Download  Print this page

LG 42LM4600 Owner's Manual

Hide thumbs

Advertisement

Order Number
Test Report Number
: GETEC-C1-11-269
: GETEC-E3-11-128
APPENDIX G
: USER'S MANUAL
EUT Type: LED LCD TV/Monitor
FCC ID.: BEJ55LM4600UA
FCC Part 15 subpart B
1 / 1
Page

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for LG 42LM4600

  Related Manuals for LG 42LM4600

  Summary of Contents for LG 42LM4600

 • Page 1 Order Number : GETEC-C1-11-269 FCC Part 15 subpart B 1 / 1 Test Report Number : GETEC-E3-11-128 Page APPENDIX G : USER’S MANUAL EUT Type: LED LCD TV/Monitor FCC ID.: BEJ55LM4600UA...
 • Page 2 OWNER’S MANUAL LED LCD TV Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference. 42LM4600 47LM4600 55LM4600 www.lg.com P/NO : MFL67468115 (1110-REV00)
 • Page 3: Important Safety Instructions

  IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS $OZD\V FRPSO\ ZLWK WKH IROORZLQJ SUHFDXWLRQV WR DYRLG GDQJHURXV VLWXDWLRQV DQG HQVXUH SHDN SHUIRUPDQFH RI \RXU SURGXFW 5HDG WKHVH LQVWUXFWLRQV .HHS WKHVH LQVWUXFWLRQV +HHG DOO ZDUQLQJV )ROORZ DOO LQVWUXFWLRQV 'R QRW XVH WKLV DSSDUDWXV QHDU ZDWHU 72 5('8&( 7+( 5,6.
 • Page 4 IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS 3URWHFW WKH SRZHU FRUG IURP EHLQJ ZDONHG RQ 'R QRW DOORZ DQ LPSDFW VKRFN RU DQ\ REMHFWV RU SLQFKHG SDUWLFXODUO\ DW SOXJV FRQYHQLHQFH WR IDOO LQWR WKH SURGXFW DQG GR QRW GURS UHFHSWDFOHV DQG WKH SRLQW ZKHUH WKH\ H[LW DQ\WKLQJ RQWR WKH VFUHHQ IURP WKH DSSDUDWXV &$87,21 FRQFHUQLQJ WKH 3RZHU &RUG...
 • Page 5 IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS 'R QRW H[SRVH WR GULSSLQJ RU VSODVKLQJ DQG WKH 1DWLRQDO (OHFWULFDO &RGH 1(& LQ WKH GR QRW SODFH REMHFWV ILOOHG ZLWK OLTXLGV VXFK 86$ SURYLGHV LQIRUPDWLRQ ZLWK UHVSHFW WR DV YDVHV FXSV HWF RQ RU RYHU WKH DSSDUDWXV SURSHU JURXQGLQJ RI WKH PDVW DQG VXSSRUWLQJ HJ RQ VKHOYHV DERYH WKH XQLW VWUXFWXUH JURXQGLQJ RI WKH OHDGLQ ZLUH WR...
 • Page 6 IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS 'RW 'HIHFW YLHZHUV PD\ H[SHULHQFH D VHL]XUH RU HSLOHSV\ 7KH 3ODVPD RU /&' SDQHO LV D KLJK ZKHQ H[SRVHG WR FHUWDLQ IDFWRUV LQFOXGLQJ WHFKQRORJ\ SURGXFW ZLWK UHVROXWLRQ RI WZR IODVKLQJ OLJKWV RU LPDJHV LQ 79 RU YLGHR PLOOLRQ WR VL[ PLOOLRQ SL[HOV ,Q D YHU\ IHZ JDPHV ,I \RX RU DQ\ERG\ IURP \RXU IDPLO\ FDVHV \RX FRXOG VHH ILQH GRWV RQ WKH VFUHHQ...
 • Page 7 IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS ,I WKH 79 IHHOV FROG WR WKH WRXFK WKHUH PD\ )RU 86$ DQG &DQDGD EH D VPDOO |IOLFNHU} ZKHQ LW LV WXUQHG RQ 7KLV LV QRUPDO WKHUH LV QRWKLQJ ZURQJ ZLWK 79 )&& 127,&( 6RPH PLQXWH GRW GHIHFWV PD\ EH YLVLEOH RQ WKH VFUHHQ DSSHDULQJ DV WLQ\ UHG JUHHQ RU 7KLV HTXLSPHQW KDV EHHQ WHVWHG DQG IRXQG EOXH VSRWV +RZHYHU WKH\ KDYH QR DGYHUVH...
 • Page 8: Table Of Contents

