқа жағдайларда Philips Тұтынушылар Қамқорлық Орталығымен хабарласыңыз. Мыналарды қаматамасыз етіңіз: - суға араналған ыдысқа суды максимум (MAX) деңгеінен артық су құйылған жоқ па екен.

 • Page 62

  ҚазаҚша Ақаулық Кофе өте сұйық. Кофе дәмі жақсы емес. Кофе тым қатты ыстық емес. 4222.001.9933.4.indd 62 Шешімі - фильтір ұстағыш құман қызатын бетке дұрыс қойылмағандықтан толып кетпесін. - фильтір ұстағыштың түбіндегі тесікше бекітіліп қалмасын. - сіз қағаз фильтірінің керекті мөлшерін қолданып...

 • Page 63

  Ақаулық Құмандағы кофе мөлшері сіз ойлағаннан аз. 4222.001.9933.4.indd 63 ҚазаҚша Шешімі - жұқа кружка қолданыңыз, себебі олар қалың кружкадан гөрі аз ыстық тартады. - Тоңазытқыштан шыққан салқын сүтті бірден қоспаңыз. Құманды қызатын бетке дұрыстап қоймасаңыз, тамшы тоқтатқыш құманнан кофені ағызбай, нәтижесі ретінде фильтр толып, одан...

 • Page 64: Lietuviškai

  Įvadas Sveikiname įsigijus pirkinį ir sveiki atvykę į „Philips“! Norėdami naudotis visu „Philips“ palaikymu, savo gaminį registruokite adresu www.philips. com/welcome. Bendras aprašymas (Pav. 1) Laidas su maitinimo kištuku Įjungimo / išjungimo jungiklis Kavos virimo aparatas Kavos virimo aparato dangtelis...

 • Page 65

  Elektromagnetiniai laukai (EMl) Šis „Philips“ prietaisas atitinka visus elektromagnetinių laukų (EMF) standartus. Tinkamai eksploatuojant prietaisą pagal šiame vartotojo vadove pateiktus nurodymus, remiantis dabartine moksline informacija, jį yra saugu naudoti.

 • Page 66

  liEtuviškai Užpildykite vandens rezervuarą šaltu vėsiu vandeniu ir įstatykite ąsotį į vietą (Pav. 4). Nedėkite filtro ir maltos kavos į filtro laikiklį. Norėdami išjungti apartą, paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką. (Pav. 5) Pradeda šviesti įjungimo lemputė (tik HD7448 modelyje). Leiskite prietaisui veikti, kol vandens bakelis visiškai ištuštės. Kai visas vanduo bus ąsotyje, išjunkite prietaisą.

 • Page 67

  Dideliems puodeliams: vienam puodeliui įdėkite vieną maltos kavos šaukštą su kaupu. Mažiems puodeliams: vienam puodeliui įdėkite vieną maltos kavos šaukštą be kaupo. Uždenkite dangtį. Prietaisui įjungti paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką (Pav. 5). Pradeda šviesti įjungimo lemputė (tik HD7448 modelyje). Pro filtrą...

 • Page 68

  Nuvalykite nuimamas dalis (žr. skyrių „Valymas“). Priedai Galite užsisakyti naują ąsotį iš Philips pardavėjo ar Philips priežiūros centro – nurodykite tipo numerį HD7983/70 (baltas) arba HD7983/20 (juodas). Galite užsisakyti nuolatinį filtrą iš „Philips“ pardavėjo arba „Philips“...

 • Page 69

  - prietaisas įjungtas į tinklą; - ant prietaiso nurodyta įtampa sutampa su vietinio elektros tinklo įtampa - prietaisas įjungtas; Visais kitais atvejais kreipkitės į „Philips“ klientų aptarnavimo centrą. Įsitikinkite, kad: - į vandens rezervuarą neįpylėte daugiau vandens nei lygis „MAX“;...

