Download Print this page

AEG HEIZKISSEN HK 5510 Instruction Manual

Heating pad
Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

N
Varmepute
GB
Heating pad
PL
Poduszka ogrzewająca
Nahřívací dečka
CZ
H
Melegítőpárna
Электрическая грелка
RUS
HEIZKISSEN
HK 5510
Bruksanvisning
Instruction Manual
Instrukcja obsługi/Gwarancja
Návod k použití
Használati utasítás
Руководство по
эксплуатации
30
34
38
43
47
51

Advertisement

loading

  Related Manuals for AEG HEIZKISSEN HK 5510

  Summary of Contents for AEG HEIZKISSEN HK 5510

 • Page 1 Bruksanvisning Varmepute Instruction Manual Heating pad Instrukcja obsługi/Gwarancja Poduszka ogrzewająca Návod k použití Nahřívací dečka Használati utasítás Melegítőpárna Руководство по Электрическая грелка эксплуатации HEIZKISSEN HK 5510...
 • Page 2: Table Of Contents

  Inhalt Norsk Innhold Oversikt over betjeningselementene ......Side 3 Bruksanvisning ..............Side 30 Tekniske data ................ Side 33 English Contents Overview of the Components .........Page 3 Instruction Manual..............Page 34 Technical Specifications ............Page 37 Disposal ................Page 37 Język polski Spis treści Przegląd elementów obsługi .........Strona 3 Instrukcja obsługi ..............Strona 38 Dane techniczne ...............Strona 41...
 • Page 3 Übersicht der Bedienelemente Overzicht van de bedieningselementen Oversikt over betjeningselementene Liste des diff érents éléments de commande Overview of the Components Indicación de los elementos de manejo Przegląd elementów obsługi • Přehled ovládacích prvků A kezelő elemek áttekintése • Обзор деталей прибора Descrição dos elementos •...
 • Page 4: Bruksanvisning

  Norsk Bruksveiledning Les nøye gjennom bruksanvisningen før du tar apparatet i bruk. Ta godt vare på bruksanvisningen, garantibeviset, kas- Takk for at du kjøpte produktet vårt. Vi håper du vil få glede salappen og helst også esken med innvendig emballasje. Gis av det nye apparatet ditt.
 • Page 5 Norsk ADVARSEL: • Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og av personer med reduserte fysiske, sanselige eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap, dersom de har mottatt opplæring eller instruksjoner som gjelder bruk av apparatet på en sikker måte og forstår farene ved det.
 • Page 6: Oversikt Over Betjeningselementene

  Norsk ADVARSEL: • Ikke reparer apparatet selv. Oppsøk en autorisert fagmann. Hvis en nettledning er defekt, må du sørge for at den kun skiftes ut med en lik ledning, for slik å unngå farer. Dette må gjøres av pro- dusenten, vår kundetjeneste eller en lignende kvalifisert person. Generelle merknader Instruksjoner for bruk •...
 • Page 7: Tekniske Data

  Norsk Rengjøring Tekniske data Modell: ..................HK 5510 ADVARSEL: Spenningsforsyning: ........220-240 V~, 50/60 Hz • Trekk støpselet ut av stikkontakten før hver rengjøring. Inngangsstrøm: ............... 100 W • Avkjøl alltid produktet før det rengjøres. Fare for Beskyttelsesklasse: ................II brannskade! Nettovekt: .................0,5 kg •...
 • Page 8: English

  English Instruction manual Read the operating instructions carefully before putting the appliance into operation and keep the instructions including Thank you for purchasing our product. We hope you will the warranty, the receipt and, if possible, the box with the in- enjoy your new appliance.
 • Page 9 English WARNING: • This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental ca- pabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
 • Page 10 English General notes WARNING: The heating pad must always be used inside the cover (4). • The appliance is designed exclusively for private use and This ensures that a minimum distance is maintained which for the envisaged purpose. This appliance is not fit for protects against overheating.
 • Page 11: Technical Specifications

  English Cover 1. Remove the cover from the heating pad. 2. You may wash the cover by hand in lukewarm water with a neutral wool detergent. Rinse thoroughly with clean water afterwards. Disposal 3. Let the cover dry completely before covering the heating pad again.
 • Page 12: Instrukcja Obsługi

  Język polski Instrukcje użytkowania Przed uruchomieniem urządzenia proszę bardzo dokładnie przeczytać instrukcję obsługi. Proszę zachować ją wraz z kartą Dziękujemy za zakup naszego produktu. Mamy nadzieję, że gwarancyjną, paragonem i w miarę możliwości również karto- nowe urządzenie przyniesie Państwu wiele radości. nem z opakowaniem wewnętrznym.
 • Page 13: Język Polski

  Język polski OSTRZEŻENIE: • Z urządzenia mogą korzystać dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby z ograniczonymi fizycznymi, czuciowymi oraz mentalnymi zdolnościami lub z brakiem doświadczenia i wiedzy, jeśli są nad- zorowane lub poinstruowane, jak użyć urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją powiązane z tym ryzyko. •...
 • Page 14: Przegląd Elementów Obsługi

  Język polski OSTRZEŻENIE: • W razie awarii proszę nie naprawiać urządzenia samemu lecz skorzystać z pomocy autoryzowanego specjalisty. Jeżeli prze- wód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u producenta lub w specjalnym zakładzie na- prawczym albo przez wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
 • Page 15: Dane Techniczne

  Język polski Przechowywanie WSKAZÓWKA: Podczas pierwszego użycia mogą wydzielać się nieprzyjem- • Wyjąć wtyczkę z gniazda ściennego. ne zapachy. Są one nieszkodliwe i zanikają w miarę użytko- • Poczekać na całkowite ostygnięcie produktu przed złoże- wania. niem. • Złóż delikatnie poduszkę i przechowaj cały produkt w tor- Przełącznik kontrolny bie.
 • Page 16: Usuwanie

  Język polski Gwarancja oraz zawarte w niej warunki obowiązują na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie za- wiesza uprawnień Nabywcy wynikających z przepisów Usta- wy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzeda- ży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.
 • Page 17: Česky

  Česky Návod k použití Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pozorně přečtěte návod k obsluze a tento návod spolu se záručním lis- Děkujeme vám, že jste si zakoupili tento výrobek. Doufáme, tem, pokladním blokem a podle možností i s obalem a vnitř- že budete s výrobkem spokojeni.
 • Page 18 Česky VÝSTRAHA: • Toto zařízení smějí používat děti starší 8 let a osoby s omezenými tělesnými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedo- statkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud byly o použití to- hoto zařízení...
 • Page 19: Přehled Ovládacích Prvků

  Česky VÝSTRAHA: • Neopravujte přístroj vlastními silami, nýbrž vyhledejte autorizova- ného opraváře. Abyste eliminovali rizika, nechejte poškozený pří- vodní kabel nahradit kabelem se stejnými hodnotami pouze vý- robcem, naším servisem pro zákazníky nebo jinou kvalifikovanou osobou Všeobecné informace UPOZORNĚNÍ: Upozorňuje Vás na tipy a informace. •...
 • Page 20: Technické Údaje

  Česky Technické údaje Nastavení Funkce Vypnuto Model: ...................HK 5510 Nízko. Lehké teplo. Pokrytí napětí: ..........220-240 V~, 50/60 Hz Středně Příkon: ..................100 W Vysoko Třída ochrany: ..................II Čistá hmotnost:...............0,5 kg UPOZORNĚNÍ: Na kontrolním světle (3) si můžete přečíst nastavení. Právo provádět v průběhu neustálého vývoje produktu tech- nické...
 • Page 21: Magyarul

  Magyarul Használati utasítás A készülék használatba vétele előtt gondosan olvassa végig a használati utasítást, és őrizze meg a garancialevéllel, a pénztá- Köszönjük, hogy megvásárolta a termékünket. Reméljük, ri nyugtával és lehetőleg a csomagolókartonnal, ill. az abban hogy élvezni fogja az új készülék használatát. lévő...
 • Page 22 Magyarul FIGYELMEZTETÉS: • A készüléket 8 évnél idősebb gyermekek és csökkent fizikai, szenzoros vagy mentális képességekkel, vagy tapasztalati és tudábeli hiányoságokkal rendelkező személyek csak mefelelő felügyelet mellett vagy a készülék biztonságos használatával és annak veszélyeivel kapcsolatos oktatást követően használhatják. • A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. •...
 • Page 23 Magyarul FIGYELMEZTETÉS: • A kockázatok elkerülése végett ne maga javítsa a készüléket, ha- nem keressen fel egy erre kiképzett szakembert! Ha hibás a csat- lakozó kábel, csak a gyártótól, a vevőszolgálatunktól vagy hason- ló képzettségű személytől kérjen helyette azonos értékű másik kábelt! Általános megjegyzések MEGJEGYZÉS:...
 • Page 24: Műszaki Adatok

  Magyarul Szabályzó kapcsoló Műszaki adatok Az alábbi beállítások közül választhat: Modell: ..................HK 5510 Beállítás Funkció Feszültségellátás: ........220-240 V~, 50/60 Hz Teljesítményfelvétel:............... 100 W alacsony, kevés hő Védelmi osztály: ................II közepes Nettó súly: .................0,5 kg magas A műszaki és kivitelezési módosítások jogát a folyamatos ter- mékfejlesztés miatt fenntartjuk.
 • Page 25: Русский

  Русский Руководство по эксплуатации Перед началом эксплуатации прибора внимательно про- читайте прилагаемую инструкцию по эксплуатации и со- Благодарим вас за приобретение данного продукта. На- храните ее в надежном месте, вместе с гарантийным та- деемся, вам доставит удовольствие использование наше- лоном, кассовым чеком и, по возможности, картонной ко- го...
 • Page 26 Русский ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: • Прибор не предназначен для использования детьми (младше 8 лет), если только элементы управления не были пред- варительно настроены родителями или воспитателями, или ребенок был проинструктирован надлежащим образом для безопасной регулировки прибора. • Данный прибор могут использовать дети старше 8 лет, а также лица с ограниченными физическими, чувственными и умственными возможностями, а также лица, не имеющие достаточного...
 • Page 27 Русский ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: • Не включайте повреждённый прибор или незамедлительно обесточьте его. • Если прибор не работает, потому что среагировала или сра- ботала защита прибора, отправьте продукт в нашу сервис- ную службу. • Ни в коем случае не ремонтируйте прибор самостоятельно, а обращайтесь в таком случае за помощью к специалисту, имеющему соответствующий допуск. Из соображений безо- пасности, замена сетевого шнура на равнозначный допуска- ется только через завод-изготовитель, нашу сервисную ма- стерскую...
 • Page 28 Русский Инструкция по эксплуатации Чистка Применение ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Применяйте продукт преимущественно на следующих • Перед каждой чисткой вынимайте штекер из розетки. частях тела: плечи, руки, ноги, икры, живот. • Производите чистку прибора только после того, как он полностью остынет. Опасность получения ожога! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: • Запрещается погружать электрическую грелку или Пользуйтесь электрогрелкой всегда в чехле (4). Он обе- регулятор в воду! Возникает опасность поражения спечивает минимальное расстояние, которое служит электрическим током и возникновения пожара. защитой...
 • Page 29: Технические Данные

  Русский Технические данные Модель: .................HK 5510 Электропитание: ........220-240 В~, 50/60 Гц Потребляемая мощность: ..........100 ватт Класс защиты: ................II Вес нетто: ................0,5 кг Сохранено право на технические и конструкционные из- менения в рамках продолжающейся разработки продук- та. Это изделение прошло все необходимые и актуальные проверки, предписанные директивой СЕ, к прим. на элек- тромагнитную...
 • Page 32 HK 5510 Elektro-technische Vertriebsges. mbH www.etv.de...