  TABLE OF CONTENTS TABLE OF CONTENTS IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS Additional information of the manual TABLE OF CONTENTS NOTE Additional information of the manual ,PDJH VKRZQ PD\ GLIIHU IURP \RXU 79 <RXU 79V 26' 2Q 6FUHHQ 'LVSOD\ PD\ INSTALLATION PROCEDURE GLIIHU VOLJKWO\ IURP WKDW VKRZQ LQ WKLV PDQXDO 7KH DYDLODEOH PHQXV DQG RSWLRQV PD\ GLIIHU ASSEMBLING AND PREPARING IURP WKH LQSXW VRXUFH RU SURGXFW PRGHO WKDW...
 • Page 9: Installation Procedure

  ASSEMBLING AND PREPARING INSTALLATION PROCEDURE 2SHQ WKH SDFNDJH DQG PDNH VXUH DOO WKH DFFHVVRULHV DUH LQFOXGHG $WWDFK WKH VWDQG WR WKH 79 VHW &RQQHFW DQ H[WHUQDO GHYLFH WR WKH 79 VHW ASSEMBLING AND PREPARING Unpacking &KHFN \RXU SURGXFW ER[ IRU WKH IROORZLQJ LWHPV ,I WKHUH DUH DQ\ PLVVLQJ DFFHVVRULHV FRQWDFW WKH ORFDO GHDOHU ZKHUH \RX SXUFKDVHG \RXU SURGXFW 7KH LOOXVWUDWLRQV LQ WKLV PDQXDO PD\ GLIIHU IURP WKH DFWXDO SURGXFW DQG LWHP ENERGY...
 • Page 10: Assembling And Preparing

  ASSEMBLING AND PREPARING NOTE 7KH LWHPV VXSSOLHG ZLWK \RXU SURGXFW PD\ YDU\ GHSHQGLQJ RQ WKH PRGHO 3URGXFW VSHFLILFDWLRQV RU FRQWHQWV RI WKLV PDQXDO PD\ EH FKDQJHG ZLWKRXW SULRU QRWLFH GXH WR XSJUDGH RI SURGXFW IXQFWLRQV NOTE 7KH LWHPV VXSSOLHG ZLWK \RXU SURGXFW PD\ YDU\ GHSHQGLQJ RQ WKH PRGHO 3URGXFW VSHFLILFDWLRQV RU FRQWHQWV RI WKLV PDQXDO PD\ EH FKDQJHG ZLWKRXW SULRU QRWLFH GXH WR XSJUDGH RI SURGXFW IXQFWLRQV )RU DQ RSWLPDO FRQQHFWLRQ +'0, FDEOHV DQG 86% GHYLFHV VKRXOG KDYH EH]HOV OHVV WKDQ PP ...
 • Page 11: Optional Extras

  ASSEMBLING AND PREPARING Optional Extras 2SWLRQDO H[WUDV FDQ EH FKDQJHG RU PRGLILHG IRU TXDOLW\ LPSURYHPHQW ZLWKRXW DQ\ QRWLILFDWLRQ &RQWDFW \RXU GHDOHU IRU EX\LQJ WKHVH LWHPV 7KLV GHYLFH RQO\ ZRUNV ZLWK FRPSDWLEOH /* 3ODVPD 79 /(' /&' 79 RU /&' 79 )35 ' *ODVVHV 7KH PRGHO QDPH RU GHVLJQ PD\ EH FKDQJHG GHSHQGLQJ...
 • Page 12: Parts And Buttons

  ASSEMBLING AND PREPARING Parts and buttons Screen Remote control and intelligent sensors Power indicator Speakers Touch buttons SETTINGS INPUT %XWWRQ 'HVFULSWLRQ 7XUQV WKH SRZHU RQ RU RII ,1387 &KDQJHV WKH LQSXW VRXUFH 6(77,1*6 $FFHVVHV WKH +RPH PHQX RU VDYHV \RXU LQSXW DQG H[LWV WKH PHQXV 6HOHFWV WKH KLJKOLJKWHG PHQX RSWLRQ RU FRQILUPV DQ LQSXW $GMXVWV WKH YROXPH OHYHO 6FUROOV WKURXJK WKH VDYHG FKDQQHOV...
 • Page 13: Lifting And Moving The Tv

  ASSEMBLING AND PREPARING Lifting and moving the TV :KHQ PRYLQJ RU OLIWLQJ WKH 79 UHDG WKH IROORZLQJ :KHQ WUDQVSRUWLQJ D ODUJH 79 WKHUH VKRXOG WR SUHYHQW WKH 79 IURP EHLQJ VFUDWFKHG RU EH DW OHDVW SHRSOH GDPDJHG DQG IRU VDIH WUDQVSRUWDWLRQ UHJDUGOHVV RI :KHQ WUDQVSRUWLQJ WKH 79 E\ KDQG KROG WKH LWV W\SH DQG VL]H 79 DV VKRZQ LQ WKH IROORZLQJ LOOXVWUDWLRQ...
 • Page 14: Setting Up The Tv

  ASSEMBLING AND PREPARING Setting up the TV 3XW \RXU 79 RQ D SHGHVWDO VWDQG DQG PRXQW WKH 79 RQ D WDEOH RU ZDOO Attaching the stand ,I \RX DUH QRW PRXQWLQJ WKH 79 WR D ZDOO XVH WKH IROORZLQJ LQVWUXFWLRQV WR DWWDFK WKH VWDQG ($ 0 [ Front...
 • Page 15: Mounting On A Table

  ASSEMBLING AND PREPARING Mounting on a table Mounting on a wall $WWDFK DQ RSWLRQDO ZDOO PRXQW EUDFNHW DW WKH UHDU /LIW DQG WLOW WKH 79 LQWR LWV XSULJKW SRVLWLRQ RQ D RI WKH 79 FDUHIXOO\ DQG LQVWDOO WKH ZDOO PRXQW WDEOH EUDFNHW RQ D VROLG ZDOO SHUSHQGLFXODU WR WKH /HDYH D FP PLQLPXP VSDFH IURP WKH...
 • Page 16: Tidying Cables

  MAKING CONNECTIONS Tidying cables ,QVWDOO WKH SRZHU FRUG KROGHU DQG SRZHU FRUG ,W ZLOO KHOS SUHYHQW WKH SRZHU FDEOH IURP EHLQJ UHPRYHG E\ DFFLGHQW Power cord holder *DWKHU DQG ELQG WKH FDEOHV ZLWK WKH FDEOH KROGHU Cable holder CAUTION 'R QRW PRYH WKH 79 E\ KROGLQJ WKH FDEOH KROGHU DQG SRZHU FRUG KROGHU DV WKH FDEOH KROGHUV PD\ EUHDN DQG LQMXULHV DQG GDPDJH WR WKH 79 PD\ RFFXU...
 • Page 17: Making Connections

  MAKING CONNECTIONS MAKING CONNECTIONS &RQQHFW YDULRXV H[WHUQDO GHYLFHV WR WKH 79 DQG VZLWFK LQSXW PRGHV WR VHOHFW DQ H[WHUQDO GHYLFH )RU PRUH LQIRUPDWLRQ RI H[WHUQDO GHYLFHV FRQQHFWLRQ UHIHU WR WKH PDQXDO SURYLGHG ZLWK HDFK GHYLFH $YDLODEOH H[WHUQDO GHYLFHV DUH +' UHFHLYHUV '9' SOD\HUV 9&5V DXGLR V\VWHPV 86% VWRUDJH GHYLFHV 3& JDPLQJ GHYLFHV DQG RWKHU H[WHUQDO GHYLFHV NOTE ,I \RX UHFRUG D 79 SURJUDP RQ D '9' UHFRUGHU RU 9&5 PDNH VXUH WR FRQQHFW WKH 79 VLJQDO LQSXW FDEOH...
 • Page 18: Connecting To A Hd Receiver, Dvd, Or Vcr Player

  MAKING CONNECTIONS Connecting to a HD receiver, DVD, or VCR player &RQQHFW D +' UHFHLYHU '9' RU 9&5 SOD\HU WR WKH 79 DQG VHOHFW DQ DSSURSULDWH LQSXW PRGH HDMI Connection +'0, LV WKH EHVW ZD\ WR FRQQHFW D GHYLFH 7UDQVPLWV WKH GLJLWDO YLGHR DQG DXGLR VLJQDOV IURP DQ H[WHUQDO GHYLFH WR WKH 79 &RQQHFW WKH H[WHUQDO GHYLFH DQG WKH 79 ZLWK WKH +'0, FDEOH DV VKRZQ LQ WKH IROORZLQJ LOOXVWUDWLRQ NOTE 8VH WKH ODWHVW +LJK 6SHHG +'0,Î...
 • Page 19: Dvi To Hdmi Connection

