Download  Print this page

LG HBS-730 User Manual

Bluetooth stereo headset
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Contact office for compliance of this product :
LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands
www.lg.com
LG Electronics
BLUETOOTH
®
Stereo Headset
HBS-730
User Manual
English
Magyar
Slovensky
Čeština
Italiano
Svenska
Dansk
Nederland
Română
Français
Polski
Türkçe
Eλληvικά
Português
Deutsch
Español
Rev 4.0 EU

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for LG HBS-730

  Related Manuals for LG HBS-730

  Summary of Contents for LG HBS-730

 • Page 1 Français Polski Türkçe Eλληvικά Português Deutsch Español LG Electronics BLUETOOTH ® Stereo Headset HBS-730 User Manual Contact office for compliance of this product : LG Electronics Inc. EU Representative, Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands Rev 4.0 EU www.lg.com...
 • Page 3: Bluetooth ® Stereo Headset

  LG Electronics Inc., 2012 Note: For the best performance and to prevent any damage to, or misuse of the HBS-730, please read all of the information carefully prior to using the HBS-730. Any modifications or changes to this manual due to typographical errors or inaccuracies of stated information shall only be made by LG Electronics Inc.
 • Page 4: Description Of Parts

  Description of parts Power Switch Charging Port VOLUME UP Button VOLUME DOWN Button CALL Button / REW Button LED Indicator FF Button Microphone PLAY / PAUSE Button Earphone (L) Earphone (R) Included in the Package Earbuds (2 Sets) USB Charging Cable User Manual WEEE Card Specification...
 • Page 5: How To Use

  - There are 2 Pairing Mode Methods with the HBS-730. Easy Pairing (First Time Pairing) 1. Move the Power switch to the ‘ON’ side to turn on the HBS-730. When the headset enters Pairing Mode, the LED indicator will show a solid blue light.
 • Page 6 Auto Reconnect - If the HBS-730 is turned off (either accidentally or intentionally) while connected to a handset, the headset and handset will disconnect. The headset and handset will automatically reconnect when the HBS-730 is turned back on while in range.
 • Page 7 - While in multi-connection and streaming, the inactive paired device, which is out of range, will be disconnected. The HBS-730 will alert once with no attempt to reconnect. Controls Power on / Power off - Move the Power switch to the ‘ON’...
 • Page 8 How to Use Last number redial - Press and hold the CALL button for 1second to activate “Last Number Redial”. The headset will beep, and call the last number dialed. Making a call - If you make a call from the handset, the call will (subject to phone settings) automatically transfer to the headset.
 • Page 9 In Google Play™ Store search for the LG ‘BT Reader’ application and install on your device to use this function. * The 2D barcode shown below helps you download the LG ‘BT Reader’ application from Google Play™ Store. Google Play is a trademark of Google, Inc.
 • Page 10: Troubleshooting

  LED turns off. Troubleshooting Issue Possible problem Resolution Check whether the battery Does not turn on of the HBS-730 is fully Charge the battery. charged. Check whether the Determine whether your handset supports the handset supports the headset Unable to...
 • Page 11: Declaration Of Confirmation

  Keep unit away from humidity & dust. Do not place heavy objects on the unit. Only use the headset with an original LG charger, otherwise it may be damaged. • Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user’s authority to operate the equipment.
 • Page 12: Additional Information

  To prevent damage to the product, and for their own safety, users should not attempt to remove the battery and should contact LG Service Helpline, or other independent service providers for advice.
 • Page 13 LG Electronics reserves the right to refuse warranty service if this information has been removed or changed after the original purchase of the product from the dealer.
 • Page 14: Limited Warranty

  Limited Warranty SUBJECT TO THE CONDITIONS OF THIS LIMITED WARRANTY, LG ELECTRONICS WARRANTS THIS PRODUCT TO BE FREE FROM DEFECTS IN DESIGN, MATERIAL AND WORKMANSHIP AT THE TIME OF ITS ORIGINAL PURCHASE BY A CONSUMER, AND FOR A SUBSEQUENT PERIOD OF ONE (1) YEAR.
 • Page 15: Uživatelská Příručka

  Všechna práva vyhrazena. LG Electronics Inc., 2012 Poznámka: K dosažení nejlepšího výkonu, prevenci poškození a nesprávného používání sady HBS-730 si před použitím sady HBS-730 pozorně prostudujte všechny informace. Jakékoli úpravy nebo změny tohoto manuálu způsobené typografickými chybami nebo nepřesnostmi v uvedených informací mohou být provedeny pouze...
 • Page 16 Popis jednotlivých částí Vypínač Tlačítko ZVÝŠENÍ HLASITOSTI Port pro nabíjení Tlačítko pro SNÍŽENÍ HLASITOSTI Tlačítko PŘETÁČENÍ Tlačítko HOVOR / ZPĚT indikátor LED Tlačítko RYCHLÉ Mikrofon PŘETÁČENÍ VPŘED Sluchátko (levé) Tlačítko PŘEHRÁT/ POZASTAVIT Sluchátko (pravé) Obsah balení Pecky ke Nabíjecí kabel USB Uživatelská...
 • Page 17 2. Pomocí telefonu najděte menu pro rozhraní Bluetooth a „search for (vyhledejte)“ nebo „add (přidejte)“ nová zařízení. • Ze seznamu zařízení vyberte sluchátka „LG HBS730“ a spárujte je se svým telefonem. 3. Pokud budete požádáni o zadání hesla/kódu PIN, zadejte „0000“ (čtyři nuly).
 • Page 18 Automatické opakované připojení – Pokud jsou sluchátka HBS-730 připojena k telefonu a (buď náhodně nebo úmyslně) vypnuta, bude připojení mezi sluchátky a telefonem zrušeno. Připojení mezi sluchátky a telefonem se automaticky obnoví při zapnutí sluchátek HBS-730 v dosahu telefonu.
 • Page 19 Mimo rozsah – Pokud se spárovaná zařízení oddálí jedno od druhého na 10 metrů (33 stop) a více, spojení mezi sluchátky a telefonem se přeruší a sluchátka HBS-730 vás na přerušení upozorní vibracemi. – Pokud nedojde k automatickému opětovnému připojení sluchátek a telefonu, které...
 • Page 20 Použití Opakované vytáčení posledního čísla – Stisknutím a podržením tlačítka CALL (HOVOR) po dobu 1 sekundy aktivujete možnost „Last Number Redial“ (Opakované vytáčení posledního čísla). Sluchátka pípnou a poté vytočí naposledy volané číslo. Uskutečnění hovoru – Voláte-li z telefonu, hovor bude (v závislosti na nastavení telefonu) automaticky přenesen do sluchátek.
 • Page 21 Google Play™ Store aplikaci společnosti LG „BT Reader“ a instalujte ji na svém zařízení. * 2D čárový kód zobrazený níže vám pomůže se stažením LG aplikace „BT Reader“ z obchodu Google Play™ Store. Google Play je ochranná známka společnosti Google, Inc.
 • Page 22 Indikace LED Funkce Stav sluchátek HBS-730 Akce Zapnout Modrý indikátor LED zabliká 4krát. Modrý indikátor LED zabliká 4krát a Vypnout poté se vypne. Režim párování Indikátor LED zůstane svítit. Provoz Připojena sluchátka / Modrý indikátor LED dvakrát zabliká připojen profil handsfree každých 5 sekund.
 • Page 23 Uchovávejte zařízení mimo vlhké a prašné prostředí. Nepokládejte na jednotku těžké předměty. Zařízení nabíjejte pouze pomocí originální nabíječky od společnosti LG. V opačném případě může dojít k poškození. • Poutko na krk je vyroben ze slitiny s tvarovou pamětí. Opakované ohýbání poutka se však nedoporučuje.
 • Page 24: Doplňující Informace

  Aby nedošlo k poškození výrobku, nebo kvůli vlastní bezpečnosti by se uživatelé neměli pokoušet vyjmout baterii, ale naopak se obrátit o radu na servisní linku LG, nebo na jiné nezávislé poskytovatele služeb. Vyjmutí baterie bude zahrnovat rozebrání krytu produktu, odpojení elektrických kabelů/ kontaktů...
 • Page 25 – Záruka je platná pouze v případě, že máte k dispozici původní účtenku, která byla prodejcem vydána původními kupujícímu a na které je uvedeno datum nákupu a sériové číslo. Společnost LG Electronics si vyhrazuje právo na odmítnutí záručního servisu, pokud tyto informace byly odstraněny nebo změněny po nákupu produktu od prodávajícího.
 • Page 26: Omezená Záruka

  SPOTŘEBITELEM A PO NÁSLEDUJÍCÍ OBDOBÍ DVOU (2) LET. POKUD VÁŠ PRODUKT POTŘEBUJE ZÁRUČNÍ OPRAVU, OBRAŤTE SE NA PRODÁVAJÍCÍHO, OD KTERÉHO JSTE TENTO PRODUKT ZAKOUPILI, NEBO KONTAKTUJE MÍSTNÍ KONTAKTNÍ CENTRUM SPOLEČNOSTI LG ELECTRONICS, KDE ZÍSKÁTE DALŠÍ INFORMACE. Důležité bezpečnostní informace Vyvarujte se poškození sluchu Pokud máte sadu handsfree do automobilu nastavenou na vysokou úroveň...
 • Page 27: Bluetooth ® Stereo-Headset

  Alle rettigheder forbeholdes. LG Electronics Inc., 2012 Bemærk: For at opnå den bedste ydeevne og forhindre beskadigelse eller misbrug af HBS-730 bedes du læse alle oplysningerne omhyggeligt, før du tager HBS-730 i brug. Tilføjelser og ændringer af denne vejledning pga.
 • Page 28: Beskrivelse Af Dele

