Table of Contents

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 6

Quick Links

DE
ScHEiBEnEntEiSEr
gB
WinDScrEEn DE-icEr
Fr
DégiVrAnt Pour VitrE
it
SBrinAtorE PEr VEtri
CZ
ROZMRAZOVAč SKeL
SK
ROZMRAZOVAč SKIeL
ScHEiBEn-
EntEiSEr
BEDiEnungSAnlEitung 3
inStructionS For uSE 11
MoDE D'EMPloi
MAnuAlE D'iStruZioni 27
nÁVoD K oBSluZE
nÁVoD nA oBSluHu
SK 150
19
35
43
97201

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for AEG SK 150

 • Page 1 ScHEiBEnEntEiSEr BEDiEnungSAnlEitung 3 WinDScrEEn DE-icEr inStructionS For uSE 11 DégiVrAnt Pour VitrE MoDE D’EMPloi SBrinAtorE PEr VEtri MAnuAlE D’iStruZioni 27 ROZMRAZOVAč SKeL nÁVoD K oBSluZE ROZMRAZOVAč SKIeL nÁVoD nA oBSluHu 97201 ScHEiBEn- EntEiSEr SK 150...
 • Page 2 EinlEitung Beachten Sie diese Bedienungsanleitung bei der Verwendung des Produkts. geben Sie alle unterlagen auch an andere Benutzer weiter. Abbildungen können geringfügig vom Produkt abweichen. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten. Dekoration nicht enthalten. Lieferumfang Scheibenenteiser mit Halter, Montagematerial (2 Schrauben und Klett-Klebestreifen), Bedienungsanleitung ProDuKtBEScHrEiBung Einsatzbereich und Leistungsmerkmale...
 • Page 3 Produktübersicht SicHErHEitSHinWEiSE Warnung! lebens- und unfallgefahr für Kinder! Kinder können die gefahren, die durch das Produkt entstehen, nicht erkennen! Erstickungs- und Strangulationsgefahr! lassen Sie Kinder nicht mit dem Verpackungsmaterial und dem Produkt spielen. Warnung! ▪ Verletzungs-, Brand- und Beschädigungsgefahr durch Kurzschluss. Der 1.
 • Page 4: Montage

  MontAgE VErWEnDung Hinweise zur Bedienung Montieren Sie den Scheibenenteiser nur, wenn ihr Fahrzeug ein 12-V-Bordnetz hat und die Kfz-Steckdose mit mindestens 15 A abgesichert ist. Beachten Sie, dass bei manchen Fahrzeugen die 12-V-Kfz-Steckdose erst mit der Zündung eingeschaltet wird. Warnung! ▪...
 • Page 5: Wartung Und Service

  WArtung unD SErVicE Stecken Sie den Scheibenenteiser vor dem reinigen aus und lassen Sie ihn Entsorgung vollständig abkühlen. Werfen Sie die Verpackung und das Produkt nicht in den Hausmüll! Das Produkt und die Verpackung bestehen aus Pflege wiederverwendbaren Stoffen (Kunststoffe, Metalle, Papier). ▪...
 • Page 6: Product Description

  introDuction Always follow these instructions when using this product. include all documentation when transferring the product to other users. images may slightly deviate from the actual product. Subject to change in the interest of technical advances. Decorations not included. Contents Windscreen de-icer with holder, assembly materials (2 screws and a hook-and-loop fastener strip), instructions ProDuct DEScriPtion...
 • Page 7: Product Overview

  Product Overview SAFEtY noticES Warning! Fatal or dangerous to children! children are unable to assess the risks associated with this product! choking and strangulation hazard! Do not allow children to play with the packaging materials and this product. Warning! ▪ risk of injury, fire and damage by short circuit! improper handling of 1.
 • Page 8 ASSEMBlY Notes pertaining to use only install the windscreen de-icer if the vehicle has a 12-V on-board power supply and the vehicle power socket is equipped with a minimum 15 A fuse. Please remember that the 12 V vehicle socket only works when the ignition is switched on.
 • Page 9: Maintenance And Service

