Download  Print this page

Asus DSL-N16 Quick Start Manual

300mbps wi-fi vdsl/adsl modem router
Hide thumbs

Advertisement

300Mbps Wi-Fi VDSL/ADSL Modem Router
Quick Start Guide / Kullanim Kılavuzu
English .............................................................5
Български ......................................................9
Hrvatski ...........................................................13
Čeština .............................................................17
Dansk ............................................................... 21
Nederlands .................................................... 25
Eesti .................................................................. 29
Suomi ...............................................................33
Français ...........................................................37
Deutsch ........................................................... 41
Ελληνικά .......................................................... 45
Magyar ............................................................ 49
Italiano ............................................................ 53
Latviski ............................................................ 57
u10545_dsl-n16_qsg.indb 1
¨
DSL-N16
Lietuvių ..........................................................61
Norsk ................................................................ 65
Polski ................................................................ 69
Português ...................................................... 73
Română ........................................................... 77
Русский ........................................................... 81
Srpski .............................................................. 85
Slovensky ...................................................... 89
Slovenščina ................................................... 93
Español ........................................................... 97
Svenska .......................................................... 101
Türkçe ..............................................................105
Українська .................................................... 109
u10545 / First Edition / July 2015
2015/8/5 17:58:58

Advertisement

loading

  Also See for Asus DSL-N16

  Related Manuals for Asus DSL-N16

  Summary of Contents for Asus DSL-N16

 • Page 1 ¨ DSL-N16 300Mbps Wi-Fi VDSL/ADSL Modem Router Quick Start Guide / Kullanim Kılavuzu English .............5 Lietuvių ............61 Български ............9 Norsk ..............65 Hrvatski ............13 Polski ..............69 Čeština .............17 Português ............73 Dansk ............... 21 Română ............77 Nederlands ............ 25 Русский...
 • Page 2 u10545_dsl-n16_qsg.indb 2 2015/8/5 17:58:58...
 • Page 3 u10545_dsl-n16_qsg.indb 3 2015/8/5 17:58:58...
 • Page 4 u10545_dsl-n16_qsg.indb 4 2015/8/5 17:58:58...
 • Page 5: Package Contents

  Quick Start Guide xDSL/phone cable (RJ-11) Warranty card NOTE: If any of the items is damaged or missing, contact your retailer. A quick look DSL-N16 300Mbps Wi-Fi VDSL/ADSL Modem Router Power LED Power button DSL LED Reset button Internet LED...
 • Page 6: Getting Started

  1. Insert your xDSL modem router’s power adapter to the DC-IN port and plug it to a power outlet. 2. Connect one end of the RJ-11 cable to the DSL port of DSL-N16 your xDSL modem router, and connect the other end to the DSL port of your splitter.
 • Page 7 • By default, the QIS Wizard is for DSL setup. If you want to configure DSL-N16 as a wireless router, refer to the section Internet Connection in the user manual.
 • Page 8 • By default, the QIS Wizard is for DSL setup. If you want to configure DSL-N16 as a wireless router, refer to the section Internet Connection in the user manual.
 • Page 9 DSL/телефонен кабел (RJ-11 кабел) Гаранционна карта ЗАБЕЛЕЖКА: Ако някой от компонентите е повреден или липсва, свържете се с Вашия търговски представител. Бърз преглед DSL-N16 300Mbps Wi-Fi VDSL/ADSL Modem Router Индикатор на захранването Бутон за включване и изключване DSL LED Бутон за нулиране...
 • Page 10 1. Включете захранващия адаптер на Вашия xDSL модем-рутер във входа за прав ток, след което го включете в контакт. DSL-N16 2. Свържете единия край на RJ-11 кабела към DSL порта на Вашия xDSL модем-рутер, след което свържете другия край към DSL порта на Вашия...
 • Page 11 неговите настройки по подразбиране. • По подразбиране, QIS Wizard (Съветник за бързо конфигуриране на интернет) е за DSL инсталиране. Ако искате да конфигурирате DSL-N16 като безжичен рутер, вижте раздел Internet Connection (Интернет връзка) в ръководството на потребителя. u10545_dsl-n16_qsg.indb 11 2015/8/5 17:59:00...
 • Page 12 • По подразбиране, QIS Wizard (Съветник за бързо конфигуриране на интернет) е за DSL инсталиране. Ако искате да конфигурирате DSL-N16 като безжичен рутер, вижте раздел Internet Connection (Интернет връзка) в ръководството на потребителя. 3. Ако QIS (Бързо конфигуриране на интернет)не успее да открие вида на Вашата интернет...
 • Page 13: Sadržaj Pakiranja

  Vodič za brzi početak rada DSL/telefonski kabel (RJ-11 kabel) Jamstvena kartica NAPOMENA: Ako je bilo koji od dijelova oštećen ili nedostaje, obratite se dobavljaču. Brzi pregled DSL-N16 300Mbps Wi-Fi VDSL/ADSL Modem Router LED napajanja Gumb za uključivanje/isključivanje LED za DSL Gumb za resetiranje Gumb za uključivanje/isključivanje...
 • Page 14: Početak Rada

  1. Ukopčajte adapter izmjeničnog napajanja usmjerivača xDSL modema u DC-IN priključak i utaknite ga u električnu utičnicu. DSL-N16 2. Priključite jedan kraj RJ-11 kabela u DSL utičnicu xDSL usmjerivača modema, a drugi kraj kabela priključite na DSL priključak na razdjelniku.
 • Page 15 Automatsko prepoznavanje vrste vaše ISP veze događa se prilikom prve konfiguracije usmjerivača xDSL modema ili kada uređaj resetirate na zadane postavke. • Po zadanim postavkama QIS čarobnjak je za DSL postavu. Ako želite konfigurirati DSL-N16 kao bežični usmjerivač, pogledajte odjeljak Internet Connection (Internetska veza) u korisničkom priručniku.
 • Page 16 • Po zadanim postavkama QIS čarobnjak je za DSL postavu. Ako želite konfigurirati DSL-N16 kao bežični usmjerivač, pogledajte odjeljak Internetska veza u korisničkom priručniku. 3. Ako QIS nije prepoznao vrstu vaše Internet Connection (Internetska veza), ručno konfigurirajte postavke veze.
 • Page 17: Obsah Krabice

  Stručná příručka DSL/telefonní kabel (kabel RJ-11) Záruční karta POZNÁMKA: Pokud je některá z položek poškozena nebo chybí, se obraťte na prodejce. Rychlý přehled DSL-N16 300Mbps Wi-Fi VDSL/ADSL Modem Router Indikátor LED napájen Vypínač DSL LED Resetovací tlačítkon Internet LED Vypínač WPS a W-Fi...
 • Page 18 Instalace 1. Připojte napájecí adaptér xDSL modemu-směrovače k portu vstupu stejnosměrného napájení a k elektrické zásuvce. DSL-N16 2. Připojte jeden konec kabelu RJ-11 k portu DSL xDSL modemu-směrovače a připojte druhý konec k portu DSL rozdělovače. Power Wall Power Outlet 3.
 • Page 19 • Ve výchozí konfiguraci slouží pro nastavení DSL Průvodce QIS. Chcete-li nakonfigurovat DSL-N16 jako bezdrátový směrovač, viz část Internet Connection (Připojení k Internetu) v uživatelské příručce. u10545_dsl-n16_qsg.indb 19 2015/8/5 17:59:01...
 • Page 20 Automatické rozpoznání vašeho typu připojení ISP je provedeno, když konfigurujete xDSL modem-směrovač poprvé nebo když byla obnovena výchozí nastavení vašeho zařízení. • Ve výchozí konfiguraci slouží pro nastavení DSL Průvodce QIS. Chcete-li nakonfigurovat DSL-N16 jako bezdrátový směrovač, viz část Internet Connection (Připojení k Internetu) v uživatelské příručce.
 • Page 21: Pakkens Indhold

  Netværkskabel (RJ- 45-kabel) Kvikstartguide DSL/telefonkabel (RJ-11-kabel) Garantibevis BEMÆRK: Du bedes venligst kontakte din forhandler, hvis nogen af delene mangler eller er beskadiget. En hurtig oversigt DSL-N16 300Mbps Wi-Fi VDSL/ADSL Modem Router Strøm LED Tænd/sluk-knap DSL-LED Nulstillingsknap Bouton d’activation/désactivation Internet-LED WPS et Wi-Fi...
 • Page 22: Kom Godt I Gang

  Indstilling 1. Slut strømadapteren til DC-IN-stikket på din xDSL- modemrouter og til stikkontakten. 2. Slut den ene ende af RJ-11-kablet til DSL-porten på DSL-N16 din xDSL-modemrouter, og den anden ende til DSL- porten på fordeleren. Power 3. Slut din computer til LAN-porten på din xDSL- Wall Power Outlet modemrouter med et netværkskabel.
 • Page 23 Din forbindelsestype registreres automatisk, når du konfigurerer din xDSL-modemrouter for første gang, eller når enheden nulstilles til standardindstillingerne. • Som standard er QIS-guiden beregnet til indstilling af DSL. Hvis du vil konfigurere DSL-N16 som en trådløs router, bedes du venligst se afsnittet Internet Connection (Internetforbindelse) i brugsanvisningen.
 • Page 24 Din forbindelsestype registreres automatisk, når du konfigurerer din xDSL-modemrouter for første gang, eller når enheden nulstilles til standardindstillingerne. • Som standard er QIS-guiden beregnet til indstilling af DSL. Hvis du vil konfigurere DSL-N16 som en trådløs router, bedes du venligst se afsnittet Internet Connection (Internetforbindelse) i brugsanvisningen.
 • Page 25: Inhoud Verpakking

  Beknopte handleiding DSL-/telefoonkabel (RJ-11-kabel) Voetstuk OPMERKING: als een van de items beschadigd is of ontbreekt, moet u contact opne- men met uw leverancier. Een snel overzicht DSL-N16 300Mbps Wi-Fi VDSL/ADSL Modem Router Voedings-LED Voedingsknop DSL-LED Reset-knop Internet-LED Aan/uit-knop WPS en Wifi...
 • Page 26 1. Stop de voedingsadapter van uw xDSL-modemrouter in de gelijkstroomingang en sluit deze aan op een stopcontact. DSL-N16 2. Sluit een uiteinde van de RJ-11-kabel aan op de DSL- poort van uw xDSL-modemrouter en sluit het andere uiteinde aan op de DSL-poort van uw splitter.
 • Page 27 • De QIS-wizard is standaard voorzien voor de DSL-instelling. Als u DSL-N16 wilt configureren als draadloze router, raadpleegt u de sectie Internet Connection (internetverbinding) in de handleiding.
 • Page 28 • De QIS-wizard is standaard voorzien voor de DSL-instelling. Als u DSL-N16 wilt configureren als draadloze router, raadpleegt u de sectie Internet Connection (internetverbinding) in de handleiding.
 • Page 29: Pakendi Sisu

  DSL-/telefonikaabel (RJ-11 kaabel) Garantiikaart MÄRKUS: Kui mõni artiklitest on kahjustatud või puudub, siis võtke ühendust edasim üüjaga Kiire ülevaade DSL-N16 300Mbps Wi-Fi VDSL/ADSL Modem Router Toite LED indikaator Toitenupp DSL LED indikaator Lähtestusnupp WPSi ja Wi-Fi sisse-/väljalülitamise Internet LED indikaator...
 • Page 30 Seadistamine 1. Sisestage xDSL modem-ruuteri toiteadapter alalisvooluporti ja ühendage see toitepistikupesaga. 2. Ühendage RJ-11 kaabli üks ots xDSL modem-ruuteri DSL-N16 DSL pordiga ja teine ots jaguri DSL pordiga. 3. Kasutades võrgukaablit, ühendage arvuti xDSL Power modem-ruuteri LAN pordiga. Wall Power Outlet...
 • Page 31 Teie ISP ühenduse tüübi automaatne tuvastamine toimub, kui konfigureerite xDSL modem- ruuteri esmakordselt või kui teie seade lähtestatakse vaikesätetele. • Vaikimisi on viisard QIS ette nähtud DSL-i häälestuseks. Kui soovite konfigureerida seadme DSL-N16 traadita ruuterina, lugege kasutusjuhendi jaotist Internet Connection (Interneti- ühendus). u10545_dsl-n16_qsg.indb 31 2015/8/5 17:59:04...
 • Page 32 • Vaikimisi on viisard QIS ette nähtud DSL-i häälestuseks. Kui soovite konfigureerida seadme DSL-N16 traadita ruuterina, lugege kasutusjuhendi jaotist Internet Connection (Interneti- ühendus). 3. Kui viisard QIS ei suuda automaatselt Interneti-ühenduse tüüpi tuvastada, konfigureerige ühenduse sätted käsitsi.
 • Page 33 Langaton VDSL/ADSL-modeemireititin Verkkolaite Verkkokaapeli (RJ-45-kaapeli) Pikaopas DSL/puhelinkaapeli (RJ-11-kaapeli) Takuukortti HUOMAA: Jos jokin nimike puuttuu tai on vahingoittunut, ota yhteys jälleenmyyjään. Pikasilmäys DSL-N16 300Mbps Wi-Fi VDSL/ADSL Modem Router Virran LED-valo Virtapainike DSL-LED Nollauspainike Internet-LED WPS ja W-Fi päälle/pois -painike LAN1–4 LED LAN1–4-portit...
 • Page 34 Asetusten tekeminen 1. Liitä xDSL-modeemin verkkolaite DC-IN-porttiin ja liitä verkkolaite pistorasiaan. 2. Liitä RJ-11-kaapelin toinen pää xDSL- DSL-N16 modeemireitittimen DSL-porttiin ja toinen pää jakajan DSL-porttiin. Power 3. Liitä tietokone verkkokaapelilla xDSL- Wall Power Outlet modeemireitittimen LAN-porttiin Laptop Line Wall telephone outlet...
 • Page 35 HUOMAUTUKSIA: • ISP-yhteystyypin automaattinen tunnistaminen suoritetaan, kun määrität xDSL- modeemireitittimen ensimmäistä kertaa, tai kun laite nollataan oletusasetuksiinsa. • Ohjattu QIS-asetus on oletuksena DSL-asetus. Jos haluat määrittää DSL-N16:n langattomaksi reitittimeksi, katso lisätietoja käyttöoppaan Internet Connection (Internet-yhteys)-osasta. u10545_dsl-n16_qsg.indb 35 2015/8/5 17:59:05...
 • Page 36 ISP-yhteystyypin automaattinen tunnistaminen suoritetaan, kun määrität xDSL- modeemireitittimen ensimmäistä kertaa, tai kun laite nollataan oletusasetuksiinsa. • Ohjattu QIS-asetus on oletuksena DSL-asetus. Jos haluat määrittää DSL-N16:n langattomaksi reitittimeksi, katso lisätietoja käyttöoppaan Internet Connection (Internet-yhteys)-osasta. 3. Jos QIS ei pysty tunnistamaan internet-yhteystyyppiä, määritä yhteysasetukset manuaalisesti.
 • Page 37: Contenu De La Boîte

  Guide de démarrage rapide Câble téléphonique (RJ-11) Carte de garantie REMARQUE : Contactez votre revendeur si l’un des éléments est manquant ou endommagé. Aperçu rapide DSL-N16 300Mbps Wi-Fi VDSL/ADSL Modem Router Témoin d’alimentation Bouton d’alimentation Témoin DSL Bouton de réinitialisation Bouton d’activation/désactivation...
 • Page 38: Installation

  Installation 1. Branchez le modem-routeur sur une prise électrique via l’adaptateur secteur. 2. À l’aide du câble téléphonique (RJ-11) fourni, reliez DSL-N16 le port ADSL du modem-routeur à la prise “DSL” du séparateur de ligne. Power 3. À l’aide du câble réseau (RJ-45) fourni, connectez votre Wall Power Outlet ordinateur à...
 • Page 39 Internet • Dans la barre d’adresse de votre navigateur, entrez l’adresse IP par défaut de votre routeur sans fil : http://192.168.1.1 ou le nom de domaine http://router.asus.com puis lancez l’assistant manuellement. • Désactivez, si nécessaire, les paramètres proxy de l’explorateur Internet et la numérotation de votre connexion à...
 • Page 40 3. Si l’assistant de configuration Internet n’est pas en mesure de détecter votre type de connexion Internet, veuillez entrez les options de configuration manuellement. 4. Assignez un nom ainsi qu’une clé de sécurité au réseau sans fil, puis cliquez sur Apply (Appli- quer) une fois terminé.
 • Page 41: Erste Schritte

  Support-CD (Anleitung, Dienstprogramm) DSL-/Telefonkabel (RJ-11-Kabel) Splitter (je nach Region) Garantiekarte HINWEIS: Sollten Artikel beschädigt oder nicht vorhanden sein, wenden Sie sich an Ihren Händler. Erste Schritte DSL-N16 300Mbps Wi-Fi VDSL/ADSL Modem Router Strom-LED Ein-/Austaste DSL LED Reset-Taste Internet LED WPS/WLAN-Taste LAN 1~4 LED LAN-Ports 1 –...
 • Page 42 Einrichtung 1. Schließen Sie das Netzteil Ihres xDSL-Modem-Routers an den Gleichspannungseingang und eine Steckdose DSL-N16 2. Verbinden Sie ein Ende des RJ-11-Kabels mit dem DSL- Port Ihres xDSL-Modem-Routers und das andere Ende Power mit dem DSL-Port Ihres Splitters. Wall Power Outlet 3.
 • Page 43 Konfiguration Ihres xDSL-Modem-Routers oder bei Rücksetzung Ihres Gerätes auf seine Standardeinstellungen. • Standardmäßig dient der QIS-Assistent der DSL-Einrichtung. Falls Sie den DSL-N16 als WLAN- Router konfigurieren möchten, beachten Sie bitte den Abschnitt Internet Connection (Internetverbindung) in der Bedienungsanleitung. u10545_dsl-n16_qsg.indb 43...
 • Page 44 Konfiguration Ihres xDSL-Modem-Routers oder bei Rücksetzung Ihres Gerätes auf seine Standardeinstellungen. • Standardmäßig dient der QIS-Assistent der DSL-Einrichtung. Falls Sie den DSL-N16 als WLAN- Router konfigurieren möchten, beachten Sie bitte den Abschnitt Internet Connection (Internetverbindung) in der Bedienungsanleitung. 3. Falls QIS Ihren Internetverbindungstyp nicht erkennen kann, konfigurieren Sie Ihre Verbindungseinstellungen bitte manuell.
 • Page 45: Περιεχόμενα Συσκευασίας

  Οδηγός Γρήγορης Έναρξης Καλώδιο DSL/τηλεφώνου (καλώδιο RJ-11) κάρτα εγγύησης ΣΗΜΕIΩΣΗ: Εάν απουσιάζει ή εμφανίζει βλάβη οποιοδήποτε από τα στοιχεία, επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής πώλησης. DSL-N16 300Mbps Wi-Fi VDSL/ADSL Modem Router Λυχνία LED Τροφοδοσίας Κουμπί ισχύος Ενδεικτική λυχνία LED DSL Κουμπί επαναφοράς...
 • Page 46: Πώς Να Ξεκινήσετε

  1. Συνδέστε το μετασχηματιστή ρεύματος του μόντεμ δρομολογητή xDSL στη θύρα εισόδου DC και σε μια πρίζα ρεύματος. DSL-N16 2. Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου RJ-11 στη θύρα DSL του μόντεμ δρομολογητή xDSL και συνδέστε το άλλο άκρο στη θύρα DSL του διαιρέτη.
 • Page 47 το μόντεμ δρομολογητή xDSL για πρώτη φορά ή όταν η συσκευή έχει επαναφερθεί στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. • Από προεπιλογή, ο Οδηγός QIS προορίζεται για την εγκατάσταση DSL. Αν θέλετε να διαμορφώσετε το DSL-N16 ως ασύρματο δρομολογητή, ανατρέξτε στην ενότητα Internet Connection (Σύνδεση στο Ιnternet) στο εγχειρίδιο χρήστη. u10545_dsl-n16_qsg.indb 47 2015/8/5 17:59:07...
 • Page 48 • Από προεπιλογή, ο Οδηγός QIS προορίζεται για την εγκατάσταση DSL. Αν θέλετε να διαμορφώσετε το DSL-N16 ως ασύρματο δρομολογητή, ανατρέξτε στην ενότητα Internet Connection (Σύνδεση στο Ιnternet) στο εγχειρίδιο χρήστη. 3. Αν το QIS δεν ανιχνεύει τον τύπο σύνδεσης στο Internet διαμορφώστε χειροκίνητα τις ρυθμίσεις...
 • Page 49: Contenido Del Paquete

  Gyors üzembe helyezési útmutató xDSL/telefonkábel (RJ-11 kábel) Garanciajegy MEGJEGYZÉS: amennyiben a tételek közül bármelyik sérült vagy hiányzik, lépjen kapcsolatba a forgalmazóval. Gyors áttekintés DSL-N16 300Mbps Wi-Fi VDSL/ADSL Modem Router Bekapcsolt állapot LED Főkapcsoló gomb DSL LED Alaphelyzet gomb Internet LED WPS és W-Fi be/ki gomb...
 • Page 50: Első Lépések

  Beállítás 1. Csatlakoztassa az xDSL modem router hálózati adapterét a DC-IN-portba, és csatlakoztassa a hálózati aljzathoz. DSL-N16 2. Csatlakoztassa az RJ-11 kábel egyik végét az xDSL modem router DSL-portjába, a másik végét pedig az elosztó DSL-portjába. Power Wall Power Outlet 3.
 • Page 51 MEGJEGYZÉS: Ha a gyors internet-beállítási varázsló nem indul el automatikusan, indítsa el manuálisan az alábbi lépések szerint: Írja be a http://192.168.1.1 vagy a http://asus.router.com webcímet, és futtassa ismét a gyors • internet-beállítási (QIS) varázslót. • Tiltsa le a proxybeállításokat és a betárcsázós kapcsolatot, és adja meg úgy a TCP/IP- beállításokat, hogy az IP-cím lekérése automatikusan történjen.
 • Page 52 • A gyors internet-beállítási varázsló alapértelmezés szerint a DSL beállítására szolgál. Ha a DSL-N16 készükéket vezeték nélküli routerként szeretné konfigurálni, tekintse meg a használati útmutatóban az Internet Connection (Internetkapcsolat) című részt. 3. Ha a gyors internet-beállítási varázslónak nem sikerült felismernie az internetkapcsolat típusát, akkor konfigurálja manuálisan a kapcsolatbeállításokat.
 • Page 53: Contenuto Della Confezione

  Cavo telefonico/xDSL (RJ-11) Certificato di garanzia NOTA: Contattate il vostro rivenditore nel caso in cui uno di questi articoli sia danneggiato o man- cante. Aspetto DSL-N16 300Mbps Wi-Fi VDSL/ADSL Modem Router LED alimentazione Pulsante di accensione/spegnimento LED DSL Pulsante di reset...
 • Page 54: Installazione

  1. Inserite l'estremità dell'adattatore AC nella porta di in- gresso dell'alimentazione e collegate l'altra estremità ad una presa di corrente. DSL-N16 2. Collegate un'estremità del cavo RJ-11 alla porta DSL del vostro modem router e l'altra estremità alla porta DSL del vostro filtro splitter.
 • Page 55 NOTA: Se l'installazione rapida non partisse automaticamente potrete lanciarla manualmente nel modo seguente: • Digitate http://192.168.1.1 o http://router.asus.com e avviate nuovamente l'installazione rapida (QIS). • Disabilitate il server proxy, le connessioni remote e configurate le impostazioni TCP/IP in modo da ottenere un indirizzo IP automaticamente. Per maggiori dettagli fate riferimento al sito del supporto ASUS.
 • Page 56 IMPORTANTE! Ottenete le informazioni necessarie per la configurazione dal vostro ISP. NOTE: • Il rilevamento automatico dell'ISP viene attivato quando configurate il modem router xDSL per la prima volta, o dopo aver resettato il dispositivo alle impostazioni predefinite di fabbrica. •...
 • Page 57: Iepakojuma Saturs

  Padomi ātrai darba uzsākšana xDSL/tālruņa kabelis (RJ-11 kabelis) Garantijas karte PIEZĪME: Ja kāda no šīm lietām ir bojāta vai pazudusi, sazinieties ar pārdevēju. Ātrs pārskats DSL-N16 300Mbps Wi-Fi VDSL/ADSL Modem Router Barošanas LED Barošanas poga DSL LED Atiestatīšanas poga WPS un W-Fi ieslēgšanas/izslēgšanas...
 • Page 58: Darba Sākšana

  Iestatīšana 1. Ievietojiet xDSL modema maršrutētāja strāvas adapt- eri DC-In pieslēgvietā un pievienojiet to kontaktligz- dai. DSL-N16 2. RJ-11 kabeļa vienu galu pievienojiet xDSL modema maršrutētāja DSL pieslēgvietai, bet otru galu pievieno- jiet sadalītāja DSL pieslēgvietai. Power Wall Power Outlet 3.
 • Page 59 ISP savienojuma veida automātiskā noteikšana notiek, ja konfigurējat savu xDSL modema maršrutētāju pirmo reizi vai ierīce tiek atiestatīta uz noklusējuma iestatījumiem. • Pēc noklusējuma QIS vednis ir paredzēts DSL iestatīšanai. Lai konfigurētu DSL-N16 kā bezvadu maršrutētāju, skatiet lietotāja rokasgrāmatas sadaļu Internet Connection (Interneta savienojums).
 • Page 60 ISP savienojuma veida automātiskā noteikšana notiek, ja konfigurējat savu xDSL modema maršrutētāju pirmo reizi vai ierīce tiek atiestatīta uz noklusējuma iestatījumiem. • Pēc noklusējuma QIS vednis ir paredzēts DSL iestatīšanai. Lai konfigurētu DSL-N16 kā bezvadu maršrutētāju, skatiet lietotāja rokasgrāmatas sadaļu IInternet Connection (Interneta savienojums).
 • Page 61: Pakuotės Turinys

  Grei engimo darbui vadovas xDSL / telefono kabelis (RJ-11 kabelis) Garantijos kortelė PASTABA: jei kuri nors pakuotės dalis pažeista arba jos nėra, susisiekite su savo pardavėju. Trumpoji apžvalga DSL-N16 300Mbps Wi-Fi VDSL/ADSL Modem Router Maitinimo LED Maitinimo mygtukas DSL lemputė Paleidimo iš naujomygtukas WPS ir W-Fi įjungimo / išjungimo...
 • Page 62: Darbo Pradžia

  Parengimas darbui 1. xDSL modemo-kelvedžio maitinimo adapterį įjunkite į DC-IN prievadą, kištuką įkiškite į el. lizdą. 2. Vieną RJ-11 kabelio galą prijunkite prie xDSL mode- DSL-N16 mo-kelvedžio DSL prievado, kitą galą prijunkite prie skaidiklio DSL prievado. Power 3. Tinklo kabeliu kompiuterį sujunkite su xDSL mode- Wall Power Outlet mo-kelvedžio LAN prievadu.
 • Page 63 ISP sujungimo tipas aptinkamas automatiškai, kai pirmą kartą konfigūruojate xDSL modemą- kelvedį arba kai atkuriamos numatytosios įrenginio nuostatos. • Pagal numatytuosius parametrus, QIS vedlys skirtas DSL sąrankai. Jei norite DSL-N16 sukonfigūruoti kaip belaidžio ryšio kelvedį, skaitykite vartotojo vadovo skyrių Interneto ryšys. u10545_dsl-n16_qsg.indb 63...
 • Page 64 įrenginio nuostatos. • Pagal numatytuosius parametrus, QIS vedlys skirtas DSL sąrankai. Jei norite DSL-N16 sukonfigūruoti kaip belaidžio ryšio kelvedį, skaitykite vartotojo vadovo skyrių Interneto ryšys. 3. Jei QIS nepavyko aptikti interneto ryšio tipo, ryšio nuostatas sukonfigūruokite rankiniu būdu.
 • Page 65: Innhold I Pakken

  Nettverkskabel (RJ-45 kable) Hurtigstartguide xDSL-/telefonkabel (RJ-11-kabel) Garantikor MERK: Hvis noen av elementene mangler eller er skadet, kontakt forhandleren din. Et overblikk DSL-N16 300Mbps Wi-Fi VDSL/ADSL Modem Router Power LED Strømknap LED-lampe for DSL Reset (Nullstill)-knapp LED-lampe for Internett WPS- og Wi-Fi på av-knapp LED-lamper for LAN 1–4...
 • Page 66: Komme I Gang

  Sette opp 1. Sett inn xDSL-modemets strømadapter i DC- inntaksporten, og koble til et strømuttak. 2. Koble den ene enden av RJ-11-kabelen til DSL-porten DSL-N16 på xDSL-modemruteren, og koble den andre enden til DSL-porten på splitteren. Power 3. Bruk en nettverkskabel til å koble datamaskinen til Wall Power Outlet LAN-porten på...
 • Page 67 Automatisk registrering av Internett-leverandørens tilkoblingstype skjer når du konfigurerer xDSL-modelruteren for første gang eller når enheten blir nullstilt til standardinnstillingene. • Som standard bruker QIS-veiviseren DSL-oppsett. Hvis du vil konfigurere DSL-N16 som en trådløs ruter, kan du se delen Internett-tilkobling i bruksanvisningen. u10545_dsl-n16_qsg.indb 67...
 • Page 68 • Som standard bruker QIS-veiviseren DSL-oppsett. Hvis du vil konfigurere DSL-N16 som en trådløs ruter, kan du se delen Internett-tilkobling i bruksanvisningen. 3. Hvis QIS ikke kunne registrere Internett-tilkoblingstypen din, må du konfigure tilkoblingsinn- stillingene manuelt.
 • Page 69: Zawartość Opakowania

  Instrukcja szybkiego uruchomienia Kabel xDSL/telefoniczny (kabel RJ-11) Karta gwarancyjna UWAGA: W przypadku uszkodzenia lub braku któregoś z elementów skontaktuj się ze sprzedawcą. Szybki przegląd DSL-N16 300Mbps Wi-Fi VDSL/ADSL Modem Router Dioda LED zasilania Przycisk zasilania Dioda LED połączenia DSL Przycisk Reset Przycisk WPS i włączania/wyłączania...
 • Page 70: Włączanie Zasilania

  Konfiguracja 1. Podłącz kabel zasilacza routera z modemem xDSL do gniazda DC-IN, a następnie podłącz zasilacz do gniazda elektrycznego. DSL-N16 2. Podłącz jeden koniec kabla RJ-11 do portu DSL routera z modemem xDSL, a drugi koniec do portu DSL splittera.
 • Page 71 • Kreator QIS służy domyślnie do konfiguracji połączenia DSL. W celu skonfigurowania urządzenia DSL-N16 jako routera bezprzewodowego należy zapoznać się z częścią Połączenie z Internetem w podręczniku użytkownika. u10545_dsl-n16_qsg.indb 71...
 • Page 72 • Kreator QIS służy domyślnie do konfiguracji połączenia DSL. W celu skonfigurowania urządzenia DSL-N16 jako routera bezprzewodowego należy zapoznać się z częścią Połączenie z Internetem w podręczniku użytkownika. 3. Jeśli kreator QIS nie wykryje typu połączenia z Internetem, ustawienia połączenia należy skonfigurować...
 • Page 73: Conteúdo Da Embalagem

  Cabo xDSL/telefone (cabo RJ-11) Cartão de Garantia NOTA: Caso algum item esteja danificado ou em falta, contacte o seu revendedor. Visão geral DSL-N16 300Mbps Wi-Fi VDSL/ADSL Modem Router LED de Alimentação Botão de energia LED de DSL Botão de reposição LED de Internet Botão para ligar/desligar WPS e W-Fi...
 • Page 74: Começar A Utilizar

  1. Ligue o transformador do modem xDSL à porta de entrada DC e a uma tomada elétrica. 2. Ligue uma extremidade do cabo RJ-11 à porta DSL DSL-N16 do seu router modem xDSL, em seguida, ligue a outra extremidade à porta DSL do derivador.
 • Page 75 • Por predefinição, o Assistente QIS destina-se à configuração da ligação DSL. Se deseja configurar o DSL-N16 como router sem fios, consulte a secção Ligação à Internet no manual do utilizador. u10545_dsl-n16_qsg.indb 75 2015/8/5 17:59:13...
 • Page 76 Por predefinição, o Assistente QIS destina-se à configuração da ligação DSL. Se deseja configurar o DSL-N16 como router sem fios, consulte a secção Ligação à Internet no manual do utilizador. 3. Se o Assistente QIS não conseguir detetar o seu tipo de ligação à Internet, configure manualmente as definições de ligação.
 • Page 77 Ghid rapid de pornire Cablu telefonic/xDSL (cablu RJ-11) Card de garanţie NOTĂ: Dacă oricare dintre articole este deteriorat sau lipseşte, contactaţi furnizorul. Prezentare succintă DSL-N16 300Mbps Wi-Fi VDSL/ADSL Modem Router Led alimentare Buton de alimentare LED DSL Buton resetare Buton activare/dezactivare WPS şi...
 • Page 78 1. Inserați adaptorul de alimentare al ruterului modem xDSL în portul de intrare de c.c. și conectați-l la o priză. 2. Conectați un capăt la cablului RJ-11 la portul DSL al DSL-N16 ruterului modem xDSL și conectați celălalt capăt la portul DSL al divizorului.
 • Page 79 Dezactivați setările proxy, conexiunea pe linie comutată și configurați setările TCP/IP pentru a obține automat o adresă IP. Pentru mai multe detalii, consultați site-ul de asistență ASUS. 2. Ruterul modem xDSL configurează automat modul DSL Annex (Anexă DSL), tipul de conexiune la Internet, precum și valoarea VPI/VCI și modurile de încapsulare.
 • Page 80 • În mod implicit, expertul QIS este destinat configurării DSL. Dacă doriți să configurați dispozitivul DSL-N16 drept ruter fără fir, consultați secțiunea Conexiunea la Internet din manualul de utilizare. 3. Dacă funcția QIS nu reușește să detecteze tipul de conexiune la Internet, configurați manual setările conexiunii.
 • Page 81: Комплект Поставки

  Краткое руководство xDSL/Телефонный кабель (RJ-11) Гарантийный талон ПРИМЕЧАНИЕ: Если какие-либо элементы комплекта поставки отсутствуют или повреждены, обратитесь к продавцу. Быстрый обзор DSL-N16 300Mbps Wi-Fi VDSL/ADSL Modem Router Индикатор питания Кнопка питания Индикатор DSL Кнопка сброса Кнопка включения и выключения WPS Индикатор...
 • Page 82: Начало Работы

  1. Подключите блок питания роутера к разъему DC и к розетке. 2. Подключите один конец кабеля RJ-11 к порту DSL роутера, а другой конец к порту DSL сплиттера. DSL-N16 3. С помощью сетевого кабеля подключите компьютер к LAN порту роутера. Power...
 • Page 83 ПРИМЕЧАНИЕ: Если QIS не запускается автоматически, для доступа к странице QIS выполните следующие инструкции: • Введите http://192.168.1.1 или http://router.asus.com для запуска мастера быстрой настройки Интернет снова. • Отключите использование прокси-сервера, подключение удаленного доступа, а также настройте TCP/IP для автоматического получения IP-адреса. Подробную информацию смотрите в руководстве пользователя...
 • Page 84 ВАЖНО! Необходимую информацию о конфигурации подключения к сети Интернет узнайте у своего провайдера. ПРИМЕЧАНИЯ: • Автоматическое определение типа подключения имеет место при первой настройке роутера или после сброса роутера к настройкам по умолчанию. • По умолчанию, QIS предназначена для настройки DSL. Если нужно настроить роутер в качестве беспроводного...
 • Page 85: Sadržaj Paketa

  DSL/telefonski kabl (RJ-11 kabl) Papiri sa garancijom NAPOMENA: Ukoliko bilo koja od dole navedenih stavki nedostaje ili je oštećena, kontaktirajte svog prodavca. Brzi pregled DSL-N16 300Mbps Wi-Fi VDSL/ADSL Modem Router Svetleća dioda za napajanje Taster za napajanje DSL lampica Taster za resetovanje Dugme za uključivanje/isključivanje...
 • Page 86 Ubacite adapter za napajanje svog xDSL modem rutera u ulaz za jednosmernu struju (DC ulaz) i priključite ga za priključak za struju. DSL-N16 2. Povežite jedan kraj RJ-11 kabla za DSL ulaz vašeg xDSL modem rutera i povežite drugi kraj za DSL ulaz vašeg razdvajača.
 • Page 87 • Deaktivirajte proksi podešavanja, dial-up vezu i podesite svoja TCP/IP podešavanja da automatski pribavi IP adresu. Za više detalja, pogledajte ASUS internet prezentaciju za podršku. 2. Vaš xDSL modem ruter automatski konfiguriše režim za DSL Annex (dodatak), tip internet veze, VPI/VCI vrednost i režime za hermetizaciju.
 • Page 88 • Podrazumevano, QIS čarobnjak za brzo podešavanje interneta je za DSL podešavanje. Ukoliko želite da konfigurišete DSL-N16 kao bežični ruter, pogledajte odeljak Internet Connection (internet veza) u uputstvu za korišćenje. 3. Ukoliko QIS (brzo internet podešavanje) ne uspe da detektuje vaš tip internet veze, ručno konfigurišite vaša podešavanja veze.
 • Page 89: Obsah Balenia

  Snabbstartguide DSL/telefónny kábel (kábel RJ-11) Garantikort Om någon av posterna är skadade eller saknas, kontakta din återförsäljare. Krátky prehľad DSL-N16 300Mbps Wi-Fi VDSL/ADSL Modem Router LED indikátor siete Wi-Fi LED indikátor napájania 13. Port RJ-11 LED indikátor rozhrania Tlačidlo WPS 14.
 • Page 90 1. Sieťový adaptér svojho smerovača s xDSL modemom zastrčte od vstupného portu na napájanie jednos- merným prúdom (DC-IN) a zapojte do elektrickej DSL-N16 zásuvky. 2. Jeden koniec kábla RJ-11 zapojte do portu DSL na svojom smerovači s xDSL modemom a druhý koniec...
 • Page 91 • Vypnite nastavenia Proxy, telefonické pripojenie a nastavte nastavenia TCP/IP na automatické získanie adresy IP. Viac podrobností nájdete na lokalite podpory ASUS. 2. Váš smerovač s xDSL modemom automaticky nakonfiguruje režim DSL Annex, typ interne- tového pripojenia, hodnotu VPI/VCI a režimy zapuzdrenia. Napíšte údaje o internetovom konte, ktoré...
 • Page 92 DÔLEŽITÉ! Na konfiguráciu internetového pripojenia získajte potrebné údaje od svojho ISP. POZNÁMKY: • Automatické zistenie typu vášho ISP pripojenia sa uskutoční pri prvej konfigurácii vášho modemu s xDSL modemom alebo po obnovení jeho výrobných nastavení. • V rámci predvoľby slúži sprievodca QIS na nastavenie pripojenia DSL. Ak chcete zariadenie DSL- N17U nakonfigurovať...
 • Page 93: Vsebina Paketa

  Vodnik za hitri zagon DSL/telefonski kabel (kabel RJ-11) Garancijski list OPOMBA: Če je kateri koli predmet poškodovan ali manjka, obvestite vašega prodajalca. Hiter pogled DSL-N16 300Mbps Wi-Fi VDSL/ADSL Modem Router Lučka za vklop Gumb za vklop/izklop Lučka za DSL Gumb za ponastavitev Lučka za internet...
 • Page 94 Namestitev 1. Napajalnik modemskega usmerjevalnika xDSL vstavite v vrata DC-IN in ga priključite v električno vtičnico. 2. Priključite en konec kabla RJ-11 v vrata DSL na DSL-N16 modemskem usmerjevalniku xDSL, drugi konec pa priključite v vrata DSL na razdelilniku. Power 3.
 • Page 95 Vrsta povezave, ki jo ponuja vaš ponudnik internetnih storitev, je samodejno zaznana ob prvi konfiguraciji modemskega usmerjevalnika xDSL ali ob ponastavitvi naprave na privzete nastavitve. • Privzeto je čarovnik za hitro namestitev interneta za namestitev DSL. Če želite DSL-N16 konfigurirati kot brezžični usmerjevalnik, glejte razdelek Internetna povezavav uporabniškem priročniku. u10545_dsl-n16_qsg.indb 95...
 • Page 96 • Privzeto je čarovnik za hitro namestitev interneta za namestitev DSL. Če želite DSL-N16 konfigurirati kot brezžični usmerjevalnik, glejte razdelek Internetna povezavav uporabniškem priročniku. 3. Če funkcija hitre namestitve interneta ne zazna vrste vaše internetne povezave, nastavitve za povezavo konfigurirajte ročno.
 • Page 97 Cable telefónico/xDSL (cable RJ-11) Tarjeta de garantía NOTA: Si alguno de los artículos falta o se encuentra dañado, póngase en contacto con su distribuidor. Un vistazo rápido DSL-N16 300Mbps Wi-Fi VDSL/ADSL Modem Router LED de alimentación Botón de alimentación LED DSL Botón Restablecer LED Internet Botón de activación y desactivación Wi-Fi y WPS...
 • Page 98: Procedimientos Iniciales

  1. Inserte el adaptador de alimentación del router/módem xDSL en el puerto ENTRADA-CC y enchúfelo a una toma de corriente eléctrica. DSL-N16 2. Conecte un extremo del cable RJ-11 al puerto DSL del router/módem xDSL y el otro extremo al puerto DSL del Power divisor.
 • Page 99 NOTA: Si la configuración rápida de Internet no se inicia automáticamente, siga estos pasos para hacerlo de forma manual: • Escriba http://192.168.1.1 o http://asus.router.com y ejecute el Asistente para configuración rápida de Internet (QIS) de nuevo. • Deshabilite la configuración del proxy, la conexión de acceso telefónico a redes y establezca la configuración TCP/IP para obtener una dirección IP automáticamente.
 • Page 100 ¡IMPORTANTE! Obtenga la información necesaria de su ISP para configurar la conexión a Internet. NOTAS: • La detección automática del tipo de conexión ISP tiene lugar cuando se configura el router/ módem xDSL por primera vez o cuando se restablece la configuración predeterminada del dispositivo.
 • Page 101: Förpackningens Innehåll

  Trådlös VDSL/ADSL-modemrouter Eladapter Nätverkskabel (kabel RJ-45) Snabbstartguide DSL-/telefonkabel (RJ-11-kabel) Garantikort Om någon av posterna är skadade eller saknas, kontakta din återförsäljare. En snabbtitt DSL-N16 300Mbps Wi-Fi VDSL/ADSL Modem Router Strömlampa Strömknapp DSL-LED Återställningsknapp Internet-LED På-/Av-knapp för WPS och Wi-Fi LAN1~4 LED...
 • Page 102: Komma Igång

  Installation 1. Sätt i din xDSL-modemrouters strömadapter i DC-IN- porten och anslut den till ett eluttag. 2. Anslut ena änden av RJ-11-kabeln till DSL-porten på DSL-N16 xDSL-modemroutern och anslut den andra änden till DSL-porten på din splitter. Power 3. Ta en nätverkskabel och anslut din dator till xDSL- Wall Power Outlet modemrouterns LAN-port.
 • Page 103 Automatisk detektering av din ISP-anslutningstyp sker när du konfigurerar din xDSL- modemrouter första gången eller när enheten återställs till standardinställningarna. • Som standard är QIS för DSL-installation. Om du vill konfigurera DSL-N16 som en trådlös router ska du läsa avsnittet Internetanslutning i bruksanvisningen. u10545_dsl-n16_qsg.indb 103...
 • Page 104 återställs till standardinställningarna. • Som standard är QIS för DSL-installation. Om du vill konfigurera DSL-N16 som en trådlös router ska du läsa avsnittet Internetanslutning i bruksanvisningen. 3. Om QIS inte kunde detektera din typ av internetanslutning ska du konfigurera anslutningsinställningarna manuellt.
 • Page 105: Paket Içeriği

  Hızlı Başlangıç Kılavuzu DSL/telefon kablosu (RJ-11 kablosu) Garanti kartı NOT: Eğer öğelerden herhangi bir hasar görmüşse ya da kayıpsa, satıcınız ile temasa geçin. DSL-N16U cihazınıza hızlı bir bakış DSL-N16 300Mbps Wi-Fi VDSL/ADSL Modem Router Güç LED Güç düğmesi DSL LED’i Sýfýrla düðmesi Internet LED’i...
 • Page 106 Kurulum 1. xDSL modem yönlendiricinizin güç adaptörünü DC Giriş bağlantı noktasına ve bir prize takın. 2. RJ-11 kablosunun bir ucunu xDSL modem yönlendi- DSL-N16 ricinizin DSL bağlantı noktasına, diğer ucunu da ayırıcınızın DSL bağlantı noktasına bağlayın. Power 3. Bir ağ kablosu kullanarak, bilgisayarınızı xDSL modem Wall Power Outlet yönlendiricinizin LAN bağlantı...
 • Page 107 • Vekil sunucu ayarlarını, çevirmeli bağlantıyı devre dışı bırakın ve TCP/IP ayarlarını, bir IP adresi otomatik olarak alınacak şekilde yapın. Daha fazla ayrıntı için lütfen ASUS Destek sitesine başvurun. 2. xDSL modem yönlendiriciniz, DSL Eki modunu, Internet bağlantısı türünü ve VPI/VCI değeri ile kapsama modlarını...
 • Page 108 ISS bağlantı türünüzün otomatik olarak algılanması gerçekleşir. • Varsayılan olarak, QIS Wizard (QIS Sihirbazı) DSL ayarı içindir. DSL-N16 aygıtını kablosuz yönlendirici olarak yapılandırmak isterseniz, kullanım kılavuzundaki Internet Bağlantısı kısmına başvurun.
 • Page 109: До Комплекту Входять

  Керівництво для початку експлуатації DSL/телефонний кабель (кабель RJ-11) Підставка ПРИМІТКА Якщо будь-які предмети пошкоджені або відсутні, зверніться до дистрибютора. Загальний огляд DSL-N16 300Mbps Wi-Fi VDSL/ADSL Modem Router Світлодіод живлення Кнопка Power (Живлення) Світлодіод DSL Кнопка “Скинути” Світлодіод Інтернет Кнопка увімк./вимк. WPS i Wi-Fi Світлодіод...
 • Page 110: Початок Роботи

  Налагодження 1. Підключіть адаптер живлення маршрутизатора модема xDSL до порту входу постійного струму і до розетки електромережі. DSL-N16 2. Підключіть один кінець кабелю RJ-11 до порту DSL на маршрутизаторі модема хDSL, а інший - до порту DSL на розподільнику. Power Wall Power Outlet 3.
 • Page 111 • Вимкніть налаштування проксі, підключення діал-ап і встановіть налаштування ТСР/ІР, щоб автоматично отримати ІР-адресу. Детальніше про це – на сайті підтримки ASUS. 2. Маршрутизатор модема xDSL автоматично конфігурує режим DSL Annex, тип Інтернет- підключення і значення VPI/VCI та режимів інкапсуляції. Введіть інформацію облікового...
 • Page 112 налаштування за замовчанням. • За замовчанням Помічник Швидкого налаштування з Інтернет призначений для налаштування DSL. Якщо ви бажаєте конфігурувати DSL-N16 як бездротовий маршрутизатор, див. розділ Internet Connection (Інтернет-підключення) в посібнику користувача. 3. Якщо Швидке налаштування по Інтернет не визначило тип підключення до Інтернет, вручну...
 • Page 113: Asus Recycling/Takeback Services

  ASUS Recycling/Takeback Services ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest standards for protecting our environment. We believe in providing solutions for you to be able to responsibly recycle our products, batteries, other components, as well as the packaging materials. Please go to http://csr.asus.com/english/Takeback.htm for the detailed recycling information in different regions.
 • Page 114: Networks Global Hotline Information

  Czech Republic 00420-596766888 08:00-17:00 Mon-Fri Switzerland-German 0041-848111010 09:00-18:00 Mon-Fri Switzerland-French 0041-848111014 09:00-18:00 Mon-Fri Switzerland-Italian 0041-848111012 09:00-18:00 Mon-Fri United Kingdom +44-1442265548 09:00-17:00 Mon-Fri Ireland 0035-31890719918 09:00-17:00 Mon-Fri Russia and CIS 008-800-100-ASUS 09:00-18:00 Mon-Fri Ukraine 0038-0445457727 09:00-18:00 Mon-Fri u10545_dsl-n16_qsg.indb 114 2015/8/5 17:59:21...
 • Page 115 00371-67408838 09:00-18:00 Mon-Fri Lithuania-Kaunas 00370-37329000 09:00-18:00 Mon-Fri Lithuania-Vilnius 00370-522101160 09:00-18:00 Mon-Fri NOTE: For more information, visit the ASUS support site at: http://support.asus.com ASUSTeK Computer Inc. Üretici: Tel: +886-2-2894-3447 Adres: 4F, No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN Yetkili temsilci...
 • Page 116 4. Kullanıcılar ürünün montaj ve bağlantılarını kendileri yapabilir. 5. Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7(yedi) yıldır. 6. ASUS iletişim bilgileri ASUS Bilgisayar Sistemleri Tic. Ltd. Şti. (Türkiye) ASUS Teknik Destek Merkezi - İSTANBUL Telefon: +90 216 524 30 00 Faks: +90 216 481 83 80 E-Posta: destek@asus.com...
 • Page 117 ITHALATCI: KOYUNCU ELEKTRONIK BILGI ISLEM SISTEMLERI SANAYI VE DIS TICARET ANONIM SIRKETI EMEK MAH. ORDU CAD. NO:18, SARIGAZI, SANCAKTEPE ISTANBUL, 34785, TURKEY +90 216 528 8888 Yetkili distribütör türkiye: BOGAZICI BIL GISAYAR SAN. VE TIC. A.S. Tel: +90 212 3311000 Adres: AYAZAGA MAH.
 • Page 118 Yetkili servis istasyonları ile yedek parça malzemelerinin temin edilebileceği yerler • ASUS Bilgisayar Sistemleri Tic. Ltd. Şti. (Türkiye) • ASUS Teknik Destek Merkezi - İSTANBUL • Adres: Alemdağ Caddesi. Masaldan İş Merkezi. No: 60 C Blok D1 Kısıklı Çamlıca Üsküdar İstanbul...
 • Page 119 ithalatçı bilgileri KOYUNCU ELEKTRONIK BILGI ISLEM SISTEMLERI SANAYI VE DIS TICARET ANONIM SIRKETI EMEK MAH. ORDU CAD. NO:18, SARIGAZI, SANCAKTEPE ISTANBUL, 34785, TURKEY Telefon : +90 216 528 8888 BOGAZICI BILGISAYAR SAN. VE TIC. A.S. AYAZAGA MAH. KEMERBURGAZ CAD. NO.10 AYAZAGA/ISTANBUL /TURKİYE Telefon : +90 212 3311000 CIZGI EL.SAN.
 • Page 120 tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. 6) Malın tamir süresi 20 iş gününü, binek otomobil ve kamyonetler için ise 30 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildi- rimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar.Malın arızasının 10 iş...