Download  Print this page

Philips DVP720SA/05 User Manual Page 3

Philips dvd/sacd player dvp720sa divx playback.
Hide thumbs

Advertisement

DK
Advarsel: Usynlig laserstråling ved
åbning når sikkerhedsafbrydere er ude
af funktion. Undgå utsættelse for
stråling.
Bemærk: Netafbryderen er sekundært
indkoblet og ofbryder ikke strømmen
fra nettet. Den indbyggede netdel er
derfor tilsluttet til lysnettet så længe
netstikket sidder i stikkontakten.
S
Klass 1 laseraparat
Varning! Om apparaten används på
annat sätt än i denna bruksanvisning
specificerats, kan användaren utsättas
för osynlig laserstrålning, som
överskrider gränsen för laserklass 1.
Observera! Stömbrytaren är sekundärt
kopplad och bryter inte strömmen från
nätet. Den inbyggda nätdelen är
därför ansluten till elnätet så länge
stickproppen sitter i vägguttaget.
01-40 DVP720_EU_051
SF
Luokan 1 laserlaite
Varoitus! Laitteen käyttäminen muulla
kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla
tavalla saattaa altistaa käyttäjän
turvallisuusluokan 1 ylittävälle
näkymättömälle lasersäteilylle.
Oikeus muutoksiin varataan. Laite ei
saa olla alttiina tippu-ja roiskevedelle.
Huom. Toiminnanvalitsin on kytketty
toisiopuolelle, eikä se kytke laitetta irti
sähköverkosta. Sisäänrakennettu
verkko-osa on kytkettynä
sähköverkkoon aina silloin, kun pistoke
on pistorasiassa.
3
3139 246 13543
3/08/2004, 4:43 PM

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Philips DVP720SA/05

This manual is also suitable for:

Dvp720sa

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: