Download  Print this page

Siemens SIRIUS 3TK2827 Original Operating Instructions

Safety relay
Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

s
SIRIUS
Sicherheitsschaltgerät
DE
Safety Relay
EN
Bloc logique de sécurité
FR
Módulo de seguridad
ES
Dispositivo di sicurezza
IT
Chaveador de segurança
PT
Защитен прекъсвач
BG
Sikkerhedsrelæ
DA
+60 °C
-25 °C
U
3TK2827/28-.BB..: 24V DC (0,85 ... 1,1)
e
3TK2827/28-.AB..: 24V AC (0,85 ... 1,1); 50 - 60 Hz
3TK2827/28-.AJ..: 115V AC (0,85 ...1,1); 50 - 60 Hz
3TK2827/28-.AL..: 230V AC (0,85 ...1,1); 50 - 60 Hz
U
300 V
i
U
4 KV
imp
P
/P
3 W / 4VA
W
S
Technical Assistance: Telephone: +49 (911) 895-5900 (8°° - 17°° CET)
Fax: +49 (911) 895-5907
E-mail: technical-assistance@siemens.com
Internet: www.siemens.com/industrial-controls/technical-assistance
NEB926168510000/RS-AA/002
3ZX1012-0TK28-5CA1
Kaitselüliti
ET
Turvakatkaisulaite
FI
Ρελέ ασφαλείας
EL
Rialaí Sábháilteachta
GA
Aizsardzības relejs
LV
Apsauginio išjungimo įrenginys
LT
Relay tas-Sigurta
MT
Veiligheidsschakeltoestel
NL
Przekaźnik bezpieczeństwa
PL
IP20
POWER
Channel 1
Channel 2
13 - 14
23 - 24
31 - 32
47 - 48
57 - 58
Betriebszustände / Operating states / Etats de service / Estados operati-
vos / Stati operativi / Estados de operação / Работни режими / Drifts-
modi / Tööseisundid / Käyttötilat /Λειτουργικές καταστάσεις /
Staideanna oibriúcháin / Darba stāvokļi / Darbo būsenos / Fażijiet ta'
tħaddim / Operationele statussen / Stany robocze / Condiţii de operare /
Drifttillstånd /Prevádzkové stavy / Obratovalna stanja / Provozní stavy /
Üzemállapotok / İşletim durumları / Рабочие состояния / 运行状态
Releu de siguranţă
RO
Säkerhetsrelä
SV
Bezpečnostný spínací prístroj
SK
Varnostna stikalna naprava
SL
Bezpečnostní relé
CS
Biztonsági kapcsolókészülék
HU
Güvenlik kontrol cihazı
TR
Реле безопасности
РУ
安全开关设备
中文
Original Operating Instructions
Instructions de service originales
IEC / EN 60947-5
Istruzioni operative originali
Instruções de Serviço Originais
Оригинално ръководство
Πρωτότυπες οδηγίες χρήσης
Treoracha Oibriúcháin Bunaidh
Oriģinālā lietošanas pamācība
Originali eksploatacijos instrukcija
Oryginalna instrukcja obsługi
Instrucţiuni originale de utilizare
Originálny návod na obsluhu
Originalna navodila za uporabo
Originální návod k obsluze
Eredeti üzemeltetési útmutató
Оригинальное руководство по
SIEMENS AG
Technical Assistance
Würzburger Str. 121
D-90766 Fürth
3TK2827
3TK2828
Originalbetriebsanleitung
DE
EN
FR
Instructivo original
ES
IT
PT
BG
за експлоатация
Original driftsvejledning
DA
Originaal-kasutusjuhend
ET
Alkuperäinen käyttöohje
FI
EL
GA
LV
LT
Struzzjonijiet Originali
MT
Originele handleiding
NL
PL
RO
Originalbruksanvisning
SV
SK
SL
CS
HU
Orijinal İşletme Kılavuzu
TR
РУ
эксплуатации
原始操作说明
中文
Last update: 22 October 2012

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Siemens SIRIUS 3TK2827

  Related Manuals for Siemens SIRIUS 3TK2827

  Summary of Contents for Siemens SIRIUS 3TK2827

 • Page 1 3TK2827/28-.AL..: 230V AC (0,85 ...1,1); 50 - 60 Hz 原始操作说明 中文 300 V 4 KV 3 W / 4VA Technical Assistance: Telephone: +49 (911) 895-5900 (8°° - 17°° CET) SIEMENS AG Fax: +49 (911) 895-5907 Technical Assistance E-mail: technical-assistance@siemens.com Würzburger Str. 121 Internet: www.siemens.com/industrial-controls/technical-assistance D-90766 Fürth...
 • Page 2 IEC 61508 3TK2827/28 DIN EN ISO 13849 3TK2827/28 PFHD 1,3 x 10 1000 1,1 x 10 13,14 47,48 23,24 57,58 31,32 SIL (DIN EN / IEC 61508) ≤ 3 ≤ 2 PL (DIN EN ISO 13849) ≤ e ≤ d Kat.
 • Page 3 GEFAHR Gefährliche Spannung. Lebensgefahr oder schwere Verletzungsgefahr. Vor Beginn der Arbeiten Anlage und Gerät spannungsfrei schalten. DANGER Hazardous voltage. Will cause death or serious injury. Turn off and lock out all power supplying this device before working on this device. DANGER Tension dangereuse.
 • Page 4 VORSICHT Installation, Inbetriebnahme und Wartung nur durch Fachpersonal, das die Sicherheitshinweise in der zugehörigen Originalbetriebsanleitung kennt und einhält! Um die Sicherheit des Systems zu gewährleisten, muss eine vollständige Funktionsprüfung (Validisierung) der Anlage (Gesamtsystem) durchgeführt und erfolgreich abgeschlossen werden. Halten Sie die vorgeschriebene Absicherung unbedingt ein, um ein sicheres Abschalten im Fehlerfall zu gewährleisten. CAUTION Installation, commissioning and maintenance work should only be performed by specialist personnel who are familiar with and observe the safety instructions in the relevant original operating manual! In order to ensure the safety of the system, a complete...
 • Page 5 ATSARGIAI IInstaliuoti, paruošti eksploatuoti ir atlikti techninę priežiūrą leidžiama tik specialistams, kurie išmano ir laikosi priklausančioje originalioje naudojimo instrukcijoje pateiktų saugos nurodymų! Siekiant užtikrinti sistemos saugumą, reikia atlikti ir sėkmingai užbaigti visišką įrenginio (visos sistemos) veikimo bandymą (tikrinimą). Būtinai laikykitės nustatytų apsaugos priemonių, kad būtų užtikrintas saugus išjungimas klaidos atveju. ATTENZJONI Xogħol ta' installazzjoni, tħaddim u manutenzjoni għandu jsir biss minn personal speċjalizzat li huwa familjari u li josserva l- istruzzjonijiet tas-sikurezza fil-manwal ta' tħaddim oriġinali relevanti! Sabiex tiġi żgurata s-sikurezza tas-sistema, għandu jsir kontroll...
 • Page 6 Verschmutzungsgrad 2 13, 14 Freigabekreise (Schließer) Weitere Informationen und Techn. Daten siehe Handbuch oder Produktdatenblatt 23, 24 3TK2827/28 www.siemens.com/industrial-controls 31, 32 Meldekreis (Öffner) 47, 48 Freigabekreise (zeitverzögert) 51, 52 The product described here was developed to perform safety-related functions as Terminal assignment part of an overall system or of a machine.
 • Page 7 Grado di inquinamento 2 Per ulteriori informazioni e dati tecnici vedere il manuale o il foglio dati del prodotto 13, 14 Circuiti di abilitazione (contatti di lavoro) 3TK2827/28 www.siemens.com/industrial-controls 23, 24 31, 32 Circuiti di segnalazione (contatti di riposo) 47, 48...
 • Page 8 SEES-lüliti, tagasisideahel Määrdumise aste 2 Rohkem informatsiooni ja tehnilisi andmeid vt käsiraamatust või toote andmelehelt 13, 14 Vabasti vooluring (Norm. avatud kontakt) 3TK2827/28 www.siemens.com/industrial-controls 23, 24 31, 32 Anduri vooluring (Norm. suletud kontakt) 47, 48 Vabasti vooluring (ajalise viitega) 51, 52 Tässä...
 • Page 9 Aizsērēšanas pakāpe 2 13, 14 Debloķēšanas kontūri (noslēdzošs kontūrs) Sīkāku informāciju un tehniskos datus skatīt rokasgrāmatā vai izstrādājuma 23, 24 informācijas lapā 3TK2827/28 www.siemens.com/industrial-controls 31, 32 Signālkontūrs (atvienojošs kontakts) 47, 48 Debloķēšanas kontūri (ar laika aizkavējumu) 51, 52 Čia aprašytas gaminys buvo sukurtas, kad kaip visos sistemos arba įrenginio dalis Gnybtų...
 • Page 10 Stopień zanieczyszczenia 2 13, 14 Obwody zezwolenia (zestyk zwierny) Dalsze informacje i dane techniczne patrz podręcznik lub arkusz specyfikacji 23, 24 produktu 3TK2827/28 www.siemens.com/industrial-controls 31, 32 Obwody zgłoszenia (zestyk rozwierny) 47, 48 Obwody zezwolenia (z opóźnieniem czasowym) 51, 52 Produsul descris aici a fost conceput pentru a prelua funcţii legate de siguranţă în Alocarea terminalelor cadrul unei instalaţii sau unei maşini.
 • Page 11 Tipka VKLOP, povratni krog Stopnja onesnaženja 2 Dodatne informacije in tehnične podatke glejte priročnik ali podatkovni list izdelka 13, 14 Sprostitveni krogi (izklopni kontakt) 3TK2827/28 www.siemens.com/industrial-controls 23, 24 31, 32 Javljalni krog (vklopni kontakt) 47, 48 Sprostitveni krogi (z zakasnitvijo) 51, 52 Zde popisovaný...
 • Page 12 (согласно IEC / EN 60529). 13, 14 Разрешающая цепь (НО контакт) Cтепень загрязнения 2 23, 24 Для получения более подробной информации или технических данных смотрите лист тех.данных 3TK2827/28 www.siemens.com/industrial-controls 31, 32 Разрешающая цепь (НЗ контакт) 47, 48 Разрешающие цепи (с задержкой) 51, 52 这里描述的产品可作为成套设备或机器的一部分,用于承担安全功能。...
 • Page 13 3TK2827/28 Zeitverhalten Aikavaste Specificerad tid Time response Καθορισμένος χρόνος Časový priebeh Caractéristiques temporelles Amfhreagairt Časovni odziv Respuesta en el tiempo Laika īpašības Časové chování Tempo di risposta Laikinė charakteristika Időbeli viselkedés Tempo de resposta Rispons ta' ħin Zaman karakteristiği Времево поведение Tijdgedrag Диаграммы...
 • Page 14 3RP1903 3TK2827/28-1... 3TK2827/28-2... DIN ISO 2380 -1A 0,5 x 3 1. U = 0 V 3 mm 2. a, b, c, d 0,8 ... 1,2 Nm — 7... 10.3 lbf.in ∅ 5 ... 6 mm / PZ2 ~10° 1 x 0,5 ... 4,0 mm² 2 x 0,25 ...
 • Page 15 Blockschaltbild Lohkokaavio Blockkopplingsschema Block diagram Σχηματικό διάγραμμα Bloková schéma zapojenia Schéma fonctionnel Blocléaráid Blokovni diagram Diagrama de bloques Funkcionālā shēma Blokové schéma Schema a blocchi Struktūrinė diagrama Blokk-kapcsolási rajz Diagrama de blocos Dijagramma Blokk Blok devre şeması Блокова схема Blokdiagram Схема...
 • Page 16 3TK2827 (überwachter Start), 2-kanalig 3TK2827 (Start-valvontalaite), 2-kanavainen 3TK2827 (övervakad start), 2-kanals 3TK2827 (monitored start), 2-channel 3TK2827 (επιτηρούμενη εκκίνηση), 2 καναλιών 3TK2827 (monitorovaný štart), 2 kanálový 3TK2827 (démarrage surveillé), 2 voies 3TK2827 (tús rialaithe), 2-chainéal 3TK2827 (nadzorovan zagon), 2-kanalni 3TK2827 (Arranque vigilado), 2 canales 3TK2827 (kontrolēta palaide), divkanālu 3TK2827 (monitorovaný...
 • Page 17 3TK2828 (Autostart), 2-kanalig 3TK2828 (Autostart), 2-kanavainen 3TK2828 (autostart), 2-kanals 3TK2828 (Autostart), 2- channel 3TK2828 (αυτόματη εκκίνηση), 2 καναλιού 3TK2828 (automatický štart), 2 kanálový 3TK2828 (démarrage auto), 2 voies 3TK2828 (uath-thús), 2-chainéal 3TK2828 (avtomatski zagon), 2-kanalni 3TK2828 (Autoarranque), 2 canales 3TK2828 (automātiska palaide), divkanālu 3TK2828 (automatický...
 • Page 18 SIEMENS AG / I IA CE CP (Würzburger Str. 121; D-90766 Fürth) verantwortlich: erklärt, dass das Produkt mit den im Anhang (EG-Konformitätserklärung) angegebenen Richtlinien und Normen übereinstimmt. I IA CE CP R&D Responsible: explains that the product complies with the guidelines and standards given in the appendix (EC declaration of conformity).
 • Page 19 Technische Änderungen vorbehalten. Zum späteren Gebrauch aufbewahren. 3ZX1012-0TK28-5CA1 Subject to change without prior notice. Store for use at a later date. © Siemens AG 2011...

This manual is also suitable for:

Sirius 3tk2828