  MAintEnAncE AnD SErVicE remove the windscreen de-icer before cleaning and Disposal allow it to cool completely. Do not dispose of packaging or the product through your household Care waste! the product and packaging are made from recyclable ▪ materials (plastics, metals, paper). clean the product with a soft, dry cloth.
 • Page 10: Description Du Produit

  introDuction Veuillez s’il vous plaît respecter ce mode d’emploi lors de l’utilisation du produit. transmettez tous les documents également aux autres utilisateurs. les illustrations peuvent dériver légèrement du produit. Sous réserve de modifications dues au développement technique. Décoration non fournie. Volume de livraison Dégivrant pour vitre avec support, matériel de montage (2 vis et bandes adhésives autoagrippantes), mode d’emploi...
 • Page 11: Indications De Sécurité

  Aperçu du produit inDicAtionS DE Sécurité Avertissement ! Enfants : risque d’accident et risque pour la vie ! les enfants ne peuvent pas reconnaître les dangers présentés par le produit ! risque d’étouffement et d’étranglement ! ne laissez pas les enfants jouer avec l’emballage et le produit. Avertissement ! ▪...
 • Page 12 MontAgE utiliSAtion Indications d’utilisation ne montez le dégivrant pour vitre que quand votre véhicule présente un réseau de bord de 12 V et une prise allume-cigare d’au moins 15 A. Prenez en compte que la prise 12 V de l’allume-cigare est uniquement en mode opérationnel avec l’allumage pour certains véhicules.
 • Page 13: Maintenance Et Service

  MAintEnAncE Et SErVicE Débranchez le dégivrant pour vitre avant le nettoyage et laissez-le entièrement Traitement des déchets refroidir. ne pas jeter l’emballage et le produit dans les déchets domestiques ! le produit et l’emballage sont composés d’agents recyclables Entretien (p.ex. plastiques, métaux, papier). ▪...
 • Page 14: Descrizione Del Prodotto

  introDuZionE Si prega di attenersi a queste istruzioni d’uso nell’utilizzo del prodotto. consegnate tutti i documenti anche agli altri utilizzatori. le immagini possono differire lievemente rispetto al prodotto. ci riserviamo il diritto di apportare modifiche che servano allo sviluppo tecnologico. Decorazione non inclusa. Fornitura Sbrinatore per vetri con supporto, materiale di montaggio (2 viti e strisce adesive a strappo), istruzioni d‘uso...
 • Page 15: Indicazioni Di Sicurezza

  Panoramica del prodotto inDicAZioni Di SicurEZZA Attenzione! Pericolo di vita e di incidenti per i bambini. i bambini possono non riconoscere i pericoli che derivano dal prodotto. Pericolo di soffocamento e di strangolamento. non fate giocare i bambini con il materiale della confezione e con il prodotto. Attenzione! ▪...
 • Page 16 MontAggio utiliZZo Indicazioni per il funzionamento Montate lo sbrinatore solo se il vostro veicolo ha una rete di bordo da 12 V e la presa per veicoli a motore è fornita di un fusibile di min. 15 A. Fate attenzione, poiché in alcuni veicoli la presa da 12 V viene attivata solo con l‘accensione del veicolo.
 • Page 17 MAnutEnZionE E SErViZio cliEnti Smaltimento non gettate la confezione e il prodotto nei rifiuti domestici. Prima di pulirlo, spegnete lo sbrinatore e fatelo raffreddare completamente. il prodotto e la confezione sono composti da materiale riciclabile (plastiche, metalli, carta). Cura ▪ Smaltite il prodotto non riciclabile nel rispetto dell’ambiente, Pulite il prodotto con un panno morbido ed asciutto.
 • Page 18: Popis Výrobku

  NÁVOD Při používání výrobku mějte prosím na paměti tento návod. Předejte všechny podklady i dalšímu uživateli. Vyobrazení se mohou nepatrně od výrobku odlišovat. Změny, které slouží technickému pokroku, jsou vyhrazeny. Obsah dodávky Rozmrazovač skel s držákem, montážním materiálem (2 šrouby a suchý zip s lepícím páskem), návod k obsluze POPIS VÝROBKU Použití...
 • Page 19: Bezpečnostní Upozornění

  Popis výrobku BeZP ečNOSTNí UPOZORNěNí Výstraha! Nebezpečí na životě a nehodě u dětí! Děti nemohou nebezpečí, která výrobkem vznikají, rozeznat! Nebezpečí udušení a uškrcení! Nenechte děti hrát si s obalem a výrobkem. Výstraha! ▪ Nebezpečí zranění, požáru a škod zkratem!Neodborné zacházení se Výrobek může vést k těžkým poraněním a škodám.
 • Page 20 MONTÁŽ POUŽITí Pokyny k obsluze Montujte rozmrazovač do Vašeho vozidla jen tehdy, jestliže je v něm k dispozici rozvod proudu s napětím 12 V a vhodná zásuvka U některých vozidel je zásuvka s napětím 12 V aktivní jen při jištěná pojistkou 15 A. zapnutém zapalování.
 • Page 21: Údržba A Servis

  ÚDRŽBA A SeRVIS Před čistěním vytáhněte zástrčku ze zásuvky a nechte rozmrazovač Likvidace úplně vychladnout. Nevyhazujte obal a výrobek do odpadků! Výrobek a obal je zhotoven ze znovupoužitelných Ošetřování látek (plasty, kovy, papír). ▪ čistěte výrobek měkkým a suchým hadrem. Nepoužívejte na Likvidujte více nepoužitelný...
 • Page 22: Popis Produktu

  ÚVOD Pri používaní tohto výrobku rešpektujte pokyny uvedené v tomto návode na obsluhu. Všetky podklady odovzdajte aj iným užívateľom. Obrázky nemusia celkom korešpondovať s reálnym výrobkom. Zmeny slúžiace technickému pokroku vyhradené. Dekorácia nie je súčasťou produktu. Obsah Rozmrazovač skiel so stojanom, montážny materiál (2 skrutky a lepiaci prúžok so suchým zipsom), návod na obsluhu POPIS PRODUKTU Oblasť...
 • Page 23: Bezpečnostné Pokyny

  Prehľad častí produktu BeZPeč NOSTNÉ POKYNY Výstražné upozornenie! Nebezpečenstvo ohrozenia života a zdravia detí! Deti nie sú schopné rozoznať nebezpečenstvá prameniace z manipulácie s výrobkom! Nebezpečenstvo ohrozenia života udusením a obesením! Deťom nedovoľte hrať sa s obalovým materiálom a s výrobkom. Výstražné...
 • Page 24 MONTÁŽ POUŽITIe Pokyny na obsluhu Rozmrazovač skiel namontujte len vtedy, keď má Vaše vozidlo 12 V palubnú sieť a zástrčka je istená minimálne 15 A. Majte na pamäti, že 12 V zástrčka niektorých automobilov funguje až po zapnutí zapaľovania. Výstražné upozornenie! ▪ Konektor po použití prístroja z 12 V automobilovej zástrčky vždy Nebezpečenstvo ohrozenia života! Rozmrazovač...
 • Page 25: Údržba A Oprava

  ÚDRŽBA A OPRAVA Rozmrazovač skiel pred čistením vytiahnite zo zástrčky a nechajte Likvidácia ho celkom vychladnúť. Obal a produkt nelikvidujte spolu s domácim odpadom! Produkt a obal boli vyrobené z recyklovateľných materiálov Ošetrovanie (plasty, kovy, papier). ▪ Produkt čistite mäkkou a suchou handričkou. Na čistenie Nepoužiteľný...
 • Page 27 Industriestr. 31 ▪ CH-8112 Otelfingen SPA Systems s.r.o. Pod Višnovkou 1661 / 37 ▪ 140 00 Praha 4-Krč ▪ Ceská republika www.aeg-automotive.com AeG is a registered trademark used under license from AB electrolux (publ) Stand der Informationen: 05/2011 ▪ eAN-Nr.: 4038373972019...

Table of Contents