Philips 22RH720 Service Manual
Philips 22RH720 Service Manual

Philips 22RH720 Service Manual

Hi-fi tuner-amplifier

Advertisement

Hi-Fi TUNER-AMPLIFIER
22R H
720
00/16/22/30/33
FM-preselection 6x
Förinstallning FM 6x
1
Forvaelger FM-afstemning 6x
O
Forvalg FM-avstemning 6x
ULA-esivalinta 6x
LS
system switch
Hogtalaromkopplare
SK-E
22
Hdjttalersystem-omskifter SK S-
Z
O
HT-system-vender
Kovaaanisjlrj. kytkin
A M/FM- tuning indicator
AM
/FM-installningsindikator
2
AM/FM-afstemningsindikator
O
A M/F'M-avstemningsindikator
A
M/üLA-viritysindikaattori
On/off switch
Till / f r h omkopplare
23
Netafiryder
O
P i / a v v e n d e r
SK-- U
Paalia/paalta kytkin
I
TABLE OF CONTENTS
INNEHALLSFORTECKNING
I N D H O ~ S F O R T E G N E L S E
Page
Sid
Side
FM stereo-indicator
FM- s t e r e o indikator
3
FM-stereo indikator
O
FM-stereo indikator
I
ULA-stereoindikaattori
LW- switch
LV-omkopplare
LA418
@ ;;J3;s&ipr
PA-kytkin
On/off indicator
Till / f r b indikator
SK-G
24
On/off indikator
O
Nettindikator
Paallä/paaltaindikaattori
Knob functions
Connecting possibilities
\
Specification
Data on set-up of the Service
Manual
+
repair hints
FM-preselection unit
1
Circuit diagram HF+supply
4
!
Print side HF
+
supply
Circuit diagram LF
d
Print side LF
FM tuner, complete
t
Stereo decoder, complete
Adjustipg instructions stereo
decoder and trimming table
Adjusting instructions AM-FM
Electrical adjustments and test
ì
of trimming table
Wiring
l
Block diagram
l
Diagram description
I
l
l
List of mechanica1 parts
Routing of cords
List of electrical parts
I
Rattarnas funktioner
2
Anslutningar
3
Data
3
Service Manualens utforming
+
reparationsanvisningar
4
FM-forinställningen
5-
6
Principschema f6r HF- och
a t d e l
7- 8
Printritningar fòr HF- och
nätdel
9- 10
Principschema for LF-del
11-12
Placeringsschema för LF-del
13-14
FM-tuner, komplett
15
Stereodekoder, komplett
16
Justeringsanvisning f6r stereo-
dekoder samt trimföreskifter 17
Justeringsanvisning för AM-FM 18
Elektriska justeringar och
kontroller
19
Ledningsdragning
20,21,22
Blockschema
23-24
Kretsbeskrivning
25-26
Mekanisk stycklista
27-29
Skaldrivning
28
Elektrisk stycklista
30
Bet jeningsknappe r
Tilslutninger
Specifikation
Opsaetning af Service Manual
+
Reparationstips
FM-forv~lgerenhed
Kredslhdiagram
,
HF
+
strámforsyning
Printtegning, HF
+
strámforsyning
Kredslhdiagrarn
,
LF
Printtegning, LF
FM-tuner
,
komplet
Stereodekoder, komplet
Justeringsforskrift for stereodekoder
samt trimmetabel
Justeringsforskrift for AM og FM
Elektriske justeringer og kontrol
af trimmetabel
Montage
Blokdiagram
Diagram- beskrivelse
Liste over mekaniske dele
Skalatraek
Liste over elektriske dele
I
AF stereo-indicator
Aerial-switch
Volume control
LF-stereoindikator
Antennomkopplare
4
LF-stereoindikator
LA422
14
Antenneomskifter
O
Antennevender
R440a, b
i
O
LF-stereoindikator
PT-stereoindikaattori
Antennikytkin
V oimakkuussaadin
I
Microphone socket
;o
Mikrofonuttag
5
Mikrofonbdsning
Mikrofonkontakt
Mikrofonipistukka
1
PU-switch
PU-omkopplare
@ ;Iü;;yr
S
sK-K
PU-kytkin
l
l
Balance control
Balans kontroll
26
Balancekontrol
O
Balansekontroll
Tasaussaadin
Headphone socket
O
Hörtelefonuttag
6
HovedtelefonWsning
Hodetelefonkontakt
Kuulokepistukka
Microphone switch
Mikrofonomkopplare
16
Mikrofonomskifter
SK- L
O
Venùer f o r mikrofon
Mikrofonikytkin
Bass control
Baskontroll
27
Baskontrol
O
Basskontroll
R441a.b
Matalien saadin
Frequency indicator for
preset tuning FM
Frekvensindikator f d r
forinstallning av FM
Frekvensindikator f o r for-
a
vaelger (FM-afstemning)
Frekvensindikator avstem-
ningsforvalg FM
Taajuusindikaattori ULA
esivalintaa varten
Recorder switch
Bandspelar-omkopplare
17
Bhdoptager-omskifter
,
SK-M
O
Bhdoptaker-vender
IND404
Nauhurikytkin
Treble control
Diskantkontroll
28
Distantkontrol
O
Diskantkontroll
R442a ,b
Korkeiden saädin
INNHOLDSLISTE
Sivu
Betjeningsfunks joner
2
Tilkoplingsmuligheter
3
Data
3
Data for oppsett av Service Manual
+
reparasjonstips
4
FM-forvelgerenhet
5-
6
Prinsippskjema HF
+
nettdel
7-
8
Printskjema HF +nettdel
% l 0
Prinsippskjema LF
11-12
Printskjema LF
13-14
FM-tuner homplett
15
Stereodekoder
,
komplett
16
Justeringsbeskrivelser
-
stereodekoder og
trimmetabell
17
Justeringsbeskrivelser AM-FM
18
Elektriske justeringer og test av trimmetabell 19
Ledningsfáring
20,21,22
'
Blokkskjema
23-24
Funksjonsbeskrivelse
25-26
Mekaniske deler
27-29
Ledningsfdring
28
Elektriske deler
30
Nuppien toiminta
Liitant!imahdollisuudet
Erittely
Huolto-ohjeen sidaltö
+
korjausvih-
jeita
FM esivalintayksikkö
ST:n
+
virtalahteen kytkentakaava
.
ST:n
+
virtalähteen foliopuoli
PT:n kytkentlkaava
PT:n foliopuoli
FM viritin, tiyd.
Stereodekooderi
,
tayd
Stereodekooderin säätöohjeet ja
viritystaulukko
Swtöohjeet AM- FM
Sahköiset saadöt ja viritystaulukko
Langoitus
Lohkokaavio
Kaavan selostus
Mekaaniset osat
Johdotuskaavio
Sihkiiiset osat
Monitor switch
Monitoromkopplare
18
Monitor-omskifter
SK- N
O
Monitor-vender
Monitorky tkin
Tuning
Installning
29
Afstemning
O
Avstemning
V iritys
Silent tuning
Tyst installning
8
LydlBs afstemning
O
~ . y d i h avstemning
Kohinator viritys
Mono/stereo switch
Mono/stero-omkopplare
19
Mono/stereo-omskifter
SK-P
O
Mono/stereo-vender
Mono/stereo-kytkin
"Touch control" preset 1-6
"Touch kontroll" forinställning 1
.-
6
"Berdringskontrol "for-
vaelger afstemning 1
-
6
"Touch control" forvalg
SKZ2- 7
avstemning 1
-
6
-
'Kosketusntippäin'
l-
esiviritys 1
-
6
SK-A
FM-AFC/AM-bandwidth
FM-A FK/AM-bandbredds-
omkopplare
FM/AFC/AM-bhdbredde
omskifter
FM-AFC/AM-bbdbredde
ULA/ATS/AM-kaistan-
leveyskytkin
Noise switch
Brus-omkopplare
SK-B
@
;$oi;;-o;kifter
Kohinaky tkin
SK- Q
"Touch control" manual
"Touch kontroll" manual
@
"Berdr ingekontrol" manual SK Z 1
"Touch-kontroll" manual
"Kosketusniippain" manual
Physiology-switch
Fys iologi-omkopplare
SK- D
21
Fysiologi-omskifter
SK-R
O
Fysiologisk-vender
Fysilogiakytkin
FM switch
10
FM-omkopplare
O
FM-omskifter
FM-vender
ULA-kytkin
'
1
Subject to modification
j
4822 725 10907
Index:
CS3410t;
.CS.34107.CS33745-C~33751
. C S 3 4 1 0 8 . ~ ~ 3 3 7 ~ . ~ 8 3 3 7 5 4
.cS34109.~~34110
.cs33757
Printed
In
the Netherlands

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents