Download  Print this page

Sony KV-14CT1K Instruction Manual

Fd trinitron colour television.
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
R
FD Trinitron
Colour Television
Instruction Manual
Инструкции за експлоатация
Návod k obsluze
Kezelési útmutató
Instrukcja obsługi
Инструкция по эксплуатации
Návod na obsluhu
KV-21CT1K
KV-14CT1K
© 2003 Sony Corporation
4-093-927-62(1)
GB
BG
CZ
HU
PL
RU
SK

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Sony KV-14CT1K

   Related Manuals for Sony KV-14CT1K

   Summary of Contents for Sony KV-14CT1K

 • Page 1 FD Trinitron Colour Television Instruction Manual Инструкции за експлоатация Návod k obsluze Kezelési útmutató Instrukcja obsługi Инструкция по эксплуатации Návod na obsluhu KV-21CT1K KV-14CT1K © 2003 Sony Corporation 4-093-927-62(1)
 • Page 3: Table Of Contents

  Introduction Thank you for choosing this Sony FD Trinitron Colour Television. Before operating the TV, please read this manual thoroughly and retain it for future reference. Symbols used in the manual: • Important information. • Information on a feature. • 1,2...Sequence of instructions.
 • Page 4: Safety Information

  Safety Information This set is to operate on a 220- 240V AC supply only. Take care not to connect too many appliances to the same power socket as this could result in fire or electric shock. Do not open the cabinet and the rear cover of the TV.
 • Page 5: Overview

  Overview of Remote Control Buttons Displaying on screen information Press to display all on-screen indications. Press again to cancel. Muting the sound Press to mute TV sound. Press again to restore the sound. Selecting input source Press repeatedly until the desired input symbol of the source appears on the TV screen.
 • Page 6: Overview Of Tv Buttons

  Overview of TV Buttons Standby Lift up the door indicator flap with mark to reveal the control panel. Inserting Batteries into the Remote Control Make sure you insert the supplied batteries using the correct polarities. Always remember to dispose of used batteries in an environmental friendly way. Overview-Installation Selecting Displaying...
 • Page 7: Connecting An Indoor Aerial (only For Kv-14ct1k)

  Connecting an Outdoor Aerial and VCR Connecting cables are not supplied. For more details of VCR connection, please refer to the section “Connecting Optional Equipment” of this instruction manual (see page 17). (only for KV-14CT1K) Scart lead is optional. Installation...
 • Page 8: First Time Operation

  Switching On the TV and Automatically Tuning The first time you switch on your TV, a sequence of menu screens appear on the TV enabling you to: 1) choose the language of the menu screen, 2) choose the country in which you wish to operate the TV, 3) search and store all available channels (TV Broadcast), 4) change the order in which the channels (TV Broadcast) appear on the screen and 5) adjust the picture slant (only for KV-21CT1K).
 • Page 9 After all available channels are captured and stored, the Programme Sorting menu appears automatically on the screen enabling you to change the order in which the channels appear on the screen. If you wish to keep the broadcast channels in the tuned order, press MENU.
 • Page 10: Menu System

  Introducing and Using the Menu System Your TV uses an on-screen menu system to guide you through the operations. Use the following buttons on the Remote Control to operate the menu system: Press MENU to switch the menu on. • To highlight the desired menu or option, press •...
 • Page 11: Sound

  Hue can only be adjusted for NTSC colour signal (e.g. USA video tapes). Sharpness Reset Intelligent On/Off Picture If any changes are made to “Picture Adjustment”, “Mode” will switch automatically to “Personal” and the new setting will be stored as “Personal”. Sound Sound Auto Volume:...
 • Page 12: Timer

  Timer Timer Sleep Timer: On Timer: Select Confirm Sleep Timer On Timer Menu System The “Timer” menu allows you to alter Timer the timer adjustments. Sleep Timer: On Timer: Select Confirm The “Sleep Timer” option in the “Timer” menu allows you to select a time period for the TV to switch itself automatically into the standby mode.
 • Page 13: Channel Set Up

  Channel Set Up Channel Set Up Auto Tuning Programme Sorting Programme Labels Manual Programme Preset Select Select Confirm Auto Tuning The “Auto Tuning” option in the “Channel Set Up” menu allows you to automatically search and store all available TV channels. To do this: After selecting the option, press way as in the step 4 of the section “Switching On the TV and...
 • Page 14 Manual Programme Preset Menu System The “Manual Programme Preset” option in the “Channel Set Up” menu allows you to: a) Preset channels or a video input source one by one to the programme order of your choice. To do this: After selecting the “Manual Programme Preset”...
 • Page 15: Set Up

  Set Up Set Up Language/Country Picture Rotation RGB Centring: Select Confirm Select Language/ The “Language/Country” option in the “Set Up” menu allows you to Country select the language that the menus are displayed in. To do this: After selecting the option, press as in the step 2 and 3 of the section “Switching On the TV and Automatically Tuning”...
 • Page 16: Teletext

  Teletext Teletext is an information service transmitted by most TV stations. The index page of the Teletext service (usually page 100) gives you information on how to use the service. To operate Teletext, use the remote control buttons as indicated below. Be sure to use a channel (TV Broadcast) with a strong signal, otherwise Teletext errors may occur.
 • Page 17: Additional Information

  B. Press button on the remote control to return to the normal TV picture. * “PlayStation” is a product When you connect the of Sony Computer headphones, the TV speakers will Entertainment, Inc. * “PlayStation” is a trademark automatically be muted of Sony Computer Entertainment, Inc.
 • Page 18: Specifications

  Standby Power Consumption: < 1 W Dimensions (w x h x d): • KV-21CT1K: Approx. 497 x 461 x 487 mm • KV-14CT1K: Approx. 374 x 355 x 420 mm Weight: • KV-21CT1K: Approx. 24 kg • KV-14CT1K: Approx. 11 kg...
 • Page 19: Troubleshooting

  • Using the menu system, select the “Intelligent Picture” option in the “Picture” menu and select “On” to reduce the noise in the picture (see page 10). • Replace the batteries. • Contact your nearest Sony service centre. Additional Information...
 • Page 23 Този бутон функционира само в режим на телетекст. Функцията A/B, свързана с този бутон, не функционира с този телевизор. Бутон без функция с този апарат. Този бутон функционира само в режим на телетекст. Функцията 9, свързана с този бутон, не функционира...
 • Page 25 Свързването чрез Евроконектора е опция.
 • Page 26 2 +/– • • • • Language Svenska Norsk English Nederlands Français Select language Select [ –2+ ] Confirm [ t ] Sverige Norge – Italia Schweiz/Suisse/Svizzera [ – 2+ ] [ t ] [ – 2+ ] [ t ] [ t ]...
 • Page 27 • • “ ” Менюто позволява да направите предварителна настройка на каналите на този телевизор TVE2 [ –2+ ] [ t ] TVE2 [ –2+ ] [ t ] [ – 2 ] [ 2+ ] [ – 2+ ] [ t ]...
 • Page 32 Повторете всички тези стъпки, за да настроите и запаметите повече канали. Ако по-нататък желаете да премахнете тази функция, изберете “Не” вместо “Да”...
 • Page 34 TELETEXT TELETEXT TELETEXT TELETEXT TELETEXT TELETEXT TELETEXT TELETEXT Index Index Index Index Index Index Index Index Programme Programme Programme Programme Programme Programme Programme Programme News News News News News News News News Sport Sport Sport Sport Sport Sport Sport Sport Weather Weather Weather...
 • Page 35 • • •...
 • Page 37 & 1...
 • Page 39 Úvod Děkujeme Vám, že jste si vybrali televizor Sony s plochou obrazovkou FD Trinitron. Před použitím televizoru si pozorně přečtěte tento návod k obsluze a zachovejte ho pro budoucí informaci. Znaky, které užíváme v tomto návodu k obsluze: • Důležitá informace.
 • Page 40: Bezpečnostní Opatření

  V pří- padě, že se tak stane, a již úmyslně či neúmyslně televizor nezapínejte a sdělte tuto skuteč- nost nejbližšímu autorizovanému servisu SONY, který odborně televizor prověří. Nevystavujte televizor dešti a vlhku, předejdete tak případnému úrazu el. proudem.
 • Page 41: Všeobecný Popis

  Všeobecný přehled tlačítek dálkového ovladače Zobrazení informace na obrazovce Stiskněte tlačítko a na obrazovce se objeví veškeré údaje. Opětovným stisknutím tyto informace z obrazovky zmizí. Vypnutí zvuku Pokud chcete zvuk vypnout, stiskněte tlačítko. Zvuk se zapne opětovným stisknutím. Volba vstupního signálu Tiskněte jej opakovaně, až...
 • Page 42: Všeobecný Přehled Tlačítek Televizoru

  Všeobecný přehled tlačítek televizoru Ukazatel Odklopte kryt v režimu místě označeném dočasného symbolem vypnutí získáte přístup k televizoru ovládacímu (pohotovostní) panelu. režim. Vložení baterií do dálkového ovladače Dodávané baterie musí být vloženy se správnou polaritou. Berte ohled na životní prostředí a použitých baterií se zbavujte způsobem, který životní prostředí...
 • Page 43: Připojení Přenosné Antény (pouze Pro Kv-14ct1k)

  Připojení venkovní antény a videa Přípojné kabely se nedodávaji. Obsáhlejší informace o připojení videa najdete v kapitole „Připojení přidavných zařízení“ v tomto návodu k obsluze (viz. str. 17). (pouze pro KV-14CT1K) nebo Připojení konektorem typu scart není povinné. videorekordér Instalace...
 • Page 44: První Zapojení Televizoru

  Zapnutí a automatické naladění TV Po prvním zapnutí televizoru se na obrazovce objeví sekvence nabídek, pomocí kterých budete moci: 1) zvolit jazyk nabídek; 2) zvolit zemi, ve které si přejete používat televizor; 3) hledat a automaticky ukládat všechny kanály (televizní stanice), které jsou k dispozici, 4) změnit pořadí, ve kterém se kanály (televizní...
 • Page 45 Jakmile televizor ukončil ladění a uložil všechny kanály (televizní stanice), na obrazovce se automaticky objeví nabídka Třídění programů, pomocí níž můžete změnit pořadí, ve kterém se kanály objeví na obrazovce. Nechcete-li změnit toto pořadí kanálů, stiskněte tlačítko MENU. Chcete-li změnit pořadí kanálů: 1 Stiskněte tlačítko 2 +/–...
 • Page 46: Režim Nabídek Na Obrazovce

  Úvod a použití různých nabídek Na obrazovce televizoru se zobrazuje systém nabídek, pomocí něhož můžete provádět jednotlivé operace. Stiskněte tlačítko MENU a na obrazovce se objeví první úroven nabídek • Pro zváraznění požadované nabídky nebo funkce stiskněte tlačítko • Pro vstup do vybrané nabídky nebo funkce stiskněte tlačítko •...
 • Page 47: Zvuk

  Odstín Odstín nelze seřizovat pro barevný signál NTSC (např. videa z USA). Ostrost Reset Inteligentni Zap/Vyp obraz Jakmile dojde ke změně nastavení „Nastavení obrazu“, „Režim“ bude automaticky nastaven na hodnotu „Osobní“ a nové nastavení bude uloženo pod názvem „Osobní“. Zvuk Zvuk Aut.
 • Page 48: Časovač

  Časovač Časovač Č asov. vypnutí: Časov. zapnutí: Konec Vyberte Potvrd'te Časovač vypnutí Časovač zapnutí Funkce „Časov. zapnutí“ v režimu nabídky „Časovač“ Vám Režim nabídek na obrazovce Nabídka „Časovač“ Vám umožňuje Časovač modifikovat nastavení časovače. Č asov. vypnutí: Časov. zapnutí: Vyberte Potvrd'te Konec Funkce „Časov.
 • Page 49: Nastavení Kanálu

  Nastavení kanálu Nastavení kanálu Automatické ladění Třídění programů Označení programů Ruční ladění Vyberte Vyberte Potvrd'te Konec Automatické Funkce „Automatické ladění“ v režimu nabídky „Nastavení kanálu“ ladění slouží k tomu, aby televizor hledal a uložil do paměti veškeré kanály (televizní stanice), které jsou k dispozici. K tomu je třeba: Po zvolení...
 • Page 50 Ruční ladění Režim nabídek na obrazovce Funkce „Ruční ladění“ v režimu nabídky „Nastavení kanálu“ slouží pro: a) Postupné ladění kanálů (televizních stanic) v pořadí programu, které si přejete, nebo postupné ladění video vstupu. K tomu je třeba: Po zvolení funkce „Ruční ladění“, stiskněte tlačítko vyznačenou položkou Program stiskněte tlačítko nebo...
 • Page 51: Nastavení

  Nastavení Nastavení Jazyk/Zeme Otočení obrazu RGB centrování: Vyberte Potvrd'te Konec Vyberte Jazyk/Země Funkce „Jazyk/Země“ v režimu nabídky „Nastavení“ slouží k volbě jazyka, ve kterém chcete, aby se na obrazovce objevily nabídky. Také Vám umožní zvolit zemi, ve které si přejete televizor používat. K tomu je třeba: Po zvolení...
 • Page 52: Teletext

  Teletext Teletext je informační služba, kterou užívá většina televizních stanic. Na straně s obsahem služeb teletextu (většinou je to strana 100) je poskytnuta informace o tom, jak se užívá tato služba. Pro práci v teletextu používejte tlačítka dálkového ovladače tak, jak je uvedeno v této kapitole.
 • Page 53: Doplňkové Informace

  Aby se znovu objevil normální televizní obraz, stiskněte tlačítko DVD/videorekordér „PlayStation“* Dekodér Při zapojení sluchátek se * „PlayStation“ je výrobek Sony Computer reproduktory televizoru Entertainment, Inc. automaticky vypnou. * „PlayStation“ je ochranná známka společnosti Sony Computer Entertainment, Inc. , dokud se na na dálkovém ovladači. Doplňkové informace...
 • Page 54: Technické údaje

  Příkon v pohotovostním režimu: < 1 W Rozměry (š x v x h): • KV-21CT1K: Přibližně 497 x 461 x 487 mm • KV-14CT1K: Přibližně 374 x 355 x 420 mm Hmotnost: • KV-21CT1K: Přibližně 24 kg • KV-14CT1K: Přibližně 11 kg Dodané...
 • Page 55: Řešení Problémů

  (viz str. 14). • Pomocí režimu nabídek zvolte funkci „Inteligentni obraz“ v režimu menu „Obraz“ a zvolte „Zap“ pro zredukování šumu v obrazu (viz str. 10). • Vložte nové baterie. • Obra te se na nejbližší autorizovaný servis Sony. Doplňkové informace...
 • Page 57 Bevezetés Köszönjük, hogy ezt a Sony FD Trinitron tökéletesen sík képernyős színes televíziót választotta. A televízió használata előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót, és őrizze meg, hogy később is fellapozhassa. Az útmutatóban használt jelek: • Fontos információ. • Tájékoztatás egy funkcióról.
 • Page 58: Biztonsági Előírások

  Biztonsági előírások A készüléket kizárólag 220-240 V-os hálózati váltakozó feszültséggel üzemeltesse. Ne csatlakoztasson túl sok készüléket ugyanahhoz az aljzathoz, mert a túterhelés tüzet okozhat. Soha ne nyissa ki a készülék házát és ne vegye le hátsó burkolatát. A javítást bizza szakemberre. A készülek szellőzőnyílásait hagyja szabadon.
 • Page 59: Áttekintés

  A távirányító gombjainak áttekintése Információ megjelenítése a képernyőn Nyomja meg az összes utasítás képernyőn történő megjelenítéséhez. Nyomja meg újra ezek törléséhez. A hang elnémítása Nyomja meg a hang elnémításához. A hang visszakapcsolásához nyomja meg újra. A bemenő forrás kiválasztása Nyomja meg egymás után többször, amíg a kívánt bemenő...
 • Page 60: A Televízió Gombjainak áttekintése

  A televízió gombjainak áttekintése Készenléti Hajtsa fel a üzemmód gombsor jelű (standby) takarólemezét: kijelzője ekkor előtűnik a gombsor. Az elemek behelyezése a távirányítóba Győződjék meg arról, hogy az elemeket megfelelő polaritással helyezi be. Óvja környezetünket! A használt elemeket az erre a célra kijelölt gyüjtőhelyen helyezze el. Áttekintés –...
 • Page 61: Külső Antenna és Videomagnó Csatlakoztatása

  Hordozható antenna csatlakoztatása (csak a KV-14CT1K esetén) A jobb képvétel érdekében javasoljuk, hogy csatlakoztassa a televíziót külső antennához. Ha nem rendelkezik külső antennával, de a helyi VHF/UHF jel megfelelően erős, csatlakoztathatja az ehhez a televizióhoz mellékelt beltéri teleszkópos antennát az alábbiakban leírtak szerint:...
 • Page 62: Első üzembe Helyezés

  A TV bekapcsolása és a csatornák automatikus beállítása A televízió első bekapcsolásakor menük jelennek meg a képernyőn, melyekkel 1) kiválaszthatja a menük nyelvét, 2) kiválaszthatja azt az országot, ahol a készüléket használni kívánja, 3) automatikusan megkeresheti és tárolhatja az összes rendelkezésre álló csatornát (televízióadót), 4) megváltoztathatja a csatornák (televízióadók) képernyőn való...
 • Page 63 Miután a televízió megkereste és tárolta az összes csatornát (televízióadót), a képernyőn automatikusan megjelenik a Programhely-átrendezés menü, hogy megváltoztathassa a csatornák képernyőn történő megjelenésének sorrendjét. Ha nem kívánja a csatornák sorrendjét megváltoztatni, nyomja meg a MENU gombot. Ha meg kívánja változtatni a csatornák sorrendjét: 1 A 2 +/–...
 • Page 64: A Képernyőn Megjelenő Menürendszer

  A képernyőn megjelenő menürendszer és használata Ez a televízió a képernyőn megjelenő menükkel segíti az egyes funkciók elvégzését. A menüket a távirányító következő gombjainak segítségével használhatja: Nyomja meg a MENU gombot, hogy a menü első szintje megjelenjék a képernyőn. • A kívánt menü vagy jellemző kijelöléséhez használja a •...
 • Page 65: Hang

  Fényerő Színtelítetség Színárnyalat NTSC rendszerű színes jel esetén (pl amerikai videofelvételek esetén) a Színárnyalat értéke nem módosítható. Képélesség Törlés Intelligens Be/Ki kép Ha módosítja a „Képbeállítás” értékét, akkor az „Üzemmód” automatikusan „Egyéni” lesz, az új beállítások pedig „Egyéni” beállításként kerülnek tárolásra. Hang Hang Auto hangerõszab:...
 • Page 66: Időzítő

  Időzítő Időzítő Kikapcs. időzítő: Bekapcs. időzítő: Kivál. Vége Kikapcsolás Időzítő Bekapcsolás Időzítő A képernyőn megjelenő menürendszer A „Időzítő” menü lehetővé teszi az Időzítő időzített beállítások módosítását. Kikapcs. időzítő: Bekapcs. időzítő: Kivál. Vége Az „Időzítő” menün belüli „Kikapcs. időzítő” funkció lehetővé teszi egy olyan időtartam kiválasztását, melynek elteltével a televízió...
 • Page 67: Csatorna Beállítása

  Csatorna beállítása Csatorna beállítása Automatikus hangolás Programhely-átrendezés Programnevek Kézi hangolás Kivál. Kivál. Vége Automatikus A „Csatorna beállítása” menün belüli „Automatikus hangolás” Hangolás funkció lehetővé teszi, hogy a televízió az összes rendelkezésre álló csatornát (televízióadót) megkeresse és elraktározza. Ehhez: Miután kijelölte a funkciót, nyomja meg a el „A TV bekapcsolása és a csatornák automatikus beállítása”...
 • Page 68 Kézi Hangolás A képernyőn megjelenő menürendszer A „Csatorna beállítása” menün belüli „Kézi hangolás” funkció lehetővé teszi: a) A csatornák (televízióadók) egyenkénti és a kívánt sorrendben történő beállítását, valamint egy videobemenet beállítását. Ehhez: Jelölje ki a „Kézi hangolás” funkciót, majd nyomja meg a gombot.
 • Page 69: Beállítás

  Beállítás Beállítás Nyelv/Ország Képelforgatás RGB pozicionálás: Kivál. Kivál. Vége Nyelv/Ország A „Beállítás” menün belüli „Nyelv/Ország” menüpont lehetővé teszi a képernyőn megjelenő menük nyelvének kiválasztását. Lehetővé teszi azon ország kiválasztását is, ahol a televíziót használni kívánja. Ehhez: Miután kijelölte a menüpontot, nyomja meg a el „A TV bekapcsolása és a csatornák automatikus beállítása”...
 • Page 70: Teletext

  Teletext A teletext a legtöbb televízióadó által sugárzott információs szolgáltatás. A teletext tartalomjegyzék- oldala (általában a 100. oldal) ismerteti a szolgáltatás használatát. E készüléken a teletext- szolgáltatásokat a távirányító segítségével veheti igénybe, az alább leírtak szerint. Győződjék meg arról, hogy erős jellel rendelkező televízió-csatornát néz, ellenkező esetben a teletextben hibák adódhatnak.
 • Page 71: Kiegészítő Információ

  B csatlakozón keresztül. Ha vissza kíván térni a szokásos tévéképhez, nyomja meg a távirányító DVD/Videomagnó „PlayStation” * dekóder Fülhallgató * A „PlayStation” a Sony csatlakoztatásakor a Computer Entertainment, Inc. televízió hangszórói terméke. automatikusan * A „PlayStation” a Sony kikapcsolnak.
 • Page 72: Műszaki Adatok

  Műszaki adatok MINÖSÉGTANÚSÍTÁS A2/1984. (III. 10) BkM-IpM együttes rendelet értelmében - mint forgalmazá - tanúsitjuk, hogy a SONY (KV-21CT1K, KV-14CT1K) tipusú szines televizó megfelel az alábbi műszaki értékeknek. Érintésvédelmi osztály: II. Sugárzási rendszer: A kiválasztott országtól függően: B/G/H, D/K Színrendszer: PAL, SECAM NTSC 3.58, 4.43 (csak videobemenet)
 • Page 73: Hibaelhárítás

  érdekében (a 14. oldalon). • A menürendszerben a „Kép” menüben válassza a „Intelligens kép” funkciót, majd a képzaj csökkentése érdekében válassza a „Be” értéket (a 10. oldalon). • Cserélje ki az elemeket. • Forduljon a legközelebbi Sony márkaszervizhez. + gombját. Kiegészítő információ...
 • Page 75 Wprowadzenie Dziękujemy za wybór telewizora kolorowego Sony z płaskim ekranem FD Trinitron. Przed rozpoczęciem użytkowania telewizora, wskazane jest wnikliwe zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi i zachowanie jej do wykorzystania w przyszłości. Symbole używane w niniejszej instrukcji obsługi: • Ważna informacja.
 • Page 76: Informacje Dotyczące Bezpieczeństwa

  Informacje dotyczące bezpieczeństwa Telewizor jest przystosowany do zasilania tylko napięciem przemiennym 220 - 240 V. Nie włączać zbyt dużej liczby urządzeń do jednego gniazdka sieciowego, ponieważ grozi to pożarem lub porażeniem prądem. Nie otwierać obudowy ani nie zdejmować pokrywy z tyłu telewizora.
 • Page 77: Opis Ogólny

  Ogólny przegląd przycisków pilota Wyświetlanie informacji na ekranie Naciśnij go, by wszystkie wskaźniki pojawiły się na ekranie. Ponownie go naciśnij, by zniknęły. Wyłączanie dźwięku Naciśnij go, by wyłączyć dźwięk. Ponownie go naciśnij, by włączyć dźwięk. Wybór sygnału wejściowego Naciskaj go, aż symbol żądanego źródła sygnału pojawi się...
 • Page 78: Ogólny Przegląd Przycisków Telewizora

  Ogólny przegląd przycisków telewizora Wskaźnik Podnieś klapkę w trybu miejscu czuwania oznaczonym (standby) symbolem aby odsłonić panel sterowania. Wkładanie baterii do pilota Upewnij się, że baterie umieszczone zostały zgodnie z ich biegunowością. Szanując środowisko naturalne, wyrzucaj zużyte baterie do specjalnie do tego przeznaczonych pojemników.
 • Page 79: Podłączanie Przenośnej Anteny (tylko Dla Kv-14ct1k)