 • Page 70

  liEtuviškai Problema Kavos tirščiai atsiduria ąsotyje. Kava per silpna. Kava neskani. Kava nepakankamai karšta. 4222.001.9933.4.indd 70 Sprendimas Įsitikinkite, kad: – vanduo neteka pro filtro laikiklio viršų, nes jame įdėta per daug maltos kavos. – vanduo neteka pro filtro laikiklio viršų, nes ąsotis netinkamai padėtas po filtro laikikliu.

 • Page 71

  Problema Ąsotyje mažiau kavos nei tikėjotės. 4222.001.9933.4.indd 71 liEtuviškai Sprendimas – naudokite plonų sienelių puodelius, nes jie sugeria mažiau šilumos nei storų sienelių puodeliai. - nenaudokite ką tik iš šaldytuvo išimto šalto pieno. Įsitikinkite, kad tinkamai pastatėte ąsotį ant kaitinimo plokštės. Jei jis pastatytas netinkamai, lašėjimas bus stabdomas ir kava iš...

 • Page 72: Latviešu

  Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā gūtu labumu no Philips piedāvātā atbalsta, reģistrējiet savu izstrādājumu www.philips.com/ welcome. vispārējs apraksts (Zīm. 1) Vads ar kontaktdakšu Ieslēgt/izslēgt slēdzis Kafijas automāts Kafijas automāta vāks Ūdens tvertne Filtra turētājs Krūzes vāks...

 • Page 73

  Elektromagnētiskie lauki (EMF) Šī Philips ierīce atbilst visiem standartiem saistībā ar elektromagnētiskiem laukiem (EMF). Ja rīkojaties atbilstoši un saskaņā ar instrukcijām šajā rokasgrāmatā, ierīce ir droši izmantojama saskaņā ar mūsdienās pieejamajiem zinātniskiem datiem.

 • Page 74

  latviEšu Nelieciet filtra turētājā filtru un kafiju. Lai ieslēgtu ierīci, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi. (Zīm. 5) Barošanas gaismiņa ieslēdzas (tikai HD7448 modelim). Ļaujiet ierīcei darboties, līdz ūdens tvertne ir tukša. Kad viss ūdens ir satecējis krūzē, izslēdziet ierīci. Pirms kafijas gatavošanas ļaujiet ierīcei atdzist vismaz 3 minūtes. ierīces lietošana kafijas gatavošana Atveriet vāku (Zīm.

 • Page 75

  Lielajām tasītēm: ņemiet vienu pilnu mērkaroti bez kaudzes maltās kafijas uz katru tasīti. Aizveriet vāku. Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai ieslēgtu ierīci (Zīm. 5). Barošanas gaismiņa ieslēdzas (tikai HD7448 modelim). Kad viss ūdens ir izgājis caur filtru, krūzi var izņemt no ierīces. Pēc lietošanas izslēdziet ierīci.

 • Page 76

  Vajadzības gadījumā pie Philips izplatītāja vai Philips pakalpojumu centrā varat pasūtīt jaunu krūzi ar tipa numuru HD7983/70 (balta) vai HD7983/20 (melna). Pie Philips izplatītāja vai Philips pakalpojumu centrā varat pasūtīt nemaināmo filtru ar tipa numuru 4822 48050 479 (nemaināmais neilona kafijas filtrs).

 • Page 77

  Ja kafijas automāta darbībā rodas kļūmes, kuras jūs nevarat novērst, izmantojot turpmāk sniegto informāciju, lūdzu, sazinieties ar tuvāko Philips apkopes centru vai Philips klientu apkalpošanas centru savā valstī. Problēma Ierīce nedarbojas. No ierīces sūcas ūdens. Kafijas gatavošanas process ierīcē ir pārāk ilgs.

 • Page 78

  latviEšu Problēma Krūzē nonāk kafijas biezumi. Kafija ir pārāk vāja. Kafija negaršo labi. Kafija nav pietiekami karsta. 4222.001.9933.4.indd 78 Atrisinājums - katlakmens nav nosprostojis ierīci. Nepieciešamības gadījumā, attīriet ierīci no kaļķakmens (skatīt nodaļu ‘Katlakmens attīrīšana’). Pārliecinieties, ka: - nav pārplūdis filtra turētājs, tāpēc ka filtrā iebērts pārāk daudz kafijas.