  Beskrivelse af dele Tænd/sluk-knap Knappen LYDSTYRKE OP Opladningsport Knappen LYDSTYRKE NED Knappen SPOL Knappen OPKALD/ TILBAGE LED-indikator Knappen SPOL Mikrofon FREM Øretelefon (V) Knappen AFSPIL/ PAUSE Øretelefon (H) Inkluderet i pakken Ørepropper (2 sæt) USB-opladningskabel Brugervejledning WEEE-kort Specifikation Enhed Beskrivelse Specifikation for Bluetooth ®...
 • Page 29 • Når headsettet skifter til parringstilstand, lyser LED-indikatoren blåt. Efter denne procedure skal du gentage Enkel parring trin 2 til 4. Multiforbindelse Avanceret Multipoint HBS-730 kan være forbundet til to enheder på samme tid. På den måde kan du parkere opkald på begge dine forbundne telefoner.
 • Page 30 Automatisk genoprettelse af forbindelse - Hvis HBS-730 slukkes (ved et uheld eller tilsigtet), mens det er tilsluttet til en telefon, afbrydes forbindelsen mellem headsettet og telefonen. Headsettet og telefonen genopretter automatisk forbindelsen, når HBS-730 igen er inden for rækkevidde.
 • Page 31 - Under multiforbindelse og streaming, vil den inaktive parrede enhed, der er uden for rækkevidde, blive afbrudt. HBS-730 alarmerer dig én gang uden forsøg på at genoprette forbindelse.
 • Page 32 Sådan bruger du Genopkald til seneste nummer - Berør knappen OPKALD, og hold den nede i 1 sekund for at aktivere "Genopkald til seneste nummer". Headsettet bipper og ringer op til det senest indtastede nummer. Sådan foretages et opkald - Hvis du foretager et opkald fra telefonen, vil opkaldet (afhængigt af telefonindstillingerne) automatisk blive overført til headsettet.
 • Page 33 - Den bas, der leveres af højttalerne, kan variere som resultat af størrelsen af den benyttede øreprop. aptX ® - HBS-730 leveres med teknologien aptX ® , der sikrer, at lydindhold overført via Bluetooth foregår i realtid og er krystalklar.
 • Page 34 LED-indikator Funktion Status for HBS-730 Handling Tænd Den blå LED-indikator blinker 4 gange. Den blå LED-indikator blinker 4 gange og Sluk slukker. Den blå LED-indikator bliver ved med Parringstilstand I brug at lyse. Headset/håndfri profil Den blå LED-indikator blinker 2 gange hvert forbundet femte sekund.
 • Page 35 RF-eksponeringskravene og dermed ophæve brugerens ret til at anvende enheden. CE-BEKENDTGØRELSE TIL BRUGERE: LG Electronics Inc. erklærer hermed, at denne HBS-730 er i overensstemmelse med de grundlæggende krav samt andre relevante bestemmelser i direktivet 1999/5/EC. FCC ID: BEJHBS730...
 • Page 36: Yderligere Oplysninger

  Hvis produktet har et indbygget batteri, som ikke nemt kan fjernes af slutbrugere, anbefaler LG, at batteriet kun bliver fjernet af kvalificerede teknikere, både hvis det er til udskiftning eller genbrug i slutning af produktets levetid. Med henblik på at forhindre skade på...
 • Page 37 - Denne garanti dækker ikke fejl på produktet, der skyldes utilstrækkelig reparation, modifikation eller service udført af en person, der ikke er autoriseret af LG Electronics. Hvis der pilles ved forseglingen på produktet, bliver garantien ugyldig.
 • Page 38: Begrænset Garanti

  Begrænset garanti UNDERLAGT BETINGELSERNE FOR DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI STÅR LG ELECTRONICS INDE FOR, AT DETTE PRODUKT IKKE HAR NOGEN FEJL ELLER MANGLER I DESIGN, MATERIALE OG UDFØRELSE PÅ DET OPRINDELIGE KØBSTIDSPUNKT OG ÉT (1) ÅR FREM. I TILFÆLDE AF, AT DIT PRODUKT FÅR BRUG FOR SERVICE, DER ER UNDERLAGT GARANTIEN, SKAL...
 • Page 39: Guide De L'utilisateur

  Remarque : avant d'utiliser l'oreillette HBS-730, lisez attentivement toutes les informations afin d'optimiser son utilisation et d'éviter de l'endommager. LG Electronics Inc. se réserve le droit d'apporter toute modification ou correction à ce manuel en cas d'erreurs typographiques ou d'inexactitudes.
 • Page 40: Description Des Pièces

  Description des pièces Bouton d'alimentation Bouton d'AUGMENTATION DU VOLUME Port de Bouton de DIMINUTION DU VOLUME chargement Bouton RETOUR Bouton d'APPEL / RAPIDE Voyant lumineux Bouton AVANCE Microphone RAPIDE Bouton LECTURE/ Oreillette (G) PAUSE Oreillette (D) Inclus dans l'emballage Oreillettes Câble de chargement Guide de l'utilisateur Carte DEEE...
 • Page 41 Une fois l'opération terminée, répétez les étapes 2 à 4 du couplage simple. Multi-connexions Fonction multipoint avancée Il est possible de connecter simultanément deux téléphones portables à l'oreillette HBS-730. Vous aurez ainsi la liberté de mettre en attente des appels sur vos deux téléphones connectés.
 • Page 42: Reconnexion Automatique

  à un téléphone, les deux appareils sont déconnectés. L'oreillette et le téléphone sont automatiquement reconnectés lorsque l'oreillette HBS-730 est rallumée et à portée. - Le téléphone secondaire doit être connecté en sélectionnant « LG HBS730 » dans la liste des périphériques du menu Bluetooth.
 • Page 43 Invite vocale Batterie élevée Batterie moyenne Batterie faible - L'indicateur du niveau de batterie de l'oreillette HBS-730 s'affiche sur l'écran de l'iPhone. Batterie faible - Une annonce vocale est effectuée toutes les 2 minutes. - Si la batterie n'est pas rechargée, le kit mains libres s'éteint.
 • Page 44 Utilisation Touche bis - Maintenez le bouton d'appel enfoncé pendant 1 seconde pour activer le rappel du dernier numéro composé. L'oreillette émet un bip et appelle le dernier numéro composé. Émission d'un appel - Lorsque vous effectuez un appel à partir du téléphone, l'appel est automatiquement transféré...
 • Page 45 - Les basses venant des haut-parleurs peuvent varier selon la taille de l'écouteur utilisé. aptX ® - L'oreillette HBS-730 est doté de la technologie aptX , qui garantit une ® transmission audio limpide et instantanée par Bluetooth. - La technologie aptX est activée automatiquement à...
 • Page 46: Dépannage

  Indication du voyant lumineux Fonction État de l'oreillette HBS-730 Action Mise sous tension Le voyant lumineux bleu clignote 4 fois. Le voyant lumineux bleu clignote 4 fois, Mise hors tension puis s'éteint. Mode de couplage Le voyant lumineux bleu reste allumé.
 • Page 47: Déclaration De Conformité

  FCC et entraîner l’annulation du droit d’usage du périphérique par l’utilisateur. RÉGLEMENTATION CE : Par la présente, LG Electronics Inc. déclare que l’oreillette HBS-730 est conforme aux exigences fondamentales et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/EC. FCC ID: BEJHBS730...
 • Page 48: Autres Informations

  Pour éviter d’endommager le produit et pour leur propre sécurité, les utilisateurs ne doivent pas tenter de retirer la batterie et ils doivent demander conseil à l’aide en ligne de LG Service ou à d’autres prestataires de services indépendants.
 • Page 49 été supprimées ou modifiées après l’achat initial du produit auprès du revendeur. - Si LG Electronics répare ou remplace le produit, le produit remplacé ou réparé sera garanti pendant la période restante de la garantie initiale ou pendant quatre-vingt-dix (90) jours à...
 • Page 50: Garantie Limitée

  Garantie limitée SELON LES CONDITIONS DE CETTE GARANTIE LIMITÉE, LG ELECTRONICS GARANTIT QUE CE PRODUIT EST EXEMPT DE TOUT DÉFAUT DE CONCEPTION, MATÉRIEL OU D’ASSEMBLAGE AU MOMENT DE SON ACHAT INITIAL PAR LE CONSOMMATEUR ET PENDANT UNE PÉRIODE DE TEMPS D’UN (1) AN. DANS LE CAS OÙ...
 • Page 51 Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. LG Electronics Inc., 2012 Σημείωση: Για τη βέλτιστη απόδοση και την αποφυγή πρόκλησης ζημιών ή λανθασμένης χρήσης των ακουστικών HBS-730, διαβάστε προσεκτικά όλες τις παρούσες πληροφορίες πριν από τη χρήση του προϊόντος. Τυχόν τροποποιήσεις ή αλλαγές στον παρόν εγχειρίδιο...
 • Page 52 ν ώ ρ μ ε ν ω τ ή φ α ρ ι γ ε ρ Π Διακόπτης λειτουργίας Θύρα φόρτισης Κουμπί αύξησης έντασης ήχου Κουμπί ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ Κουμπί ΚΛΗΣΕΩΝ/ Κουμπί REW Ενδεικτική λυχνία LED Κουμπί FF Μικρόφωνο Κουμπί αναπαραγωγής/ Ακουστικό...
 • Page 53 Εύκολη σύζευξη (Σύζευξη για πρώτη φορά) 1. Μετακινήστε το διακόπτη λειτουργίας στη θέση "ON", για να ενεργοποιήσετε τα ακουστικά HBS-730. Όταν τα ακουστικά μεταβούν σε λειτουργία σύζευξης, η ενδεικτική λυχνία θα ανάψει σταθερά με μπλε χρώμα. 2. Χρησιμοποιώντας το τηλέφωνό σας, εντοπίστε το μενού Bluetooth και...
 • Page 54 ενώ είναι συνδεμένα στο τηλέφωνο, θα αποσυνδεθούν από το τηλέφωνο. Τα ακουστικά και το τηλέφωνο επανασυνδέονται αυτόματα, μόλις ενεργοποιήσετε ξανά τα ακουστικά HBS-730 (εφόσον οι συσκευές βρίσκονται εντός εμβέλειας). - Για να συνδέσετε το δευτερεύον τηλέφωνο, πρέπει να επιλέξετε "LG HBS730" από τη λίστα συσκευών στο μενού Bluetooth.
 • Page 55 Χρήση Εκτός εμβέλειας - Όταν οι συζευγμένες συσκευές βρίσκονται σε απόσταση μεγαλύτερη από τα 10 μέτρα, αποσυνδέονται και τα ακουστικά HBS-730 δονούνται για να σας ειδοποιήσουν. - Αν τα ακουστικά και το τηλέφωνο δεν επανασυνδεθούν αυτόματα όταν επανέλθουν στην απαιτούμενη μεταξύ τους απόσταση, πατήστε στιγμιαία το...
 • Page 56 Χρήση Επανάκληση τελευταίου αριθμού - Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί κλήσεων για 1 δευτερόλεπτο για να ενεργοποιήσετε την “Επανάκληση τελευταίου αριθμού”. Θα ακούσετε ένα χαρακτηριστικό ήχο και θα κληθεί ο αριθμός της τελευταίας εξερχόμενης κλήσης. Πραγματοποίηση κλήσης - Εάν πραγματοποιήσετε μια κλήση από το τηλέφωνο, η κλήση (ανάλογα με τις ρυθμίσεις...
 • Page 57 ανάγνωση μηνυμάτων SMS σε συσκευές με λειτουργικό Android Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, αναζητήστε την εφαρμογή LG "BT Reader" στο Google Play™ Store και εγκαταστήστε τη στη συσκευή σας. * Ο δισδιάστατος γραμμικός κώδικας που εμφανίζεται στη συνέχεια θα σας βοηθήσει να κατεβάσετε την εφαρμογή...
 • Page 58: Αντιμετώπιση Προβλημάτων