  MAKING CONNECTIONS DVI to HDMI Connection 7UDQVPLWV WKH GLJLWDO YLGHR VLJQDO IURP DQ H[WHUQDO GHYLFH WR WKH 79 &RQQHFW WKH H[WHUQDO GHYLFH DQG WKH 79 ZLWK WKH '9,+'0, FDEOH DV VKRZQ LQ WKH IROORZLQJ LOOXVWUDWLRQ 7R WUDQVPLW DQ DXGLR VLJQDO FRQQHFW DQ DXGLR FDEOH Choose any DVI input port to connect.
 • Page 20: Component Connection

  MAKING CONNECTIONS Component Connection 7UDQVPLWV WKH DQDORJ YLGHR DQG DXGLR VLJQDOV IURP DQ H[WHUQDO GHYLFH WR WKH 79 &RQQHFW WKH H[WHUQDO GHYLFH DQG WKH 79 ZLWK WKH FRPSRQHQW FDEOH DV VKRZQ LQ WKH IROORZLQJ LOOXVWUDWLRQ NOTE ,I FDEOHV DUH LQVWDOOHG LQFRUUHFWO\ LW FRXOG FDVH WKH LPDJH WR GLVSOD\ LQ EODFN DQG ZKLWH RU ZLWK GLVWRUWHG FRORU &KHFN WR HQVXUH WKH FDEOH DUH PDWFKHG ZLWK WKH FRUUHVSRQGLQJ FRORU FRQQHFWLRQ AV IN...
 • Page 21: Composite Connection

  MAKING CONNECTIONS Composite Connection 7UDQVPLWV WKH DQDORJ YLGHR DQG DXGLR VLJQDOV IURP DQ H[WHUQDO GHYLFH WR WKH 79 &RQQHFW WKH H[WHUQDO GHYLFH DQG WKH 79 ZLWK WKH FRPSRVLWH FDEOH DV VKRZQ LQ WKH IROORZLQJ LOOXVWUDWLRQ NOTE ,I \RX KDYH D PRQR 9&5 FRQQHFW WKH DXGLR FDEOH IURP WKH 9&5 WR WKH $8',2 /0212 MDFN RI WKH 79 AV IN VIDEO L/MONO...
 • Page 22: Connecting To A Pc

  MAKING CONNECTIONS Connecting to a PC NOTE ,W LV UHFRPPHQGHG WR XVH WKH 79 ZLWK WKH +'0, FRQQHFWLRQ IRU WKH EHVW LPDJH TXDOLW\ 'HSHQGLQJ RQ WKH JUDSKLFV FDUG '26 PRGH PD\ QRW ZRUN LI D +'0, WR '9, &DEOH LV LQ XVH ,Q 3&...
 • Page 23 MAKING CONNECTIONS Method B Choose any DVI input port to connect. It does not matter which port you use. / DVI IN (*Not Provided) AUDIO IN (RGB/DVI) (*Not Provided) AUDIO OUT DVI OUT Method C AUDIO IN RGB IN (PC) (RGB/DVI) RGB OUT (PC) AUDIO OUT...
 • Page 24: Connecting To An Audio System

  MAKING CONNECTIONS Connecting to an Audio System 8VH DQ RSWLRQDO H[WHUQDO DXGLR V\VWHP LQVWHDG RI WKH EXLOWLQ VSHDNHU NOTE ,I \RX XVH DQ RSWLRQDO H[WHUQDO DXGLR GHYLFH LQVWHDG RI WKH EXLOWLQ VSHDNHU VHW WKH 79 VSHDNHU IHDWXUH WR RII Digital Optical Audio Connection 7UDQVPLWV WKH GLJLWDO DXGLR VLJQDO IURP WKH 79 WR DQ H[WHUQDO GHYLFH &RQQHFW WKH H[WHUQDO GHYLFH DQG WKH 79 ZLWK WKH RSWLFDO DXGLR FDEOH DV VKRZQ LQ WKH IROORZLQJ LOOXVWUDWLRQ NOTE...
 • Page 25: Connecting To A Usb

  MAKING CONNECTIONS Connecting to a USB &RQQHFW D 86% VWRUDJH GHYLFH VXFK DV D 86% IODVK PHPRU\ H[WHUQDO KDUG GULYH RU D 86% PHPRU\ FDUG UHDGHU WR WKH 79 DQG DFFHVV WKH 6PDUW 6KDUH PHQX WR XVH YDULRXV PXOWLPHGLD ILOHV (*Not Provided)
 • Page 26: Remote Control

  REMOTE CONTROL REMOTE CONTROL 7KH GHVFULSWLRQV LQ WKLV PDQXDO DUH EDVHG RQ WKH EXWWRQV RQ WKH UHPRWH FRQWURO 3OHDVH UHDG WKLV PDQXDO FDUHIXOO\ DQG XVH WKH 79 FRUUHFWO\ 7R UHSODFH EDWWHULHV RSHQ WKH EDWWHU\ FRYHU UHSODFH EDWWHULHV 9 $$$ PDWFKLQJ HQGV WR WKH ODEHO LQVLGH WKH FRPSDUWPHQW DQG FORVH WKH EDWWHU\ FRYHU 7R UHPRYH WKH EDWWHULHV SHUIRUP WKH LQVWDOODWLRQ DFWLRQV LQ UHYHUVH CAUTION...
 • Page 27 REMOTE CONTROL $GMXVWV WKH YROXPH OHYHO $FFHVVHV \RXU IDYRULWH FKDQQHO OLVW ' )RU ' 79 8VHG IRU YLHZLQJ ' YLGHR RATIO INPUT ENERGY 087( 0XWHV DOO VRXQGV SAVING &+ 3$*( &+ 6FUROOV WKURXJK WKH VDYHG FKDQQHOV 3$*( 0RYHV WR WKH SUHYLRXV RU QH[W VFUHHQ FLASHBK LIST 0(18...
 • Page 28: Troubleshooting

  TROUBLESHOOTING TROUBLESHOOTING General 3UREOHP 5HVROXWLRQ &DQQRW FRQWURO WKH 79 ZLWK WKH &KHFN WKH UHPRWH FRQWURO VHQVRU RQ WKH SURGXFW DQG WU\ DJDLQ UHPRWH FRQWURO &KHFN LI WKHUH LV DQ\ REVWDFOH EHWZHHQ WKH SURGXFW DQG WKH UHPRWH FRQWURO &KHFN LI WKH EDWWHULHV DUH VWLOO ZRUNLQJ DQG SURSHUO\ LQVWDOOHG 1R LPDJH GLVSOD\ DQG QR VRXQG LV &KHFN LI WKH SURGXFW LV WXUQHG RQ SURGXFHG...
 • Page 29 TROUBLESHOOTING Video 3UREOHP 5HVROXWLRQ $Q LPDJH GLVSOD\V LQ EODFN DQG $GMXVW WKH FRORU VHWWLQJ LQ WKH PHQX RSWLRQ ZKLWH RU WKH FRORU TXDOLW\ LV SRRU .HHS D VXIILFLHQW GLVWDQFH EHWZHHQ WKLV SURGXFW DQG RWKHU HOHFWURQLF SURGXFWV 6FUROO WR RWKHU FKDQQHOV 7KHUH PD\ D SUREOHP ZLWK WKH EURDGFDVW +RUL]RQWDO RU YHUWLFDO EDUV DSSHDUV &KHFN LI WKHUH DUH ORFDO LQWHUIHUHQFHV VXFK DV DQ HOHFWULFDO DSSOLDQFH RU SRZHU RU LPDJHV EOXU...
 • Page 30: Specifications

  SPECIFICATIONS SPECIFICATIONS 3URGXFW VSHFLILFDWLRQV PD\ EH FKDQJHG ZLWKRXW SULRU QRWLFH GXH WR XSJUDGH RI SURGXFW IXQFWLRQV 3RZHU UHTXLUHPHQW $&  9 a +] 7HOHYLVLRQ 6\VWHP 176&0 $76&  4$0 3URJUDP &RYHUDJH 9+) 8+) &$79 '79 &$'79 ([WHUQDO $QWHQQD ,PSHGDQFH Ω...
 • Page 31: Open Source Software Notice

  OPEN SOURCE LICENSE OPEN SOURCE SOFTWARE NOTICE 7R REWDLQ WKH VRXUFH FRGH XQGHU *3/ /*3/ 03/ DQG RWKHU RSHQ VRXUFH OLFHQVHV WKDW LV FRQWDLQHG LQ WKLV SURGXFW SOHDVH YLVLW KWWSRSHQVRXUFHOJHFRP ,Q DGGLWLRQ WR WKH VRXUFH FRGH DOO UHIHUUHG OLFHQVH WHUPV ZDUUDQW\ GLVFODLPHUV DQG FRS\ULJKW QRWLFHV DUH DYDLODEOH IRU GRZQORDG...
 • Page 33 The model and serial number of the TV is located on the back and/or one side of the TV. Record it below should you ever need service. MODEL SERIAL...
 • Page 34: Fcc Compliance Statement

  Regulatory Information cont. respecte toutes les exigences du Règlement sur le FCC Compliance Statement matériel brouilleur du Canada. This equipment has been tested and found to comply NOTICE within the limits of a Class B digital device pursuant to Part The regulations are applied only to the products with the 15 of the FCC Rules.
 • Page 35 Regulatory Information cont. Why do we have environmentally labelled computers? visual ergonomics. In many countries, environmental labelling has become an established method for encouraging the adaptation of Below you will find a brief summary of the ecological goods and services to the environment. With the growing requirements met by this product.
 • Page 36 Congratulations! Information for Environmental Preservation The display you have just purchased carries the TCO’03 LGE. announced the 'LG Declaration for a Cleaner Displays label. Environment' in 1994, and this ideal has served as a This means that your display is designed,manufactured guiding managerial principle ever since.
 • Page 37 à la fois les aspects Informationen zur Erhaltung der Umwelt économiques et sociaux de nos activités, tout en Im Jahr 1994 verkündete LGE die 'LG Declaration for a respectant l’environnement. Cleaner Environment' (LG Erklärung für eine sauberere Umwelt).
 • Page 38 La LGE. ha annunciato nel 1994 la cosiddetta 'LG Declaration for a Cleaner Environment' (Dichiarazione di Promocionamos actividades orientadas a la conservación LG a favore di un ambiente più pulito), un ideale che da del medio ambiente y desarrollamos nuestros productos allora funge da principio ispiratore della gestione específicamente para que se ajusten a la filosofía que...
 • Page 39 'ƒÂÍ·‡ˆË˛ LG ÔÓ Óı‡Ì ÓÍÛʇ˛˘ÂÈ Ò‰˚', het milieu ÍÓÚÓ‡ˇ Ò ÚÂı ÔÓ ÒÎÛÊËÚ ÓÒÌÓ‚Ì˚Ï ÔË̈ËÔÓÏ LGE. publiceerde in 1994 de 'LG Declaration for a Cleaner ÛÔ‡‚ÎÂÌˡ. Õ‡ ÓÒÌÓ‚Â ˝ÚÓÈ ‰ÂÍ·‡ˆËË Ï˚ ÒÏÓ„ÎË Environment' (de LG-verklaring met betrekking tot een Ô‰ÔËÌˇÚ¸ ‰ÂÈÒڂˡ, Ó·ÂÒÔ˜˂‡˛˘ËÂ...
 • Page 40 ÔËÂÏÎÂÏÓ„Ó ÏÂÚÓ‰‡. «‡ ·ÓΠÔÓ‰Ó·ÌÓÈ ËÌÙÓχˆËÂÈ ÔÓ Ì‡¯ÂÈ ÔÓ„‡ÏÏ ÛÚËÎËÁ‡ˆËË ÓÚıÓ‰Ó‚ Ó·‡˘‡ÈÚÂÒ¸ Í (EPA applied model only) ÏÂÒÚÌÓÏÛ ÔÓÒÚ‡‚˘ËÍÛ ËÎË Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂβ ÍÓÔÓ‡ˆËË LG. is a set of power-saving guidelines NERGY issued by the U.S. Environmental Protection Ã˚ ÓËÂÌÚËÛÂÏÒˇ ̇ Ó·ÂÒÔ˜ÂÌË ˝ÍÓÎӄ˘ÂÒÍÓÈ...
 • Page 41 Regulatory Information cont. WEEE un bidone della spazzatura barrato da una croce (for Europe ) significa che il prodotto è coperto dalla direttiva europea 2002/96/EC. 2.Tutti i prodotti elettrici ed elettronici dovrebbero essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità...
 • Page 42 Regulatory Information cont. 4.Wilt u meer informatie over de verwijdering van eller de lokale myndigheder. uw oude toestel? Neem dan contact op met uw 3.Korrekt bortskaffelse af dit gamle apparat er med gemeente, de afvalophaaldienst of de winkel til at forhindre mulige skadevirkninger på miljøet waar u het product hebt gekocht.
 • Page 43 Regulatory Information cont. Portuguese Hungarian Slovak Polish Czech Croatian...
 • Page 44 Regulatory Information cont. Estonian Latvian Lithuanian...