 • Page 79

  Problēma Krūzē ir mazāk kafijas nekā gaidīts. 4222.001.9933.4.indd 79 Atrisinājums Lai kafijai būtu pareizā temperatūra, mēs iesakām gatavot vairāk nekā trīs tasītes kafijas. Padomi - lietojiet plānas tasītes, tāpēc ka tās absorbē mazāk siltuma no kafijas nekā biezas tasītes. - nelietojiet aukstu pienu tieši no ledusskapja. Pārliecinieties, ka atbilstoši novietojiet krūzi uz sildvirsmas.

 • Page 80: Polski

  Polski Wprowadzenie Gratulujemy zakupu i witamy wśród użytkowników produktów Philips! Aby w pełni skorzystać z oferowanej przez firmę Philips pomocy, zarejestruj swój produkt na stronie www.philips.com/welcome. opis ogólny (rys. 1) Przewód sieciowy z wtyczką Wyłącznik Ekspres do kawy Pokrywka ekspresu do kawy...

 • Page 81

  Bed and Breakfast. Pola elektromagnetyczne (EMF) Niniejsze urządzenie firmy Philips spełnia wszystkie normy dotyczące pól elektromagnetycznych. W przypadku prawidłowej obsługi zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji urządzenie jest bezpieczne w użytkowaniu, co potwierdzają badania naukowe dostępne na dzień...

 • Page 82

  Polski Upewnij się, że przewód nie dotyka rozgrzanych powierzchni. Płukanie urządzenia Otwórz pokrywkę (rys. 3). Nalej zimnej, świeżej wody do zbiornika na wodę i umieść dzbanek we właściwym miejscu (rys. 4). Nie wkładaj filtra i zmielonej kawy do uchwytu filtra. Naciśnij wyłącznik, aby włączyć...

 • Page 83

  Weź filtr papierowy (typ 1x4 lub nr 4) i zagnij zaklejone brzegi, aby uniknąć jego rozdarcia lub złożenia. W niektórych krajach ten ekspres do kawy jest wyposażony w stały filtr. W takim przypadku nie należy używać filtrów papierowych. Włóż filtr do uchwytu filtra. Wsyp do filtra zmieloną...

 • Page 84

  Oczyść wyjmowane części (patrz rozdział „Czyszczenie”). akcesoria Nowy dzbanek można zamówić u sprzedawcy firmy Philips lub w autoryzowanym centrum serwisowym firmy Philips, podając numer HD7983/70 (biały) lub HD7983/20 (czarny). Stały filtr można zamówić u sprzedawcy firmy Philips lub w autoryzowanym centrum serwisowym firmy Philips, podając numer...

 • Page 85

  W razie konieczności naprawy, jakichkolwiek pytań lub problemów prosimy odwiedzić naszą stronę internetową www.philips.com lub skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Philips (numer telefonu znajduje się w ulotce gwarancyjnej). Jeśli w kraju Państwa zamieszkania nie ma takiego Centrum, o pomoc należy zwrócić się do sprzedawcy produktów firmy Philips.

 • Page 86

  Rozwiązanie - zbiornik na wodę nie został napełniony powyżej poziomu „MAX”. We wszystkich innych przypadkach skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta firmy Philips. Usuń kamień z urządzenia (patrz rozdział „Usuwanie kamienia”). Sprawdź, czy: - do zbiornika na wodę została wlana ZIMNA woda.

 • Page 87

  Problem Kawa ma niedobry smak. Kawa nie jest wystarczająco gorąca. W dzbanku jest mniej kawy niż powinno. 4222.001.9933.4.indd 87 Rozwiązanie - filtr papierowy nie zapadł się. - użyto filtra papierowego o odpowiednim rozmiarze. Nie zostawiaj zbyt długo dzbanka z kawą na płytce grzejnej, szczególnie jeśli znajduje się...

 • Page 88: Română

  Felicitări pentru achiziţie şi bun venit la Philips! Pentru a beneficia pe deplin de asistenţa oferită de Philips, înregistraţi-vă produsul la www. philips.com/welcome. Descriere generală (fig. 1) Cablu cu ştecher Comutator Pornit/Oprit (On/Off) Cafetieră Capacul cafetierei Rezervor de apă...

 • Page 89

  în hoteluri, moteluri şi alte medii rezidenţiale; medii cu cazare şi mic dejun. Câmpuri electromagnetice (EMF) Acest aparat Philips respectă toate standardele referitoare la câmpuri electromagnetice (EMF). Dacă este manevrat corespunzător şi în conformitate cu instrucţiunile din acest manual, aparatul este sigur conform dovezilor ştiinţifice disponibile în prezent.

 • Page 90

  roMână Umpleţi rezervorul cu apă rece proaspătă şi aşezaţi vasul la loc (fig. 4). Nu puneţi filtru şi cafea măcinată în suport. Apăsaţi comutatorul Pornit/Oprit pentru a porni aparatul. (fig. 5) Ledul de alimentare se aprinde (numai HD7448). Lăsaţi aparatul să funcţioneze până când rezervorul de apă se goleşte. Opriţi aparatul când toată...

 • Page 91

  Pentru ceşti mari: o linguriţă cu vârf de cafea măcinată pentru fiecare ceaşcă. Pentru ceşti mici: o linguriţă rasă de cafea măcinată pentru fiecare ceaşcă. Închideţi capacul. Apăsaţi butonul Pornit/Oprit pentru a porni aparatul (fig. 5). Ledul de alimentare se aprinde (numai HD7448). Când toată...

 • Page 92

  Curăţaţi componentele detaşabile (vezi capitolul ‘Curăţare’). accesorii Puteţi comanda un vas nou de la dealerul dvs. Philips sau de la un centru de service Philips, utilizând numărul de cod HD7983/70 (alb) sau HD7983/20 (negru).

 • Page 93

  Depanare Dacă apar probleme cu această cafetieră şi nu le puteţi rezolva cu ajutorul informaţiilor de mai jos, contactaţi cel mai apropiat centru de service Philips sau Centrul de asistenţă pentru clienţi Philips din ţara dvs. Problemă Aparatul nu funcţionează.

 • Page 94

  roMână Problemă Aparatul produce mult zgomot şi abur în timpul procesului de fierbere. În vas pătrunde cafea măcinată. Cafeaua este prea slabă. Asiguraţi-vă că: Gustul cafelei nu este bun. 4222.001.9933.4.indd 94 Soluţie Asiguraţi-vă că: - rezervorul de apă este umplut cu apă RECE.

 • Page 95

  Problemă Cafeaua nu este suficient de fierbinte. În vas se află mai puţină cafea decât trebuie. 4222.001.9933.4.indd 95 roMână Soluţie Asiguraţi-vă că: - aţi aşezat corect vasul pe plită. - plita şi vasul sunt curate (vezi capitolul ‘Curăţarea’). Vă recomandăm să fierbeţi mai mult de trei ceşti de cafea pentru a vă...

 • Page 96: русский

  сетевой шнур или сам прибор повреждены. В случае повреждения сетевого шнура его необходимо заменить. Чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора, заменяйте шнур только в авторизованном сервисном центре Philips или в сервисном центре с персоналом высокой квалификации. Данный прибор не предназначен для использования лицами...

 • Page 97

  дачи; обслуживания клиентов в гостиницах, мотелях и т.д.; мини отелей. Электромагнитные поля (ЭМП) Данное устройство Philips соответствует стандартам по электромагнитным полям (ЭМП). При правильном обращении согласно инструкциям, приведенным в руководстве пользователя, применение устройства безопасно в соответствии с современными научными данными.

 • Page 98

  русский Не допускайте контакта сетевого шнура с горячими частями прибора. Промывка прибора Откройте крышку (Рис. 3). Залейте воду в специальную емкость и установите кувшин (Рис. 4). Не помещайте фильтр с молотым кофе в держатель фильтра. Включите прибор, нажав кнопку включения/ выключения.

 • Page 99

  Примечание. Если кувшин установлен неправильно на нагреваемую пластину, противокапельная система воспрепятствует протеканию кофе в кувшин. Это может привести к переполнению фильтра. Откройте держатель фильтра (Рис. 7). Загните герметизированную кромку бумажного фильтра (тип 1х4 или № 4) для предотвращения разрыва или сминания фильтра.

 • Page 100

  русский Протрите наружную поверхность кофеварки влажной тканью. Снимите держатель фильтра. Вымойте кувшин и съемный держатель фильтра горячей водой с добавлением жидкого моющего средства или в посудомоечной машине (Рис. 9). Затем сполосните чистой горячей водой. Очистка от накипи Регулярная очистка от накипи продлевает срок службы устройства и позволяет...

 • Page 101

  аксессуары Новый кувшин можно заказать в торговой организации Philips или в сервисном центре Philips. Номер по каталогу HD7983/70 (белый) или HD7983/20 (черный). Постоянный фильтр можно заказать в торговой организации Philips или в сервисном центре Philips. Справочный номер заказа: 4822 48050 479 (постоянный нейлоновый кофейный фильтр).

 • Page 102

  русский Поиск и устранение неисправностей Если возникли проблемы с прибором, и их не удается решить самостоятельно, используя приведенную здесь информацию, обратитесь в ближайший сервисный центр компании Philips или в центр поддержки потребителей Philips вашей страны. Проблема Прибор не работает. Утечка воды из...

 • Page 103

  Проблема На дне кувшина появилась кофейная гуща. Кофе получается некрепким. Кофе имеет неприятный вкус. 4222.001.9933.4.indd 103 русский Способы решения - прибор не засорен накипью. При необходимости очистите прибор от накипи (см. раздел “Очистка от накипи”). Убедитесь, что: - держатель фильтра не переполнен из-за слишком...

 • Page 104

  русский Проблема Кофе недостаточно горячий. В кувшине меньше кофе, чем ожидалось. 4222.001.9933.4.indd 104 Способы решения Убедитесь, что: - кувшин правильно установлен на нагреваемой пластине; - нагреваемая пластина и кувшин чистые (см. раздел “Очистка). Для уверенности в получении кофе нужной температуры рекомендуется готовить более...

 • Page 105: Slovensky

  Úvod Gratulujeme Vám ku kúpe a vitajte medzi zákazníkmi spoločnosti Philips! Ak chcete využiť všetky výhody zákazníckej podpory spoločnosti Philips, zaregistrujte svoj výrobok na adrese www.philips.com/welcome. opis zariadenia (obr. 1) Kábel so sieťovou zástrčkou Vypínač Kávovar Veko kávovaru Zásobník na vodu Nosič...

 • Page 106

  „bed and breakfast“. Elektromagnetické polia (EMF) Tento výrobok Philips vyhovuje všetkým normám týkajúcim sa elektromagnetických polí (EMF). Ak budete zariadenie používať správne a v súlade s pokynmi v tomto návode na použitie, bude jeho použitie bezpečné...

 • Page 107

  Naplňte zásobník na vodu studenou čerstvou vodou a vložte kanvicu na svoje miesto (Obr. 4). Do nosiča filtra nevkladajte filter ani pomletú kávu. Vypínačom zapnite zariadenie. (Obr. 5) Rozsvieti sa kontrolné svetlo napájania (Len model HD7448). Zariadenie nechajte zapnuté, kým sa nevyprázdni zásobník na vodu. Zariadenie vypnite, keď...

 • Page 108

  slovEnsky Veľká šálka: na každú pripravovanú šálku nasypte kopcom naplnenú odmerku zomletej kávy. Malá šálka: použite jednu odmerku zomletej kávy na každú šálku. Zatvorte veko. Stlačením vypínača zapnite zariadenie (Obr. 5). Rozsvieti sa kontrolné svetlo napájania (Len model HD7448). Keď cez filter pretečie celý objem vody, môžete kanvicu zo zariadenia vybrať.

 • Page 109

  Očistite oddeliteľné súčiastky (pozrite si kapitolu “Čistenie”). Príslušenstvo U vášho predajcu značky Philips alebo v Servisnom stredisku spoločnosti Philips si môžete objednať novú kanvicu pod typovým číslom HD7983/70 (biela) alebo HD7983/20 (čierna).

 • Page 110

  Ak potrebujete servis, informácie alebo máte problém, navštívte webovú stránku spoločnosti Philips, www.philips.com, alebo sa obráťte na Stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips vo Vašej krajine (telefónne číslo strediska nájdete v priloženom celosvetovo platnom záručnom liste). Ak sa vo Vašej krajine toto stredisko nenachádza, obráťte sa na miestneho predajcu výrobkov Philips.

 • Page 111

  Problém Zariadenie je počas varenia veľmi hlučné a vytvára veľa pary. Do kanvice sa dostáva pomletá káva. Káva je príliš slabá. Káva nie je chutná. 4222.001.9933.4.indd 111 slovEnsky Riešenie Skontrolujte, či: - je zásobník na vodu naplnený STUDENOU vodou. - zariadenie nie je zablokované vodným kameňom.

 • Page 112

  slovEnsky Problém Káva nie je dostatočne teplá. V kanvici je menej kávy ako ste očakávali. 4222.001.9933.4.indd 112 Riešenie Skontrolujte, či: - ste kanvicu postavili na ohrevnú platňu správne. - je ohrevná platňa a kanvica čistá (pozrite si kapitolu “Čistenie”). Odporúčame vám uvariť viac ako tri šálky kávy, aby sa zaistilo, že káva bude mať...

 • Page 113: SlovenšČina

  Čestitamo vam za nakup in dobrodošli pri Philipsu! Če želite popolnoma izkoristiti podporo, ki jo nudi Philips, registrirajte izdelek na www.philips. com/welcome. splošni opis (sl. 1) Kabel z omrežnim vtikačem Stikalo za vklop/izklop Aparat za kavo Pokrov aparata za kavo...

 • Page 114

  slovEnšČina Omrežni kabel naj bo izven dosega otrok. Ne sme viseti preko roba mize ali pulta, na katerega je postavljen aparat. Pozor Aparata ne postavljajte na vročo površino in pazite, da omrežni kabel ne pride v stik z vročimi površinami. Aparat pred čiščenjem in v primeru težav med pripravljanjem kave izklopite.

 • Page 115

  Za vklop aparata pritisnite stikalo za vklop/izklop. (Sl. 5) Indikator vklopa zasveti (samo HD7448). Aparat naj deluje, dokler se zbiralnik za vodo popolnoma ne izprazni. Ko je vsa voda v vrču, aparat izklopite. Pred začetkom priprave kave naj se aparat hladi vsaj tri minute. uporaba aparata Priprava kave Odprite pokrov (Sl.

 • Page 116

  slovEnšČina Za vklop aparata pritisnite gumb za vklop/izklop (Sl. 5). Indikator vklopa zasveti (samo HD7448). Ko steče vsa voda skozi filter, lahko vzamete vrč iz aparata. Po uporabi aparat izklopite. Pred ponovno pripravo kave naj se aparat hladi vsaj tri minute. Odstranite nosilec filtra in zavrzite papirnati filter.

 • Page 117

  Za servis, informacije ali v primeru težav obiščite Philipsovo spletno stran na naslovu www.philips.com ali pa se obrnite na Philipsov center za pomoč uporabnikom v vaši državi (telefonsko številko najdete v mednarodnem garancijskem listu). Če v vaši državi takšnega centra ni, se obrnite na lokalnega Philipsovega prodajalca.

 • Page 118

  slovEnšČina odpravljanje težav Če imate z aparatom težave in jih s pomočjo spodaj navedenih nasvetov ne morete odpraviti, se obrnite na najbližji Philipsov servisni center ali Philipsov center za pomoč uporabnikom v svoji državi. Težava Aparat ne deluje. Iz aparata pušča voda. Aparat dolgo pripravlja kavo.

 • Page 119

  Težava V vrču je kavna usedlina. Kava je prešibka. Kava ni okusna. Kava ni dovolj vroča. 4222.001.9933.4.indd 119 slovEnšČina Rešitev Poskrbite, da: - ni prišlo do zalitja nosilca filtra, ker je v filtru preveč mlete kave. - ni prišlo do zalitja nosilca filtra, ker vrč ni pravilno postavljen pod nosilec filtra.

 • Page 120

  slovEnšČina Težava V vrču je manj kave, kot ste pričakovali. 4222.001.9933.4.indd 120 Rešitev - uporabite tanjše skodelice, saj vsrkajo manj toplote iz kave kot debelejše. - ne uporabljajte hladnega mleka naravnost iz hladilnika. Vrč mora biti pravilno postavljen na grelno ploščo.

 • Page 121: Srpski

  Čestitamo vam na kupovini i dobrodošli u Philips! Da biste imali sve pogodnosti podrške koju pruža Philips, registrujte svoj proizvod na www. philips.com/welcome. opšti opis (sl. 1) Kabl sa utikačem Prekidač za uključivanje/isključivanje Aparat za kafu Poklopac aparata za kafu Rezervoar za vodu Držač...

 • Page 122

  Elektromagnetna polja (EMF) Ovaj Philips aparat je usklađen sa svim standardima u vezi sa elektromagnetnim poljima (EMF). Ako se aparatom rukuje na odgovarajući način i u skladu sa uputstvima iz ovog priručnika, aparat je bezbedan za upotrebu prema naučnim dokazima koji su danas dostupni.

 • Page 123

  Pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje da biste uključili aparat. (Sl. 5) Pali se indikator napajanja (samo HD7448). Ostavite aparat da radi dok se rezervoar za vodu ne isprazni. Isključite aparat kada sva voda istekne u bokal. Pustite da se aparat hladi bar 3 minuta pre nego što počnete sa kuvanjem kafe.

 • Page 124

  srPski Za male šoljice: sipajte po jednu ravnu mernu kašiku mlevene kafe za svaku šoljicu. Zatvorite poklopac. Pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje da biste uključili aparat (Sl. 5). Pali se indikator napajanja (samo HD7448). Kada je sva voda prošla kroz filter, možete izvaditi bokal iz aparata. Nakon upotrebe isključite aparat.

 • Page 125

  Očistite delove koji mogu da se skinu (pogledajte poglavlje ‘Čišćenje’) Dodatna oprema Novi bokal možete da naručite od distributera Philips proizvoda ili od Philips servisnog centra pod brojem proizvoda HD7983/70 (bela) ili HD7983/20 (crna). Trajni filter možete da naručite od distributera ili servisnog centra Philips proizvoda pod referentnim brojem 4822 48050 479 (trajni najlonski filter za kafu).

 • Page 126

  Ukoliko su vam potrebne informacije ili imate problem, pogledajte Web lokaciju kompanije Philips na adresi www.philips.com ili se obratite u centar za korisničku podršku kompanije Philips u svojoj zemlji (broj telefona pronađite u međunarodnom garantnom listu). Ako u vašoj zemlji ne postoji predstavništvo, obratite se ovlašćenom prodavcu.

 • Page 127

  Problem Aparat tokom kuvanja proizvodi mnogo pare i buke. Mlevena kafa ulazi u bokal. Kafa je preslaba. Kafa nije dobrog ukusa. Kafa nije dovoljno vruća. 4222.001.9933.4.indd 127 Rešenje Proverite: - da li je posuda za vodu napunjena HLADNOM vodom. - da aparat nije blokiran kamencem. Ako je potrebno, uklonite kamenac iz aparata (pogledajte poglavlje “Čišćenje kamenca”).

 • Page 128

  srPski Problem U bokalu ima premalo kafe. 4222.001.9933.4.indd 128 Rešenje - da li su grejna ploča i bokal čisti (pogledajte poglavlje ‘Čišćenje’). Savetujemo vam da kuvate više od tri šoljice kafe da bi kafa bila odgovarajuće temperature. Saveti: - koristite tanje šoljice jer one apsorbuju manje topline kafe od debljih šoljica;...

 • Page 129: українська

  Вступ Вітаємо Вас із покупкою та ласкаво просимо до клубу Philips! Щоб уповні скористатися підтримкою, яку пропонує Philips, зареєструйте свій виріб на веб-сайті www.philips.com/welcome. загальний опис (Мал. 1) Шнур зі штепселем Перемикач Увімк./Вимк. Кавоварка Кришка кавоварки Резервуар для води Тримач фільтра...

 • Page 130

  клієнтами в готелях, мотелях та інших жилих середовищах; у готелях із комплексом послуг “ночівля і сніданок”. Електромагнітні поля (ЕМП) Цей пристрій Philips відповідає усім стандартам електромагнітних полів (ЕМП). Згідно з останніми науковими дослідженнями, пристрій є безпечним у використанні за умов правильної експлуатації у...

 • Page 131

  Промивання пристрою Відкрийте кришку (Мал. 3). Заповніть ємність свіжою холодною водою і поставте глек на місце (Мал. 4). Не кладіть фільтр та мелену каву у тримач фільтра. Щоб увімкнути пристрій, натисніть перемикач живлення. (Мал. 5) Засвічується індикатор увімкнення (лише HD7448). Дайте...

 • Page 132

  українська У деяких країнах ця кавоварка постачається з постійним фільтром. У такому випадку використовувати паперові фільтри не потрібно. Встановіть фільтр у тримач фільтра. Насипте у фільтр попередньо змелену каву (змелену “для фільтра”) (Мал. 8). Для великих філіжанок: кладіть повну мірну ложку з верхом на кожну...

 • Page 133

  варіння зі свіжою холодною водою, щоб видалити залишки оцту чи накипу. Почистіть окремі частини (див. розділ “Чищення”). аксесуари Новий глек можна замовити у дилера Philips або в сервісному центрі Philips - номер типу HD7983/70 (білий) або HD7983/20 (чорний). Постійний фільтр можна замовити у дилера Philips або в...

 • Page 134

  Якщо Вам необхідна інформація або обслуговування, якщо у Вас виникла проблема, відвідайте веб-сайт компанії Philips www.philips.com або зверніться до Центру обслуговування клієнтів Philips у Вашій країні (телефон можна знайти на гарантійному талоні). Якщо у Вашій країні немає Центру обслуговування клієнтів, зверніться до місцевого дилера Philips.

 • Page 135

  4222.001.9933.4.indd 135 українська Вирішення - ємність для води не заповнена вище позначки MAX. У всіх інших випадках звертайтеся до Центру обслуговування клієнтів Philips. Видаліть з пристрою накип (див. розділ “Видалення накипу”). Перевірте, чи: - резервуар для води необхідно заповнювати ХОЛОДНОЮ водою.

 • Page 136

  українська Проблема Кава надто слабка. Кава несмачна. Кава недостатньо гаряча. В глеку менше кави, ніж очікувалося. 4222.001.9933.4.indd 136 Вирішення Перевірте, чи: - використовується правильне співвідношення кави й води. - не пошкодився паперовий фільтр. - використовується паперовий фільтр відповідного розміру. Не залишайте глек з кавою на плиті на довгий...

 • Page 137

  4222.001.9933.4.indd 137 19-10-09 09:49...

 • Page 138

  4222.001.9933.4.indd 138 19-10-09 09:49...

 • Page 139

  4222.001.9933.4.indd 139 19-10-09 09:49...

 • Page 140

  4222.001.9933.4 4222.001.9933.4.indd 140 19-10-09 09:49...

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: