Download Print this page

Asus Travelair AC Quick Start Manual

Advertisement

Quick Links

Travelair AC
WSD-A1
Quick Start Guide

Advertisement

loading

Summary of Contents for Asus Travelair AC

  • Page 1 Travelair AC WSD-A1 Quick Start Guide...
  • Page 2 PACKAGE OVERVIEW CONTENTS...
  • Page 3 - Trascinare i file sull'unità Travelair AC. - ชาร ์ จ Travelair AC ด ้ ว ยเต ้ า เส ี ย บไฟฟ ้ า เป ็ น เวลาอย ่ า งน ้ อ ย 8 ช ั ่ ว โมงก ่ อ นท ี ่ จ ะใช ้ ค ร ั ้ ง แรก...
  • Page 4 ต ั ด การเช ื ่ อ มต ่ อ และเป ิ ด เคร ื ่ อ ง - ถอด Travelair AC จากคอมพ ิ ว เตอร ์ ข องค ุ ณ - กดป ุ ่ ม เพาเวอร ์ ข อง Travelair AC ของค ุ ณ...
  • Page 5 - ส ำ า หร ั บ ผ ู ้ ใ ช ้ อ ุ ป กรณ ์ ม ื อ ถ ื อ โปรดไปท ี ่ Apple App Store, Google Play Store หร ื อ Amazon Appstore - ค ้ น หา และต ิ ด ต ั ้ ง แอป "ASUS AiDrive" บนอ ุ ป กรณ ์ ม ื อ ถ ื อ ของค ุ ณ...
  • Page 6 - Zapněte vaše mobilní zařízení a přejděte na - Choose ASUS Travelair-XXXX network from the list of nastavení sítě Wi-Fi. Sử dụng thiết bị di động để kết nối với Travelair AC - V seznamu dostupných sítí zvolte síť ASUS Travelair-XXXX . available networks.
  • Page 7 Per ulteriori informazioni, consultare il manuale dell'utente del disco rigido. เร ี ย กด ู ข ้ อ ม ู ล ในไดรฟ ์ ด ้ ว ยแอป ASUS AiDrive - แทปเพ ื ่ อ เป ิ ด แอป "ASUS AiDrive"...
  • Page 8 Lưu ý Chức năng này chỉ áp dụng cho smartphone - Zapněte funkci NFC ve vašem mobilním zařízení. - Tap the Travelair AC with your mobile device near - Uchopte zařízení s funkcí NFC a dotkněte se střední části hoặc máy tính bảng có hỗ trợ NFC.
  • Page 9 L e t ' s E n j o y !