  Podłączanie anteny zewnętrznej i magnetowidu Do urządzenia nie załączone są kable do tych podłączeń. Szersza informacja o podłączaniu magnetowidu znajduje się w rozdziale Podłączanie dodatkowych urządzeń niniejszej instrukcji obsługi (na stronie 17). (tylko dla KV-14CT1K) Podłączenie do złącza EURO jest fakultatywne. Podłączanie telewizora magnetowid...
 • Page 80: Pierwsze Uruchomienie Telewizora

  Włączanie telewizora i automatyczne programowanie Gdy telewizor zostanie włączony po raz pierwszy, na ekranie pojawią się menu, dzięki którym można: 1) wybrać język, w którym wyświetlane będą wszystkie menu, 2) wybrać kraj, w którym używane będzie urządzenie, 3) odnaleźć i automatycznie zapisać wszystkie dostępne kanały (stacje telewizyjne), 4) zmienić...
 • Page 81 Gdy telewizor zaprogramuje i zapisze wszystkie kanały (stacje telewizyjne), na ekranie pojawi się automatycznie menu Sortowanie programów, by można było zmienić kolejność pojawiania się kanałów na ekranie. Jeśli nie ma potrzeby zmiany kolejności programów, naciśnij MENU. Jeśli chcesz zmienić kolejność programów: 1 Naciśnij przycisk 2 +/–, by wybrać...
 • Page 82: System Menu Na Ekranie

  Wprowadzenie do systemu menu na ekranie Niniejszy telewizor dysponuje systemem menu wyświetlanym na ekranie, by ułatwić ustawianie poszczególnych funkcji. Używaj następujących przycisków na pilocie, by poruszać się po poszczególnych systemach menu: Naciśnij przycisk MENU, by został wyświetlony na ekranie pierwszy poziom menu.
 • Page 83: Dźwięk

  Kolor Odcień Parametr systemie koloru NTSC (np. kasety wideo z USA). Ostrość Zerowanie Inteligentny Wł./Wył. obraz Po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian w menu „Ustawienie obrazu”, „Tryb” automatycznie przełączy się na ustawienie „Własny”, a nowe ustawienie zostanie zapisane jako „Własny”. Dźwięk Dźwięk Aut.
 • Page 84: Timer

  Timer Timer Timer wyłączania: Wy ł . Timer w ł. : Wy ł . Wybór Potwierdź Koniec Timer wyłączania Opcja „Timer wyłączania” w menu „Timer” pozwala wybrać czas, Timer włączenie System menu na ekranie Menu „Timer” umożliwia zmienianie Timer Timer wyłączania: Wy ł...
 • Page 85: Programowanie Kanałów

  Programowanie kanałów Programowanie kanałów Autoprogramowanie Sortowanie programów Nazwy programów Programowanie ręczne Wybór Wybór Potwierdź Koniec Autoprogramo- Opcja „Autoprogramowanie” w menu „Programowanie kanałów”, wanie pozwala, by telewizor odszukał i zapisał wszystkie dostępne kanały (stacje telewizyjne). W tym celu: Po wybraniu opcji naciśnij przycisk jak jest to opisane w rozdziale „Włączanie telewizora i automatyczne programowanie”, w punkcie 4 (na stronie 8).
 • Page 86 Programowanie ręczne System menu na ekranie Opcja „Programowanie ręczne” w menu „Programowanie kanałów”, pozwala: Zaprogramować pojedynczo i w dowolnym porządku wybrane kanały (stacje telewizyjne) lub wejście wideo. W tym celu: Po wybraniu opcji „Programowanie ręczne” naciśnij przycisk . Po wybraniu opcji Program naciśnij przycisk następnie , by wybrać...
 • Page 87: Ustawienia

  Ustawienia Ustawienia Język/Kraj Obrót obrazu Centrowanie RGB: Wybór Potwierdź Koniec Wybór Język/Kraj Opcja „Język/Kraj” w menu „Ustawienia” pozwala wybrać język, w którym wszystkie menu będą wyświetlane na ekranie. Pozwala również wybrać kraj, w którym będzie używany telewizor. W tym celu: Po wybraniu opcji naciśnij przycisk jest to opisane w rozdziale „Włączanie telewizora i automatyczne programowanie”, w punktach 2 i 3 (na stronie 8).
 • Page 88: Telegazeta

  Telegazeta Telegazeta jest usługą informacyjną transmitowaną przez większość stacji telewizyjnych. Strona ze spisem treści telegazety (zwykle strona 100) dostarcza informacji o sposobie korzystania z usługi telegazety. By poruszać się po telegazecie, należy używać przycisków pilota, tak jak jest to opisane na tej stronie. By móc odpowiednio korzystać...
 • Page 89: Informacje Dodatkowe

  • Sygnał wejściowy wideo ze złącza RCA A i sygnał wejściowy audio ze złącza B. By przywrócić normalny obraz telewizyjny, naciśnij przycisk DVD/Magnetowid „PlayStation”* Dekoder Gdy podłączone * „PlayStation” jest produktem Sony zostaną słuchawki, Computer Entertainment, Inc. głośniki telewizora * „PlayStation” jest znakiem automatycznie towarowym zarejestrowanym przez wyłączą...
 • Page 90: Dane Techniczne

  < 1 W Wymiary (szer. x wys. x głęb.): • KV-21CT1K: W przybliżeniu 497 x 461 x 487 mm • KV-14CT1K: W przybliżeniu 374 x 355 x 420 mm Waga: • KV-21CT1K: W przybliżeniu 24 kg • KV-14CT1K: W przybliżeniu 11 kg Akcesoria w wyposażeniu:...
 • Page 91: Rozwiązywanie Problemów

  14). • Przy użyciu systemu menu wybierz opcję „Inteligentny obraz” w menu „Obraz” i wybierz opcję „Wł.”, by zmniejszyć zakłócenia obrazu (na stronie 10). • Zmień baterie. • Skontaktuj się z najbliższą stacją serwisową Sony. pilota, aż Informacje dodatkowe...
 • Page 95 Эта кнопка работаeт только в рeжимe тeлeтeкста. Функция A/B данной кнопки нe прeдусмотрeна для данного тeлeвизора. Эта кнопка не работает для данного телевизора. Эта кнопка работаeт только в рeжимe тeлeтeкста. Функция 9 данной кнопки нe прeдусмотрeна для данного тeлeвизора. PROG MENU...
 • Page 97 Кабель с евроразъемом SCART (приобретается отдельно).
 • Page 98 Language Svenska Norsk English Nederlands Français Select language Select [ –2+ ] Confirm [ t ] Sverige Norge – Italia Schweiz/Suisse/Svizzera [ – 2+ ] [ t ] [ – 2+ ] [ t ] MENU [ t ] MENU...
 • Page 99 Теперь телевизор готов к эксплуатации. TVE2 [ –2+ ] [ t ] TVE2 [ –2+ ] [ t ] [ – 2 ] [ 2+ ] [ – 2+ ] [ t ] MENU...
 • Page 102 &/1 •...
 • Page 104 Повторитe всe эти шаги для настройки и запоминания ocтaльныx каналов. Если Вы захотитe отмeнить эту функцию в дальнeйшeм, выбeритe снова “Нeт” вмeсто “Да”.
 • Page 106 • В случае ошибки введите правильный номер страницы заново. • Если счeтчик страниц нe останавливаeтся, это значит, что тaкoй страницы нeт. В этом случаe ввeдитe другой номeр страницы. TELETEXT TELETEXT TELETEXT TELETEXT TELETEXT TELETEXT TELETEXT TELETEXT Index Index Index Index Index Index Index...
 • Page 109 & 1...
 • Page 111 Úvod Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre tento farebný televízor Sony s plochou obrazovkou FD Trinitron. Pred začatím používania televízora si pozorne prečítajte tento návod na obsluhu a uschovajte ho pre prípad jeho použitia v budúcnosti. Znaky používané v tomto návode k obsluhe: •...
 • Page 112: Bezpečnostné Predpisy

  Bezpečnostné predpisy Tento prijímač môže by zapojený len do elektrickej siete na zdroj striedavého prúdu 220-240V. Nezapájajte ve a aparátov do tej istej zásuvky, pretože by mohlo dôjs k elektrickému skratu a požiaru. Nesnímajte zadný kryt na televíznom prijímači. Ak je to potrebné, obra te sa na technický...
 • Page 113: Všeobecný Popis

  Všeobecný popis tlačidiel na dia kovom ovládači Zobrazenie informácie na obrazovke Stlačením tohto tlačidla sa na obrazovke objavia všetky údaje. Stlačte tlačidlo znova a táto informácia z obrazovky zmizne. Vypnutie zvuku Stlačením tohto tlačidla vypnete zvuk. Zvuk sa zapne opätovným stlačením tlačidla.
 • Page 114: Všeobecný Popis Tlačidiel Na Televízore

  Všeobecný popis tlačidiel na televízore Ukazovate Ak chcete odkry režimu ovládací panel, dočasného nadvihnite vypnutia príklopku v televízora mieste (standby) označenom Inštalácia batérií do dia kového ovládača Skontrolujte, či boli dodané batérie umiestnené v správnej polarizácii. Berte oh ad na životné prostredie a na odstraňovanie použitých batérií zvo te taký spôsob, ktorý...
 • Page 115: Pripojenie Prenosnej Antény (len Pre Kv-14ct1k)

  Pripojenie vonkajšej antény a videa Káble na pripojenie sa nedodávajú. Podrobnejšiu informáciu o pripojení videa nájdete v časti „Pripojenie prídavných zariadení“ v tomto návode na obsluhu (pozri s. 17). (len pre KV-14CT1K) alebo Pripojenie pomocou 21 kolíkového eurokonektora je volite né.
 • Page 116: Prvé Zapojenie Televízora