  Ενδεικτική λυχνία Λειτουργία Κατάσταση HBS-730 Ενέργεια Ενεργοποίηση Η μπλε ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει 4 φορές. Η μπλε ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει 4 φορές και, στη Απενεργοποίηση συνέχεια, απενεργοποιείται. Λειτουργία αντιστοίχισης Η μπλε ενδεικτική λυχνία παραμένει αναμμένη. Λειτουργία Σύνδεση με το προφίλ Η μπλε ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει 2 φορές κάθε...
 • Page 59: Δήλωση Συμμόρφωσης

  δικαίωμα του χρήστη να χρησιμοποιεί τη συσκευή. ΣΗΜΕΙΩΣΗ CE ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ : Με το παρόν, η LG Electronics Inc. δηλώνει ότι το HBS-730 συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/ΕΚ. FCC ID: BEJHBS730...
 • Page 60: Πρόσθετες Πληροφορίες

  Στην περίπτωση που το προϊόν διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία που δε μπορεί να αφαιρεθεί από το χρήστη, η LG σας προτείνει να απευθυνθείτε σε επαγγελματία για την αφαίρεση της μπαταρίας, εάν πρόκειται να την αντικαταστήσετε ή να τη στείλετε για ανακύκλωση στο τέλος...
 • Page 61 επίδειξη της πρωτότυπης απόδειξης αγοράς που εξέδωσε ο αρχικός μεταπωλητής και στην οποία αναγράφεται η ημερομηνία αγοράς και ο σειριακός αριθμός του προϊόντος. Η LG Electronics διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή υπηρεσιών βάσει της εγγύησης, εάν οι πληροφορίες αυτές έχουν...
 • Page 62: Περιορισμένη Εγγύηση

  Περιορισμένη εγγύηση ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, Η LG ELECTRONICS ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΑΥΤΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ...
 • Page 63: Bluetooth ® Stereo-Headset

  LG Electronics Inc., 2012 Hinweis: Bitte lesen Sie vor der Verwendung des HBS-730 alle Informationen sorgfältig durch, um einen optimalen Betrieb zu gewährleisten und Schäden am HBS-730 sowie Bedienungsfehler zu vermeiden. Aufgrund von Tippfehlern oder fehlerhaften Angaben erforderliche Änderungen an diesem Benutzerhandbuch dürfen ausschließlich von...
 • Page 64 Teilebeschreibung Ein-/Ausschalttaste Ladegerätanschluss Lauter-Taste Leiser-Taste Anruftaste/LED- Rückspultaste Anzeige Vorspultaste Mikrofon Taste Wiedergabe/ Kopfhörer (L) Pause Kopfhörer (R) Lieferumfang Kopfhörer- USB-Ladekabel Benutzerhandbuch WEEE-Karte Aufsätze (2 Paar) Technische Daten Option Beschreibung Bluetooth ® -Spezifikation Version 3.0 (Headset-/Freisprech-/A2DP-Profile) Akku Akku 3,7 V/195 mAh Li-Polymer Standby-Zeit/Gesprächszeit Bis zu 500 Std./Bis zu 15 Std.
 • Page 65 2. Rufen Sie das Bluetooth-Menü an Ihrem Telefon auf. Hier können Sie neue Geräte suchen oder hinzufügen. • Wählen Sie in der Geräteliste den Eintrag „LG HBS730“ aus, und koppeln Sie das Gerät mit Ihrem Telefon. 3. Wenn Sie zur Eingabe des Pass- oder PIN-Codes aufgefordert werden, geben Sie „0000“...
 • Page 66 Telefon verbunden ist, wird die Verbindung zwischen Headset und Telefon getrennt. Beim erneuten Einschalten des HBS-730 werden Headset und Telefon innerhalb der Reichweite wieder verbunden. – Sekundäre Telefone müssen über die Auswahl von „LG HBS730“ aus der Liste der Geräte im Bluetooth-Menü verbunden werden.
 • Page 67 – Wenn die Verbindung zwischen Headset und Telefon nicht automatisch wiederhergestellt wird, nachdem die erforderliche Reichweite erreicht wurde, drücken Sie kurz die Anruftaste, um das HBS-730 manuell mit dem Telefon zu verbinden. * Diese Funktionen können nur verwendet werden, wenn Ihr Telefon sie ebenfalls unterstützt.
 • Page 68 Verwendung Wahlwiederholung – Halten Sie die Anruftaste eine Sekunde lang gedrückt, um die Wahlwiederholung zu aktivieren. Am Headset ertönt ein Signalton, und die zuletzt gewählte Rufnummer wird gewählt. Anrufe tätigen – Wenn Sie vom Telefon aus einen Anruf tätigen, wird der Anruf (abhängig von den Telefoneinstellungen) automatisch zum Headset übertragen.
 • Page 69 Das Bluetooth-Headset HBS-730 unterstützt das Lesen von SMS auf Android -basierten Geräten. Suchen Sie im Google Play™ Store nach der LG-App „BT Reader“, und installieren Sie sie auf Ihrem Gerät, um diese Funktion zu verwenden. * Sie können den folgenden 2D-Barcode verwenden, um die App „BT Reader“...
 • Page 70: Fehlerbehebung

  LED-Anzeige Funktion Status des HBS-730 Aktion Einschalten Die blaue LED-Anzeige blinkt viermal. Die blaue LED-Anzeige blinkt viermal und Ausschalten erlischt anschließend. Kopplungsmodus Die blaue LED-Anzeige leuchtet. In Betrieb Headset/Freisprech- Die blaue LED-Anzeige blinkt alle fünf Profil verbunden Sekunden zweimal. Die blaue LED-Anzeige blinkt alle fünf Anruf verbunden Sekunden zweimal.
 • Page 71 Jegliche Änderungen an der Antenne oder am Gerät können dazu führen, dass die Grenzwerte für HF-Signale überschritten werden und der Benutzer die Nutzungsberechtigung verliert. CE-HINWEIS FÜR DIE BENUTZER: LG Electronics Inc. erklärt hiermit, dass das HBS-730 den wichtigsten Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG entspricht. FCC ID: BEJHBS730...
 • Page 72: Zusätzliche Informationen

  (Nur für Produkte mit integrierter Batterie) Falls dieses Produkt eine im Produkt eingearbeitete Batterie/Akku enthält, die nicht ohne weiteres durch den Endbenutzer entfernt werden kann, empfiehlt LG, dass nur qualifizierte Fachkräfte Batterie oder Akku entfernen, die/der entweder wegen einer Ersatzlieferung oder für ein Recycling am Ende der Lebensdauer dieses Produkts ausgetauscht werden muss.
 • Page 73 Informationen nach dem Kauf des Produkts vom Händler entfernt oder verändert wurden. – Wenn LG Electronics das Produkt repariert oder ersetzt, gilt die Garantie für das reparierte oder ersetzte Produkt für die restliche Dauer der ursprünglichen Garantie oder neunzig (90) Tage lang, je nachdem, welcher Zeitraum länger ist.
 • Page 74: Beschränkte Garantie

  Beschränkte Garantie GEMÄSS DER BEDINGUNGEN DIESER BESCHRÄNKTEN GARANTIE GEWÄHRLEISTET LG ELECTRONICS, DASS DIESES PRODUKT ZUM ZEITPUNKT DES URSPRÜNGLICHEN KAUFS DURCH EINEN KUNDEN UND FÜR DEN NACHFOLGENDEN ZEITRAUM VON EINEM (1) JAHR FREI VON FEHLERN HINSICHTLICH KONSTRUKTION, MATERIAL UND VERARBEITUNG IST. SOLLTEN SIE FÜR IHR PRODUKT DEN GARANTIESERVICE BENÖTIGEN, GEBEN SIE ES DEM HÄNDLER ZURÜCK, BEI DEM ES GEKAUFT WURDE, ODER WENDEN SIE SICH AN...
 • Page 75: Használati Útmutató

  LG Electronics Inc., 2012 Megjegyzés: A sérülések és a HFBS-730 helytelen használatának elkerülése érdekében, illetve az optimális teljesítmény eléréséhez a HBS-730 használata előtt figyelmesen olvassa el a tájékoztatót. Akár a tipográfia hibák, akár az itt közölt adatok kiigazítása céljából kizárólag az LG Electronics Inc.
 • Page 76 A fejhallgató részei Be-/kikapcsoló gomb Töltőcsatlakozó HANGERŐ FEL gomb HANGERŐ LE gomb HÍVÁS gomb / LED- VISSZATEKERÉS gomb jelzőfény ELŐRETEKERÉS gomb Mikrofon LEJÁTSZÁS/ Fülhallgató (bal oldal) SZÜNETELTETÉS gomb Fülhallgató (jobb oldal) A csomag tartalma Fülhallgatók USB-s töltőkábel Használati útmutató WEEE-kártya (2 pár) Műszaki leírás Elem...
 • Page 77 4. Előfordulhat, hogy a telefon engedélyt kér a névjegyekhez való hozzáféréshez. Ha üzenet érkezik a telefontól, válassza az „OK” vagy a „Hozzáférés engedélyezése” lehetőséget. • Ha a párosítás 3 perc alatt nem történik meg, a HBS-730 automatikusan kikapcsol. Manuális párosítás (párosítás másik telefonnal vagy újrapárosítás) •...
 • Page 78 - Ha mindkét készülék fogad bejövő hívást, a fejhallgató az elsődleges készüléket veszi alapértelmezettként. Automatikus csatlakozás - Ha a HBS-730 kikapcsol (akár véletlenül, akár szándékosan) míg csatlakoztatva van a telefonhoz, a fejhallgató és a telefon közötti kapcsolat megszakad. A fejhallgató és a telefonkészülék ismét automatikusan csatlakoznak, ha a HBS-730 újra bekapcsolódik hatótávolságon belül.
 • Page 79 Tartományon kívül - Ha a párosított készülékek 10 vagy több méternyire vannak egymástól, a fejhallgató és a telefon szétkapcsol, amire a HBS-730 rezgéssel hívja fel a figyelmet. - Ha a fejhallgató és a telefon nem kapcsolódik automatikusan újra, amikor ismét az adott távolságon belülre kerülnek, a manuális csatlakoztatáshoz röviden nyomja...
 • Page 80 Használat Az utolsó szám újratárcsázása - Az utolsó szám újratárcsázásához tartsa lenyomva a HÍVÁS gombot 1 másodpercig. A fejhallgató hangjelzést ad, majd újratárcsázza az utoljára hívott számot. Híváskezdeményezés - Ha hívást kezdeményez a telefonról, a készülék (a beállításoktól függően) automatikusan átirányítja a hívást a fejhallgatóra. Ha a hívás nincs automatikusan átirányítva, manuálisan is átirányíthatja, ha 3 másodpercig lenyomva tartja a HANGERŐ...
 • Page 81 A funkció használatához keresse meg az LG „BT Reader” alkalmazást a Google Play™ Store felületen, és telepítse a telefonkészüléken. * Az alább látható 2D vonalkód segít az LG „BT Reader” alkalmazás letöltésében a Google Play™ Store felületről. A Google Play a Google, Inc. védjegye.
 • Page 82 LED-jelzőfény Funkció A HBS-730 állapota Teendő Bekapcsolva A kék LED fény négyszer felvillan. Kikapcsolva A kék LED fény négyszer felvillan, majd elalszik. Párosítás módban A kék LED fény folyamatosan világít. Működés Fejhallgató / A kék LED fény 5 másodpercenként kettőt közben...
 • Page 83 átalakítása azt eredményezheti, hogy a készülék túllépi a rádiósugárzás megengedett határértékét, és ezáltal érvényteleníti a felhasználónak a készülék üzemeltetéséhez való jogát. A CE (EURÓPAI MEGFELELŐSÉG) FIGYELMEZTETÉSE: Az LG Electronics Inc. ezennel kijelenti, hogy a HBS-730 megfelel az 1999/5/EK irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó előírásainak. FCC ID: BEJHBS730...
 • Page 84: Kiegészítő Információk

  élettartamának végén az újrahasznosításhoz azt csak szakemberrel távolíttassák el. A termék sérülésének megakadályozása és a saját biztonsága érdekében a felhasználók ne kíséreljék meg az elem eltávolítását, és tanácsadásért vegyék fel a kapcsolatot az LG Service segélyvonalával vagy más független szolgáltatóval.
 • Page 85 LG Electronics fenntartja a jogot, hogy visszautasítsa a garanciális szolgáltatást. - Ha az LG Electronics megjavítja vagy kicseréli a terméket, a megjavított vagy kicserélt termékre az eredeti termék garanciaidejéből még hátralévő idővel megegyező idejű garancia vagy a javítástól számított kilencven (90) napos garancia vonatkozik, amelyik hosszabb.
 • Page 86: Korlátozott Garancia

  Korlátozott garancia JELEN KORLÁTOZOTT GARANCIA HATÁLYA ALATT AZ LG ELECTRONICS GARANTÁLJA, HOGY EZ A TERMÉK AZ EREDETI ELADÁSKOR ÉS AZ ATTÓL SZÁMÍTOTT EGY (1) ÉVIG MENTES A TERVEZÉSI-, ANYAG- ÉS KIVITELEZÉSI HIBÁKTÓL. HA A TERMÉKNEK GARANCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSRA LENNE SZÜKSÉGE, KÉRJÜK, JUTTASSA VISSZA AHHOZ A KERESKEDŐHÖZ, AKITŐL VÁSÁROLTA, VAGY FORDULJON A HELYI LG ELECTRONICS...
 • Page 87: Manuale Per L'utente

  Manuale per l'utente Tutti i diritti riservati. LG Electronics Inc., 2012 Nota: per ottenere prestazioni ottimali e prevenire danni o l'uso errato dell'auricolare HBS-730, leggere attentamente tutte le informazioni relative al prodotto prima di utilizzarlo. Solo LG Electronics Inc. può effettuare modifiche a questo manuale dovute a errori tipografici o a imprecisioni nelle informazioni stabilite.
 • Page 88: Descrizione Delle Parti

  Descrizione delle parti Pulsante di accensione Porta per ricarica Tasto VOLUME SU Tasto VOLUME GIÙ Tasto CHIAMATA/ Tasto RIAVVOLGIMENTO Indicatore LED Tasto AVANZAMENTO Microfono RAPIDO Auricolare (S) Tasto PAUSA/ RIPRODUZIONE Auricolare (D) Elementi inclusi nella confezione Microauricolari Cavo di ricarica USB Manuale utente Scheda WEEE interni (2 set)
 • Page 89: Istruzioni Per L'uso

  - Sono disponibili 2 modalità di associazione con l'auricolare HBS-730. Associazione semplice (prima associazione) 1. Spostare l'interruttore in posizione "ON" per accendere l'auricolare HBS-730. Quando l'auricolare attiva la modalità di associazione, l'indicatore LED si illumina in blu. 2. Utilizzando il telefono, selezionare il menu Bluetooth ed effettuare la ricerca o l'aggiunta di nuovi dispositivi mediante le apposite funzioni.
 • Page 90 - Dopo aver associato e collegato questo telefono, tornare indietro e connettere all'auricolare il telefono che è stato associato inizialmente. Quest'ultimo sarà il telefono secondario. * NOTA: quando l'auricolare HBS-730 è collegato a due telefoni contemporaneamente (connessione multipla), le funzioni di chiamata dell'auricolare sono attive sul telefono principale.
 • Page 91 - I dispositivi associati si scollegano se si trovano a una distanza minima di 10 metri (33 piedi) e l'auricolare HBS-730 vibra per segnalare la perdita del collegamento. - Se l'auricolare e il telefono non si ricollegano automaticamente quando tornano alla distanza richiesta, premere brevemente il tasto CHIAMATA sull'auricolare HBS-730 per effettuare manualmente la riconnessione.
 • Page 92 Istruzioni per l'uso Ricomposizione ultimo numero - Tenere premuto il tasto CHIAMATA per 1 secondo per attivare "Ricomposizione ultimo numero". L'auricolare emetterà un segnale acustico e chiamerà l'ultimo numero selezionato. Composizione di una chiamata - Se si effettua una chiamata dal telefono, viene trasferita automaticamente all'auricolare (salvo diverse impostazioni del telefono).
 • Page 93 ® tecnologia. Lettore SMS L'auricolare Bluetooth HBS-730 supporta la lettura di SMS su dispositivi Android In Google Play™ Store, cercare l'applicazione "BT Reader" di LG e installarla sul dispositivo per utilizzare questa funzione.
 • Page 94: Risoluzione Dei Problemi

  Indicatore LED Funzione Stato di HBS-730 Azione Acceso Il LED blu lampeggia 4 volte. Spegnimento Il LED blu lampeggia 4 volte, poi si spegne. Modalità di Il LED blu rimane illuminato. Funzionante collegamento Auricolare/Profilo Il LED blu lampeggia 2 volte ogni 5 secondi.
 • Page 95 FCC e invalidare il diritto dell’utente all’uso del dispositivo. AVVERTENZA CE PER GLI UTENTI: Con il presente documento, LG Electronics Inc. dichiara che il dispositivo HBS-730 è con- forme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni in merito della Direttiva 1999/5/CE.
 • Page 96: Ulteriori Informazioni

  Per evitare danni al prodotto, e per la propria sicurezza, gli utenti non devono tentare di rimuovere la batteria, ma contattare il Servizio clienti di LG o altri fornitori di servizi indipendenti per ottenere consiglio.
 • Page 97 LG Electronics si riserva il diritto di rifiutare il servizio di garanzia se tali informazioni sono state rimosse o modificate dopo l’acquisto originale del prodotto.
 • Page 98: Garanzia Limitata

  ORIGINALE DA PARTE DEL CONSUMATORE E PER UN SUCCESSIVO PERIODO DI UN (1) ANNO. SE È NECESSARIO IL SERVIZIO DI GARANZIA PER IL PRODOTTO, RICHIEDERLO AL RIVENDITORE O RIVOLGERSI AL CENTRO DI ASSISTENZA LG ELECTRONICS PIÙ VICINO PER OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI.
 • Page 99: Bluetooth ® -Stereoheadset

  LG Electronics Inc., 2012 Opmerking: lees vóór gebruik alle informatie goed door voor optimale prestaties en om schade aan en misbruik van de HBS-730 te voorkomen. Aanpassingen of wijzigingen aan deze handleiding naar aanleiding van typefouten of onnauwkeurigheden van de hierin vastgelegde informatie worden uitsluitend...
 • Page 100: Namen Van Onderdelen

  Namen van onderdelen Netschakelaar Laadpoort Knop VOLUME OMHOOG Knop VOLUME OMLAAG Oproepknop / LED- Knop TERUGSPOELEN indicator Knop VOORUITSPOELEN Microfoon Knop AFSPELEN/ Oortelefoon (L) ONDERBREKEN Oortelefoon (R) In de verpakking Oordopjes (2 sets) USB-oplaadkabel Gebruikershandleiding WEEE-kaart Specificaties Item Omschrijving Bluetooth ®...
 • Page 101 2. Gebruik de handset om naar het Bluetooth-menu te gaan en kies “Nieuwe apparaten zoeken” of “Nieuwe apparaten toevoegen”. • Selecteer “LG HBS730” in de lijst met apparaten en breng de koppeling met de handset tot stand. 3. Als om een wachtwoord/PIN-code wordt gevraagd, voert u “0000” (4 x nul) in.
 • Page 102 Automatisch opnieuw verbinding maken - Als de HBS-730 (per ongeluk of met opzet) wordt uitgeschakeld terwijl deze is verbonden met een handset, wordt de verbinding tussen de headset en de handset verbroken. De headset en de handset worden automatisch opnieuw verbonden als de HBS-730 weer wordt ingeschakeld en zich binnen het vereiste bereik bevindt.
 • Page 103 - Als de gekoppelde apparaten zich 10 meter of meer van elkaar bevinden, wordt de verbinding tussen de headset en de handset verbroken, en geeft de HBS-730 een trilsignaal. - Als de headset en de handset niet automatisch opnieuw worden verbonden wanneer ze zich weer binnen het vereiste bereik bevinden, drukt u kort op de oproepknop op de HBS-730 om ze handmatig weer met elkaar te verbinden.
 • Page 104 Gebruikswijze Laatste nummer opnieuw kiezen - Houd de oproepknop 1 seconde ingedrukt om Laatste nummer opnieuw kiezen te activeren. De headset piept en het laatstgekozen nummer wordt gekozen. Oproepen plaatsen - Als u een oproep plaatst vanaf de handset, wordt het gesprek automatisch overgeschakeld naar de headset (afhankelijk van de telefooninstellingen).
 • Page 105 De HBS-730-Bluetooth-headset ondersteunt het lezen van SMS op Android -apparaten. Zoek in de Google Play™ Store de LG-applicatie ‘BT Reader’ en installeer deze op uw apparaat om deze functie te gebruiken. * Met de onderstaande 2D-streepjescode kunt u de LG- applicatie ‘BT Reader’...
 • Page 106: Led Indicator

  LED wordt uitgeschakeld. Problemen oplossen Probleem Mogelijk probleem Resolutie Controleer of de accu van Kan niet worden de HBS-730 helemaal is Laad de accu op. aangezet opgeladen. Controleer of de handset de Controleer of uw handset de headset- headset- of handsfree Bluetooth-...
 • Page 107 Houd het apparaat uit de buurt van vocht en stof. Plaats geen zware objecten op het apparaat. Gebruik de headset alleen in combinatie met een originele lader van LG om beschadig- ingen te voorkomen. • Het nekkoord is gemaakt van geheugenmetaal. Maar we raden u aan om het nek- koord niet herhaaldelijk te buigen.
 • Page 108: Aanvullende Informatie

  (ALLEEN product ingebedde batterij) In het geval dat dit product een binnen het product opgenomen batterij bevat, die niet gemakkelijk kan worden verwijderd door eindgebruikers, raadt LG aan om de batterij alleen door gekwalificeerde professionals te laten verwijderen, zijnde voor vervanging of voor recycling aan het einde van de levensduur van dit product.
 • Page 109 - Als LG Electronics het product repareert of vervangt, wordt een garantie op het gerepareerde of vervangen product afgegeven voor de resterende tijd van de aanvankelijke garantieperiode of voor negentig (90) dagen vanaf de reparatiedatum als dit langer is.
 • Page 110: Beperkte Garantie

  Beperkte garantie ONDER DE VOORWAARDEN VAN DEZE BEPERKTE GARANTIE, GARANDEERT LG ELECTRONICS DAT DIT PRODUCT VRIJ IS VAN DEFECTEN IN HET ONTWERP, MATERIAAL OF VAKMANSCHAP OP HET MOMENT VAN AANKOOP DOOR DE CONSUMENT EN VOOR EEN DAAROPVOLGENDE PERIODE VAN ÉÉN (1) JAAR.
 • Page 111 LG Electronics Inc., 2012 Uwaga: w celu zapewnienia jak najlepszej pracy i zapobieżenia przypadkom uszkodzenia lub nieodpowiedniego użycia urządzenia HBS-730 — przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy zapoznać się z wszystkimi dotyczącymi go informacjami. Jakiekolwiek modyfikacje lub zmiany w niniejszym podręczniku, związane z błędami typograficznymi lub...
 • Page 112: Opis Urządzenia

  Opis urządzenia Przełącznik zasilania Port ładowania Przycisk zwiększania głośności Przycisk zmniejszania głośności Przycisk połączenia Przycisk przewijania do tyłu / wskaźnik LED Przycisk przewijania Mikrofon do przodu Przycisk odtwarzania/ Słuchawka (L) wstrzymania Słuchawka (P) Zawartość zestawu Słuchawki douszne Przewód zasilający Podręcznik użytkownika Karta z informacjami (2 komplety) dotyczącymi utylizacji sprzętu...
 • Page 113: Korzystanie Z Produktu

  - Istnieją 2 sposoby parowania urządzenia HBS-730. Łatwe parowanie (parowanie po raz pierwszy) 1. Przesuń włącznik na pozycję „ON”, aby włączyć urządzenie HBS-730. Gdy urządzenie przełączy się w tryb parowania, wskaźnik LED zacznie świecić ciągłym, niebieskim światłem.
 • Page 114 - Po sparowaniu i nawiązaniu połączenia z tym telefonem nawiąż połączenie z telefonem, z którym pierwotnie sparowano zestaw słuchawkowy. Ten telefon będzie telefonem dodatkowym. * UWAGA: gdy urządzenie HBS-730 jest połączone z dwoma telefonami jednocześnie (tryb współpracy z wieloma urządzeniami), jego funkcje nawiązywania połączenia będą współpracować z telefonem podstawowym.
 • Page 115 - Podczas pracy w trybie wielu połączeń i przesyłania strumieniowego połączenie z nieaktywnym sparowanym urządzeniem pozostającym poza zasięgiem zostanie rozłączone. Urządzenie HBS-730 powiadomi o przerwaniu połączenia raz i nie podejmie próby ponownego nawiązania połączenia. Sterowanie urządzeniem Włączanie / wyłączanie...
 • Page 116 Korzystanie z produktu Funkcja ponownego wybierania ostatniego numeru - Naciśnij i przytrzymaj przez 1 sekundę przycisk połączenia, aby uruchomić funkcję ponownego wybierania ostatniego numeru. Urządzenie wyemituje sygnał dźwiękowy i zainicjuje połączenie z ostatnio wybieranym numerem. Nawiązywanie połączenia - W przypadku zainicjowania połączenia z poziomu telefonu zostanie ono automatycznie przekierowane do zestawu słuchawkowego.
 • Page 117 SMS w urządzeniach z systemem Android Aby możliwe było korzystanie z tej funkcji, należy wyszukać w sklepie Google Play™ aplikację „BT Reader” firmy LG i zainstalować ją w urządzeniu. * Znajdujący się poniżej kod kreskowy 2D pomoże w pobraniu aplikacji „BT Reader”...
 • Page 118: Rozwiązywanie Problemów

  Dioda LED gaśnie. Rozwiązywanie problemów Problem Możliwa przyczyna Rozdzielczość Sprawdź, czy bateria urządzenia Urządzenie nie HBS-730 jest w pełni Naładuj baterię. włącza się naładowana. Sprawdź, czy telefon obsługuje Ustal, czy telefon obsługuje profile profile Bluetooth do korzystania Bluetooth do korzystania z zestawu Brak komunikacji z zestawu słuchawkowego lub...
 • Page 119: Środki Ostrożności

  INFORMACJA CE DLA UŻYTKOWNIKÓW: Niniejszym firma LG Electronics Inc. oświadcza, że to urządzenie HBS-730 jest zgodne z zasadni- czymi wymogami i innymi odpowiednimi postanowieniami dyrektywy 1999/5/WE. FCC ID: BEJHBS730...
 • Page 120: Informacje Dodatkowe

  (Dotyczy TYLKO produktów z wbudowaną baterią) Jeśli ten produkt ma wbudowaną baterię, której konsument nie powinien usuwać samodzielnie, LG zaleca, aby usunięcie baterii (w celu jej wymiany lub recyklingu po zakończeniu cyklu życia produktu) zlecić osobie wykwalifikowanej. Aby uniknąć uszkodzenia produktu i ewentualnego niebezpieczeństwa, użytkownik nie powinien próbować...
 • Page 121 - Jeśli firma LG Electronics dokona naprawy lub wymiany produktu, zostanie on objęty gwarancją na czas pozostały z pierwotnej gwarancji lub na okres 90 (słownie: dziewięćdziesięciu) dni od daty naprawy, jeśli czas obowiązywania pierwotnej gwarancji jest krótszy.
 • Page 122: Ograniczona Gwarancja

  PRZEZ OKRES 1 (SŁOWNIE: JEDNEGO) ROKU. W PRZYPADKU KONIECZNOŚCI SKORZYSTANIA Z USŁUGI GWARANCYJNEJ PRODUKT NALEŻY PRZEKAZAĆ SPRZEDAWCY, U KTÓREGO DOKONANO ZAKUPU, LUB SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z LOKALNYM ODDZIAŁEM FIRMY LG ELECTRONICS W CELU UZYSKANIA DALSZYCH INFORMACJI. Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa Zapobieganie uszkodzeniom słuchu Używanie samochodowego zestawu przy wysokiej głośności może spowodować...
 • Page 123: Manual Do Utilizador

  Manual do utilizador Todos os direitos reservados. LG Electronics Inc., 2012 Nota: para obter o melhor desempenho e impedir danos ou utilização incorrecta do HBS-730, leia cuidadosamente todas as informações antes de o utilizar. Todas as modificações ou alterações a este manual devido a erros tipográficos ou incorrecções das...
 • Page 124: Descrição Das Peças

  Descrição das peças Interruptor ligar/desligar Porta de Botão AUMENTAR VOLUME Botão DIMINUIR VOLUME Carregamento Botão CHAMAR/ Botão RETROCEDER Indicador LED Botão AVANÇO Microfone RÁPIDO Auricular (E) Botão REPRODUZIR/ PAUSA Auricular (D) Incluído na embalagem Almofadas para Cabo de carregamento Manual do utilizador Cartão WEEE auriculares (2 pares) Especificação...
 • Page 125: Modo De Utilização

  2. Com o telefone, procure o menu Bluetooth, bem como “procurar” ou “adicionar” novos dispositivos. • Seleccione "LG HBS730" a partir da lista de dispositivos e efectue o emparelhamento com o seu telefone. 3. Se lhe for solicitado o código Pass/PIN, introduza "0000" (4 zeros).
 • Page 126 Nova ligação automática - Se o HBS-730 se desligar (de maneira acidental ou intencional) enquanto estiver ligado a um telefone, o auricular e o telefone desligam-se. Quando o HBS-730 voltar a estar ligado e dentro do alcance necessário, o auricular e o telefone voltam a ligar-se automaticamente.
 • Page 127 Fora de alcance - Se os dispositivos emparelhados estiverem separados por um espaço de 10 metros ou mais, o auricular e o telemóvel serão desligados e o HBS-730 vibrará para o alertar. - Se o auricular e o telefone não se voltarem a ligar automaticamente quando se encontrarem novamente dentro do alcance requerido, prima ligeiramente o botão...
 • Page 128 Modo de utilização Remarcação do último número - Mantenha premido o botão CHAMAR durante 1 segundo para activar a "Remarcação do último número". O auricular emite um som e o último número marcado é marcado novamente. Fazer uma chamada - Se efectuar uma chamada a partir do telefone, a chamada é transferida automaticamente para o auricular (dependendo das definições do telefone).
 • Page 129 Store e instale-a no seu dispositivo para utilizar esta função. * O código de barras 2D apresentado em seguida facilita o processo de transferência da aplicação "BT Reader" da LG a partir da Google Play™ Store. Google Play é uma marca comercial da Google, Inc.
 • Page 130 Indicador LED Função Estado do HBS-730 Acção Ligar O LED azul pisca 4 vezes. Desligar O LED azul pisca 4 vezes e desliga-se. Modo de O LED azul mantém-se ligado. emparelhamento. funcionamento Perfis Auriculares/ O LED azul pisca 2 vezes a cada 5 segundos.
 • Page 131: Declaração De Conformidade

  AVISO DA CE AOS UTILIZADORES : Pelo presente documento, a LG Electronics Inc. declara que este HBS-730 se encontra em confor- midade com os requisitos essenciais e as disposições relevantes da directiva 1999/5/EC. FCC ID: BEJHBS730...
 • Page 132: Informações Adicionais

  útil deste produto, a LG recomenda que a sua remoção seja efetuada apenas por técnicos qualificados. Para evitar danificar o produto e para sua própria segurança, os utilizadores não deverão tentar remover a bateria, devendo contactar o Serviço de Assistência LG ou outros...
 • Page 133 A LG Electronics reserva o direito de recusar a assistência de garantia se esta informação tiver sido removida ou alterada após a compra original do produto ao vendedor.
 • Page 134: Garantia Limitada

  SUBSEQUENTE DE UM (1) ANO. SE O SEU PRODUTO NECESSITAR DE ASSISTÊNCIA AO ABRIGO DESTA GARANTIA, DEVOLVA-O AO VENDEDOR A QUE FOI ADQUIRIDO OU CONTACTE O SEU CENTRO DE ASSISTÊNCIA LG ELECTRONICS LOCAL PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES. Informações de segurança importantes Evitar danos auditivos Se utilizar o kit mão-livres para automóvel em alto volume, poderá...
 • Page 135: Auriculares Estéreo Bluetooth

  HBS-730. De existir errores tipográficos o imprecisiones en la información contenida en este manual, sólo LG Electronics Inc podrá realizar cambios o modificaciones.
 • Page 136: Descripción De Las Piezas

  Descripción de las piezas Interruptor Puerto de carga Botón para subir volumen Botón para bajar volumen Botón de llamada/ Botón de retroceso indicador LED Botón de avance Micrófono rápido Botón de reproducción/ Auricular (I) pausa Auricular (D) Contenido del embalaje Auriculares Cable de carga USB Manual del usuario...
 • Page 137: Modo De Uso

  4. Algunos teléfonos piden permiso para acceder a la lista de contactos del teléfono. Si aparece un mensaje del teléfono, seleccione “Aceptar” o “Permitir acceso” • El HBS-730 se apagará automáticamente si no se asocia en un plazo de 3 minutos. Asociación manual (Asociar con otro teléfono o volver a asociar) •...
 • Page 138: Reconexión Automática

  (éste será el terminal secundario). * NOTA: cuando HBS-730 esté conectado a dos terminales a la vez (Multipunto), las funciones de llamada del auricular funcionarán con el terminal principal. * NOTA: en caso de fallo al conectar con el teléfono principal mediante Asociación fácil, HBS-730 entrará...
 • Page 139 Confirmación por voz Batería cargada Batería media Batería baja - El indicador del estado de la batería del HBS-730 aparecerá en la pantalla del iPhone. Batería baja - Se oirá un aviso cada 2 minutos. - Si la batería no está cargada, el auricular se apagará.
 • Page 140 Modo de uso Volver a marcar el último número - Mantenga pulsado el botón de llamada durante un segundo para activar la función "Volver a marcar el último número". El auricular emitirá un sonido y llamará al último número marcado. Realización de llamadas - Si realiza una llamada desde el terminal, la llamada se transferirá...
 • Page 141 El auricular Bluetooth HBS-730 es compatible con los dispositivos de lectura de SMS basados en Android Busque la aplicación de LG "BT Reader" en Google Play™ Store e instálela en su dispositivo para utilizar esta función. * El código de barras bidimensional que encontrará a continuación le ayudará...
 • Page 142: Resolución De Problemas

  LG Compruebe si el nivel de carga de Cargue la batería. HBS-730 Bluetooth ® la batería del HBS-730 es bajo. Deslice el interruptor de encendido Compruebe que el auricular está a la posición "ON" (Encendido) encendido. para activar el auricular.
 • Page 143: Declaración De Conformidad

  RF y podría anular el derecho del usuario a utilizarlo. AVISO DE LA CE PARA LOS USUARIOS: Por la presente, LG Electronics Inc. declara que el HBS-730 cumple con los requisitos impre- scindibles y cualquier otra disposición relevante de la directiva 1999/5/CE. FCC ID: BEJHBS730...
 • Page 144: Información Adicional

  Para evitar daños en el producto, y por su propia seguridad, el usuario no debe intentar retirar la batería, debe ponerse en contacto con la Línea de Ayuda de Servicios de LG, o con otros proveedores de servicios independientes para su asesoramiento.
 • Page 145 LG Electronics se reserva el derecho de denegar el servicio de garantía si no se presenta dicha información o si hubo modificaciones después de la compra original del producto al distribuidor.
 • Page 146: Garantía Limitada

  AÑO. EN CASO DE QUE EL PRODUCTO REQUIERA SERVICIO TÉCNICO DE GARANTÍA, SE DEBE DEVOLVER AL DISTRIBUIDOR QUE LO VENDIÓ O COMUNÍQUESE CON EL CENTRO DE CONTACTO DE LG ELECTRONICS EN SU REGIÓN PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN. Información importante sobre seguridad Cómo evitar las lesiones auditivas...
 • Page 147 Poznámka: Pred použitím slúchadlovej súpravy HBS-730 si dôkladne prečítajte všetky informácie, aby bol zaistený optimálny výkon slúchadlovej súpravy HBS-730 a nedošlo k jej poškodeniu ani nesprávnemu použitiu. Všetky úpravy alebo zmeny v tomto návode urobené kvôli oprave typografických chýb alebo nepresností...
 • Page 148: Popis Častí

  Popis častí Vypínač Konektor na Tlačidlo ZVÝŠENIA HLASITOSTI Tlačidlo ZNÍŽENIA HLASITOSTI nabíjanie Tlačidlo REW Tlačidlo HOVORU/ (rýchly posun dozadu) Indikátor LED Tlačidlo FF Mikrofón (rýchly posun dopredu) Slúchadlo (Ľ) Tlačidlo PREHRAŤ/ POZASTAVIŤ Slúchadlo (P) Obsah balenia Slúchadlá do uší Nabíjací kábel USB Návod na používanie Karta WEEE (2 súpravy)
 • Page 149: Návod Na Používanie

  2. V telefóne otvorte ponuku Bluetooth a vyhľadajte nové zaradenie pomocou funkcie „hľadať“ alebo „pridať“. • V zozname zariadení vyberte položku „LG HBS-730“ a spárujte ju s telefónom. 3. Ak sa zobrazí výzva na zadanie prístupového kódu alebo kódu PIN, zadajte „0000“...
 • Page 150 - Ak oba telefóny prijímajú prichádzajúci hovor, slúchadlová súprava nadviaže spojenie s hlavným zariadením. Automatické opakované pripojenie - Ak sa súprava HBS-730 počas pripojenia k telefónu vypne (neúmyselne alebo zámerne), spojenie medzi slúchadlovou súpravou a telefónom sa preruší. Spojenie medzi slúchadlovou súpravou a telefónom sa automaticky obnoví, keď...
 • Page 151 Slabá Hlasová výzva Silná batéria Stredne silná batéria Slabá batéria – Indikátor stavu batérie slúchadlovej súpravy HBS-730 sa zobrazí na displeji telefónu iPhone. Slabá batéria – Upozornenie zaznie každé 2 minúty. – Ak sa batéria nenabije, slúchadlová súprava sa vypne.
 • Page 152 Návod na používanie Opakovaná voľba posledného čísla – Stlačením a podržaním tlačidla HOVORU na 1 sekundu aktivujete funkciu „Opakovaná voľba posledného čísla“. Slúchadlová súprava pípne a zavolá posledné volané číslo. Uskutočnenie hovoru – Ak uskutočňujete hovor z telefónu, hovor sa automaticky (podľa daných nastavení telefónu) prenesie do slúchadlovej súpravy.
 • Page 153 BT Reader od spoločnosti LG a nainštalujte ju v zariadení. * Dvojrozmerný čiarový kód, ktorý tu uvádzame, vám pomôže prevziať aplikáciu BT Reader od spoločnosti LG z obchodu Google Play™. Google Play je obchodná známka spoločnosti Google, Inc.
 • Page 154 Nabíjanie dokončené Indikátor LED sa vypne. Riešenie problémov Chyba Možný problém Riešenie Skontrolujte, či je batéria Nezapne sa Nabite batériu. súpravy HBS-730 úplne nabitá. Skontrolujte, či telefón Zistite, či telefón podporuje Nemožno podporuje profily slúchadlovej profily slúchadlovej súpravy komunikovať so súpravy alebo hands-free alebo hands-free súpravy...
 • Page 155: Preventívne Opatrenia

  účinky vysokofrekvenčného žiarenia a k zrušeniu oprávnenia používateľa na prevádzku zariadenia. POZNÁMKA CE POUŽÍVATEĽOM: Spoločnosť LG Electronics Inc. týmto vyhlasuje, že zariadenie HBS-730 spĺňa základné požiadavky a ostatné príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES. FCC ID: BEJHBS730...
 • Page 156: Doplnkové Informácie

  (LEN produkt so vstavanou batériou) V prípade, ak tento produkt obsahuje batériu vstavanú v produkte, ktorú nedokáže koncový používateľ jednoducho vybrať, spoločnosť LG odporúča, aby batériu na účel výmeny alebo recyklovania po skončení prevádzkovej životnosti tohto produktu vybrali kvalifikovaní odborníci. S cieľom zabrániť poškodeniu produktu a kvôli vlastnej bezpečnosti sa používatelia nesmú...
 • Page 157 - Ak spoločnosť LG Electronics opraví alebo vymení výrobok, záručná doba opraveného alebo vymeneného výrobku pokračuje po zostávajúci čas pôvodnej záručnej doby alebo po dobu deväťdesiatich (90) dní odo dňa opravy alebo výmeny, podľa toho, čo trvá...
 • Page 158: Obmedzená Záruka

  Obmedzená záruka V RÁMCI PODMIENOK TEJTO OBMEDZENEJ ZÁRUKY SPOLOČNOSŤ LG ELECTRONICS ZARUČUJE, ŽE SA V ČASE PÔVODNEJ KÚPY SPOTREBITEĽOM A DO DVOCH (2) ROKOV NA TOMTO VÝROBKU NEVYSKYTNÚ ŽIADNE CHYBY VYHOTOVENIA, MATERIÁLU ANI SPRACOVANIA. V PRÍPADE, AK BY VÝROBOK VYŽADOVAL ZÁRUČNÝ SERVIS, VRÁŤTE HO PREDAJCOVI, OD KTORÉHO STE VÝROBOK ZAKÚPILI, ALEBO SA OBRÁŤTE NA MIESTNE KONTAKTNÉ...
 • Page 159 Med ensamrätt. LG Electronics Inc., 2012 Obs! För bästa prestanda och för att undvika skador och felanvändning av HBS-730 bör du läsa all information noga innan du använder HBS-730. Ändringar i den här handboken på grund av tryckfel eller faktafel ska endast utföras av LG Electronics Inc.
 • Page 160: Beskrivning Av Delar

  Beskrivning av delar Strömbrytare Laddningsport Volymhöjningsknapp Volymsänkningsknapp Samtalsknapp/ REW-knapp indikatorlampa FF-knapp Mikrofon PLAY / PAUSE-knapp Hörlur (V) Hörlur (H) Förpackningens innehåll Öronsnäckor USB-laddningskabel Användarhandbok WEEE-kort (2 uppsättningar) Specifikationer Produktdel Beskrivning Bluetooth -specifikation 3.0 (handsfree/headset/A2DP-profiler) ® Batteri Batteri 3,7 V/195 mAh litiumpolymer Passningstid / Samtalstid Upp till 500 tim./upp till 15 tim.
 • Page 161 När du utfört proceduren upprepar du steg 2 till 4. Flera anslutningar Avancerad Multipoint Till HBS-730 kan du ansluta två enheter till headsetet samtidigt. Det innebär att du kan använda samtal väntar mellan samtal på dina båda anslutna telefoner.
 • Page 162 Headsetet och mobilen återansluts automatiskt när HBS-730 slås på igen inom täckningsområdet. - Du måste ansluta din sekundära mobil genom att välja ”LG HBS730” i listan över enheter på Bluetooth-menyn.
 • Page 163 Utanför intervall - Om de ihopparade enheterna är mer än 10 meter ifrån varandra kommer headsetet och mobiltelefonen att kopplas från och HBS-730 aviserar det genom en vibrationsignal. - Om headset och mobil inte återansluter automatiskt när de befinner sig tillräckligt nära, kan du återansluta manuellt genom att trycka lätt på...
 • Page 164 Användning Ring senast slagna nummer - Du aktiverar ”Ring senast slagna nummer” genom att hålla samtalsknappen nedtryckt i en sekund. Headsetet spelar upp en ljudsignal och ringer upp senast slagna nummer. Ringa ett samtal - Om du ringer från mobilen kommer samtalet (beroende på samtalsinställningarna) att överföras till headsetet automatiskt.
 • Page 165 Android -baserade enheter. Du kan använda funktionen genom att söka efter appen LG ”BT Reader” på Google Play™ Store och installera den på din enhet. * Med hjälp av streckkoden i 2D som finns nedan kan du ladda ned appen LG ”BT Reader” på Google Play™ Store.
 • Page 166 Indikatorlampa Funktion Status för HBS-730 Åtgärd Slå på Den blå indikatorlampan blinkar 4 gånger. Den blå indikatorlampan blinkar 4 gånger och Avstängd släcks sedan. Ihopparningsläge Den blå indikatorlampan lyser. I drift Headset/handsfree- Den blå indikatorlampan blinkar två gånger profil ansluten var femte sekund.
 • Page 167 överskrider kraven på RF-exponering, och då upphör användarens rätt att bruka enheten. CE-MEDDELANDE TILL ANVÄNDARE: LG Electronics Inc. intygar härmed att HBS-730 uppfyller gällande regler och andra relevanta delar av direktiv 1999/5/EG. FCC ID: BEJHBS730...
 • Page 168: Ytterligare Information

  återvinning i slutet av produktens livslängd. För att förhindra skada på produkten och av säkerhetsskäl får användarna inte försöka ta ur batteriet och ska kontakta LG Service Helpline, eller en annan oberoende tjänsteleverantör för att få hjälp.
 • Page 169 ändrats efter ursprungsinköpet av produkten från återförsäljaren. - Om LG Electronics reparerar eller byter ut produkten gäller garantin för den reparerade eller utbytta produkten under antingen den återstående garantitiden för originalprodukten, eller i nittio (90) dagar (beroende på...
 • Page 170: Begränsad Garanti

  Begränsad garanti UNDER VILLKOREN I DEN BEGRÄNSADE GARANTIN GARANTERAR LG ELECTRONICS ATT DEN HÄR PRODUKTEN ÄR FRI FRÅN DEFEKTER I DESIGN, MATERIAL OCH TILLVERKNING UNDER ETT (1) ÅR FRÅN DET URSPRUNGLIGA INKÖPSTILLFÄLLET. OM PRODUKTEN BEHÖVER SERVICE SOM OMFATTAS AV GARANTIN, KAN DU RETURNERA PRODUKTEN TILL ÅTERFÖRSÄLJAREN ELLER KONTAKTA NÄRMASTE LG ELECTRONICS-KONTAKTCENTER FÖR MER...
 • Page 171: Manual De Utilizare

  LG Electronics Inc., 2012 Notă: Pentru performanţe optime şi pentru a împiedica avarierea sau utilizarea necorespunzătoare a HBS-730, vă rugăm să citiţi cu atenţie toate informaţiile înainte de a utiliza HBS-730. Schimbările aduse acestui manual ca urmare a erorilor tipografice sau inexactităţii informaţiilor consemnate vor...
 • Page 172: Descrierea Componentelor

  Descrierea componentelor Comutator de alimentare Port de încărcare Buton pentru creşterea volumului Buton pentru reducerea volumului Butonul pentru Buton APEL/ derulare înapoi (REW) Indicator cu LED Butonul pentru derulare Microfon rapidă înainte (FF) Cască (S) Butonul REDARE (PLAY) / PAUZĂ (PAUSE) Cască...
 • Page 173: Mod De Utilizare

  4. Unele telefoane s-ar putea să solicite permisiunea de a accesa lista de contacte a telefonului. Dacă primiţi un mesaj de la telefon, selectaţi “OK” sau “Permite accesul” • Căştile HBS-730 se vor opri automat dacă nu sunt împerecheate în interval de 3 minute. Împerechere manuală (Împerecherea cu un alt telefon sau reîmperecherea) •...
 • Page 174 - Dacă dispozitivul HBS-730 este oprit (fie accidental, fie intenţionat) în timp ce este conectat la telefon, casca şi telefonul se vor deconecta. Casca şi telefonul se vor reconecta automat atunci când HBS-730 este reactivat în timp ce se află în aria de acoperire.
 • Page 175 - Dacă dispozitivele împerecheate sunt separate de o distanţă de 10 metri sau mai mult, casca şi telefonul se vor deconecta, iar HBS-730 va vibra pentru a vă alerta. - În cazul în care căştile şi telefonul nu se reconectează automat atunci când revin în intervalul obligatoriu, apăsaţi scurt butonul APEL de pe HBS-730 pentru...
 • Page 176 Mod de utilizare Reapelarea ultimului număr - Apăsaţi şi menţineţi butonul APEL timp de 1 secundă pentru a activa „Reapelarea ultimului număr”. Căştile vor emite un semnal sonor şi se va apela ultimul număr format. Efectuarea unui apel - Dacă efectuaţi un apel de pe telefon, apelul va fi transferat automat pe căşti (în funcţie de setările telefonului).
 • Page 177 Cititor SMS Căştile Bluetooth HBS-730 acceptă citirea mesajelor SMS pe dispozitivele bazate pe Android Căutaţi aplicaţia LG „BT Reader” în Google Play™ Store şi instalaţi-o pe dispozitivul dvs. pentru a utiliza această funcţie. * Codul de bare 2D indicat mai jos vă ajută să descărcaţi aplicaţia „BT Reader”...
 • Page 178 LED-ul roşu rămâne aprins. Încărcare Încărcare finalizată LED-ul se stinge. Depanarea Situaţie Problemă posibilă Soluţie Verificaţi dacă bateria Dispozitivul nu HBS-730 este încărcată Încărcaţi bateria. porneşte complet. Verificaţi dacă telefonul Stabiliţi dacă telefonul Comunicarea acceptă profilurile acceptă sau nu profilurile cu căştile LG Bluetooth pentru căşti sau...
 • Page 179 Păstraţi aparatul la distanţă de umiditate şi praf. Nu aşezaţi obiecte grele pe unitate. Folosiţi căştile numai cu încărcătorul original LG, în caz contrar acestea se pot deteriora. • Cureaua pentru gât este confecţionată dintr-un aliaj cu memoria formei. Cu toate acestea, nu se recomandă...
 • Page 180: Informaţii Suplimentare

  În cazul în care bateria este încorporată în produs și nu poate fi îndepărtată de utilizatorul final, LG recomandă ca bateria să fie îndepărtată doar de către un personal calificat; bateria astfel îndepărtată trebuie înlocuită și reciclată la sfârșitul duratei de viață a produsului.
 • Page 181 - Garanţia este valabilă numai în cazul în care chitanţa originală emisă de către dealer pentru cumpărătorul original, în care se specifică data achiziţiei şi numărul de serie, este prezentată împreună cu produsul care trebuie reparat sau înlocuit. LG Electronics îşi rezervă dreptul de a refuza service-ul în garanţie dacă aceste informaţii au fost eliminate sau modificate după...
 • Page 182 DE CĂTRE UN CONSUMATOR ŞI PE O PERIOADĂ ULTERIOARĂ DE 1 (UN) AN. DACĂ PRODUSUL DVS. NECESITĂ SERVICE ÎN GARANŢIE, VĂ RUGĂM SĂ-L ÎNAPOIAŢI DEALERULUI DE LA CARE A FOST ACHIZIŢIONAT SAU SĂ CONTACTAŢI CENTRUL LOCAL DE CONTACT LG ELECTRONICS PENTRU INFORMAŢII SUPLIMENTARE. Informaţii suplimentare Evitarea afectării auzului...
 • Page 183 ® HBS-730 Kullanıcı Kılavuzu Tüm hakları saklıdır. LG Electronics Inc., 2012 Not: HBS-730'dan en iyi performansı almak, hasar görmesini veya yanlış kullanılmasını önlemek için lütfen HBS-730'u kullanmadan önce tüm bilgileri dikkatlice okuyun. Yazım hataları ya da verilen bilgilerdeki hatalar nedeniyle bu kılavuz üzerinde gerçekleştirilecek düzeltmeler ve...
 • Page 184: Parçaların Tanımı

  Parçaların tanımı Güç Anahtarı SES ARTIRMA Düğmesi Şarj Bağlantısı SES AZALTMA Düğmesi ARAMA Düğmesi / REW Düğmesi LED Göstergesi FF Düğmesi Mikrofon OYNAT / DURAKLAT Kulaklık (Sol) Düğmesi Kulaklık (Sağ) Paketin İçeriği Kulak içi kulaklık USB Şarj Kablosu Kullanıcı Kılavuzu WEEE Kart (2 Set) Teknik özellikler...
 • Page 185: Kullanım Şekli

  - HBS-730'da 2 Eşleştirme Modu Yöntemi vardır. Kolay Eşleştirme (İlk Kez Eşleştirme) 1. HBS-730'u açmak için güç düğmesini "AÇIK" konumuna getirin. Kulaklık, Eşleştirme Moduna girdiğinde LED göstergesi sabit mavi renkte yanar. 2. Telefonunuzu kullanarak Bluetooth Menüsünü bulun yeni aygıt "ara" ya da "ekle"...
 • Page 186 - Her iki telefona da arama gelirse telefon, varsayılan olarak birincil aygıta geçer. Otomatik Tekrar Bağlanma - HBS-730 bir telefona bağlıyken kapatılırsa (istenmeden ya da isteyerek) kulaklık ve telefon bağlantısı kesilir. HBS-730, kapsama alanı içindeyken yeniden açıldığında kulaklık ve telefon otomatik olarak tekrar bağlanır.
 • Page 187 Erişim alanı dışı - Eşleştirilen aygıtların arasına 10 metre (33 fit) veya daha fazla mesafe girerse kulaklığın ve telefonun bağlantısı kesilir ve HBS-730 uyarı vermek için titrer. - Kulaklık ve telefon, gerekli kapsama alanına döndüğü halde otomatik olarak tekrar bağlanmazsa HBS-730'un ARAMA düğmesine kısa süreyle basarak manuel olarak tekrar bağlantı...
 • Page 188 Kullanım Şekli En son aranan numarayı arama - "En Son Aranan Numarayı Arama" komutunu etkinleştirmek için ARAMA düğmesine basın ve 1 saniye boyunca basılı tutun. Kulaklık bip sesi çıkarır ve son aranan numarayı arar. Arama yapma - Telefondan arama yapıyorsanız arama (telefon ayarlarına göre) otomatik olarak telefona aktarılacaktır.
 • Page 189 EQ değişmez. - Hoparlörlerden gelen bas sesi, kullanılmakta olan Kulak içi kulaklıkların boyutuna bağlı olarak farklılık gösterebilir. aptX ® - HBS-730'da, Bluetooth üzerinden aktarılan ses içeriğinin anlık ve net olmasını sağlayan aptX teknolojisi bulunur. ® - aptX ®...
 • Page 190: Sorun Giderme

  Kulaklık HBS-730 ile desteklemediğini kontrol edin. desteklemediğini belirleyin. iletişim kurulamıyor HBS-730'un pilinin zayıf olup Pili şarj edin. olmadığını kontrol edin. Kulaklığın açık olduğunu kontrol Kulaklığı açmak için güç düğmesini edin ve bundan emin olun. "AÇIK" konumuna getirin.
 • Page 191: Uygunluk Bildirimi

  Üniteyi yanıcı maddelerin yakınına koymayın ve tutmayın. Üniteyi nemden ve tozdan uzak tutun. Ünitenin üzerine ağır nesneler koymayın. Kulaklığı yalnızca orijinal LG şarj cihazıyla birlikte kullanın, aksi halde hasar görebilir. • Uyumluluktan sorumlu taraflarca açıkça onaylanmayan değişiklikler ve düzeltmeler, kullanıcının cihazı kullanma yetkisini geçersiz kılabilir.
 • Page 192 çıkarılmasınıtavsiye eder. Kullanıcılar, ürünün zarar görmesini engellemek ve kendi güvenliklerini sağlamak için bataryayı çıkarmaya kalkışmamalı ve öneri konusunda LG Servis Yardım Hattı ya da diğer bağımsız servis sağlayıcıları ile iletişime geçmelidir. Bataryayıçıkarma işlemi,ürün kasasının sökülmesini, elektrik kablo/bağlantılarının kesilmesini ve özel aletler kullanılarak bataryanın dikkatli bir şekilde çıkarılmasını...
 • Page 193 - LG Electronics ürünü onarır veya değiştirirse, onarılan ya da değiştirilen ürün, hangisi daha uzunsa, orijinal garanti süresinden artan süre kadar ya da onarım tarihinden itibaren doksan (90) gün boyunca garanti kapsamında olacaktır. Onarım veya değiştirme işlemi, onarımı...
 • Page 194: Sınırlı Garanti

  SONRAKİ BİR (1) YIL İÇERİSİNDE TASARIM, MALZEME VE İŞÇİLİK HATALARI AÇISINDAN KUSURSUZ OLDUĞUNU GARANTİ EDER. ÜRÜNÜNÜZÜN GARANTİ SERVİSİNE GEREK DUYMASI DURUMUNDA LÜTFEN SATIN ALDIĞINIZ BAYİYE GERİ GÖTÜRÜN VEYA DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN YAKININIZDAKİ LG ELECTRONİCS İLETİŞİM MERKEZİYLE TEMASA GEÇİN. Önemli emniyet bilgileri İşitme hasarlarını...
 • Page 199: Eu Declaration Of Conformity

  Place: Place: Name and Surname / Function: Name and Surname / Function: LG Electronics Inc. – EU Representative LG Electronics Inc. – EU Representative Jeong Won Lee /Director Jeong Won Lee /Director Krijgsman 1 - 1186 DM Amstelveen - The Netherlands...
 • Page 200 Annex (EN/ BG/ ES/ CS/ DA/ DE/ ET/ EL/ FR/ GA/ IT/ LV/ LT/ HU/ MT/ NL/ PL/ PT/ RO/ SK/ SL/ FI/ SV) 1 (EN) EU Declaration of Conformity / (BG) ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ЕС / (ES) Declaración UE de Conformidad / (CS) EU Prohlášení ...
 • Page 201 4 (EN) This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer / (BG) За настоящата декларация за съответствие отговорност носи единствено производителят / (ES) La presente declaración de conformidad se expide bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante / (CS) Toto prohlášení o shodě vydal na vlastní odpovědnost výrobce / (DA) Denne overensstemmelseserklæring udstedes på...
 • Page 202 5 (EN) Object of the declaration / (BG) Обект на декларацията / (ES) Objeto de la declaración / (CS) Předmět prohlášení / (DA) Erklæringens genstand / (DE) Gegenstand der Erklärung / (ET) Deklareeritav ese / (EL) Σκοπός της δήλωσης / (FR) Objet de la déclaration / (GA) Cuspóir an dearbhaithe / (IT) Oggetto della dichiarazione / (LV) Deklarācijas priekšmets / (LT) Deklaracijos objektas / (HU) A nyilatkozat tárgya / (MT) L-għan tad-dikjarazzjoni / (NL) Voorwerp van de verklaring / (PL) Przedmiot deklaracji / (PT) Objecto da declaração /...
 • Page 203 7 (EN) The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Community harmonisation legislations / (BG) Предметът на декларацията, описан по-горе, отговаря на съответното законодателство на Общността за хармонизация / (ES) El objeto de la declaración descrita anteriormente es conforme a la legislación comunitaria de armonización pertinente / (CS) Výše popsaný...
 • Page 204 (RO) Obiectul declarației descris mai sus este în conformitate cu legislația comunitară relevantă de armonizare / (SK) Uvedený predmet vyhlásenia je v súlade s príslušnými harmonizačnými právnymi predpismi Spoločenstva / (SL) Predmet navedene izjave je v skladu z ustrezno usklajevalno zakonodajo Skupnosti / (FI) Edellä...
 • Page 205 o riferimenti alle specifiche tecniche in relazione alle quali è dichiarata la conformità / (LV) Norādes uz attiecīgajiem saskaņotajiem standartiem vai norādes uz tehniskām specifikācijām, attiecībā uz ko tiek deklarēta atbilstība / (LT) Taikytų darniųjų standartų nuorodos arba techninių specifikacijų, pagal kurias buvo deklaruota atitiktis, nuorodos/ (HU) Adott esetben hivatkozás az alkalmazásra került vonatkozó...
 • Page 206 foretaget; og udstedt attesten / (DE) Die notifizierte Stelle; hat; und folgende Bescheinigung ausgestellt / (ET) Teavitatud asutus; teostas; ja andis välja tõendi / (EL) ο κοινοποιημένος οργανισμός ; πραγματοποίησε ; και εξέδωσε τη βεβαίωση / (FR) L’organisme notifié; a effectué; et a établi l’attestation / (GA) Rinne an comhlacht dá...
 • Page 207 MEMO...
 • Page 208 MEMO...
 • Page 209 MEMO...
 • Page 210 MEMO...