Lenovo a2010 Quick Start Manual
Hide thumbs Also See for a2010:

Advertisement

Available languages

Available languages

Lenovo A2010

Quick Start Guide

Lenovo
A2010-a
Slovensky/Slovenšcina/Româna/
/Magyar/Ελληνικά/Srpski/Hrvatski

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Lenovo a2010

 • Page 1: Quick Start Guide

  Lenovo A2010 Quick Start Guide Lenovo A2010-a Slovensky/Slovenšcina/Româna/ /Magyar/Ελληνικά/Srpski/Hrvatski...
 • Page 2: Table Of Contents

  Contents Slovensky ................. 1 Slovenščina ..............14 Română................27 ............... 40 Magyar ................53 Ελληνικά ................66 Srpski................79 Hrvatski ................92...
 • Page 3: Slovensky

  Právne upozornenia Lenovo a logo Lenovo sú ochranné známky spoločnosti Lenovo v USA alebo iných krajinách. Ostatné názvy spoločností, produktov alebo služieb môžu byť ochranné alebo servisné známky iných subjektov.
 • Page 4 Prehľad Predná kamera Prijímač Tlačidlá nastavenia hlasitosti Vypínač Dotyková obrazovka Tlačidlo Späť Konektor náhlavnej súpravy Tlačidlo Domov Tlačidlo ponuky Konektor Micro USB Zadná kamera Blesk Reproduktor Mikrofón...
 • Page 5 Príprava smartfónu Aby ste mohli využívať služby mobilného operátora, je potrebné zasunúť kartu SIM, ktorú vám poskytol. Smartfón nastavíte podľa obrázka. Krok 1. Otvorte zadný kryt. Krok 2. Zasuňte kartu micro SIM a pamäťovú kartu. Tip: Jedna karta Kartu micro SIM vložte do zásuvky karty SIM.
 • Page 6 Plne nabitá batéria Nabíja sa Zapnutie a vypnutie smartfónu Zapnutie: Stlačte a podržte vypínač, kým sa nezobrazí logo Lenovo. Vypnutie: Stlačte vypínač a podržte ho niekoľko sekúnd. Potom ťuknite na možnosť Vypnúť. Váš smartfón má nabíjateľnú batériu. Ďalšie informácie o bezpečnosti batérie...
 • Page 7 Podrobné informácie nájdete v časti „Zobrazenie používateľskej príručky“. Prevádzková teplota Telefón Lenovo používajte iba v teplotnom rozsahu –10 °C (14 °F) až 35 °C (95 °F), aby ste sa vyhli poškodeniu. Upozornenie týkajúce sa plastových obalov NEBEZPEČENSTVO: Plastové obaly môžu byť nebezpečné. Držte ich mimo dosah detí, aby ste predišli nebezpečenstvu zadusenia týmito...
 • Page 8 Výstupný konektor telefónu Lenovo pre náhlavnú súpravu vyhovuje norme EN 50332-2, podklauzule 7. Táto norma obmedzuje maximálne výstupné napätie telefónu Lenovo Wide Band True RMS na 150 mV. Na ochranu pred poškodením sluchu si zistite, či vami používané slúchadlá alebo náhlavná...
 • Page 9 Po manipulácii si umyte ruky. Likvidácia v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi Keď telefón Lenovo dosiahne koniec svojej praktickej životnosti, nestláčajte ho, nespaľujte, neponárajte do vody ani nelikvidujte žiadnym spôsobom, ktorý je v rozpore s miestnymi zákonmi alebo predpismi. Niektoré interné...
 • Page 10 Kde je to možné, pomoc a informácie zo strediska zákazníckej podpory môžete získať aj telefonicky. Než kontaktujete zástupcu technickej podpory spoločnosti Lenovo, pripravte si tieto informácie: číslo modelu a sériové číslo, presné znenie akéhokoľvek chybového hlásenia a opis svojho problému.
 • Page 11 Informácie o recyklácii a životnom prostredí Všeobecné vyhlásenie o recyklácii Spoločnosť Lenovo vyzýva vlastníkov zariadení využívajúcich informačné technológie (IT), aby zodpovedne recyklovali zariadenia, ktoré už nepoužívajú. Spoločnosť ponúka širokú škálu programov a služieb, ktoré pomôžu vlastníkom pri recyklácii produktov IT. Informácie o recyklácii produktov Lenovo nájdete na lokalite: http://www.lenovo.com/recycling.
 • Page 12 Smernica o obmedzení používania nebezpečných látok (RoHS) Európska únia Produkty značky Lenovo predávané v Európskej únii počínajúc dňom 2. januára 2013 spĺňajú požiadavky smernice 2011/65/EÚ o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach („prepracovaná smernica RoHS“ alebo „RoHS 2“).
 • Page 13 Turecko Produkt spoločnosti Lenovo spĺňa požiadavky smernice Tureckej republiky o obmedzení používania určitých nebezpečných látok pri odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ).
 • Page 14 Vyhlásenie o súlade s právom Európskej únie Smernica o rádiových zariadeniach a koncových telekomunikačných zariadeniach 2200 Spoločnosť Lenovo vyhlasuje, že je tento produkt v súlade s týmito normami: ● Základné požiadavky a iné relevantné ustanovenia smernice 1999/5/ES o rádiových zariadeniach a koncových telekomunikačných zariadeniach ●...
 • Page 15 1 gram tkaniva. Testy SAR sa vykonávajú pomocou štandardizovaných postupov so zariadeniami vyžarujúcimi na najvyššej úrovni ich certi kovaného vyžarovania vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach. Najvyššia hodnota SAR pre vaše zariadenie Lenovo pri testovaní na používanie pri hlave a tele je takáto: Poloha Najvyššia hodnota SAR Regulácia...
 • Page 16: Slovenščina

