Download Print this page

Motorola ML910 Quick Reference Manual

Rugged notebook.
Hide thumbs

Advertisement

Quick Reference
Guide
ML910
Rugged
Notebook
HK1322
6871009P09-A
*6871009P09*
January 2008

Advertisement

   Also See for Motorola ML910

   Related Manuals for Motorola ML910

   Summary of Contents for Motorola ML910

 • Page 1

  Quick Reference Guide ML910 ™ Rugged Notebook HK1322 6871009P09-A *6871009P09* January 2008...

 • Page 3

  ML910 Rugged Notebook - Quick Reference Guide op Open Components (Continued) Top-Open Components Component Description Battery charging indicator. Battery full: Glows green. Battery charging: Glows amber. Battery low: Red (Blinking). AC indicator. Glows green when the computer is connected to AC power.

 • Page 4

  ML910 Rugged Notebook - Quick Reference Guide Top of the Computer Left-Side Components Component Description Component Description Internal Modem Behind the M logo is a compartment Compartment which provides the various connections VGA Port Connects an external monitor. for installing internal modems.

 • Page 5

  ML910 Rugged Notebook - Quick Reference Guide Right-Side Components Rear Components Component Description Component Description RJ-11 Port Connects the telephone/fax line. Security Lock Connects an optional security lock to anchor Slot the computer to a desk or other large object.

 • Page 6

  ML910 Rugged Notebook - Quick Reference Guide Operating the ML910 Rugged Notebook Bottom-Side Components Connecting to AC Power 1. Make sure the computer is turned off. 2. Plug the DC cord of the AC adapter to the power connector on the rear side of the computer ( ).

 • Page 7

  ML910 Rugged Notebook - Quick Reference Guide Opening the Cover Using the Touchpad The touchpad consists of a rectangular pad and four buttons. 1. Press the top cover latch 2. Lift up the cover. You can tilt the cover forward or backward for optimal viewing clarity.

 • Page 8

  ML910 Rugged Notebook - Quick Reference Guide Typewriter Keys Term Action Typewriter keys are similar to the keys on a typewriter. Several Scroll The scroll button located between the two buttons keys that are not found on the typewriter, such as the Ctrl, Alt, Esc, under the touchpad can be used to move vertically in a and lock keys, are added for special purposes.

 • Page 9

  ML910 Rugged Notebook - Quick Reference Guide Description Windows Keys The keyboard has two keys that perform Windows-specific Enables/Disables the keyboard backlight function. functions: Windows Logo key and Application key. Enables/Disables the Touchpad. Windows Logo key opens the Start menu and performs software-specific functions when used in combination with other keys.

 • Page 10

  ML910 Rugged Notebook - Quick Reference Guide Installing the Battery Pack Initializing the Battery Pack You need to initialize the new battery pack before using it for the CAUTION: first time or when the actual operating time of a battery pack is less There is danger of damage if the battery is incorrectly installed.

 • Page 11

  ML910 Rugged Notebook - Quick Reference Guide Popis součástí horní části otevřeného počítače (pokračování) Popis součástí horní části otevřeného počítače Číslo Součást Popis Indikátor nabíjení baterie Baterie úplně nabitá: svítí zeleně. Nabíjení baterie: svítí žlutě. Slabá baterie: (bliká) červeně. Indikátor střídavého napájení...

 • Page 12

  ML910 Rugged Notebook - Quick Reference Guide Horní část počítače Popis součástí levé části počítače Číslo Součást Popis Prostor pro Za logem M se nachází prostor, který Číslo Součást Popis interní modem umožňuje různé možnosti připojení Slouží pro připojení externího monitoru.

 • Page 13

  ML910 Rugged Notebook - Quick Reference Guide Popis součástí pravé části počítače Popis součástí zadní části počítače Číslo Součást Popis Číslo Součást Popis Port RJ-11 Slouží pro připojení telefonní nebo faxové linky. Slot pro Slouží k připojení volitelného bezpečnostního bezpečnostní...

 • Page 14

  ML910 Rugged Notebook - Quick Reference Guide Provoz robustního notebooku ML910 Popis součástí dolní části počítače Připojení k napájecí síti 4. Ujistěte se, že je počítač vypnutý. 5. Zasuňte kabel stejnosměrného napájení ze síťového adaptéru do napájecího konektoru na zadní straně počítače ( ).

 • Page 15

  ML910 Rugged Notebook - Quick Reference Guide Otevření krytu Používání dotykové podložky Dotyková podložka se skládá z obdélníkové podložky a čtyřech tlačítek. 1. Stiskněte pojistku horního krytu 2. Zvedněte kryt. Kryt můžete naklonit dopředu nebo dozadu, abyste dosáhli optimálního úhlu pohledu.

 • Page 16

  ML910 Rugged Notebook - Quick Reference Guide Klávesy psacího stroje Termín Akce Klávesy psacího stroje jsou podobné klávesám na psacím stroji. Posouvání Posuvné tlačítko umístěné mezi dvěma tlačítky pod Ke klávesnici bylo přidáno několik kláves např. Ctrl, Alt, Esc a dotykovou podložkou lze použít pro pohodlný...

 • Page 17

  ML910 Rugged Notebook - Quick Reference Guide Popis Klávesa Klávesy Windows Aktivuje nebo deaktivuje funkci podsvícení Klávesnice obsahuje dvě klávesy pro provádění specifických klávesnice. funkcí Windows: Klávesu s logem Windows a aplikační klávesu Aktivuje nebo deaktivuje dotykovou podložku. Klávesa s logem Windows slouží k otvírání nabídky Start a provádění...

 • Page 18

  ML910 Rugged Notebook - Quick Reference Guide Instalace baterie Inicializace baterie Inicializaci baterie je nutné provést před jejím prvním použitím UPOZORNĚNÍ: nebo pokud je její doba provozu nižší, než se očekávalo. Při nesprávné instalaci baterie může dojít k jejímu poškození.

 • Page 19

  ML910 Rugged Notebook - Quick Reference Guide Komponenten bei geöffnetem Notebook (Fortsetzung) Komponenten bei geöffnetem Notebook Nummer Komponente Beschreibung Akkuladeanzeige Akku voll: Grün (leuchtet) Akku lädt: Gelb (leuchtet) Akku fast leer: rot (blinkt) AC-Anzeige Leuchtet grün, wenn der Computer an das...

 • Page 20

  ML910 Rugged Notebook - Quick Reference Guide Die Oberseite des Computers Komponenten auf der linken Seite Nummer Komponente Beschreibung Fach für Hinter dem M-Logo befindet sich ein Nummer Komponente Beschreibung internes Fach, das mehrere Anschlüsse für die VGA-Port Anschluss für einen externen Monitor...

 • Page 21

  ML910 Rugged Notebook - Quick Reference Guide Komponenten auf der rechten Seite Komponenten auf der Rückseite Nummer Komponente Beschreibung Nummer Komponente Beschreibung Schlitz für Dient zum Anbringen einer zusätzlichen RJ-11-Port Anschluss für Telefon/Fax Sicherheits- Sicherheitsvorrichtung, um den Computer auf Anschluss für das LAN-Kabel;...

 • Page 22

  ML910 Rugged Notebook - Quick Reference Guide ML910 Robustes Notebook – Betrieb Komponenten auf der Unterseite Stromverbindung herstellen 6. Stellen Sie sicher, dass der Computer ausgeschaltet ist. 7. Stecken Sie das Kabel des AC-Adapters in den Stromanschluss auf der Rückseite des Computers ( ).

 • Page 23

  ML910 Rugged Notebook - Quick Reference Guide Notebook öffnen Verwenden des Touchpads Das Touchpad besteht aus einem rechteckigen Pad und vier Tasten. 10. Drücken Sie auf die Notebookverriegelung. 11. Klappen Sie die Abdeckung hoch. Sie können die Abdeckung vor und zurück klappen, um den optimalen Sichtwinkel zu erhalten.

 • Page 24

  Rand des Pads und bewegen ihn entlang des Randes auf und ab. Um horizontal zu navigieren, Das ML910 verfügt über ein Tastenfeld mit 15 Tasten (siehe Abbildung): setzen Sie Ihren Finger auf den unteren Rand des Pads und bewegen ihn nach links und rechts.

 • Page 25

  ML910 Rugged Notebook - Quick Reference Guide Beschreibung Taste Windows-Tasten Aktiviert/deaktiviert die Hintergrundbeleuchtung der Die Tastatur verfügt über zwei Tasten für Windows-spezifische Tastatur Funktionen: Windowstaste und Anwendungstaste Aktiviert/deaktiviert das Touchpad Windows-Taste öffnet das Startmenü und führt Software-spezifische Funktionen in Verbindung mit anderen Tasten aus.

 • Page 26

  ML910 Rugged Notebook - Quick Reference Guide Akku einlegen Akku initialisieren Sie müssen einen neuen Akku initialisieren, bevor Sie ihn zum ACHTUNG: ersten Mal verwenden oder wenn die Betriebsdauer des Akkus Ist der Akku nicht richtig eingelegt, kann dies zu Beschädigungen geringer als erwartet ist.

 • Page 27

  ML910 Rugged Notebook - Quick Reference Guide omponentes de la parte superior (ordenador abierto) (continuación) Componentes de la parte superior (ordenador abierto) Ref. Componente Descripción Indicador de carga de la batería. Batería completa: se ilumina en verde. Cargando batería: se ilumina en ámbar.

 • Page 28

  ML910 Rugged Notebook - Quick Reference Guide Parte superior del ordenador Componentes del lateral izquierdo Ref. Componente Descripción Compartimento Bajo el logotipo de la M existe un Ref. Componente Descripción del módem compartimento con distintas conexiones Puerto VGA Conecta un monitor externo.

 • Page 29

  ML910 Rugged Notebook - Quick Reference Guide Componentes del lateral derecho Componentes de la parte posterior Ref. Componente Descripción Ref. Componente Descripción Ranura del Conecta un tope de seguridad opcional para fijar Puerto RJ-11 Conecta la línea de teléfono/fax. tope de el ordenador al escritorio o a otro objeto de mayor Conecta el cable LAN.

 • Page 30

  ML910 Rugged Notebook - Quick Reference Guide Funcionamiento del portátil resistente ML910 Componentes de la parte inferior Conexión a la alimentación de CA 15. Asegúrese de que el ordenador está apagado. 16. Conecte el cable de CC del adaptador de CA al conector de alimentación de la parte posterior del ordenador ( ).

 • Page 31

  ML910 Rugged Notebook - Quick Reference Guide Apertura de la cubierta Utilización del ratón táctil El ratón táctil está compuesto por un teclado rectangular y cuatro botones. 19. Presione el seguro de la cubierta superior. 20. Levante la cubierta. Es posible inclinar la cubierta hacia delante o hacia atrás para obtener una visión óptima.

 • Page 32

  ML910 Rugged Notebook - Quick Reference Guide Teclas de escritura Término Acción Las teclas de escritura son parecidas a las teclas de una máquina Desplazar Es posible utilizar el botón de desplazamiento situado entre los dos botones que se encuentran bajo el ratón de escribir.

 • Page 33: Teclas De Windows

  ML910 Rugged Notebook - Quick Reference Guide Descripción Tecla Teclas de Windows Activa/Desactiva la función de retroiluminación del El teclado tiene dos teclas que ejecutan las funciones específicas teclado. de Windows. La tecla del logotipo de Windows y la tecla de aplicación Activa/Desactiva el ratón táctil.

 • Page 34

  ML910 Rugged Notebook - Quick Reference Guide Instalación del paquete de baterías Inicialización del paquete de baterías Es necesario inicializar el nuevo paquete de baterías antes de PRECAUCIÓN: utilizarlo por primera vez o en caso de que el tiempo de Existe la probabilidad de que se produzcan daños si la batería no se...

 • Page 35

  ML910 Rugged Notebook - Quick Reference Guide ts principaux (suite) Eléments principaux Réf Elément Description Indicateur de charge de la batterie. Batterie pleine : vert. Batterie en charge : orangé. Batterie faible : rouge (clignotant). Indicateur AC. Clignote en vert lorsque l'ordinateur est relié...

 • Page 36

  ML910 Rugged Notebook - Quick Reference Guide Dessus de l'ordinateur Eléments (côté gauche) Réf Elément Description Compartiment Sous le logo M se trouve un Réf Elément Description pour le modem compartiment équipé des connexions Port VGA Permet de connecter un moniteur externe.

 • Page 37

  ML910 Rugged Notebook - Quick Reference Guide Eléments (côté droit) Eléments (arrière) Réf Elément Description Réf Elément Description Permet de connecter une ligne Emplacement Permet de connecter un verrou de sécurité (en Port RJ-11 téléphone/télécopie. pour verrou de option) pour attacher l'appareil à un bureau ou Permet de connecter un câble LAN.

 • Page 38

  ML910 Rugged Notebook - Quick Reference Guide Utilisation de l'ordinateur renforcé ML910 Eléments (dessous de l'appareil) Connexion à une alimentation CA 24. Assurez-vous que l'ordinateur n'est pas sous tension. 25. Branchez le cordon CC l'adaptateur secteur dans la prise d'alimentation, située à l'arrière de l'ordinateur ( ).

 • Page 39

  ML910 Rugged Notebook - Quick Reference Guide Ouverture de l'ordinateur Utilisation du pavé tactile Le pavé tactile comprend une zone rectangulaire et quatre boutons. 28. Appuyez sur le bouton du volet supérieur. 29. Soulevez la partie supérieure. Vous pouvez orienter le volet vers l'avant ou l'arrière pour une visibilité...

 • Page 40

  ML910 Rugged Notebook - Quick Reference Guide Touches de machine à écrire Terme Action Ces touches sont similaires à celle qu'on peut trouver sur une Défiler La touche de défilement, situé entre les deux boutons sous le pavé tactile permet de se déplacer verticalement machine à...

 • Page 41

  ML910 Rugged Notebook - Quick Reference Guide Description Touche Touches Windows Le clavier comporte deux touches permettant d'effectuer des Active/désactive le rétroéclairage du clavier. fonctions spécifiques à Windows : La touche comportant le logo Windows et la touche Application Active/désactive le pavé tactile.

 • Page 42

  ML910 Rugged Notebook - Quick Reference Guide Installation de la batterie Initialisation de la batterie Vous devez initialiser la nouvelle batterie avant de l'utiliser pour la ATTENTION : première fois (ou lorsque la durée de vie de la batterie est Une batterie mal installée peut entraîner des dommages.

 • Page 43

  ML910 Rugged Notebook - Quick Reference Guide lato superiore (continua) Componenti lato superiore Num. Componente Descrizione Indicatore di carica della batteria. Batteria carica: verde fisso. Batteria in carica: color ambra fisso. Batteria esaurita: rosso (lampeggiante). Indicatore CA. Verde fisso quando il computer è collegato a una presa CA.

 • Page 44

  ML910 Rugged Notebook - Quick Reference Guide Parte superiore del computer Componenti lato sinistro Num. Componente Descrizione Alloggiamento Sotto il logo M è presente un Num. Componente Descrizione per il modem alloggiamento in cui si trovano i vari Porta VGA Consente il collegamento di un monitor esterno.

 • Page 45

  ML910 Rugged Notebook - Quick Reference Guide Componenti lato destro Componenti lato posteriore Num. Componente Descrizione Num. Componente Descrizione Alloggiamento Consente di collegare un gancio di sicurezza Porta RJ-11 Consente di collegare la linea telefonica/fax. per gancio di opzionale per fissare il computer a una Consente di collegare il cavo LAN.

 • Page 46

  ML910 Rugged Notebook - Quick Reference Guide Funzionamento del computer portatile ultraresistente Componenti lato inferiore ML910 Collegamento all'alimentazione CA 33. Assicurarsi che il computer sia spento. 34. Collegare il cavo CC dell'adattatore CA al connettore dell'alimentazione situato sul retro del computer ( ).

 • Page 47

  ML910 Rugged Notebook - Quick Reference Guide Apertura del pannello superiore Utilizzo del touchpad Il touchpad è composto da un pannello rettangolare e da quattro pulsanti. 37. Premere il pulsante di blocco del pannello superiore. 38. Sollevare il pannello. È possibile inclinare il pannello in avanti o indietro per trovare la posizione in cui la nitidezza è...

 • Page 48

  ML910 Rugged Notebook - Quick Reference Guide Tasti alfabetici Termine Azione I tasti alfabetici sono simili a quelli di una macchina da scrivere. Scorrere Il pulsante di scorrimento posizionato tra i due pulsanti sotto il Alcuni tasti non presenti sulle macchine da scrivere, ad esempio i...

 • Page 49

  ML910 Rugged Notebook - Quick Reference Guide Descrizione Combinazione Tasti Windows Consente di attivare/disattivare la funzione di La tastiera dispone di due tasti che consentono di eseguire illuminazione della tastiera. funzioni relative a Windows: Tasto con logo di Windows e tasto Applicazioni Consente di attivare/disattivare il touchpad.

 • Page 50

  ML910 Rugged Notebook - Quick Reference Guide Installazione della batteria Inizializzazione della batteria È necessario inizializzare la nuova batteria prima di iniziare a ATTENZIONE: usarla o quando il tempo di autonomia effettivo di una batteria è Nel caso in cui la batteria non sia installata in modo corretto, inferiore a quanto previsto.

 • Page 51

  ML910 Rugged Notebook - Quick Reference Guide Górne elementy (ciąg dalszy) Górne elementy Element Opis Wskaźnik naładowania baterii. Bateria w pełni naładowana: świeci się na zielono. Ładowanie baterii: świeci się na bursztynowo. Niski poziom naładowania baterii: świeci się na czerwono (miga).

 • Page 52

  ML910 Rugged Notebook - Quick Reference Guide Górna część komputera Elementy po lewej stronie Element Opis Komora modemu Pod symbolem M znajduje się komora Element Opis wewnętrznego zawierająca różne złącza do Port VGA Umożliwia podłączenie monitora zewnętrznego. zainstalowania modemów wewnętrznych.

 • Page 53

  ML910 Rugged Notebook - Quick Reference Guide Elementy po prawej stronie Tylne elementy Element Opis Element Opis Gniazdo blokady Umożliwia podłączenie opcjonalnej blokady Port RJ-11 Umożliwia podłączenie linii telefonicznej/faksu. bezpieczeństwa bezpieczeństwa w celu przymocowania Umożliwia podłączenie kabla sieciowego. komputera do biurka lub innego dużego Port RJ-45 Zawiera wskaźnik połączenia i wskaźnik...

 • Page 54

  ML910 Rugged Notebook - Quick Reference Guide Elementy pod spodem Obsługa pancernego notebooka ML910 Rugged Podłączanie zasilania sieciowego 42. Upewnij się, że komputer jest wyłączony. 43. Podłącz przewód DC zasilacza sieciowego do złącza zasilania w tylnej części komputera ( ).

 • Page 55

  ML910 Rugged Notebook - Quick Reference Guide Otwieranie pokrywy Korzystanie z tabliczki dotykowej Tabliczka dotykowa składa się z prostokątnej płytki i czterech przycisków. 46. Naciśnij zatrzask górnej pokrywy. 47. Podnieś pokrywę. Odchylając pokrywę do przodu lub do tyłu, można dostosować optymalną wyrazistość obrazu.

 • Page 56: Klawiatura Numeryczna

  ML910 Rugged Notebook - Quick Reference Guide Pojęcie Działanie Pojęcie Działanie Przeciągnięcie i Lekko naciśnij palcem w wybranym miejscu Przewijanie Przycisk przewijania umieszczony między dwoma upuszczenie ekranu i przesuwaj palec aż do osiągnięcia przyciskami pod tabliczką dotykową umożliwia miejsca docelowego (przeciąganie). Oderwij wygodne przesuwanie zawartości w pionie.

 • Page 57: Klawisze Funkcyjne

  ML910 Rugged Notebook - Quick Reference Guide Opis Klawisz Klawisze systemu Windows Klawiatura jest wyposażona w dwa klawisze, które wykonują Włącza/wyłącza funkcję podświetlenia klawiatury. funkcje systemu Windows: Klawisz z logo systemu Windows i klawisz aplikacji Włącza/wyłącza tabliczkę dotykową. Klawisz z logo systemu Windows otwiera menu Start i w połączeniu z innymi klawiszami pozwala wykonywać...

 • Page 58

  ML910 Rugged Notebook - Quick Reference Guide Instalowanie baterii Inicjalizowanie baterii Baterię należy zainicjować przed pierwszym użyciem lub gdy OSTRZEŻENIE: rzeczywisty czas działania baterii jest krótszy od oczekiwanego. W przypadku nieprawidłowego zainstalowania baterii istnieje ryzyko Inicjalizowanie to proces obejmujący całkowite naładowanie, uszkodzenia.

 • Page 59

  ML910 Rugged Notebook - Quick Reference Guide Componentes, computador aberto (continuação) Componentes, computador aberto Ref.ª Componente Descrição Indicador de carregamento da bateria. Bateria carregada: luz verde. Bateria em carregamento: luz âmbar. Bateria fraca: vermelho (intermitente). Indicador de CA. Apresenta-se verde quando o computador recebe alimentação de CA.

 • Page 60

  ML910 Rugged Notebook - Quick Reference Guide Computador, parte superior Componentes, lado esquerdo Ref.ª Componente Descrição Compartimento para Por trás do logótipo M, encontra-se um Ref.ª Componente Descrição modem interno compartimento que fornece as várias Fornece uma ligação a monitores externos.

 • Page 61

  ML910 Rugged Notebook - Quick Reference Guide Componentes, lado direito Componentes, parte posterior Ref.ª Componente Descrição Ref.ª Componente Descrição Porta RJ-11 Fornece uma ligação de linha telefónica/fax. Bloqueio de Fornece um bloqueio de segurança opcional, segurança fixando o computador à secretária ou a outro Fornece uma ligação para cabos LAN.

 • Page 62

  ML910 Rugged Notebook - Quick Reference Guide Funcionamento do notebook resistente ML910 Componentes, parte inferior Ligar à alimentação de CA 51. Certifique-se de que o computador está desligado. 52. Ligue o fio de CC do transformador de CA ao conector de alimentação na parte posterior do computador ( ).

 • Page 63

  ML910 Rugged Notebook - Quick Reference Guide Abrir a tampa Utilizar o rato “touch-pad” O rato “touch-pad” consiste num painel rectangular e em quatro botões. 55. Prima a lingueta na tampa do computador. 56. Levante-a. Pode incliná-la para a frente ou para trás para uma visualização perfeita.

 • Page 64

  ML910 Rugged Notebook - Quick Reference Guide Teclas de escrita Termo Acção As teclas de escrita são semelhantes a uma máquina de Navegar Localizado entre os dois botões do rato “touch-pad”, o botão escrever. Algumas teclas (como Ctrl, Alt, Esc e as teclas de navegação é...

 • Page 65

  ML910 Rugged Notebook - Quick Reference Guide Descrição Tecla Teclas de Windows Activa/desactiva a função de retro-iluminação do O teclado possui duas teclas que executam funções específicas teclado. do Windows: A tecla com o logótipo Windows e a tecla Application Activa/desactiva o rato “touch-pad”.

 • Page 66

  ML910 Rugged Notebook - Quick Reference Guide Instalar a bateria Iniciar a bateria Deve iniciar a bateria antes da primeira utilização ou quando ATENÇÃO: o tempo real de funcionamento de uma bateria for inferior A instalação incorrecta da bateria pode provocar danos.

 • Page 67

  ML910 Rugged Notebook - Quick Reference Guide Компоненты, расположенные на лицевой стороне открытого Компоненты, расположенные на лицевой стороне компьютера (продолжение) открытого компьютера № Компонент Описание Индикатор заряда батареи. Батарея заряжена: зеленый. Идет зарядка батареи: желтый. Низкий уровень заряда батареи: красный...

 • Page 68

  ML910 Rugged Notebook - Quick Reference Guide Верхняя часть компьютера Компоненты, расположенные на левой боковой панели компьютера № Компонент Описание Отсек для Под логотипом «M» расположен отсек, подключения в котором находятся разъемы для № Компонент Описание встроенного подключения встраиваемых модемов.

 • Page 69

  ML910 Rugged Notebook - Quick Reference Guide Компоненты, расположенные на правой боковой Компоненты, расположенные на задней панели панели компьютера компьютера № Компонент Описание № Компонент Описание Предназначен для подключения к Порт RJ-11 Разъем для Предназначен для замка безопасности телефонной/факс линии.

 • Page 70

  ML910 Rugged Notebook - Quick Reference Guide Эксплуатация сверхпрочного портативного Компоненты, расположенные на нижней панели компьютера ML910 компьютера Подключение к источнику переменного тока 60. Убедитесь, что компьютер выключен. 61. Подключите провод питания постоянного тока адаптера переменного тока к разъему питания, расположенному на...

 • Page 71

  ML910 Rugged Notebook - Quick Reference Guide Открывание крышки компьютера Использование сенсорной панели Сенсорная панель состоит из панели прямоугольной формы и четырех кнопок. 64. Нажмите на замок крышки компьютера 65. Поднимите крышку компьютера. Наклон крышки компьютера можно изменять, чтобы добиться оптимального обзора.

 • Page 72

  ML910 Rugged Notebook - Quick Reference Guide Термин Действие Термин Действие Перетаскивание Мягко коснитесь сенсорного экрана и Прокрут Кнопка прокрутки расположена между двумя кнопками переместите палец по экрану так, чтобы ка сенсорной панели и служит для вертикальной прокрутки выбранный объект оказался в нужном месте.

 • Page 73

  ML910 Rugged Notebook - Quick Reference Guide Описание Клавиша Клавиши Windows На клавиатуре есть две клавиши, выполняющие специальные Включение/выключение подсветки клавиатуры. функции Windows: Клавиша с логотипом Windows и клавиша вызова контекстного меню Включение/выключение сенсорной панели. При нажатии клавиши с логотипом Windows открывается...

 • Page 74

  ML910 Rugged Notebook - Quick Reference Guide Установка батареи Подготовка батареи к эксплуатации Необходимо выполнить операцию подготовки батареи к ВНИМАНИЕ! работе перед первым использованием батареи (а также в Неправильная установка батареи может стать причиной выхода случае, когда фактическое время работы батареи меньше...

 • Page 75

  ML910 Rugged Notebook - Quick Reference Guide Delar under huven (forts.) Öppnad dator Beskrivning Batteriladdningsindikator. Batteriet fullt: Lyser grönt. Batteriet laddas: Lyser gult. Låg batterinivå: Rött (blinkar). Nätströmsindikator. Lyser grönt när datorn är ansluten till nätström. Strömknapp Slår PÅ eller AV datorn.

 • Page 76

  ML910 Rugged Notebook - Quick Reference Guide Datorns ovansida Datorns vänster sida Beskrivning Fack för Bakom M-logotypen finns ett fack Beskrivning internt modem med olika anslutningar för installation För anslutning av en extern bildskärm. VGA-port av interna modem. Seriell port För anslutning av en RS-232-enhet.

 • Page 77

  ML910 Rugged Notebook - Quick Reference Guide Datorns höger sida Datorns baksida Beskrivning Beskrivning RJ-11-port För anslutning av telefon-/faxlinje. Plats för För anslutning av stöldskyddslås (tillval) som stöldskyddslås förankrar datorn vid skrivbordet eller något För anslutning av LAN-kabel. Inkluderar annat stort föremål.

 • Page 78

  ML910 Rugged Notebook - Quick Reference Guide Använda ML910 – robust bärbar dator Datorns undersida Ansluta till nätström 69. Se till att datorn är avstängd. 70. Anslut nätadapterns likströmskabel till strömkontakten på datorns baksida ( ). 71. Anslut nätkabelns honkontakt till nätadaptern och hankontakten till ett eluttag ( ).

 • Page 79

  ML910 Rugged Notebook - Quick Reference Guide Öppning av luckan Användning av pekplattan Pekplattan består av en rektangulär platta och fyra knappar. 73. Tryck på toppluckans lås. 74. Lyft upp luckan. Luckan kan lutas framåt eller bakåt så att du ska kunna se så...

 • Page 80

  ML910 Rugged Notebook - Quick Reference Guide Vanliga tangenter Term Åtgärd Vanliga tangenter liknar tangenterna på en skrivmaskin. Bläddra Bläddringsknappen, som är placerad mellan de två Flera tangenter som inte finns på en skrivmaskin, t.ex. Ctrl, Alt, knapparna under pekplattan kan användas för vertikal Esc och låstangenterna, tillkommer för speciella ändamål.

 • Page 81

  ML910 Rugged Notebook - Quick Reference Guide Windows-tangenter Beskrivning Tangent På tangentbordet finns två tangenter som har Windows-specifika funktioner: Aktiverar/avaktiverar tangentbordets Windows-tangenten och programtangenten. bakgrundsbelysning. Windows-tangenten öppnar startmenyn och utför programvaruspecifika funktioner när den används i kombination Aktiverar/avaktiverar pekplattan. med andra tangenter.

 • Page 82

  ML910 Rugged Notebook - Quick Reference Guide Sätta i batteriet Initiera batteriet Du behöver initiera det nya batteriet innan du använder det för Varning! första gången eller när den faktiska batteritiden är mindre än Det finns risk för skador om batteriet sätts i på fel sätt.

 • Page 83

  ML910 Rugged Notebook - Quick Reference Guide Kapak Açıkken Erişilebilen Bileşenler (Devamı) Kapak Açıkken Erişilebilen Bileşenler Bileşen Açıklama Pil şarj göstergesi. Pil dolu: Yeşil renkte yanar. Pil şarj oluyor: Sarı renkte yanar. Pil zayıf: Kırmızı renkte yanıp söner. AC göstergesi.

 • Page 84

  ML910 Rugged Notebook - Quick Reference Guide Bilgisayarın Üst Bölümü Sol Taraftaki Bileşenler Bileşen Açıklama Dahili Modem M logosunun altında dahili modem Bileşen Açıklama Yuvası takmak için çeşitli bağlantılar içeren Harici monitör takmanızı sağlar. VGA Portu bir bölme bulunur. Seri Port RS-232 cihazı...

 • Page 85

  ML910 Rugged Notebook - Quick Reference Guide Sağ Taraftaki Bileşenler Arka Taraftaki Bileşenler Bileşen Açıklama Bileşen Açıklama Telefon/faks hattını bilgisayara bağlamanızı Güvenlik Kilidi Bilgisayarı bir masaya veya başka bir büyük RJ-11 Portu sağlar. Yuvası eşyaya kilitlemek için isteğe bağlı bir güvenlik LAN kablosunu takmanızı...

 • Page 86

  ML910 Rugged Notebook - Quick Reference Guide ML910 Dayanıklı Dizüstü Bilgisayarın Çalıştırılması Alt Taraftaki Bileşenler AC Prizine Takma 78. Bilgisayarın kapalı olmasına dikkat edin. 79. AC adaptörünün DC kablosunu bilgisayarın arka tarafındaki güç konektörüne takın ( ). 80. AC güç kablosunun dişi ucunu AC adaptörüne, erkek ucunu bir elektrik prizine takın ( ).

 • Page 87

  ML910 Rugged Notebook - Quick Reference Guide Kapağı Açma Dokunmatik Paneli Kullanma Dokunmatik panelde dikdörtgen biçimli bir panel ve dört düğme bulunur. 82. Üst kapağın kilidine basın. 83. Kapağı yukarı doğru kaldırın. En yeni görüntüyü elde etmek için kapağı öne veya arkaya doğru itebilirsiniz.

 • Page 88

  ML910 Rugged Notebook - Quick Reference Guide Harf Tuşları Terim İşlem Harf tuşları bir daktilodaki tuşlara benzer. Klavyeye daktiloda Kaydırma Dokunmatik panelin alt bölümündeki iki düğmenin bulunmayan Ctrl, Alt, Esc ve kilit tuşları gibi bazı özel amaçlı tuşlar arasında yer alan kaydırma düğmesini ekranda kolayca eklenmiştir.

 • Page 89

  ML910 Rugged Notebook - Quick Reference Guide Açıklama Tuş Windows Tuşları Klavyenin aydınlatmasını etkinleştirir/devre dışı Klavyede Windows işletim sistemine özgü işlemler gerçekleştiren bırakır. iki tuş bulunur: Windows Logo tuşu ve Uygulama tuşu. Dokunmatik paneli etkinleştirir/devre dışı bırakır. Windows Logo tuşu Start (Başlat) menüsünü açar ve başka tuşlarla birlikte kullanıldığında yazılıma özgü...

 • Page 90

  ML910 Rugged Notebook - Quick Reference Guide Pil Paketini Takma Pil Paketini İlk Kullanıma Hazırlama Yeni pil paketini ilk kez kullanacaksanız veya pil paketinin çalışma DİKKAT: süresi beklenenin altındaysa paketi ilk kullanıma hazırlamanız Pili yanlış takılırsa cihaz zarar görebilir. gerekir.

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: