Download Table of Contents Print this page
Lenovo C2 Quick Start Manual

Lenovo C2 Quick Start Manual

Lenovo k10a40
Hide thumbs Also See for C2:

Advertisement

Available languages

Available languages

 • ENGLISH, page 3
Lenovo C2

Quick Start Guide

Lenovo K10a40
English/Česky/Slovenščina/Tiếng Việt

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Lenovo C2

 • Page 1: Quick Start Guide

  Lenovo C2 Quick Start Guide Lenovo K10a40 English/Česky/Slovenščina/Tiếng Việt...
 • Page 2 Contents English................1 Česky................13 Slovenščina..............25 Tiếng Việt..............38...
 • Page 3: English

  To access your User Guide, go to http://support.lenovo.com and follow the instructions on the screen. Legal notices Lenovo and the Lenovo logo are trademarks of Lenovo in the United States, other countries, or both. Other company, product, or service names may be trademarks or...
 • Page 4: First Glance

  First glance Front-facing camera Receiver Indicator On/Off button Touch screen Volume buttons Home button Back button Multitask button Rear-facing camera Headset connector Microphone Micro USB Flash Speaker connector Microphone...
 • Page 5: Preparing

  Preparing your smartphone You must insert the Micro-SIM card provided by your carrier to use cellular services. Set up your smartphone as shown. Step 1. Open the back cover. Step 2. Insert the Micro-SIM card and the microSD card. Tip: Single SIM Insert the Micro-SIM card into SIM slot.
 • Page 6: Charging The Battery

  Charging Turning on or turning off your smartphone Turn on: Press and hold the On/Off button until the Lenovo logo appears. Turn off: Press and hold the On/Off button for a few seconds, tap Power off, and then tap OK.
 • Page 7: Important Safety And Handling Information

  User Guide. See the “Accessing your User Guide” section for details. Operating temperature Use the Lenovo Phone only in the temperature range of -10°C (14 °F) — 35°C (95 °F) to avoid damage. Plastic bag notice DANGER: Plastic bags can be dangerous. Keep plastic bags away from babies and children to avoid danger of suffocation.
 • Page 8: Preventing Hearing Damage

  Disposing according to local laws and regulations When the Lenovo Phone reaches the end of its useful life, do not crush, incinerate, immerse in water, or dispose of the Lenovo Phone in any manner contrary to local laws and regulations. Some internal parts contain substances that can explode, leak, or have an adverse environmental effect if disposed of incorrectly.
 • Page 9: Telephone Technical Support

  The following information describes the technical support that is available for your product, during the warranty period or throughout the life of your product. Refer to the Lenovo Limited Warranty for a full explanation of Lenovo warranty terms. Online technical support Online technical support is available during the lifetime of a product at: http://www.lenovo.com/support...
 • Page 10: Recycling And Environmental Information

  Lenovo encourages owners of information technology (IT) equipment to responsibly recycle their equipment when it is no longer needed. Lenovo offers a variety of programs and services to assist equipment owners in recycling their IT products. For information on recycling Lenovo products, go to http://www.lenovo.com/recycling.
 • Page 11 Restriction of Hazardous Substances Directive (RoHS) European Union Lenovo products sold in the European Union, on or after 3 January 2013 meet the requirements of Directive 2011/65/EU on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (“RoHS recast”...
 • Page 12 Vietnam Lenovo products sold in Vietnam, on or after September 23, 2011, meet the requirements of the Vietnam Circular 30/2011/TT-BCT (“Vietnam RoHS”). Ukraine Turkey The Lenovo product meets the requirements of the Republic of Turkey Directive on the Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).
 • Page 13 EU Council Radio and Telecommuni- cations Terminal Equipment (R&TTE) Directive, 1999/5/EC. The Declaration of Conformity information is located in the Regulatory Notices, which you can download from the Lenovo Support Web site. See “Downloading publications” in this document for additional information.
 • Page 14 Tests for SAR are conducted using standard operating positions with the device transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. The highest SAR value for your Lenovo device when tested for use at the head and body is outlined as follows: Position...
 • Page 15: Česky

  Pokud si chcete přečíst Uživatelskou příručku, přejděte na tuto adresu http://support.lenovo.com podle postupu na obrazovce. Právní informace Lenovo a logo Lenovo jsou ochranné známky společnosti Lenovo ve Spojených státech a/nebo v dalších zemích. Další názvy společností, produktů nebo služeb mohou být...
 • Page 16 Rychlý úvod Kontrolka Přední fotoaparát Přijímač Dotyková obrazovka Vypínač Tlačítka hlasitosti Tlačítko zpět Tlačítko domů Tlačítko multitaskingu Konektor pro Zadní fotoaparát Mikrofon sluchátka Blesk Reproduktor Konektor micro USB Mikrofon...
 • Page 17 Příprava telefonu Pokud chcete používat mobilní služby, musíte vložit kartu Micro-SIM dodanou operátorem. Připravte smartphone dle ilustrací. Krok 1. Otevřete zadní kryt Krok 2. Vložte karty Micro-SIM a microSD. Tip: Jedna karta SIM Vložte kartu Micro-SIM Single SIM do slotu pro kartu SIM. Dvě...
 • Page 18 Zcela nabito Nabíjení Zapnutí a vypnutí smartphonu Zapnutí: Stiskněte a přidržte vypínač, dokud se nezobrazí logo Lenovo. Vypnutí: Stiskněte a na několik sekund přidržte vypínač, klepněte na možnost Vypnout a poté na tlačítko OK. Váš smartphone má dobíjecí baterii. Další informace o bezpečném používání...
 • Page 19 Uživatelské příručce. Podrobnosti naleznete v části „Otevření uživatelské příručky“. Provozní teplota Telefon Lenovo používejte při teplotách v rozmezí −10 °C (14 °F) až 35°C (95 °F), abyste zabránili poškození. Upozornění na plastovém sáčku NEBEZPEČÍ: Plastové sáčky mohou být nebezpečné. Plastové...
 • Page 20 Nabíjení Společnost Lenovo není zodpovědná za výkon nebo bezpečnost produktů, které nevyrobila nebo neschválila.Používejte pouze napájecí adaptéry a baterie schválené společností Lenovo. Adaptér by se měl instalovat v blízkosti zařízení a měl by být snadno dostupný. Předcházejte poškození sluchu Abyste předešli možnému poškození sluchu, nepoužívejte sluchátka dlouhodobě...
 • Page 21 LLW přečíst v mnoha různých jazycích. Jestliže nemůžete text LLW zobrazit na svém telefonu ani na webových stránkách, obraťte se na místní zastoupení společnosti Lenovo nebo na prodejce, kde bezplatně získáte tištěnou verzi úplného znění LLW. DŮLEŽITÉ: Chytré telefony Lenovo nemají mezinárodní záruční...
 • Page 22 Společnost Lenovo vybízí vlastníky zařízení informačních technologií (IT) k odpovědné recyklaci již nepotřebných zařízení. Společnost Lenovo nabízí množství programů a služeb, jejichž cílem je pomoci vlastníkům v recyklaci jejich IT produktů. Informace o recyklaci produktů Lenovo naleznete na webové stránce http://www.lenovo.com/recycling.
 • Page 23 Směrnice RoHS (směrnice o omezení nebezpečných látek) Evropská unie Produkty Lenovo prodávané v zemích Evropské unie od 3. ledna roku 2013 splňují požadavky Směrnice 2011/65/EU o omezení užívání některých nebezpečných látek v elektronických a elektrických zařízeních („RoHS recast“ nebo „RoHS 2“).
 • Page 24 Omezení užívání některých nebezpečných látek v elektronických a elektrických zařízeních (WEEE). Türkiye AEEE Yönetmeliğine Uygunluk Beyanı Bu Lenovo ürünü, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı’nın “Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik (AEEE)” direkti erine uygundur.
 • Page 25 Prohlášení o shodě pro Evropskou unii Shoda se směrnicemi Evropské unie Kontaktní informace pro Evropu: Lenovo, Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, Slovensko 0560 Shoda se směrnicí R&TTE Tento produkt je ve shodě se základními požadavky a dalšími relevantními ustanoveními směrnice Evropské rady o rádiových a telekomunikačních koncových zařízeních (R&TTE), 1999/5/EC.
 • Page 26 10 gramů tělesné tkáně. Testy hodnoty SAR se provádí ve standardních provozních polohách zařízení při použití nejvyššího certifikovaného přenosového výkonu ve všech testovaných frekvenčních pásmech. Nejvyšší hodnota SAR u vašeho zařízení Lenovo při testování pro použití u hlavy a těla je uvedena takto: Poloha Nejvyšší hodnota SAR Předpis...
 • Page 27: Slovenščina

  Za dostop do priročnika za uporabnike pojdite na naslov http://support.lenovo.com in sledite navodilom na zaslonu. Pravna obvestila Lenovo in logotip Lenovo sta blagovni znamki družbe Lenovo v Združenih državah Amerike in/ali drugih državah. Druga imena družb, izdelkov ali storitev so lahko blagovne znamke...
 • Page 28 Kratek pregled Sprednja kamera Sprejemnik Indikator Tipka za nastavitev Tipka za vklop/izklop Zaslon na dotik glasnosti Tipka za prikaz Tipka za vrnitev Tipka za vrnitev na nedavno uporabljenih nazaj začetni zaslon programov Zadnja kamera Priključek za slušalke Mikrofon Priključek Bliskavica Zvočnik mikro-USB Mikrofon...
 • Page 29 Priprava pametnega telefona Za uporabo mobilnih storitev morate vstaviti kartico Micro-SIM, ki jo zagotovi vaš operater. Pripravite svoj pametni telefon, kot je prikazano. 1. korak: Snemite pokrov zadnje strani. 2. korak: Vstavite kartico mikro-SIM in kartico microSD. Namig: Ena kartica SIM Vstavite kartico Ena kartica SIM mikro-SIM v režo za...
 • Page 30 Napolnjeno Vklapljanje in izklapljanje pametnega telefona Vklop: Pridržite gumb za vklop/izklop, dokler se ne prikaže logotip Lenovo. Izklop: Za nekaj sekund pridržite gumb za vklop/izklop, nato tapnite Izklop in V redu. V pametni telefon je vgrajena akumulatorska baterija. Za več...
 • Page 31 Splošno obvestilo o baterijah Baterije, ki jih družba Lenovo dobavlja za uporabo v izdelku, so preizkušene glede skladnosti in jih je treba zamenjevati izključno z odobrenimi deli. V primeru zamenjave baterije z neustrezno vrsto obstaja nevarnost eksplozije.
 • Page 32 Polnjenje Družba Lenovo ni odgovorna za učinkovitost in varnost izdelkov, ki je ne proizvaja oziroma ne odobri družba Lenovo. Uporabljajte samo napajalnike in baterije, ki jih je odobrila družba Lenovo. Napajalnik mora biti nameščen v bližini opreme in prosto dostopen.
 • Page 33 življenjsko dobo izdelka. Izčrpno razlago vseh pogojev garancije družbe Lenovo si lahko ogledate v omejeni garanciji družbe Lenovo. Spletna tehnična podpora Spletna tehnična podpora je celotno življenjsko dobo izdelka na voljo na: http://www.lenovo.com/support...
 • Page 34 Lenovo ali njenega predstavnika. POMEMBNO: Mednarodno veljavna servisna garancija za pametne telefone Lenovo ni na voljo.
 • Page 35 Družba Lenovo spodbuja lastnike opreme za informacijsko tehnologijo (IT), da odgovorno reciklirajo opremo, ko jo prenehajo uporabljati. Družba Lenovo nudi nabor programov in storitev, ki pomagajo lastnikom opreme pri recikliranju izdelkov IT. Za informacije o recikliranju izdelkov družbe Lenovo obiščite spletno mesto http://www.lenovo.com/recycling.
 • Page 36 Sodelovanje strank je pomembno za zmanjšanje morebitnih vplivov baterij in akumulatorjev na okolje in zdravje ljudi zaradi morebitne prisotnosti nevarnih snovi. Za informacije o zbiranju in obdelavo obiščite spletno mesto: http://www.lenovo.com/recycling...
 • Page 37 Direktiva o nevarnih snoveh (RoHS) Evropska unija Izdelki družbe Lenovo, prodani v Evropski uniji 3. januarja 2013 ali po tem datumu, izpolnjujejo zahteve Direktive 2011/65/EU o omejitvi uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (»prenovljena direktiva RoHS« ali »RoHS 2«).
 • Page 38 Izjava o skladnosti za Evropsko unijo Skladnost z zakonodajo Evropske unije Stik v EU: Lenovo, Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, Slovaška 0560 Skladnost z Direktivo R&TTE Ta izdelek je skladen s ključnimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive Sveta EU o radijski opremi in telekomunikacijski terminalski opremi (R&TTE) 1999/5/ES.
 • Page 39 Merjenje SAR se izvaja z uporabo običajnih delovnih položajev naprave, ki oddaja pri svoji največji potrjeni moči v vseh frekvenčnih pasovih. Najvišje vrednosti SAR za vašo napravo Lenovo, ugotovljene pri preizkušanju za uporabo ob glavi in telesu, so naslednje: Položaj Najvišja vrednost SAR...
 • Page 40: Tiếng Việt

  Đảm bảo đọc Thông báo pháp lý cho quốc gia hoặc khu vực của bạn trước khi sử dụng các thiết bị không dây có trong Điện thoại Di động Lenovo. Để có phiên bản PDF của Thông báo pháp lý, hãy xem phần “Tải xuống ấn bản”.
 • Page 41 Tổng quan Camera trước Bộ thu Chỉ báo Nút âm lượng Nút Bật/Tắt Màn hình cảm ứng Nút Quay lại Nút Màn hình chính Nút Đa nhiệm Camera sau Micrô Đầu nối của tai nghe Đầu nối của Flash Micro USB Micrô...
 • Page 42 Chuẩn bị điện thoại thông minh của bạn Bạn phải lắp thẻ Micro-SIM do nhà cung cấp dịch vụ cấp cho để sử dụng dịch vụ di động. Thiết lập điện thoại thông minh của bạn như minh họa. Bước 1. Tháo nắp lưng.
 • Page 43 Đang sạc Bật hoặc tắt điện thoại thông minh của bạn Bật: Nhấn và giữ nút Bật/Tắt đến khi biểu tượng Lenovo xuất hiện. Tắt: Nhấn và giữ nút Bật/Tắt trong vài giây, chạm vào Tắt nguồn rồi chạm vào OK.
 • Page 44 Phần này chứa thông tin pháp lý, an toàn và xử lý quan trọng cho điện thoại Lenovo. Thông tin an toàn và xử lý bổ sung được cung cấp trong H.dẫn s.dụng. Xem phần “Truy cập H.dẫn s.dụng của bạn”...
 • Page 45 Lenovo không chịu trách nhiệm về hiệu suất hoặc sự an toàn của các sản phẩm không được sản xuất hoặc chấp thuận bởi Lenovo. Chỉ sử dụng bộ sạc ac và pin được Lenovo chấp thuận. Bộ sạc phải được lắp đặt gần thiết bị và phải dễ dàng truy cập.
 • Page 46 Trung tâm Hỗ trợ Khách hàng qua điện thoại. Trước khi liên hệ với một đại diện hỗ trợ kỹ thuật của Lenovo, vui lòng chuẩn bị sẵn các thông tin sau đây: kiểu và số sê-ri máy, thông báo lỗi chính xác và...
 • Page 47 Lenovo cung cấp nhiều chương tŕnh và dịch vụ để hỗ trợ tái chế sản phẩm CNTT cho chủ sở hữu thiết bị. Để biết thông tin về việc tái chế...
 • Page 48 2011/65/EU về hạn chế sử dụng các chất nguy hiểm nhất định trong thiết bị điện và điện tử (“RoHS recast” hoặc “RoHS 2”). Để biết thêm thông tin về tiến trình của Lenovo đối với RoHS, hãy truy cập: http://www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/RoHS_Communication.pdf...
 • Page 49 Ukraine Thổ Nhĩ Kỳ Sản phẩm của Lenovo đáp ứng các yêu cầu của Sắc lệnh về Hạn chế sử dụng một số chất độc hại nhất định trong thiết bị điện và điện tử thải (WEEE) của Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ.
 • Page 50 1999/5/EC. Tuyên bố về thông tin tuân thủ nằm trong Thông báo pháp lý mà bạn có thể tải xuống từ trang web Hỗ trợ của Lenovo. Xem “Tải xuống ấn bản” trong tài liệu này để biết thêm thông tin.
 • Page 51 ở mức công suất cao nhất được chứng nhận của thiết bị trên tất cả các dải tần được thử nghiệm. Giá trị SAR cao nhất cho thiết bị Lenovo khi được thử nghiệm để sử dụng ở đầu và cơ thể được trình bày như sau: Vị...
 • Page 52 © Copyright Lenovo 2016. © Copyright Lenovo 2016. © Avtorske pravice Lenovo 2016. V1.0_20160412 © Bản quyền Lenovo 2016. 70112855 Printed in China...

This manual is also suitable for:

A plusA1010a20C2 powerK10a40

Table of Contents