  Pred uporabo pametnega telefona skrbno preberite ta priročnik. Najprej preberite – Podatki, določeni s predpisi Pred uporabo brezžičnih naprav, ki jih vsebuje vaš mobilni telefon Lenovo, obvezno preberite razdelek Upravno obvestilo za svojo državo ali regijo. Če želite pridobiti upravno obvestilov različici PDF, si oglejte spodnje poglavje »Prenos izdaj«.
 • Page 17 Hiter ogled Gumba za nastavitev Kamera na sprednji strani Sprejemnik glasnosti Gumb za vklop/izklop Zaslon na dotik Gumb »Nazaj« Gumb »Začetni zaslon« Gumb »Meni« Priključek za slušalke Priključek Micro USB Kamera na zadnji strani Svetilka Zvočnik Mikrofon...
 • Page 18 Priprava pametnega telefona Če želite uporabljati mobilne storitve, morate vstaviti kartico SIM, ki vam jo zagotovi operater. Pametni telefon nastavite tako, kot je opisano v nadaljevanju. 1. korak: odprite zadnji pokrov. 2. korak: vstavite kartico Micro SIM in pomnilniško kartico. Nasvet: Ena kartica Kartico Micro SIM vstavite...
 • Page 19 Polnjenje Vklop ali izklop pametnega telefona Vklop: pritisnite gumb za vklop/izklop in ga držite toliko časa, dokler se ne prikaže logotip Lenovo. Izklop: pritisnite gumb za vklop/izklop in ga držite nekaj sekund ter nato tapnite Izklop. V pametnem telefonu je baterija za polnjenje. Več informacij o varnosti...
 • Page 20 Splošno obvestilo o bateriji Baterije, ki jih Lenovo dostavi za uporabo z vašim izdelkom, so bile preskušene za združljivost, zato jih morate zamenjati z odobrenimi deli. Če baterijo zamenjate z nepravilno vrsto baterije, lahko pride do eksplozije.
 • Page 21 Polnjenje Družba Lenovo ni odgovorna za delovanje in varnost izdelkov, ki jih ni proizvedla ali odobrila družba Lenovo. Uporabljajte samo napajalnike za izmenični tok in baterije, ki jih je odobrila družba Lenovo. Napajalnik morate namestiti blizu opreme, kjer je preprosto dostopen.
 • Page 22 Odlaganje v skladu lokalno zakonodajo in predpisi Po koncu življenjske dobe telefona Lenovo ne zdrobite ali zažgite telefona Lenovo, ne potopite v vodo in ne zavrzite ga ne noben način, ki ni v skladu z lokalno zakonodajo in predpisi. Nekateri notranji deli vsebujejo snovi, ki lahko eksplodirajo, začnejo puščati ali imajo škodljive posledice na okolje,...
 • Page 23 Na tem spletnem mestu si lahko omejeno garancijo družbe Lenovo ogledate v velikem številu jezikov. Če si omejene garancije družbe Lenovo ne morete ogledati na tem spletnem mestu ali v telefonu, se za tiskano različico celotne omejene garancije družbe Lenovo obrnite na lokalni urad ali prodajalca družbe Lenovo.
 • Page 24 Lenovo spodbuja lastnike opreme informacijske tehnologije (IT) k odgovornemu recikliranju opreme, ko je ne potrebujejo več. Družba Lenovo nudi nabor programov in storitev, ki pomagajo lastnikom opreme pri recikliranju izdelkov IT. Informacije o recikliranju izdelkov družbe Lenovo najdete na spletnem mestu: http://www.lenovo.com/recycling.
 • Page 25 Direktiva o nevarnih snoveh (RoHS) Evropska unija Izdelki družbe Lenovo, prodani v Evropski uniji 3. januarja 2013 ali po tem datumu, izpolnjujejo zahteve direktive 2011/65/EU o omejitvi uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (»prenovljena direktiva RoHS« ali »RoHS 2«).
 • Page 26 Turčija Izdelki družbe Lenovo izpolnjujejo zahteve direktive Republike Turčije o omejitvi uporabe nekaterih nevarnih snovi v odpadni električni in elektronski opremi (OEEO).
 • Page 27 Izjava o skladnosti z uredbami Evropske unije Direktiva o radijski opremi in telekomunikacijski terminalski opremi 2200 Lenovo izjavlja, da je ta izdelek skladen s/z: ● osnovnimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami direktive o radijski opremi in telekomunikacijski terminalski opremi 1999/5/ES in ●...
 • Page 28 1 gram tkiva. Testi za SAR se izvajajo z uporabo standardnih položajev delovanja pri oddajanju naprave z najvišjo potrjeno ravnjo moči v vseh preskušenih frekvenčnih pasovih. Najvišja vrednost SAR za vašo napravo Lenovo pri testiranju za uporabo v bližini glave in telesa je: Položaj Najvišja dovoljena...
 • Page 29: Română

  Noti cări legale Lenovo şi sigla Lenovo sunt mărci comerciale deţinute de Lenovo în Statele Unite, în alte ţări sau ambele. Alte nume de companii, produse sau servicii pot mărci comerciale sau...
 • Page 30: La Prima Vedere

  La prima vedere Cameră orientată Receptor Butoane de volum spre faţă Buton de pornire/oprire Ecran tactil Buton înapoi Buton ecran de început Buton Meniu Conector căşti Cameră orientată Conector micro USB Lanternă în spate Difuzor Microfon...
 • Page 31 Pregătirea smartphone-ului Pentru a utiliza serviciile mobile, trebuie să introduceţi cartela SIM oferită de operatorul dvs. Con guraţi smartphone-ul aşa cum este indicat. Pasul 1. Deschideţi capacul din spate. Pasul 2. Introduceţi cartela micro SIM şi cartela de memorie. Sugestie: Cu o singură...
 • Page 32 Complet încărcată În curs de încărcare Pornirea şi oprirea smartphone-ului Pornirea: Apăsaţi continuu butonul de pornire/oprire până când se a şează sigla Lenovo. Oprirea: Apăsaţi continuu butonul de pornire/oprire timp de câteva secunde, după care atingeţi Oprire. Smartphone-ul este dotat cu acumulator. Pentru mai multe informaţii privind...
 • Page 33 îndemâna bebeluşilor şi a copiilor pentru a evita sufocarea. Observa ie generală privind acumulatorul Bateriile furnizate de Lenovo pentru produsul dvs. au fost testate în ceea ce priveşte compatibilitatea şi trebuie să e înlocuite numai cu componente aprobate. Înlocuirea bateriei cu un tip incorect poate duce la pericol de explozie.
 • Page 34 Conectorul de cască al telefonului Lenovo respectă EN 50332-2, articolul 7. Această speci caţie limitează la 150 mV tensiunea de ieşire efectivă maximă a telefonului Lenovo în bandă largă. Pentru a vă proteja împotriva pierderii auzului, utilizaţi căşti în conformitate cu EN 50332-2 (limite conform Clauzei 7) pentru o tensiune caracteristică...
 • Page 35 Eliminarea conform legilor şi reglementărilor locale Când telefonul Lenovo ajunge la capătul duratei de viaţă, nu îl distrugeţi, nu îl incineraţi, nu îl introduceţi în apă şi nu îl casaţi într-un mod care să încalce legile şi reglementările locale. Unele componente interne conţin substanţe care pot exploda, pot prezenta scurgeri sau pot afecta mediul înconjurător...
 • Page 36 Dacă este cazul, puteţi obţine ajutor şi informaţii prin telefon, de la Centrul de asistenţă pentru clienţi. Înainte de a contacta reprezentantul asistenţei tehnice pentru Lenovo, să aveţi la îndemână informaţiile următoare: modelul şi seria, textul exact al unui eventual mesaj de eroare şi descrierea problemei.
 • Page 37 Informa ii privind reciclarea şi protec ia mediului Declara ie generală privind reciclarea Lenovo îi încurajează pe proprietarii echipamentelor IT să îşi recicleze cu responsabilitate echipamentele de care nu mai au nevoie. Lenovo oferă o varietate de programe şi servicii pentru a-i asista pe proprietarii de echipamente la reciclarea produselor IT.
 • Page 38 2013 întrunesc cerinţele directivei UE cu nr. 65 din 2011 privind privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase din deşeurile de echipamente electrice şi electronice („prelucrare RoHS” sau „RoHS 2”). Pentru informaţii suplimentare despre progresul făcut de Lenovo în privinţa RoHS, mergeţi la: http://www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/RoHS_Communication.pdf India RoHS compliant as per E-Waste (Management &...
 • Page 39 Turcă Produsul Lenovo întruneşte cerinţele directivei privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase din deşeurile de echipamente electrice şi electronice (WEEE) din Republica Turcia.
 • Page 40 Declara ia de conformitate pentru Uniunea Europeană Directiva privind echipamentele terminale de radio şi telecomunica ii 2200 Lenovo declară că acest produs conform cu: ● Cerinţele esenţiale şi alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/EC privind echipamentele terminal pentru comunicaţii radio şi telecomunicaţii ●...
 • Page 41 în toate benzile de frecvenţă testate. Cea mai mare valoare SAR pentru dispozitivul Lenovo la testare pentru utilizarea pe cap şi pe corp este evidenţiată astfel: Poziţie...
 • Page 42 относно Вашия смартфон. За достъп до Вашето ръководство за потребителя, отидете на: http://support.lenovo.com и следвайте инструкциите на екрана. Lenovo и логото на Lenovo са търговски марки на Lenovo в САЩ, други страни или и двете. Имена на други фирми, продукти или услуги могат да бъдат търговски...
 • Page 43 Предна камера Приемник Бутони за звук Бутон за включване/ Сензорен екран Бутон „Назад“ изключване Бутон „Начало“ Бутон „Меню“ Конектор за слушалки Микро USB конектор Задна камера Светкавица Високоговорител Микрофон...
 • Page 44 Трябва да поставите SIM картата, предоставена от Вашия оператор, за да използвате услугите на мобилната мрежа. Настройте смартфона, както е показано. Стъпка 1. Отворете задния капак. Стъпка 2. Поставете микро SIM картата и картата с памет. Съвет: Поставете микро SIM картата в...
 • Page 45 Напълно заредена Зареждане на батерията : Натиснете и задръжте бутона за включване/изключване, докато се появи логото на Lenovo. : Натиснете и задръжте бутона за включване/изключване за няколко секунди, след което докоснете „ “. Вашият смартфон има презареждаща се батерия. За повече...
 • Page 46 Използвайте телефона Lenovo само при температури в диапазона -10°C (14°F) — 35°C (95°F), за да не го повредите. Батериите, доставени от Lenovo за използване с Вашия продукт, са тествани за съвместимост, и трябва да бъдат сменяни само с одобрени части. Съществува опасност от експлозия, ако батерията бъде заменена...
 • Page 47 на EN 50332-2, може да бъде опасно поради прекомерни нива на звуковото налягане. Ако в пакета на телефона Lenovo, който сте получили, има слушалки като комплект, комбинирането на слушалките и телефона Lenovo вече е в съответствие със спецификациите на EN 50332-1. Ако се използват...
 • Page 48 продължително време. (PVC) – Когато жизненият цикъл на телефона Lenovo приключи, не го мачкайте, не го горете, не го потапяйте във вода и не го изхвърляйте по никакъв начин, който е в противоречие с местните закони и разпоредби. Някои вътрешни части съдържат вещества, които могат да се взривят, да...
 • Page 49 прочетете на http://support.lenovo.com/smartphone-llw. Можете да видите ограничената гаранция на Lenovo на няколко езика на тази уеб страница. Ако не можете да видите ограничената гаранция на Lenovo нито на уеб сайта, нито на Вашия телефон, свържете се с местния офис на Lenovo или...
 • Page 50 Lenovo насърчава собствениците на оборудване за информационни технологии (ИТ) отговорно да рециклират своето оборудване, когато то вече не е необходимо. Lenovo предлага разнообразие от програми и услуги, които да подпомогнат собствениците на оборудване при рециклирането на техните ИТ продукти. За информация относно...
 • Page 51 среда и здравето на човека поради потенциалното наличие на опасни вещества. За правилно събиране и третиране, отидете на: http://www.lenovo.com/recycling Продуктите на Lenovo, продавани в Европейския съюз на или след 3 януари 2013 г. отговарят на изискванията на Директива 2011/65/ЕО относно ограничаването на употребата на определени опасни...
 • Page 52 Продуктът Lenovo отговаря на изискванията на Директивата на Република Турция относно ограничаването на употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (ОЕЕО).
 • Page 53 2200 Lenovo декларира, че този продукт е в съответствие с: ● Важните изисквания и други съответни разпоредби на Директивата за радио- и телекомуникационно терминално оборудване, 1999/5/ЕО ● Всички други приложими директиви на ЕС Информацията за Декларацията за съответствие се намира...
 • Page 54 провеждат, като се използват стандартни експлоатационни позиции, като устройството предава с най-високото си гарантирано ниво на мощност на всички изпитвани честотни ленти. Най-високата стойност на SAR за устройството Lenovo при тестване за използване до главата и тялото, е, както следва: Регулиране...
 • Page 55: Magyar

  A Használati útmutató eléréséhez látogasson el a http://support.lenovo.com/ weboldalra, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Jogi nyilatkozatok A Lenovo és a Lenovo embléma a Lenovo védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. Más vállalatok, termékek vagy szolgáltatások nevei mások védjegyei vagy szolgáltatás-védjegyei lehetnek.
 • Page 56 Ismerkedés a készülékkel Előrefelé néző kamera Vevő Hangerő gombok Be-/kikapcsológomb Érintőképernyő Vissza gomb Kezdőképernyő gomb Menü gomb Fülhallgató-csatlakozó Mikro USB-csatlakozó Hátrafelé néző kamera Villanófény Hangszóró Mikrofon...
 • Page 57 Az okostelefon előkészítése A mobiltelefon-szolgáltatás használatához a készülékbe kell helyezni a szolgáltatótól kapott SIM-kártyát. A következők szerint állítsa be az okostelefonját. 1. lépés Vegye le a hátsó fedelet. 2. lépés Helyezze be a Micro SIM kártyát és a memóriakártyát. Tipp: Egy kártyás készülék Helyezze be a Micro SIM kártyát a SIM nyílásba.
 • Page 58 Teljesen feltöltött Töltés Az okostelefon bekapcsolása és kikapcsolása Bekapcsolás: Tartsa nyomva a Be/Ki gombot, amíg a Lenovo logó meg nem jelenik. Kikapcsolás: Tartsa nyomva a Be/Ki gombot néhány másodpercig, majd koppintson a Kikapcsolás lehetőségre. Az okostelefon újratölthető akkumulátorral rendelkezik. Az akkumulátorral kapcsolatos biztonsági tájékoztatást lásd az „Akkumulátorokkal kapcsolatos...
 • Page 59 Fontos biztonsági és használati információk Ez a szakasz fontos biztonsági és kezelési előírásokat tartalmaz a Lenovo okostelefonokhoz. A Használati útmutató további biztonsági és kezelési információkat tartalmaz. A részletekkel kapcsolatban lásd „A Használati útmutató elérése” című részt. Üzemi hőmérséklet A készülék károsodásának elkerülése érdekében a Lenovo okostelefont kizárólag a -10°C (14°F) —...
 • Page 60 Töltés A Lenovo nem vállal felelősséget a nem Lenovo által gyártott vagy az általa nem jóváhagyott termékek teljesítményéért vagy biztonságos használatáért. Kizárólag a Lenovo által jóváhagyott ac adaptereket és akkumulátorokat használjon. Az adaptereket az eszköz közelében, könnyen hozzáférhető helyen kell elhelyezni.
 • Page 61 A helyi törvények és előírások szerint selejtezze le Ha a Lenovo okostelefon eléri a hasznos élettartamának a végét, akkor ne törje össze, ne égesse el, ne dobja vízbe és ne selejtezze le a Lenovo okostelefont semmilyen, a helyi törvényekbe vagy szabályozásokba ütköző...
 • Page 62 A weboldalon több nyelven is elérhető a Lenovo korlátozott jótállás. Ha a Lenovo korlátozott jótállás nem érhető el a weboldalon vagy a telefonon, akkor lépjen kapcsolatba a Lenovo helyi képviseletével vagy viszonteladójával, és kérje a Lenovo korlátozott jótállás teljes nyomtatott példányát.
 • Page 63 Újrahasznosítási és környezetvédelmi információk Az újrahasznosítással kapcsolatos általános megjegyzések A Lenovo arra biztatja az információs technológia (IT) körébe tartozó berendezések tulajdonosait, hogy felelősségteljesen járjanak el berendezéseik újrahasznosítása érdekében, amikor azok feleslegessé válnak. A Lenovo különféle programokat és szolgáltatásokat ajánl, amelyek segítik a számítástechnikai berendezések tulajdonosait a használt készülékek...
 • Page 64 Veszélyes anyagok korlátozására vonatkozó direktíva (RoHS) Európai Unió A 2013. január 3-án, vagy azt követően az Európai Unióban értékesített Lenovo termékek megfelelnek az Egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozására vonatkozó 2011/65/EU direktívának („átdolgozott RoHS” vagy „RoHS 2”).
 • Page 65 Törökország A Lenovo termék megfelel az Egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozására és az elektromos és elektronikai hulladékra vonatkozó (WEEE) vonatkozó, a Török Köztársaság által lefektetett irányelv követelményeinek.
 • Page 66 Európai Uniós megfelelőségi nyilatkozat Rádiós és telekommunikációs végberendezésekre vonatkozó irányelv 2200 A Lenovo kijelenti, hogy ez a termék megfelel a következőknek: ● Az 1999/5/EC számú Rádiós és telekommunikációs végberendezésekre vonatkozó direktíva alapkövetelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek ● Valamennyi egyéb vonatkozó EU irányelvnek A Megfelelőségi Nyilatkozattal kapcsolatos információk a Jogi Nyilatkozatban...
 • Page 67 Az Indiában elfogadott SAR határérték 1 gramm szöveten átlag 1,6 W/kg. Az SAR értéket megállapító tesztek normál működési helyzetben, a készülék legmagasabb névleges kimeneti teljesítményén történnek, valamennyi tesztelt frekvenciatartományban. Az Ön Lenovo készülékének legmagasabb SAR értéke a fej és test mellett történő használat esetén a következő: Helyzet Legmagasabb SAR érték Szabályozás...
 • Page 68: Ελληνικά

  τι οδηγίε που παρουσιάζονται στην οθόνη. Νο ικέ γνωστοποιήσει Η ονο ασία Lenovo και το λογότυπο τη Lenovo είναι ε πορικά σή ατα τη Lenovo στι ΗΠΑ και/ή σε άλλε χώρε . Άλλα ονό ατα εταιρειών, προϊόντων ή υπηρεσιών ενδέχεται να είναι...
 • Page 69 Η συσκευή ε την πρώτη ατιά Κου πιά ρύθ ιση Μπροστινή κά ερα έκτη ακουστική ένταση Κου πί ενεργοποίηση / Οθόνη αφή Κου πί επιστροφή απενεργοποίηση Σύνδεσ ο Κου πί αρχική οθόνη Κου πί ενού κεφαλοσυσκευή Σύνδεσ ο micro USB Πίσω...
 • Page 70 Προετοι ασία του smartphone σα Για να χρησι οποιήσετε κυψελοειδεί υπηρεσίε πρέπει να τοποθετήσετε την κάρτα SIM που σα έχει δώσει ο φορέα των υπηρεσιών σα . Ρυθ ίστε το smartphone σα ε τον υποδεικνυό ενο τρόπο. Βή α 1. Ανοίξτε...
 • Page 71 Φορτίζεται. Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του smartphone σα Ενεργοποίηση: Πιέστε παρατετα ένα το κου πί ενεργοποίηση /απενεργοποίηση ωσότου ε φανιστεί το λογότυπο τη Lenovo. Απενεργοποίηση: Πιέστε παρατετα ένα το κου πί ενεργοποίηση /απενεργοποίηση για ερικά δευτερόλεπτα και ύστερα πατήστε την επιλογή...
 • Page 72 ανατρέξτε στην ενότητα «Πρόσβαση στον Οδηγό χρήστη». Θερ οκρασία κατά τη λειτουργία Για να ην πάθει ζη ιά το τηλέφωνο τη Lenovo, χρησι οποιήστε το όνο σε θερ οκρασία περιβάλλοντο -10°C (14°F) — 35°C (95°F). Ειδοποίηση για τι πλαστικέ σακούλε...
 • Page 73 Φόρτιση Η Lenovo δεν ευθύνεται για τι επιδόσει ή για την ασφάλεια προϊόντων που δεν έχουν κατασκευαστεί ούτε έχουν εγκριθεί από τη Lenovo. Πρέπει να χρησι οποιείτε όνο προσαρ ογεί εναλλασσό ενου ρεύ ατο (AC) και παταρίε που έχουν εγκριθεί από τη Lenovo. Πρέπει να εγκαθιστάτε τον...
 • Page 74 Για την απόρριψη των προϊόντων πρέπει να τηρείτε του τοπικού νό ου και κανονισ ού . Όταν το τηλέφωνο τη Lenovo φτάσει το τέλο τη ωφέλι η ζωή του, ην προχωρήσετε σε σύνθλιψη, αποτέφρωση, βύθιση σε νερό ή απόρριψή του...
 • Page 75 την LLW σε διάφορε γλώσσε . Αν δεν είναι εφικτή η προβολή τη LLW από την ιστοσελίδα ή από το τηλέφωνό σα , αποταθείτε στο γραφείο ή στον εταπωλητή τη Lenovo στην περιοχή σα για να πάρετε ια έντυπη έκδοση όλη τη LLW. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Τα προϊόντα smartphone τη Lenovo δεν καλύπτονται από...
 • Page 76 Η Lenovo ενθαρρύνει του κατόχου εξοπλισ ού τεχνολογία πληροφορική (IT) να ερι νούν για την υπεύθυνη ανακύκλωση του εξοπλισ ού του όταν δεν τον χρειάζονται πλέον. Η Lenovo προσφέρει ια ευρεία γκά α προγρα άτων και υπηρεσιών, ώστε να βοηθά του...
 • Page 77 RoHS compliant as per E-Waste (Management & Handling) Rules, 2011. Βιετνά Τα προϊόντα τη Lenovo που έχουν πωληθεί στο Βιετνά στι 23 Σεπτε βρίου 2011 ή ετά την η ερο ηνία αυτή πληρούν τι απαιτήσει τη Βιετνα ική Εγκύκλιου 30/2011/TT-BCT [«Βιετνα ική οδηγία για περιορισ ό στη χρήση ορισ ένων...
 • Page 78 Τουρκία Το προϊόν τη Lenovo πληροί τι απαιτήσει τη Οδηγία τη η οκρατία τη Τουρκία για περιορισ ό στη χρήση ορισ ένων επικίνδυνων ουσιών στα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισ ού (ΑΗΗΕ).
 • Page 79 διατάξει τη Ευρωπαϊκή Ένωση Οδηγία περί ραδιοεξοπλισ ού και τηλεπικοινωνιακού τερ ατικού εξοπλισ ού 2200 Η Lenovo δηλώνει ότι το συγκεκρι ένο προϊόν συ ορφώνεται προ : ● Τι ουσιώδει απαιτήσει και τι λοιπέ σχετικέ διατάξει τη Οδηγία 1999/5/ΕΚ περί ραδιοεξοπλισ ού και τηλεπικοινωνιακού τερ ατικού...
 • Page 80 ενώ η συσκευή εκπέ πει ε την ανώτατη πιστοποιη ένη στάθ η ισχύο τη σε όλε τι υπό δοκι ή ζώνε συχνοτήτων. Η ανώτατη τι ή του SAR για τη συσκευή τη Lenovo που διαθέτετε κατά τι δοκι έ τη για χρήση κοντά στο κεφάλι και στο σώ α σε γενικέ γρα...
 • Page 81: Srpski

  Pažljivo pročitajte ovaj vodič pre nego što počnete da koristite pametni telefon. Prvo ovo pročitajte — informacije o propisima Pre upotrebe bežičnih uređaja koji su ugrađeni u vaš Lenovo mobilni telefon obavezno pročitajte dokument Regulatorno obaveštenje za vašu zemlju ili region. Uputstvo o preuzimanju PDF verzije dokumenta Regulatorno obaveštenje potražite u odeljku „Preuzimanje publikacija”.
 • Page 82 Prvi pogled Dugmad za podešavanje Prednja kamera Prijemnik jačine zvuka Dugme za uključivanje/ Ekran osetljiv na dodir Dugme za nazad isključivanje Dugme za povratak Dugme za povratak Priključak za slušalice na matični ekran na meni Mikro USB konektor Zadnja kamera Blic Zvučnik Mikrofon...
 • Page 83 Pripremanje pametnog telefona Da biste koristili mobilne usluge morate da ubacite SIM karticu koju ste dobili od mobilnog operatera. Podesite pametni telefon kao što je pokazano. 1. korak Otvorite zadnji poklopac. 2. korak Ubacite mikro SIM karticu i memorijsku karticu. Savet: Jedna kartica Ubacite mikro SIM karticu...
 • Page 84 Baterija se puni Uključivanje ili isključivanje pametnog telefona Uključivanje: Pitisnite i držite dugme za uključivanje/isključivanje dok se ne prikaže logotip Lenovo. Isključivanje: Pritisnite i držite dugme za uključivanje/isključivanje nekoliko sekundi, a zatim dodirnite Isključivanje napajanja. Vaš pametni telefon ima punjivu bateriju. Dodatne informacije o bezbednosti...
 • Page 85 Korisničko uputstvo. Dodatne informacije potražite u odeljku „Pristupanje Korisničkom uputstvu”. Radna temperatura Koristite Lenovo telefon samo u opsegu temperatura od -10 °C (14 °F) do 35 °C (95 °F) da bi se sprečila oštećenja. Obaveštenje o plastičnim kesama OPASNOST: Plastične kese mogu da budu opasne.
 • Page 86 EN 50332-2. Izlazni konektor za naglavne slušalice na Lenovo telefonu je u skladu je sa standardom EN 50332-2, podtačkom 7. Ta speci kacija ograničava maksimalnu pojasnu širinu pravog RMS izlaznog napona Lenovo telefona...
 • Page 87 Odlaganje prema lokalnim zakonima i propisima Kada Lenovo telefon dostigne kraj korisnog veka upotrebe, nemojte gnječiti, spaljivati, uranjati u vodu ili odlagati Lenovo telefon na bilo koji način koji je u suprotnosti sa lokalnim zakonima i propisima. Neki unutrašnji delovi sadrže supstance koje mogu da eksplodiraju, procure ili imaju negativan uticaj na životnu sredinu, ako se nepropisno odlažu.
 • Page 88 Telefonski broj Centra za podršku korisnicima se može promeniti. Najnoviji telefonski broj potražite na veb-lokaciji za e-podršku. Ako se na listi ne nalazi telefonski broj za vašu državu ili region, obratite se distributeru Lenovo proizvoda ili predstavniku za marketing kompanije Lenovo.
 • Page 89 Opšta izjava o recikliranju Lenovo podstiče vlasnike informatičke (IT) opreme da na odgovoran način recikliraju opremu koja im više nije potrebna. Lenovo nudi brojne programe i usluge koje vlasnicima opreme pomažu u recikliranju IT proizvoda. Informacije o recikliranju Lenovo proizvoda potražite na stranici http://www.lenovo.com/recycling.
 • Page 90 Direktiva o zabrani opasnih supstanci (RoHS) Evropska unija Lenovo proizvodi koji se prodaju u Evropskoj uniji od 3. januara 2013. godine ispunjavaju zahteve Direktive 2011/65/EU o zabrani korišćenja određenih opasnih supstanci u električnoj i elektronskoj opremi („nova RoHS direktiva”...
 • Page 91 Turski Ovaj proizvod kompanije Lenovo ispunjava zahteve direktive Republike Turske o zabrani korišćenja određenih opasnih supstanci u otpadnoj električnoj i elektronskoj opremi (WEEE).
 • Page 92 Izjava o usklađenosti Evropske unije Direktiva o radio opremi i telekomunikacionoj terminalnoj opremi 2200 Lenovo izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu sa sledećim: ● Osnovnim uslovima i ostalim relevantnim odredbama Direktive o radio opremi i telekomunikacionoj terminalnoj opremi, 1999/5/EC ●...
 • Page 93 1 gram tkiva. Testovi za SAR sprovedeni su za uobičajene radne položaje pri čemu uređaj emituje najvećom dozvoljenom snagom na svim testiranim frekvencijama. Najviša vrednost SAR za vaš Lenovo uređaj koji je testiran u položaju uz glavu i telo navedena je u nastavku: Položaj Najviša vrednost SAR...
 • Page 94: Hrvatski

  Pažljivo pročitajte ovaj vodič prije nego što počnete koristiti svoj pametni telefon. Pročitajte – zakonske informacije Prije uporabe bežičnih uređaja koji su ugrađeni u vaš Lenovo mobitel obavezno pročitajte dokument Zakonska obavijest za vašu zemlju ili područje. Upute o preuzimanju PDF verzije dokumenta Zakonska obavijest potražite u odjeljku “Preuzimanje izdanja”.
 • Page 95 Prvi pogled Prednja kamera Prijamnik Gumbi za glasnoću Gumb za uključivanje/ Dodirni zaslon Gumb za povratak isključivanje Gumb za početni zaslon Gumb izbornika Konektor za slušalice Micro USB konektor Stražnja kamera Baterijska lampa Zvučnik Mikrofon...
 • Page 96 Pripremanje pametnog telefona Da biste koristili mobilne usluge morate umetnuti SIM karticu koju ste dobili od operatora. Postavite pametni telefon kao što je prikazano. 1. korak Otvorite stražnji poklopac. 2. korak Umetnite Micro SIM karticu i memorijsku karticu. Savjet: Jedna kartica Umetnite Micro SIM karticu u SIM utor.
 • Page 97 Puni se Uključivanje ili isključivanje pametnog telefona Uključivanje: pritisnite i držite gumb za uključivanje/isključivanje dok se ne prikaže logotip Lenovo. Isključivanje: pritisnite i držite gumb za uključivanje/isključivanje nekoliko sekundi, zatim dodirnite Isključivanje napajanja. Vaš pametni telefon ima punjivu bateriju. Dodatne informacije o sigurnosti...
 • Page 98 Korisničkom vodiču. Dodatne informacije potražite u odjeljku “Pristupanje Korisničkom vodiču”. Radna temperatura Koristite Lenovo telefon samo u temperaturnom području od -10°C (14°F) do 35°C (95°F) kako bi se izbjegla oštećenja. Napomena o plastičnoj vrećici OPASNOST: Plastične vrećice mogu biti opasne. Plastične vrećice držite podalje od dojenčadi i djece kako ne bi došlo do gušenja.
 • Page 99 Ako je Lenovo telefon isporučen s naglavnim slušalicama ili slušalicama u pakiranju kao komplet, kombinacija naglavnih slušalica ili slušalica i Lenovo telefona već je u skladu sa speci kacijama odredbe EN 50332-1. Ako se koriste druge naglavne slušalice ili slušalice, provjerite da li su u skladu s odredbom EN 50332-1 (vrijednosti ograničenja po točki 6.5).
 • Page 100 Odlaganje prema lokalnim zakonima i propisima Kad Lenovo telefon dosegne kraj vijeka trajanja, nemojte gnječiti, spaljivati, uranjati u vodu ili odlagati Lenovo telefon na bilo koji način koji je u suprotnosti s lokalnim zakonima i propisima. Neki unutarnji dijelovi sadrže tvari koje mogu eksplodirati, procuriti ili imati negativan utjecaj na okoliš, ako se nepropisno odlože.
 • Page 101 Telefonski broj centra za korisnike može biti promijenjen. Najnoviji telefonski broj potražite na web-stranici za e-podršku. Ako se na popisu ne nalazi telefonski broj za vašu državu ili područje, obratite se distributeru Lenovo proizvoda ili marketinškom predstavniku tvrtke Lenovo. Napomena o ograničenom jamstvu tvrtke Lenovo (LLW) Pročitajte cijeli tekst ograničenog jamstva na stranici...
 • Page 102 Informacije o recikliranju i okolišu Općenita napomena o recikliranju Lenovo vlasnike informatičke (IT) opreme potiče da na odgovoran način recikliraju opremu koja im više nije potrebna. Lenovo nudi različite programe i usluge kojima vlasnicima opreme pomaže pri recikliranju IT proizvoda. Informacije o recikliranju Lenovo proizvoda potražite na web-stranici http://www.lenovo.com/recycling.
 • Page 103 Direktiva o ograničenju opasnih tvari (RoHS) Europska unija Proizvodi tvrtke Lenovo koji se prodaju u Europskoj uniji s datumom 3. siječnja 2013. i nakon njega sukladni su odredbama direktive 2011/65/EU o ograničenju upotrebe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj oprem (“RoHS recast”...
 • Page 104 Turski Lenovo proizvod sukladan je odredbama direktive Republike Turske o ograničenju upotrebe određenih opasnih tvari u otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (WEEE).
 • Page 105 Izjava o sukladnosti Europske unije Pravilnik o radijskoj opremi i telekomunikacijskoj terminalnoj opremi 2200 Lenovo izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu sa sljedećim: ● Osnovnim zahtjevima i ostalim relevantnim odredbama Direktive o radijskoj i telekomunikacijskoj terminalnoj opremi, 1999/5/EC ●...
 • Page 106 1 gram tkiva. Ispitivanja SAR provedena su za uobičajene radne položaje pri čemu uređaj emitira najvećom dopuštenom snagom na svim ispitivanim frekvencijama. Najviša vrijednost SAR za vaš Lenovo uređaj koji je testiran u položaju uz glavu i tijelo naglašena je kako slijedi: Položaj Najviša vrijednost SAR...
 • Page 107 © Copyright Lenovo 2015. © Avtorske pravice Lenovo 2015. © Copyright Lenovo 2015. © Lenovo 2015. © Copyright Lenovo 2015. © Πνευ ατικά δικαιώ ατα Lenovo 2015. © Copyright Lenovo 2015. V1.0_20150626 © Autorsko pravo Lenovo 2015. HQ60111855000 Printed in China...

Table of Contents