  Zapnutie a automatické naladenie televízora Po prvom zapnutí televízora sa na obrazovke objaví súbor MENU, pomocou ktorých budete môc : 1) zvoli si jazyk pre menu, 2) zvoli si krajinu, v ktorej chcete používa televízor, 3) h ada a automaticky uklada všetky kanály (televízne stanice), ktoré sú k dispozícii, 4) zmeni si poradie, v ktorom sa kanály (televízne stanice) objavia na obrazovke a 5) nastavi naklonenie obrazu (len pre KV-21CT1K).
 • Page 117 Potom, ako televízor naladil a uložil do pamäte všetky kanály (televízne stanice), na obrazovke sa automaticky objaví menu Triedenie programov, aby ste si mohli zmeni poradie, v akom sa na obrazovke objavujú kanály. Ak si neželáte zmeni poradie kanálov, stlačte MENU. Ak si želáte zmeni poradie kanálov: 1 Stlačte tlačidlo 2 +/–, aby ste zvolili číslo programu s kanálom (televíznou stanicou), ktorý...
 • Page 118: Režim Menu Na Obrazovke

  Úvod a použitie rôznych menu Tento televízor používa na obrazovke systém menu a tým Vám ukazuje rôzne operácie. Na presun po menu používajte nasledovné tlačidlá na dia kovom ovládači, ktoré sú nižšie popísané: Stlačte tlačidlo MENU a na obrazovke sa objaví prvý stupeň menu. •...
 • Page 119: Zvuk

  Odtieň Odtieň je dostupný len pre farebný systém NTSC (napr. videokazety z USA). Ostros Reset Inteligentný Zap/Vyp obraz Po vykonaní zmien v ponuke „Nastavenie obrazu“ sa „Režim“ automaticky prepne na možnos „Vlastný“ a nové nastavenie sa uloží ako režim „Vlastný“. Zvuk Zvuk Aut.
 • Page 120: Časovač

  Časovač Časovač Časov. vypnutia: Časov. zapnutia: Vybra Potvr Koniec Časov. vypnutia Časov. zapnutia Režim menu na obrazovke Menu Časovač umožnuje zmeni Časovač nastavenia časovača. Časov. vypnutia: Časov. zapnutia: Koniec Vybra Potvr Funkcia „Časov. vypnutia“ v režime menu „Časovač“ Vám umožní zvoli si určitý...
 • Page 121: Ladenie

  Ladenie Ladenie Automatické ladenie Triedenie programov Označenie programov Ručné ladenie Vybra Vybra Potvr Koniec Automatické Funkcia „Automatické ladenie“ v režime menu „Ladenie“ slúži na ladenie to, aby televízor h adal a uložil do pamäte všetky kanály (televízne stanice), ktoré sú k dispozícii. Postupujte pri tom nasledovne: Po zvolení...
 • Page 122 Ručné ladenie Režim menu na obrazovke Funkcia „Ručné ladenie“ v režime menu „Ladenie“ slúži na: a) Postupné ladenie kanálov (televíznych staníc) pod a programov, ktoré si prajete, alebo postupné ladenie video vstupu. Postupujte pri tom nasledovne. Postupujte pri tom nasledovne: 1 Po zvolení...
 • Page 123: Nastavenie

  Nastavenie Nastavenie Jazyk/Krajina Otočenie obrazu RGB centrovanie: Vybra Potvr Vybra Koniec Jazyk/Krajina Funkcia „Jazyk/Krajina“ v režime menu „Nastavenie“, Vám umožní zvoli si jazyk, v ktorom chcete, aby sa na obrazovke objavovali menu. Taktiež Vám umožní zvoli si krajinu, v ktorej si prajete televízor používa .
 • Page 124: Teletext

  Teletext Teletext je informačná služba, ktorú poskytuje väčšina televíznych staníc. Na strane s obsahom teletextovej služby (obyčajne strana 100) je uvedená informácia o tom, ako sa používa túto služba. K pohybovaniu sa v Teletexte používajte tlačidlá dia kového ovládača tak, ako sa uvádza na tejto strane. Presvedčte sa o tom, či používate televízny kanál so silným signálom, pretože v opačnom prípade môže dôjs k chybám v Teletexte.
 • Page 125: Doplnkové Informácie

  • Vstupný video signál cez konektor RCA A a vstupný audio signál cez Aby sa znovu objavil normálny televízny obraz, stlačte tlačidlo DVD/videorekordér Dekodér * PlayStation je výrobok Sony Po pripojení slúchadiel Computer Entertainment, Inc. sa zvuk z reproduktorov * PlayStation je obchodná...
 • Page 126: Technické údaje

  (standby): < 1 W Rozmery (š x v. x hl.): • KV-21CT1K: Pribl. 497 x 461 x 487 mm • KV-14CT1K: Pribl. 374 x 355 x 420 mm Hmotnost: • KV-21CT1K: Pribl. 24 kg • KV-14CT1K: Pribl. 11 kg Dodávané príslušenstvo: 1 dia kový...
 • Page 127: Riešenie Problémov

  (pozri s. 14). • Prostredníctvom systému ponuky MENU zvo te funkciu „Inteligentný obraz“ v MENU „Obraz“ a zvo te „Zap“, aby ste zmiernili šum obrazu (pozri s. 10). • Vymeňte batérie. • Obrá te sa na najbližší technický servis Sony. Doplnkové informácie...
 • Page 128 KV-21CT1K Sony España, S.A. Printed in Spain...

This manual is also suitable for:

Kv-21ct1k

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: