Download Print this page

Advertisement

Lenovo VIBE P1m
Lenovo P1ma40
Slovensky/Slovenščina/Română/
Български език/Magyar/Ελληνικά/Srpski/Hrvatski

Advertisement

   Summary of Contents for Lenovo VIBE P1m

 • Page 1: Quick Start Guide

  Lenovo VIBE P1m Quick Start Guide Lenovo P1ma40 Slovensky/Slovenščina/Română/ Български език/Magyar/Ελληνικά/Srpski/Hrvatski...

 • Page 2: Table Of Contents

  Contents Slovensky ...............1 Slovenščina ..............15 Română .................29 Български език ............43 Magyar ................58 Ελληνικά ................72 Srpski ................87 Hrvatski ...............100...

 • Page 3: Slovensky

  Ak chcete zobraziť používateľskú príručku, prejdite na adresu http://support.lenovo.com a postupujte podľa pokynov na obrazovke. Právne upozornenia Lenovo a logo Lenovo sú ochranné známky spoločnosti Lenovo v USA alebo iných krajinách. Ostatné názvy spoločností, produktov alebo služieb môžu byť ochranné alebo servisné známky iných subjektov.

 • Page 4

  Prehľad Senzor osvetlenia/ Prijímač Predná kamera vzdialenosti Tlačidlá na Vypínač Svetelný indikátor nastavenie hlasitosti Dotyková Tlačidlo Späť Tlačidlo Domov obrazovka Tlačidlo multitaskingu Zadná kamera Konektor Micro USB Konektor na Mikrofón na Blesk pripojenie slúchadie odstraňovanie šumu Tlačidlo šetriča Reproduktor Mikrofón elektrickej energie...

 • Page 5

  Príprava vášho smartfónu Ak chcete využívať služby pre mobilné zariadenia, musíte vložiť kartu Micro SIM, ktorú vám poskytol váš operátor. Svoj smartfón nastavte podľa obrázka. Krok 1. Otvorte zadný kryt. Tip: Váš telefón obsahuje vstavanú batériu; má snímateľný zadný kryt a nevyberateľnú...

 • Page 6

  Slabo nabitá batéria Plne nabitá batéria Zapnutie alebo vypnutie smartfónu Zapnutie: Stlačte a podržte vypínač, kým sa zobrazí logo Lenovo. Vypnutie: Stlačte vypínač a podržte ho niekoľko sekúnd. Potom ťuknite na možnosť Vypnúť. Váš smartfón je vybavený nabíjateľnou batériou. Ďalšie informácie o bezpečnostných opatreniach v súvislosti s batériou nájdete v...

 • Page 7

  Podrobné informácie nájdete v časti „Zobrazenie používateľskej príručky“. Prevádzková teplota Aby ste zabránili poškodeniu, telefón Lenovo používajte len v rámci teplotného rozsahu -10 °C (14 °F) – 35 °C (95 °F). Upozornenie týkajúce sa plastových obalov NEBEZPEČENSTVO: Plastové...

 • Page 8

  Spoločnosť Lenovo nenesie zodpovednosť za výkon ani bezpečnosť produktov, ktoré spoločnosť Lenovo nevyrobila ani neschválila. Používajte len sieťové adaptéry a batérie, ktoré schválila spoločnosť Lenovo. Adaptér je nutné nainštalovať v blízkosti zariadenia a musí byť jednoducho dostupný. Zabránenie poškodeniu sluchu Telefón Lenovo má...

 • Page 9

  Po manipulácii si umyte ruky. Likvidácia v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi: Keď telefón Lenovo dosiahne koniec svojej praktickej životnosti, telefón Lenovo nerozdrvte, nespaľujte, neponárajte do vody ani nelikvidujte žiadnym spôsobom, ktorý je v rozpore s miestnymi zákonmi alebo predpismi.

 • Page 10

  Nasledujúce informácie opisujú technickú podporu dostupnú pre váš produkt počas záručnej doby alebo v priebehu životnosti produktu. Úplné vysvetlenie záručných podmienok spoločnosti Lenovo nájdete v príručke Obmedzená záruka spoločnosti Lenovo. Online technická podpora Online technická podpora je dostupná počas životnosti produktu na lokalite: http://www.lenovo.com/support...

 • Page 11

  Lenovo v niekoľkých jazykoch. Ak obmedzenú záruku spoločnosti Lenovo nemôžete zobraziť na webovej lokalite ani vo svojom telefóne, obráťte sa na miestne zastúpenie alebo predajcu spoločnosti Lenovo za účelom získania tlačenej verzie celej obmedzenej záruky spoločnosti Lenovo. DÔLEŽITÉ: Na smartfóny Lenovo sa neposkytuje...

 • Page 12

  Informácie o recyklácii a životnom prostredí Všeobecné vyhlásenie o recyklácii Spoločnosť Lenovo vyzýva vlastníkov zariadení využívajúcich informačné technológie (IT), aby zodpovedne recyklovali zariadenia, ktoré už nepoužívajú. Spoločnosť ponúka širokú škálu programov a služieb, ktoré pomôžu vlastníkom pri recyklácii produktov IT. Informácie o recyklácii produktov Lenovo nájdete na lokalite...

 • Page 13

  Smernica o obmedzení používania nebezpečných látok (RoHS) Európska únia Produkty Lenovo predávané v Európskej únii počnúc dňom 3. januára 2013 vyhovujú požiadavkám smernice 2011/65/EÚ o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach („prepracovaná RoHS“ alebo „RoHS 2“).

 • Page 14

  (OEEZ). Türkiye AEEE Yönetmeliğine Uygunluk Beyanı Bu Lenovo ürünü, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı’nın “Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik (AEEE)” direkti erine uygundur.

 • Page 15

  Vyhlásenie o zhode s požiadavkami smerníc Európskej únie Smernica o rádiových zariadeniach a koncových telekomunikačných zariadeniach 2200 Spoločnosť Lenovo vyhlasuje, že tento produkt vyhovuje: základným požiadavkám a iným relevantným ustanoveniam smernice 1999/5/ES o rádiových zariadeniach a koncových telekomunikačných zariadeniach; všetkým ostatným platným smerniciam EÚ.

 • Page 16

  Testy SAR sú vykonávané pomocou štandard- ných prevádzkových pozícií pre zariadenie vysielajúce pri najvyššej certifikovanej úrovni výkonu vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach. Najvyššia hodnota SAR pre vaše zariadenie Lenovo pri testovaní na používanie pri hlave a tele je uvedená nižšie: Pozícia Najvyššia hodnota SAR Nariadenie Európa, 10 g SAR, limitná...

 • Page 17: Slovenščina

  Za dostop do Priročnika za uporabo pojdite na naslov http://support.lenovo.com in sledite navodilom na zaslonu. Pravna obvestila Lenovo in logotip Lenovo sta blagovni znamki družbe Lenovo v Združenih državah Amerike in/ali drugih državah. Druga imena družb, izdelkov ali storitev so lahko blagovne znamke...

 • Page 18

  Kratek pregled Svetlobno/bližinsko Sprejemnik Sprednja kamera tipalo Tipka za nastavitev Gumb za vklop/izklop Indikatorska lučka glasnosti Tipka za vrnitev na Zaslon na dotik Tipka za vrnitev začetni zaslon nazaj Tipka za prikaz Zadnja kamera nedavno uporabljenih Priključek mikro USB programov Priključek za Bliskavica Protišumni mikrofon...

 • Page 19

  Priprava pametnega telefona Za uporabo mobilnih storitev morate vstaviti kartico Micro SIM, ki jo zagotovi vaš operater. Pripravite svoj pametni telefon, kot je prikazano. 1. korak: Snemite pokrov zadnje strani. Namig: Telefon ima vgrajeno baterijo s snemljivim pokrovom zadnje strani in neodstranljivo baterijo.

 • Page 20

  Baterija je skoraj prazna Napolnjeno Vklapljanje in izklapljanje pametnega telefona Vklop: Pridržite gumb za vklop/izklop, dokler se ne prikaže logotip Lenovo. Izklop: Nekaj sekund pridržite tipko za vklop/izklop, nato tapnite Izklop. V pametni telefon je vgrajena akumulatorska baterija. Za več...

 • Page 21

  Splošno obvestilo o baterijah Baterije, ki jih družba Lenovo dobavlja za uporabo v izdelku, so preizkušene glede skladnosti in jih je treba zamenjevati izključno z odobrenimi deli. V primeru zamenjave baterije z neustrezno vrsto obstaja nevarnost eksplozije.

 • Page 22

  Polnjenje Družba Lenovo ni odgovorna za učinkovitost in varnost izdelkov, ki je ne proizvaja oziroma ne odobri družba Lenovo. Uporabljajte samo napajalnike in baterije, ki jih je odobrila družba Lenovo. Napajalnik mora biti nameščen v bližini opreme in prosto dostopen.

 • Page 23

  Po ravnanju s kabli si umijte roke. Odstranjevanje v skladu z lokalnimi zakoni in predpisi Ob koncu življenjske dobe telefona Lenovo ne zdrobite, ne zažgite in ne potopite v vodo; ne odstranjujte ga na noben način, ki ni v skladu z lokalnimi zakoni in predpisi.

 • Page 24

  življenjsko dobo izdelka. Izčrpno razlago vseh pogojev garancije družbe Lenovo si lahko ogledate v omejeni garanciji družbe Lenovo. Spletna tehnična podpora Spletna tehnična podpora je celotno življenjsko dobo izdelka na voljo na: http://www.lenovo.com/support...

 • Page 25

  Lenovo ali njenega predstavnika. POMEMBNO: Mednarodno veljavna servisna garancija za pametne telefone Lenovo ni na voljo.

 • Page 26

  Družba Lenovo spodbuja lastnike opreme za informacijsko tehnologijo (IT), da odgovorno reciklirajo opremo, ko jo prenehajo uporabljati. Družba Lenovo nudi nabor programov in storitev, ki pomagajo lastnikom opreme pri recikliranju izdelkov IT. Za informacije o recikliranju izdelkov družbe Lenovo obiščite spletno mesto http://www.lenovo.com/recycling.

 • Page 27

  Direktiva o nevarnih snoveh (RoHS) Evropska unija Izdelki družbe Lenovo, prodani v Evropski uniji 3. januarja 2013 ali po tem datumu, izpolnjujejo zahteve Direktive 2011/65/EU o omejitvi uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (»prenovljena direktiva RoHS« ali »RoHS 2«).

 • Page 28

  Turčije o omejitvi uporabe nekaterih nevarnih snovi v odpadni električni in elektronski opremi (OEEO). Türkiye AEEE Yönetmeliğine Uygunluk Beyanı Bu Lenovo ürünü, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı’nın “Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik (AEEE)” direkti erine uygundur.

 • Page 29

  Izjava o skladnosti za Evropsko unijo Direktiva o radijski opremi in telekomunikacijski terminalski opremi 2200 Družba Lenovo izjavlja, da je izdelek skladen: s temeljnimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 1999/5/ES o radijski in telekomunikacijski terminalski opremi in z vsemi drugimi zadevnimi direktivami EU.

 • Page 30

  1 gram tkiva. Merjenje SAR se izvaja z uporabo običajnih delovnih položajev naprave, ki oddaja pri svoji največji potrjeni moči v vseh frekvenčnih pasovih. Najvišje vrednosti SAR za vašo napravo Lenovo, ugotovljene pri preizkušanju za uporabo ob glavi in telesu, so naslednje: Položaj Najvišja vrednost SAR...

 • Page 31: Română

  Consultaţi Notificările de reglementare pentru ţara sau regiunea dvs. înainte de a utiliza dispozitivele fără fir incluse în telefonul mobil Lenovo. Pentru a obţine o versiune PDF a Notificării de reglementare, consultaţi secţiunea „Descărcarea publicaţiilor”. Anumite informaţii de reglementare sunt disponibile și din Setări >...

 • Page 32: La Prima Vedere

  La prima vedere Senzor de Receptor Cameră faţă lumină/proximitate Buton de pornire/ Indicator luminos Butoane de volum oprire Buton ecran de Ecran tactil Buton înapoi început Butonul Activită i Cameră spate Conector micro USB multiple Microfon cu funcţie de Conector căşti Bliţ/Lanternă...

 • Page 33

  Pregătirea smartphone-ului Pentru a utiliza servicii mobile, trebuie să introduce i cardul Micro SIM oferit de operatorul dumneavoastră. Configura i smartphone-ul așa cum este indicat. Pasul 1. Deschide i capacul din spate. Sfat: Telefonul are un design cu acumulator încorporat cu capac spate detașabil și acumulator care nu poate fi scos.

 • Page 34

  Pornirea și oprirea smartphone-ului dumneavoastră Pornirea: Apăsa i continuu butonul de ţ pornire/oprire până când se afișează sigla Lenovo. Oprire: Apăsaţi continuu butonul de pornire/oprire timp de câteva secunde, după care atingeţi Oprire. Smartphone-ul dumneavoastră are un acumulator reîncărcabil. Pentru mai multe informa ii privind securitatea bateriei, consulta i...

 • Page 35

  Pentru informaţii suplimentare, consultaţi secţiunea „Accesarea Ghidului de utilizare”. Temperatura de funcţionare Utilizaţi telefonul Lenovo la temperaturi cuprinse între -10 °C – 35 °C pentru a evita deteriorarea acestuia. Observaţie privind pungile de plastic PERICOL: Pungile din plastic pot fi periculoase. Nu lăsaţi pungile de plastic la îndemâna bebelușilor și a copiilor pentru a...

 • Page 36

  Folosirea căștilor care nu respectă EN 50332-2 poate fi periculoasă, din cauza nivelurilor prea mari ale presiunii acustice. Dacă aţi primit și căști în ambalajul telefonului Lenovo, ca set, combinaţia respectivă telefon Lenovo-căști este conformă specificaţiilor EN 50332-1. Dacă folosiţi alte căști, asiguraţi-vă că...

 • Page 37

  Spălaţi-vă mâinile după manevrare. Eliminarea conform legilor și reglementărilor locale Când telefonul Lenovo ajunge la capătul duratei de viaţă, nu îl distrugeţi, nu îl incineraţi, nu îl introduceţi în apă și nu îl eliminaţi într-un mod care să încalce legile și reglementările locale. Unele componente interne conţin substanţe care pot exploda, pot...

 • Page 38

  Dacă este cazul, puteţi obţine ajutor și informaţii prin telefon, de la Centrul de asistenţă pentru clienţi. Înainte de a contacta un reprezentant de suport tehnic de la Lenovo, vă rugăm să aveţi următoarele informaţii disponibile: modelul și numărul de serie, textul exact al tuturor mesajelor de eroare și o descriere a...

 • Page 39

  Lenovo sau resellerul pentru a obţine o versiune imprimată a garanţiei GLL completă. IMPORTANT: Produsele Lenovo Smartphone nu includ service-uri în garanţie internaţionale.

 • Page 40

  Lenovo îi încurajează pe proprietarii echipamentelor IT să-și recicleze cu responsabilitate echipamentele de care nu mai au nevoie. Lenovo oferă o varietate de programe și servicii pentru a-i asista pe proprietarii de echipamente la reciclarea produselor IT. Pentru informaţii privind reciclarea produselor Lenovo, accesaţi: http://www.lenovo.com/recycling.

 • Page 41

  3 ianuarie 2013, îndeplinesc cerinţele Directivei 2011/65/UE privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice și electronice („RoHS recast” sau „RoHS 2”). Pentru mai multe informaţii privind progresul Lenovo în raport cu RoHS, accesaţi: http://www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/RoHS_Communication.pdf...

 • Page 42

  în deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE). Türkiye AEEE Yönetmeliğine Uygunluk Beyanı Bu Lenovo ürünü, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı’nın “Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik (AEEE)” direkti erine uygundur.

 • Page 43

  Europeană Directiva privind echipamentele terminale de radio și telecomunicaţii 2200 Lenovo declară că acest produs este în conformitate cu: Cerinţele esenţiale și alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE privind echipamentele terminal pentru comunicaţii radio și telecomunicaţii Toate celelalte directive UE relevante Informaţiile cuprinse în Declaraţia de conformitate se află...

 • Page 44

  SAR sunt efectuate folosind poziţiile standard de operare cu dispozitivul transmiţând la cel mai ridicat nivel de putere certificat în toate benzile de frecvenţă testate. Cea mai mare valoare SAR pentru dispozitivul Lenovo la testare pentru utilizarea pe cap și pe corp este evidenţiată astfel: Poziţie...

 • Page 45

  Ръководство за потребителя отидете на: http://support.lenovo.com и следвайте инструкциите на екрана. Юридическа информация Lenovo и логото на Lenovo са търговски марки на Lenovo в САЩ, други и страни или и двете. Имена на други фирми, продукти или услуги могат да бъдат...

 • Page 46

  Пръв поглед Сензор за светлина/ Приемник Предна камера близост Бутон включване/ Бутони за звук Индикаторна лампа изключване Сензорен екран Бутон Назад Бутон Начало Многофункционален Задна камера Микро USB конектор бутон Шумопотискащ Конектор за Фенерче микрофон слушалки Енергоспестяване с Високоговорител Микрофон един...

 • Page 47

  Подготовка на смартфона Трябва да поставите Micro SIM картата, предоставена от вашия оператор, за да използвате услугите на мобилната мрежа. Настройте смартфона както е показано. Стъпка 1. Отворете задния капак. Съвет: Дизайнът на вашия телефон е с вградена батерия, свалящ се капак...

 • Page 48

  батерията Включване или изключване на смартфона Включване: Натиснете и задръжте бутона за включване/изключване, докато се появи емблемата на Lenovo. Изключване: Натиснете и задръжте бутона за включване/изключване за няколко секунди, след което натиснете Изключване. Вашият смартфон има презареждаща се батерия. За повече...

 • Page 49

  бебета и деца, за да избегнете опасност от задушаване. Обща бележка относно батерията Батериите, доставени от Lenovo за използване с вашия продукт, са тествани за съвместимост и трябва да се сменят само с одобрени части. Съществува опасност от взрив, ако батерията...

 • Page 50

  акумулаторна литиево-йонна батерия. Свържете се с отдела по поддръжка на Lenovo за фабрична подмяна. Зареждане Lenovo не носи отговорност за работата или безопасността на продукти, които не са произведени или одобрени от Lenovo. Използвайте само одобрени от Lenovo променливотокови адаптери и батерии. Адаптерът трябва да е поставен близо до...

 • Page 51

  Ако телефонът Lenovo е с включени като комплект в доставката слушалки, съчетаването на слушалките с телефона Lenovo вече отговаря на спецификациите на EN 50332-1. Ако използвате други слушалки, се уверете, че те отговарят на EN 50332-1 (Точка 6.5 Стойности на ограничението). Използването на...

 • Page 52

  Изхвърляне съгласно местното законодателство и разпоредби Когато телефонът Lenovo достигне края на експлоатационния си живот, не го чупете, изгаряйте, потапяйте във вода или изхвърляйте по начин, който противоречи на местното законодателство и разпоредби. Някои вътрешни части съдържат вещества, които могат да експлодират, протекат или...

 • Page 53

  налична за вашия продукт, по време на гаранционния срок или през целия период на експлоатационен живот на вашия продукт. Направете справка Ограничената гаранция на Lenovo за пълно разяснение на гаранционните условия на Lenovo. Онлайн техническа поддръжка Онлайн техническата поддръжка е на разположение по време...

 • Page 54

  Бележка за Ограничената гаранция на Lenovo (LLW) Прочетете пълната LLW на: http://support.lenovo.com/smartphone-llw. Можете да видите Ограничената гаранция на Lenovo на няколко езика на тази уеб страница. Ако не можете да видите Ограничената гаранция на Lenovo нито на уебсайта, нито на вашия телефон, се свържете...

 • Page 55

  Lenovo насърчава собствениците на оборудване за информационни технологии (ИТ) отговорно да рециклират своето оборудване, когато то вече не е необходимо. Lenovo предлага разнообразие от програми и услуги, които да подпомогнат собствениците на оборудване при рециклирането на техните ИТ продукти. За информация относно рециклирането...

 • Page 56

  клиентите за връщането, рециклирането и третирането на батерии и акумулатори. Участието на клиентите е важно за минимизирането на всякакви потенциални влияния на батериите и акумулаторите върху околната среда и здравето на човека поради потенциалното наличие на опасни вещества. За правилно събиране и третиране, отидете на: http://www.lenovo.com/recycling...

 • Page 57

  определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (ОЕЕО). Türkiye AEEE Yönetmeliğine Uygunluk Beyanı Bu Lenovo ürünü, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı’nın “Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik (AEEE)” direkti erine uygundur. AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

 • Page 58

  Заявление за съответствие на ЕС Директива за радио- и телекомуникационно крайно оборудване 2200 Lenovo декларира, че този продукт е в съответствие с: Основните изисквания и други съответни разпоредби на Директивата 1999/5/ЕО за радио и телекомуникационно терминално оборудване. Всички други свързани директиви на ЕС...

 • Page 59

  SAR се провеждат с помощта на стандартни положения при работа, като устройството излъчва при най-високото сертифицирано ниво на мощност във всички тествани честотни ленти. Най-високата стойност на SAR за вашето устройство Lenovo при тестване за използване до главата и тялото е указана, както следва: Положение...

 • Page 60: Magyar

  A Használati útmutató eléréséhez látogasson el a http://support.lenovo.com webhelyre, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Jogi nyilatkozatok A Lenovo és a Lenovo embléma a Lenovo védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. Más vállalatok, termékek vagy szolgáltatások nevei mások védjegyei vagy szolgáltatás-védjegyei lehetnek.

 • Page 61

  Ismerkedés a készülékkel Fény-/ Előrefelé néző Hallgató Közelségérzékelő kameravv Hangerő gombok Be-/kikapcsológomb Jelzőfény Kezdőképernyő Érintőképernyő Vissza gomb gomb Egyidejű feladatok Hátrafelé néző Mikro USB- gomb kamera csatlakozó Fülhallgató- Zajszűrős mikrofon Villanófény csatlakozó Egy gombos Hangszóró Mikrofon áramfogyasztás- csökkentő...

 • Page 62

  Az okostelefon előkészítése A mobiltelefon-szolgáltatás használatához a készülékbe kell helyezni a szolgáltatótól kapott Micro SIM-kártyát. A következők szerint állítsa be az okostelefonját. 1. lépés Vegye le a hátsó fedelet. Tipp: A telefon eltávolítható hátlappal rendelkezik, a beépített akkumulátor nem távolítható el. 2.

 • Page 63

  Teljesen feltöltött Töltés Az okostelefon bekapcsolása és kikapcsolása Bekapcsolás: Tartsa nyomva a Be/Ki gombot, amíg a Lenovo logó meg nem jelenik. Kikapcsolás: Nyomja meg és néhány másodpercig tartsa nyomva a Be/Ki gombot, majd érintse meg a Kikapcsolás lehetőséget. Az okostelefon újratölthető akkumulátorral rendelkezik. Az akkumulátorral kapcsolatos biztonsági tájékoztatást lásd a...

 • Page 64

  és kezelési információkat tartalmaz. A részletekkel kapcsolatban lásd „A Használati útmutató elérése” című részt. Működési hőmérséklet A Lenovo telefon csak -10 °C (14 °F) — 35 °C (95 °F) hőmérséklet-tartományban használható károsodás nélkül. Műanyag zacskóra vonatkozó megjegyzés VESZÉLY: A műanyag zacskók veszélyesek lehetnek.

 • Page 65

  A cserével kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a Lenovo ügyfélszolgálatával. Töltés A Lenovo nem vállal felelősséget a nem Lenovo által gyártott vagy az általa nem jóváhagyott termékek teljesítményéért vagy biztonságos használatáért. Csak a jóváhagyott Lenovo hálózati adaptert és akkumulátorokat használja. A hálózati adaptert a készülék közelében, jól elérhető...

 • Page 66

  Ha a Lenovo telefon fej- vagy fülhallgatóval érkezik (egyetlen készletként), a fej- vagy fülhallgató és a Lenovo telefon együttes kombinációja eleget tesz az EN 50332-1 szabványban leírt követelményeknek. Ha ettől eltérő fej- vagy fülhallgatót használ, győződjön meg arról, hogy eleget tesz-e az EN 50332-1 szabvány (6.5 alpont: Korlátozási értékek) előírásainak.

 • Page 67

  A helyi törvények és előírások szerinti hulladékkezelés Ha a Lenovo telefon eléri a hasznos élettartamának a végét, akkor ne törje össze, ne égesse el, ne merítse vízbe és ne selejtezze le a készüléket egyetlen olyan módon se, ami a helyi törvényekbe vagy szabályozásokba ütközik.

 • Page 68

  Olvassa el a teljes LLW jótállást a http://support.lenovo.com/smartphone-llw webhelyen. A weboldalon több nyelven is elérhető a Lenovo korlátozott jótállás. Ha a Lenovo korlátozott jótállás nem érhető el a weboldalon vagy a telefonon, akkor lépjen kapcsolatba a Lenovo helyi képviseletével vagy viszonteladójával, és kérje a Lenovo korlátozott jótállás nyomtatott...

 • Page 69

  Újrahasznosítási és környezetvédelmi információk Az újrahasznosítással kapcsolatos általános megjegyzések A Lenovo arra biztatja az információs technológia (IT) körébe tartozó berendezések tulajdonosait, hogy felelősségteljesen járjanak el berendezéseik újrahasznosítása érdekében, amikor azok feleslegessé válnak. A Lenovo különféle programokat és szolgáltatásokat ajánl, amelyek segítik a számítástechnikai berendezések tulajdonosait a használt...

 • Page 70

  Fontos a vásárlók részvétele az elemek és akkumulátorok, illetve a bennük lévő veszélyes anyagok környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges káros hatásainak minimalizálása érdekében. Az összegyűjtéssel és kezeléssel kapcsolatos információkért látogasson el a következő címre: http://www.lenovo.com/recycling...

 • Page 71

  (WEEE) vonatkozó, a Török Köztársaság által lefektetett irányelv követelményeinek. Türkiye AEEE Yönetmeliğine Uygunluk Beyanı Bu Lenovo ürünü, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı’nın “Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik (AEEE)” direkti erine uygundur. AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

 • Page 72

  Európai Uniós megfelelőségi nyilatkozat Rádiós és telekommunikációs végberendezésekre vonatkozó irányelv 2200 A Lenovo kijelenti, hogy terméke megfelel a következőknek: az 1999/5/EC számú Rádiós és telekommunikációs végberendezésekre vonatkozó direktíva alapkövetelményei és egyéb vonatkozó rendelkezései, minden más vonatkozó EU irányelv A megfelelőségi nyilatkozat a Jogi nyilatkozat c. részben található. A Jogi nyilatkozat PDF formátumú...

 • Page 73

  átlagolva. Az SAR tesztelését szabványos használati helyzetekben végzik úgy, hogy a készülék minden tesztelt frekvenciasávban a legnagyobb tanúsított teljesítményével sugároz. Az Ön Lenovo készülékének a fej, illetve a test mellett használva mért legnagyobb SAR értéke: Használati helyzet Legnagyobb SAR érték Előírás...

 • Page 74

  και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. Νομικές σημειώσεις Η ονομασία Lenovo και το λογότυπο Lenovo είναι εμπορικά σήματα της Lenovo στις Ηνωμένες Πολιτείες ή και σε άλλες χώρες. Άλλα ονόματα εταιρειών, προϊόντων ή υπηρεσιών ενδέχεται να είναι εμπορικά σήματα ή σήματα υπηρεσιών τρίτων.

 • Page 75

  Παρουσίαση Αισθητήρας φωτός/ Δέκτης Μπροστινή κάμερα εγγύτητας Κουμπιά ρύθμισης Κουμπί ενεργοποίησης/ Ενδεικτική λυχνία έντασης απενεργοποίησης Κουμπί Οθόνη αφής Κουμπί αρχικής επιστροφής οθόνης Κουμπί Πίσω κάμερα Υποδοχή micro USB πολυδιεργασίας Μικρόφωνο κατά του Υποδοχή Λυχνία φλας θορύβου ακουστικών Εξοικονόμηση Ηχείο Μικρόφωνο ενέργειας...

 • Page 76

  Προετοιμασία του smartphone Πρέπει να τοποθετήσετε την κάρτα Micro SIM που παρέχεται από την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας σας, για να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας. Προετοιμάστε το smartphone όπως υποδεικνύεται. Βήμα 1. Ανοίξτε το πίσω κάλυμμα. Συμβουλή: Το τηλέφωνό σας διαθέτει ενσωματωμένη...

 • Page 77

  Πλήρως φορτισμένη Φορτίζει μπαταρίας Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του smartphone Ενεργοποίηση: Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Ενεργοποίησης/απενεργοποίησης μέχρι να εμφανιστεί το λογότυπο Lenovo. Απενεργοποίηση: Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για μερικά δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, πατήστε Απενεργοποίηση. Το smartphone διαθέτει επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Για...

 • Page 78

  μωρά και παιδιά για την αποφυγή του κινδύνου ασφυξίας. Γενική ειδοποίηση σχετικά με την μπαταρία Οι μπαταρίες που παρέχονται από τη Lenovo για χρήση με το προϊόν σας έχουν ελεγχθεί ως προς τη συμβατότητα και θα πρέπει να αντικαθίστανται μόνο με εγκεκριμένα ανταλλακτικά. Υπάρχει...

 • Page 79

  Επικοινωνήστε με την Υποστήριξη της Lenovo για αντικατάσταση στο εργοστάσιο. Φόρτιση Η Lenovo δεν ευθύνεται για την απόδοση ή την ασφάλεια των προϊόντων που δεν έχουν κατασκευαστεί ή εγκριθεί από τη Lenovo. Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένους μετασχηματιστές εναλλασσόμενου ρεύματος και μπαταρίες της Lenovo. Ο...

 • Page 80

  συμμορφώνεται με το πρότυπο EN 50332-2, άρθρο 7. Αυτή η προδιαγραφή περιορίζει τη μέγιστη πραγματική τάση εξόδου RMS ευρείας ζώνης του τηλεφώνου Lenovo στα 150 mV. Για να προστατευτείτε από ενδεχόμενη απώλεια ακοής, βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά που χρησιμοποιείτε συμμορφώνονται επίσης με το...

 • Page 81

  τα χέρια σας μετά το χειρισμό των καλωδίων. Απόρριψη σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία και τους κανονισμούς Όταν το τηλέφωνο Lenovo φτάσει στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής της, μην καταστρέψετε, μην αποτεφρώσετε, μην βυθίσετε σε νερό και μην απορρίψετε το τηλέφωνο Lenovo με οποιονδήποτε...

 • Page 82

  από το Κέντρο υποστήριξης πελατών (Customer Support Center), εφόσον διατίθεται. Πριν να επικοινωνήσετε με έναν εκπρόσωπο τεχνικής υποστήριξης της Lenovo, θα πρέπει να έχετε διαθέσιμες τις ακόλουθες πληροφορίες: το μοντέλο και το σειριακό αριθμό, την ακριβή διατύπωση τυχόν μηνύματος σφάλματος και μια περιγραφή...

 • Page 83

  από αυτόν το δικτυακό τόπο. Εάν δεν μπορείτε να προβάλετε την Περιορισμένη Εγγύηση της Lenovo (LLW) μέσω του δικτυακού τόπου ή μέσω του τηλεφώνου σας, επικοινωνήστε τον τοπικό αντιπρόσωπο ή μεταπωλητή της Lenovo για να λάβετε μια έντυπη έκδοση του πλήρους κειμένου της Περιορισμένης Εγγύησης της Lenovo (LLW).

 • Page 84

  Η Lenovo ενθαρρύνει τους κατόχους εξοπλισμού τεχνολογίας πληροφορικής (IT) να μεριμνούν για την υπεύθυνη ανακύκλωση του εξοπλισμού τους, όταν δεν τον χρειάζονται πλέον. Η Lenovo προσφέρει μια ευρεία γκάμα προγραμμάτων και υπηρεσιών, ώστε να βοηθά τους κατόχους εξοπλισμού πληροφορικής στην ανακύκλωση των προϊόντων τους. Για...

 • Page 85

  μπαταριών και συσσωρευτών. Η συμμετοχή των πελατών είναι σημαντική ώστε να μειωθεί οποιαδήποτε πιθανή επίδραση των μπαταριών και των συσσωρευτών στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία εξαιτίας της πιθανής παρουσίας επικίνδυνων ουσιών. Για πληροφορίες σχετικά με την κατάλληλη συλλογή και διαχείριση, επισκεφτείτε τον δικτυακό τόπο: http://www.lenovo.com/recycling...

 • Page 86

  RoHS compliant as per E-Waste (Management & Handling) Rules, 2011. Βιετνάμ Τα προϊόντα Lenovo που πωλούνται στο Βιετνάμ στις ή μετά τις 23 Σεπτεμβρίου 2011, πληρούν τις απαιτήσεις της Εγκύκλιου του Βιετνάμ 30/2011/TT-BCT ("Οδηγία σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού...

 • Page 87

  Οδηγία σχετικά με το ραδιοεξοπλισμό και τον Τηλεπικοινωνιακό Τερματικό Εξοπλισμό 2200 Η Lenovo δηλώνει ότι αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τα εξής: Τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας σχετικά με το ραδιοεξοπλισμό και τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό, 1999/5/ΕΚ...

 • Page 88: Specific Absorption Rate

  τυπικών θέσεων λειτουργίας, με τη συσκευή να μεταδίδει στο ανώτατο πιστοποιημένο της επίπεδο ισχύος σε όλες τις δοκιμασμένες ζώνες συχνότητας. Η ανώτερη τιμή SAR για τη συσκευή Lenovo που διαθέτετε όταν δοκιμάζεται για χρήση στο κεφάλι και το σώμα είναι η εξής: Θέση...

 • Page 89: Srpski

  Pažljivo pročitajte ovaj vodič pre nego što počnete da koristite svoj pametni telefon. Prvo pročitati-Regulatorne informacije Pre upotrebe bežičnih uređaja koji su sadržani u vašem Lenovo mobilnom telefonu obavezno pročitajte Regulatorno obaveštenje za vašu zemlju ili region. Da biste preuzeli Regulatornog obaveštenja u PDF formatu, pogledajte odeljak „Preuzimanje...

 • Page 90

  Prvi pogled Senzor osvetljenja/ Prijemnik Prednja kamera blizine Dugmad za Dugme za uključivanje/ Svetlo indikatora podešavanje jačine zvuka isključivanje Ekran osetljiv Dugme za povratak Dugme za nazad na dodir na matični ekran Višenamensko Zadnja kamera Mikro USB priključak dugme Mikrofon protiv Priključak za Blic šumova...

 • Page 91

  Priprema pametnog telefona Morate da umetnete Micro SIM karticu koju ste dobili od svog provajdera kako biste koristili mobilne usluge. Podesite pametni telefon kao što je prikazano. 1 korak. Otvorite poklopac pozadi. Savet: Vaš telefon poseduje dizajn sa ubačenom baterijom sa zadnjim poklopcem koji se skida i baterijom koja ne može da se vadi.

 • Page 92

  Uključivanje ili isključivanje pametnog telefona Uključivanje: Pritisnite i držite dugme za uključivanje/isključivanje sve dok se ne pojavi Lenovo logotip. Isključivanje: Pritisnite i držite dugme za uključivanje/isključivanje nekoliko sekundi, a zatim dodirnite Isključivanje. Vaš pametni telefon ima punjivu bateriju. Više informacija o bezbednosti baterije potražite u odeljku „Obaveštenje o punjivoj...

 • Page 93

  Važne informacije o bezbednosti i rukovanju Ovaj odeljak zadrži važne informacije o bezbednosti i rukovanju koje se odnose na Lenovo pametne telefone. Dodatne informacije o bezbednosti i rukovanju su obezbeđene u dokumentu Korisničko uputstvo. Detalje pogledajte u odeljku „Pristupanje Korisničkom uputstvu“.

 • Page 94

  7 standarda EN 50332-2. Ova specifikacija ograničava maksimalnu širokopojasnu istinsku RMS vrednost izlaznog napona Lenovo telefona na 150 mV. Da ne bi došlo do oštećenja sluha, vodite računa da slušalice koje koristite takođe budu usklađene sa standardom EN 50332-2 (ograničenja iz klauzule 7) za širokopojasni karakteristični napon od 75 mV.

 • Page 95

  Kada Lenovo telefon bude pri kraju svog korisnog radnog veka, Lenovo telefon nemojte ga drobiti, paliti, potapati u vodu ili odlagati na otpad na bilo koji način koji je suprotan lokalnim zakonima i propisima. Pojedini unutrašnji delovi sadrže materije koje mogu da eksplodiraju, procure ili mogu imati štetan efekat na životnu sredinu...

 • Page 96

  Lenovo ograničenu garanciju na nekoliko različitih jezika. Ako ne možete da vidite LLW ni sa veb-sajta ni sa vašeg telefona, obratite se lokalnoj kancelariji kompanije Lenovo ili prodavcu kako biste dobili potpunu štampanu verziju LLW. VAŽNO: Proizvodi Lenovo pametni telefoni nemaju međunarodne...

 • Page 97

  Opšta izjava o recikliranju Lenovo preporučuje vlasnicima IT opreme da odgovorno recikliraju uređaje po prestanku korišćenja. Lenovo nudi brojne programe i usluge koje vlasnicima opreme pomažu u recikliranju IT proizvoda. Više informacija o recikliranju proizvoda kompanije Lenovo potražite na adresi http://www.lenovo.com/recycling.

 • Page 98

  Direktiva o zabrani opasnih supstanci (RoHS) Evropska unija Lenovo proizvodi u Evropskoj uniji od 3. januara 2013. godine ispunjavaju zahteve Direktive 2011/65/EU o ograničenjima za korišćenje određenih opasnih materija u električnoj ili elektronskoj opremi („RoHS recast“ ili „RoHS 2“).

 • Page 99

  Republike Turske o zabrani korišćenja određenih opasnih supstanci u otpadnoj električnoj i elektronskoj opremi (WEEE). Türkiye AEEE Yönetmeliğine Uygunluk Beyanı Bu Lenovo ürünü, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı’nın “Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik (AEEE)” direkti erine uygundur.

 • Page 100

  Izjava o usaglašenosti za Evropsku uniju Direktiva o radio opremi i telekomunikacionoj terminalnoj opremi 2200 Lenovo izjavljuje da je ovaj proizvod usaglašen sa: Osnovnim uslovima i ostalim relevantnim odredbama Direktive o radio i telekomunikacionoj opremi, 1999/5/EK. Svim ostalim relevantnim Direktivama EU Informacije o Deklaraciji o usaglašenosti se nalaze u Regulatornog...

 • Page 101

  SAD se sprovode korišćenjem standardnih radnih položaja sa uređajem koji odašilje pri svom najjačem sertifikovanom nivou snage u svim testiranih opsezima frekvencije. Najviša SAR vrednost za vaš Lenovo uređaj kada je testirana za upotrebu na glavi i telu je opisano na sledeći način: Položaj Najviša SAR vrednost...

 • Page 102: Hrvatski

  Želite li otvoriti Korisnički priručnik, idite na web-stranicu http://support.lenovo.com i slijedite upute na zaslonu. Pravne napomene Lenovo i logotip Lenovo trgovački su znaci tvrtke Lenovo u SAD-u, drugim državama ili oboje. Drugi nazivi tvrtki, proizvoda ili usluga mogu biti trgovački ili...

 • Page 103

  Prvi pogled Senzor svjetlosti/ Kamera s prednje Prijemnik blizine strane Gumb za uključivanje/ Svjetlo indikatora Gumbi za glasnoću isključivanje Dodirni zaslon Gumb Nazad Gumb Početna Višefunkcijska tipka Stražnja kamera Mini USB priključak Mikrofon s Priključak za Svjetiljka uklanjanjem šuma slušalice Štednja energije Zvučnik Mikrofon...

 • Page 104

  Priprema pametnog telefona Da biste koristili mobilne usluge, morate umetnuti Micro SIM karticu svojeg operatera. Postavite svoj pametni telefon kako je prikazano. 1. korak Otvorite stražnji poklopac. Savjet:vaš je telefon model s ugrađenom baterijom s uklonjivim stražnjim poklopcem i baterijom koja se ne može izvaditi.

 • Page 105

  Slaba baterija Potpuno napunjena Uključivanje ili isključivanje pametnog telefona Uključivanje: pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje dok se ne prikaže logotip Lenovo. Isključivanje: pritisnite i držite gumb za uključivanje/isključivanje, a zatim dodirnite Isključi. Vaš pametni telefon ima punjivu bateriju. Više informacija o sigurnosti baterije potražite u odjeljku »Napomene o punjivoj...

 • Page 106

  Važne informacije o sigurnosti i rukovanju Ovaj odjeljak sadrži važne informacije o sigurnosti i rukovanju koje se odnose na pametne telefone Lenovo. Dodatne informacije o sigurnosti i rukovanju nalaze se u Korisničkom priručniku. Pojedinosti potražite u odjeljku »Pristup korisničkom priručniku«.

 • Page 107

  7 odredbe EN 50332-2. Ta specifikacija ograničava stvarni maksimalni širokopojasni RMS izlazni napon telefona Lenovo na 150 mV. Kako ne bi došlo do oštećenja sluha, pripazite da su slušalice koje koristite također u skladu s odredbom EN 50332-2 (ograničenja iz članka 7) za karakteristični širokopojasni napon od 75 mV.

 • Page 108

  Operite ruke nakon rukovanja. Odlaganje u skladu s lokalnim zakonima i propisima Kada telefon Lenovo dođe do kraja radnog vijeka, ne drobite, ne palite, ne uranjajte u vodu, niti odlažite telefon Lenovo na način suprotan lokalnim zakonima i propisima. Neki unutarnji dijelovi sadrže tvari koje mogu eksplodirati, procuriti ili imaju opasan učinak...

 • Page 109

  Tehnička podrška za telefon Gdje je primjenjivo, pomoć i informacije centra za korisnike možete zatražiti telefonski. Prije no što se obratite predstavniku tvrtke Lenovo za tehničku podršku, pripremite sljedeće informacije: model i serijski broj, točne riječi poruke o pogrešci i opis problema.

 • Page 110

  Informacije o recikliranju i očuvanju okoliša Općenita napomena o recikliranju Lenovo vlasnike informatičke (IT) opreme potiče da na odgovoran način recikliraju opremu koja im više nije potrebna. Lenovo nudi različite programe i usluge kojima vlasnicima opreme pomaže pri recikliranju IT proizvoda. Informacije o recikliranju Lenovo proizvoda potražite na stranici: http://www.lenovo.com/recy-...

 • Page 111

  Direktiva o ograničenju opasnih tvari (RoHS) Europska unija Proizvodi tvrtke Lenovo koji se prodaju u Europskoj uniji s datumom 3. siječnja 2013. i nakon njega sukladni su odredbama direktive 2011/65/EU o ograničenju upotrebe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi (»RoHS recast« ili »RoHS 2«).

 • Page 112

  (WEEE). Türkiye AEEE Yönetmeliğine Uygunluk Beyanı Bu Lenovo ürünü, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı’nın “Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik (AEEE)” direkti erine uygundur.

 • Page 113

  Izjava o sukladnosti Europske unije Pravilnik o radijskoj opremi i telekomunikacijskoj terminalnoj opremi 2200 Lenovo izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu sa sljedećim: Proizvod je sukladan ključnim zahtjevima i drugim relevantnim pravilima Pravilnika o radijskoj opremi i telekomunikacijskoj terminalnoj opremi, 1999/5/EC.

 • Page 114

  1,6 W/kg na 1 gram tkiva. Testiranje SAR-a provodi se u standardnim radnim položajima dok uređaj emitira najjačom certificiranom snagom u svim testiranim frekvencijskim pojasevima. Najviša vrijednost SAR-a za vaš Lenovo uređaj testiranog pri upotrebi pored glave i tijela iznosi kako slijedi: Položaj Najviši SAR Propis Europa –...

 • Page 115

  © Copyright Lenovo 2015. © Avtorske pravice Lenovo 2015. © Copyright Lenovo 2015. © Авторско право Lenovo 2015. © Copyright Lenovo 2015. © Πνευματικά δικαιώματα Lenovo 2015. © Copyright Lenovo 2015. V1.0_20150915 © Autorsko pravo Lenovo 2015. 711608004791 Printed in China...

This manual also for:

P1ma40, A6020a40, K5

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: