Page of 240

Philips HR7766/13 User Manual

Philips food processor hr7766/13 800 w compact 4 in 1 setup 2.5 l bowl.
Hide thumbs
HR7766

   Related Manuals for Philips HR7766/13

   Summary of Contents for Philips HR7766/13

 • Page 1

  HR7766...

 • Page 3

  1 2 3 4...

 • Page 5: Table Of Contents

  EnglisH 6 Български 20 ČEština 35 EEsti 49 HRvatski 63 MagyaR 77 ҚазаҚша 91 liEtuviškai 106 latviEšu 120 Polski 134 RoMână 149 русский 163 slovEnsky 179 slovEnšČina 193 sRPski 207 українська 221...

 • Page 6: English

  EnglisH introduction Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome. general description (Fig. 1) Motor unit Cord storage bracket Control knob PULSE = pulse setting O = Off...

 • Page 7

  Never connect this appliance to a timer switch in order to avoid a hazardous situation. If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

 • Page 8

  Never use the cutter unit of the meat mincer in combination with the separator and sausage horn. Electromagnetic fields (EMF) This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence available today.

 • Page 9

  Let the appliance cool down for 1 hour. Put the mains plug back into the wall socket. Switch on the appliance again. Please contact your Philips dealer or an authorised Philips service centre if the thermal safety cut-out is activated too often. Built-in safety lock This feature ensures that you can only switch on the appliance if you have assembled the blender jar, the bowl or the meat mincer correctly on the motor unit.

 • Page 10

  EnglisH Blade unit You can use the blade unit to chop, mix, blend or puree ingredients. Remove the protective cover from the blade (Fig. 8). The cutting edges are very sharp. Do not touch them. Put the blade unit on the tool holder and put the tool holder in the bowl (Fig. 9). Put the ingredients in the bowl.

 • Page 11

  tips When you shred or granulate soft ingredients, do not run the appliance at speed 2 to prevent the ingredients from turning into puree. Do not use the discs to process chocolate. Only use the blade for this purpose. kneading accessory You can use the kneading accessory to knead yeast dough for bread and pizzas.

 • Page 12

  To avoid spillage, never fill the jar above the maximum level indication, particularly not when you blend hot liquids. Close the lid and insert the stopper into the lid. Select speed 2 to switch on the appliance. The blender continues to run until you set the control knob to O. Never put your hand or any object in the jar while the blender is running.

 • Page 13

  tips When you process a large quantity, we advise you not to put all the ingredients in the filter at the same time. Start to process a small quantity and let the appliance run for a few seconds. Then switch off the appliance and add another small quantity. Repeat this procedure until you have processed all the ingredients.

 • Page 14

  Meat mincer You can use the meat mincer to mince meat and to make sausages. Screw the screw cap onto the motor unit (Fig. 32). Place the gear housing on the motor unit (1) and turn it clockwise to fix it (2) (‘click’) (Fig.

 • Page 15

  Clean the motor unit and the gear housing of the meat mincer with a moist cloth. Never immerse the motor unit and the gear housing of the meat mincer in water nor rinse it under the tap. Clean the parts that have come into contact with food in hot water with some washing-up liquid immediately after use.

 • Page 16

  By doing this, you help to preserve the environment. guarantee & service If you need service or information or if you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com or contact the Philips Consumer Care Centre in your country (you find its phone number in the worldwide guarantee leaflet).

 • Page 17

  troubleshooting This chapter summarises the most common problems you could encounter with the appliance. If you are unable to solve the problem with the information below, contact the Consumer Care Centre in your country. Problem Solution The appliance does Make sure the food processor, blender jar, juicer or meat mincer is not go on when I turn assembled properly (‘click’).

 • Page 18

  If the sieve is damaged, do not use the juicer anymore. Contact the is damaged. Philips Consumer Care Centre in your country (you find its phone number in the worldwide guarantee leaflet) to order a new sieve. If there is no Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.

 • Page 19

  Garnish: Whipped cream Heat the oven to 160°C. Use the blade unit in the food processor bowl to cream the butter with the icing sugar. Melt the chocolate and mix it in. Add the egg yolks to the mixture one by one and mix until creamy. Use the balloon beater in the food processor bowl to whisk the egg whites and granulated sugar until stiff and foamy.

 • Page 20: Български

  Български увод Поздравления за вашата покупка и добре дошли във Philips! За да се възползвате изцяло от предлаганата от Philips поддръжка, регистрирайте продукта си на www.philips.com/welcome. Общо описание (фиг. 1) Задвижващ блок Скоба за прибиране на кабела Ключ за регулиране...

 • Page 21

  За да се избегне евентуална опасност, този уред не бива никога да се свързва към таймерен ключ. Ако захранващият кабел се повреди, той трябва винаги да се подменя от Philips, упълномощен сервиз на Philips или подобни квалифицирани лица, за да се избегне...

 • Page 22

  тази цел трябва да се използва само тласкачът. Ако установите пукнатини или каквато и да е повреда по цедката, спрете да използвате уреда и се обърнете към най-близкия сервизен център на Philips. Внимание Използвайте сокоизстисквачката само когато капакът е правилно фиксиран с щипката.

 • Page 23

  Оставете уреда да се охлажда 1 час. Включете пак щепсела в контакта. Отново включете уреда. Обърнете се към Вашия дилър на Philips или упълномощен сервизен център на Philips, ако термичният предпазен прекъсвач се задейства прекалено често. Вградена защитна блокировка Тази функция гарантира, че ще можете да включвате уреда само ако сте монтирали каната на...

 • Page 24

  Когато използвате един от дисковете, добавяйте продуктите през улея за подаване и ги натискайте с тласкача. Завъртете ключа за регулиране на скорост 1 или 2, за да включите уреда. (фиг. 5) За да обработите продуктите за много кратък период, завъртете ключа за регулиране на PULSE един...

 • Page 25

  Поставете капака върху купата. Сложете съставките в улея за подаване. Нарязвайте предварително съставките на парчета, за да могат да минат през подаващия улей. За най-добри резултати запълвайте равномерно подаващата тръба. Когато имате да обработвате голямо количество продукти, работете с малки порции и изпразвайте...

 • Page 26

  Винаги почиствайте балонната бъркалка след употреба. Вижте раздела “Почистване” за указания как да извадите балонната бъркалка и да я почистите. Полезни съвети Не използвайте балонната бъркалка за приготвяне на смеси за кекс с масло или маргарин или за месене на тесто. Използвайте за тези цели приставката за месене. Внимавайте...

 • Page 27

  Ако продуктите полепнат по стената на каната, изключете уреда и извадете щепсела от контакта. След това отстранете с лопатка продуктите от стената. Филтър Можете да използвате филтъра за приготвяне на фино разбити сосове, пресни плодови сокове или соево мляко. Всички семки и кори ще останат във филтъра. Сложете...

 • Page 28

  Проверете дали капакът е фиксиран добре. Нарязвайте предварително големите продукти на парчета, които могат да минат през улея за подаване. Сложете чаша или кана под улея за изливане (фиг. 31) Изберете скорост 2, за да включите уреда. Сложете продуктите в улея за подаване и ги натиснете надолу с тласкача. Задръжте...

 • Page 29

  Внимавайте отворите в диска за смилане да съвпаднат с издатините в корпуса на режещия блок. Поставете винтовия пръстен върху корпуса на режещия блок (1) и го завъртете по часовниковата стрелка, за да го застопорите (2) (фиг. 38). Сложете тавата върху отвесната част на корпуса на режещия блок (фиг. 39). Мелене...

 • Page 30

  Почиствайте режещия блок на кухненския робот, дисковете, режещата вложка на регулируемия режещ диск и режещия блок на месомелачката много внимателно. Режещите ръбове са много остри. Забележка: Всички части, с изключение на задвижващия блок и частите на месомелачката, могат да се почистват и в съдомиялна машина. Внимавайте...

 • Page 31

  гаранция и сервизно обслужване Ако се нуждаете от сервизно обслужване или информация или имате проблем, посетете Интернет сайта на Philips на адрес www.philips.com или се обърнете към Центъра за обслужване на потребители на Philips във вашата страна (телефонният му номер ще намерите...

 • Page 32

  в международната гаранционна карта). Ако във вашата страна няма Център за обслужване на потребители, обърнете се към местния търговец на уреди на Philips. Отстраняване на неизправности В този раздел са обобщени най-често срещаните проблеми, на които можете да се натъкнете...

 • Page 33

  Цедката на Ако цедката е повредена, спрете да използвате сокоизстисквачката. сокоизстисквачката е Обърнете се към Центъра за обслужване на потребители на Philips повредена. във вашата държава (телефонния му номер ще намерите в международната гаранционна карта), за да поръчате нова цедка.

 • Page 34

  6 яйчни жълтъка 110 г гранулирана захар 140 г пшенично брашно 1 пакетче бакпулвер Плънка: 200 г кайсиев конфитюр Глазура: 125 мл вода 300 г захар 250 г настърган шоколад Гарнитура: Бита сметана Нагрейте фурната до 160°C. Използвайте режещия блок в купата на кухненския робот, за да разбиете маслото с пудрата...

 • Page 35: Čeština

  Úvod Blahopřejeme vám k nákupu a vítáme vás ve společnosti Philips. Abyste mohli plně využít podpory, kterou Philips poskytuje, zaregistrujte svůj výrobek na adrese www.philips.com/welcome. všeobecný popis (obr. 1) Motorová jednotka Držák na uložení kabelu Ovládací knoflík PULSE = nastavení pulzace O = Vypnuto 1 = malá...

 • Page 36

  Abyste předešli možnému nebezpečí, nikdy nepřipojujte tento přístroj k časovému spínači. Pokud by byla poškozena síťová šňůra, musí její výměnu provést společnost Philips, autorizovaný servis společnosti Philips nebo obdobně kvalifikovaní pracovníci, aby se předešlo možnému nebezpečí.

 • Page 37

  Nikdy nepoužívejte nožovou jednotku mlýnku na maso v kombinaci s oddělovačem nebo plnicím nástavcem. Elektromagnetická pole (EMP) Tento přístroj společnosti Philips odpovídá všem normám týkajícím se elektromagnetických polí (EMP). Pokud je správně používán v souladu s pokyny uvedenými v této uživatelské příručce, je jeho použití podle dosud dostupných vědeckých poznatků bezpečné.

 • Page 38

  Připojte zástrčku do zásuvky ve zdi. Znovu zapněte přístroj. Pokud automatická tepelná pojistka vypíná přístroj velmi často, obraťte se na prodejce nebo autorizované servisní středisko společnosti Philips. vestavěný bezpečnostní vypínač Tato funkce zajišťuje, aby bylo možné přístroj zapnout pouze po správném umístění...

 • Page 39

  Pěchovač můžete rovněž použít k uzavření plnicí trubice. To zabrání vytékání surovin plnicí trubicí. nožová jednotka Nožovou jednotku můžete používat k sekání, mixování nebo výrobě pyré ze surovin. Sejměte z nože ochranný kryt (Obr. 8). Čepele nožů jsou velmi ostré. Nedotýkejte se jich. Nasaďte nožovou jednotku na držák nástrojů...

 • Page 40

  ČEština Stavěcím knoflíkem nastavte požadovanou tloušťku řezu (Obr. 14). tipy Při strouhání nebo drcení měkkých surovin nepoužívejte rychlost 2, aby se surovina nezměnila na kaši. Nepoužívejte kotouče pro zpracování čokolády. Pro tento účel používejte pouze nůž. Hnětací příslušenství Hnětací příslušenství můžete použít pro hnětení kynutého těsta na chléb nebo pizzu. Standardní...

 • Page 41

  Na rukojeť nádoby mixéru nevyvíjejte přílišný tlak. Do nádoby mixéru vložte přísady (Obr. 21). Nikdy neplňte nádobu mixéru přísadami, které jsou teplejší než 80 °C. Aby nedošlo k přetečení, nikdy neplňte nádobu nad značku maximálního množství, zejména pokud mixujete horké tekutiny. Zavřete víko a vložte do jeho otvoru zátku.

 • Page 42

  ČEština Sejměte nádobu mixéru z motorové jednotky. Vylijte nápoj hubičkou na nádobě mixéru (Obr. 26). Optimálních výsledků dosáhnete, vložíte-li nádobu se zbylými přísadami (pokud je třeba i trochou tekutiny) zpět do přístroje a zapnete přístroj ještě na několik sekund. Vylijte zbytek nápoje. tipy Pokud potřebujete zpracovat větší...

 • Page 43

  Dužninu z mrkve, červené řepy, zelí a špenátu lze použít jako základ pro polévky a omáčky. Uvařte ji a přidejte bylinky. Dužninu v mixéru zpracujte na pyré. Dužninu z rajčat lze použít k přípravě rajského protlaku. Pevné ovoce, které obsahuje velké množství škrobu (banány, papája, avokádo, fíky a mango) není vhodné...

 • Page 44

  Pokud lze střívko natáhnout na plnicí nástavec jen ztuha, můžete je trochu navlhčit vodou. Čištění (obr. 43) Poznámka: Tabulka čištění na přední stránce této brožury poskytuje přehled o tom, jak je třeba čistit všechny součástky tohoto přístroje. Přesvědčte se, že je přístroj vypnutý a odpojený od sítě. Vyčistěte motorovou jednotku a převodové...

 • Page 45

  nastavitelný krájecí disk Otočte stavěcí knoflík po směru hodinových ručiček (1) a sejměte jej z kotouče (2). (Obr. 50) Sejměte krájecí nástavec z kotouče. Všechny díly umyjte v horké vodě s trochou mycího prostředku nebo v myčce. Mlýnek na maso Díly mlýnku na maso nelze mýt v myčce! Zbytky masa, které...

 • Page 46

  Philips www.philips.com nebo se obraťte na středisko péče o zákazníky společnosti Philips ve své zemi (telefonní číslo na střediska najdete v letáčku s celosvětovou zárukou). Pokud se ve vaší zemi středisko péče o zákazníky nenachází, můžete kontaktovat místního dodavatele výrobků...

 • Page 47

  Pokud je sítko odšťavňovače poškozené, odšťavňovač již nepoužívejte. poškozené. Obraťte na středisko péče o zákazníky společnosti Philips ve své zemi (telefonní číslo střediska najdete v letáčku s celosvětovou zárukou) a objednejte si nové sítko. Pokud se ve vaší zemi středisko péče o zákazníky nenachází, můžete kontaktovat místního dodavatele výrobků...

 • Page 48

  Náplň: 200 g meruňkového džemu Poleva: 125 ml vody 300 g cukru 250 g strouhané čokolády Ozdoba: Šlehaná smetana Ohřejte troubu na 160 °C. Pomocí nožové jednotky v míse kuchyňského robota našlehejte máslo s moučkovým cukrem. Rozpusťte a vmíchejte čokoládu. Přidejte po jednom žloutky a míchejte, dokud není...

 • Page 49: Eesti

  Õnnitleme teid ostu puhul ning tere tulemast kasutama Philipsi tooteid! Philipsi klienditoe tõhusamaks kasutamiseks registreerige toode veebilehel www.philips.com/welcome. Üldkirjeldus (Jn 1) Mootor Juhtmehoidmisklamber Juhtnupp PULSE = impulssrežiimi seadistus O = väljas 1 = väike kiirus 2 = suur kiirus...

 • Page 50

  Enne osade kokkupanekut, lahtivõtmist või mõne osa reguleerimist võtke seade alati elektrivõrgust välja. Lülitage alati seade välja, keerates juhtnupu asendisse „0”. Ärge kunagi kasutage teiste tootjate poolt tehtud tarvikuid või osi, mida firma Philips ei ole eriliselt soovitanud. Kui kasutate selliseid tarvikuid või osi, siis muutub te seadme garantii kehtetuks.

 • Page 51

  Ärge kunagi täitke kannmikserit toiduainetega, mis on kuumemad kui 80 °C. kannmikser Hoiatus Ärge puhastamise ajal peenestaja lõiketerade lõikepindu katsuge. Need on väga teravad ning võite kergesti sõrme lõigata. Ärge kunagi pange sõrmi ega muid objekte töötava kannmikseri kannu. Eemaldage seade elektrivõrgust, kui lõiketerad kiiluvad kinni ning enne lõiketerade külge kleepunud ainete ära võtmist.

 • Page 52

  EEsti Kui seade äkki lakkab töötamast Eemaldage pistik seinakontaktist. Laske seadmel üks tund jahtuda. Lükake toitejuhtme pistik uuesti seinakontakti. Lülitage seade uuesti sisse. Seadme termilise ohutuslüliti liiga sagedasel rakendumisel võtke ühendust Philipsi müügiesindaja või Philipsi volitatud hoolduskeskusega. sisseehitatud ohutuslukk See funktsioon tagab seadme sisselülitamise ainult siis, kui olete kannmikseri kannu, nõu või hakklihamasina õigesti mootori külge pannud.

 • Page 53

  Pange lõiketerad tarvikuhoidjasse ja paigaldage tarvikuhoidja nõusse (Jn 9). Pange toiduained nõusse. Ained tuleks eelnevalt tükeldada 3 x 3 x 3 cm suurusteks tükkideks. Asetage kaas nõule. Pange tõukur sisestamistorusse. Seadme sisselülitamiseks keerake juhtnupp asendisse 2. Seade jääb tööle seniks, kuni juhtnuppu asendisse O ei keerata. Toiduainete lühiajaliseks töötlemiseks keerake juhtnupp asendisse PULSE (impulssrežiim) üks või rohkem kordi.

 • Page 54

  tainasegamiskonksud Tainasegamistarvikuga võite sõtkuda pärmitainast leiva ja pitsa tegemiseks. Tavaline, kõikide tainasõtkumistoimingute pikkus on 30–180 sekundit. Pange tainasegamiskonks tarvikuhoidjasse. (Jn 15) Pange tainasegamiskonksuga tarvikuhoidja nõusse. (Jn 16) Märkus: Enne toiduainete lisamist pange alati tainasegamiskonksuga tarvikuhoidja nõusse. Pange koostisained nõusse. Paigaldage kaas nõule ja tõukur kaane külge. Seadme sisselülitamiseks keerake juhtnupuga kiirus asendisse 1.

 • Page 55

  Seadme sisselülitamiseks valige kiirus 2. Mikser jätkab tööd, kuni juhtnupp pole keeratud asendisse O. ärge kunagi pange kätt või mingeid esemeid töötava mikseri kannu. näpunäiteid Seadme töötamise ajal saate mikseri kannu lisada vedelikke või tahkeid aineid kaanes oleva ava kaudu (Jn 22). Mida kauem mootor töötab, seda peenemaks segamistulemus läheb.

 • Page 56

  Puuviljamahlade ja kokteilide valmistamisel parima tulemuse saamiseks lisage 150 g puuviljale umbes 300 ml vett. Kokteilide valmistamiseks võite ka mõnda muud vedelikku lisada. Enne töötlemist leotage kuivi toiduaineid, nt sojaube. Mahlapress Mahlapressi saate kasutada värske puuviljamahla valmistamiseks. Viljaliha, seemned ja koored eemaldatakse mahlast.

 • Page 57

  Paigutage reduktori korpus mootorile (1) ja keerake see päripäeva kinni (2) (klõpsatus!) (Jn 33). Paigutage lõikuri korpus reduktori korpusele (1) ja keerake see vastupäeva kinni (2) (Jn 34). Sisestage tiguvõll lõikuri korpusesse (Jn 35). Paigutage lõikur tiguvõlli. Lõikeääred peavad jääma väljapoole (Jn 36). Kinnitage keskmine või jäme hakkimisketas (olenevalt eelistatavast konsistentsist) tiguvõllile (Jn 37).

 • Page 58

  Peske alati toiduainetega kokkupuutunud osad kohe pärast kasutamist kuuma vee ja nõudepesuvahendiga puhtaks. Puhastage köögikombaini lõiketera, kettad, reguleeritava viilutusketta viilutaja, hakklihamasina lõikur väga hoolikalt. Lõiketerade ääred on väga teravad. Märkus: Kõiki osi, v.a mootor ja hakklihamasina osad võite pesta ka nõudepesumasinaga. Kontrollige, ega lõiketerade ääred ja kettad ei puutu kokku kõvade esemetega.

 • Page 59

  Nii toimides aitate te hoida loodust. garantii ja hooldus Kui vajate hooldust, esitada infopäringuid või on probleeme, külastage palun Philipsi veebisaiti www.philips.com või pöörduge oma riigi Philipsi klienditeeninduskeskusesse (telefoninumbri leiate garantiilehelt). Kui teie riigis ei ole klienditeeninduskeskust, pöörduge Philipsi toodete kohaliku müügiesindaja poole.

 • Page 60

  EEsti Probleem Lahendus Juhtnupu keeramisel Veenduge, kas köögikombain, kannmikseri kann, mahlapress või asenditesse PULSE või hakklihamasin on korralikult kokku pandud (klõpsatus!). Veenduge, et kui 1 või 2 kiirus ei lülitata te köögikombaini, mahlapressi või hakklihamasinat ei kasuta, oleks seadet sisse. keeratav kate korralikult mootorile keeratud.

 • Page 61

  1200 ml vett Laske sojaubadel enne töötlemist 4 tundi liguneda. Pange kõrvale nõrguma. Pange leotatud sojaoad filtrisse. Valage 1200 ml vett kannmikseri nõusse ja segage 15 sekundit. Kallake sojapiim potti. Pange sojapiim keedunõusse, lisage maitse järgi suhkrut ja kuumutage aeglasel tulel, kuni suhkur on sulanud.

 • Page 62

  Laske kook koogivormis jahtuda. Seejärel võtke see välja ja pange edasiseks jahtumiseks traadist restile. Lõigake kook horisontaalselt pooleks. Määrige ühele poolele osa aprikoosimoosi ja katke alumine pool uuesti ülemise poolega. Soojendage aprikoosimoosi, kuni see muutub vedelaks siirupiks ja määrige koogi peale. Valmistage glasuur.

 • Page 63: Hrvatski

  Čestitamo na kupnji i dobro došli u Philips! Kako biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi tvrtka Philips, registrirajte svoj proizvod na: www.philips.com/welcome. opći opis (sl. 1) Jedinica motora Nosač za kabel Regulator PULSE = postavka pulsiranja O = Isključeno...

 • Page 64

  Kako biste izbjegli opasne situacije, aparat nemojte nikada spajati na prekidač kojim upravlja mjerač vremena. Ako se kabel za napajanje ošteti, mora ga zamijeniti tvrtka Philips, ovlašteni Philips servisni centar ili neka druga kvalificirana osoba kako bi se izbjegle potencijalno opasne situacije.

 • Page 65

  Elektromagnetska polja (EMF) Ovaj proizvod tvrtke Philips sukladan je svim standardima koji se tiču elektromagnetskih polja (EMF). Ako aparatom rukujete ispravno i u skladu s ovim uputama, prema dostupnim znanstvenim dokazima on će biti siguran za korištenje.

 • Page 66

  Ponovo uključite aparat. Ako se mehanizam za zaštitu od pregrijavanja prečesto aktivira, obratite se svom prodavaču proizvoda tvrtke Philips ili ovlaštenom Philips servisu. ugrađeni sigurnosni mehanizam Zahvaljujući ovoj značajki aparat se može uključiti tek nakon što vrč miješalice, zdjelu ili dodatak za mljevenje mesa pravilno postavite na jedinicu motora.

 • Page 67

  Jedinicu s rezačima stavite na držač pribora, a držač stavite u zdjelu (Sl. 9). Sastojke stavite u zdjelu. Veće namirnice izrežite na komade od približno 3 x 3 x 3 cm. Stavite poklopac na zdjelu. Stavite potiskivač u otvor za umetanje. Regulator okrenite na brzinu 2 kako biste uključili aparat.

 • Page 68

  HRvatski Dodatak za miješanje tijesta Pomoću dodatka za miješanje zamijesite dizano tijesto za kruh i pizzu. Standardno vrijeme miješanja tijesta je 30-180 sekundi. Dodatak za miješanje stavite na držač pribora. (Sl. 15) Držač pribora s dodatkom za miješanje tijesta stavite u zdjelu. (Sl. 16) Napomena: Uvijek stavite držač...

 • Page 69

  Zatvorite poklopac i u njega umetnite čep. Odaberite brzinu 2 kako biste uključili aparat. Miješalica će nastaviti s radom dok regulator ne postavite na O. Nikad ne stavljajte ruke ili strane predmete u vrč dok miješalica radi. savjeti Dok aparat radi kroz otvor na poklopcu možete staviti u vrč miješalice tekuće ili čvrste sastojke (Sl.

 • Page 70

  Za najbolje rezultate prilikom pripremanja voćnih sokova i koktela, dodajte pribl. 300 ml vode na 150 g voća. Možete koristiti i druge tekućine, npr. za pripremanje koktela. Tvrde sastojke namočite prije obrade, npr. zrna soje. sokovnik Sokovnik možete koristiti za pripremu svježih voćnih sokova. Pulpa, koštice i kora uklanjaju se iz soka. Okrenite poklopac s navojem u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu (1) i skinite ga s jedinice motora (Sl.

 • Page 71

  Kućište rezača stavite na pogonsko kućište (1) i okrenite ga u smjeru suprotnom od kazaljke na satu kako biste ga fiksirali (2) (Sl. 34). Umetnite spiralnu osovinu u kućište rezača (Sl. 35). Rezač stavite na spiralnu osovinu. Rubovi za rezanje moraju biti usmjereni prema van (Sl. 36). Postavite disk za srednje ili grubo mljevenje (ovisno o željenoj gustoći) na spiralnu osovinu (Sl.

 • Page 72

  Vrlo pažljivo čistite rezače aparata za obradu hrane, diskove, umetak za sjeckanje na podesivom disku za sjeckanje i rezače dodatka za mljevenje mesa. Rubovi rezača vrlo su oštri. Napomena: Svi dijelovi, osim jedinice motora i dijelova dodatka za mljevenje mesa, mogu se i prati u stroju za pranje posuđa.

 • Page 73

  U slučaju da vam je potreban servis ili informacija ili imate neki problem, posjetite web-stranicu tvrtke Philips, www.philips.com, ili se obratite centru za korisnike tvrtke Philips u svojoj državi (broj telefona nalazi se u priloženom jamstvu). Ako u vašoj državi ne postoji centar za korisnike, obratite se lokalnom prodavaču proizvoda tvrtke Philips.

 • Page 74

  Ako je sito oštećeno, nemojte više koristiti sokovnik. Obratite se centru oštećeno. za potrošače tvrtke Philips (telefonski broj pronaći ćete u međunarodnom jamstvenom listu) kako biste naručili novo sito. Ako u vašoj državi ne postoji centar za potrošače, obratite se lokalnom...

 • Page 75

  Recepti sojino mlijeko Ovaj recept može se napraviti samo uz korištenje filtera. Nakon što obradite jednu seriju, obavezno najprije ostavite aparat da se ohladi do sobne temperature, a zatim prijeđite na obradu sljedeće serije. Sastojci: 120 g suhe soje u zrnu 1200 ml vode Zrna soje namačite 4 sata prije obrade.

 • Page 76

  Pomoću metlice u zdjeli dodatka za obradu hrane miješajte bjelanjke i granulirani šećer dok ne dobijete čvrstu pjenastu masu. Pažljivo umiješajte pjenu od bjelanjaka u smjesu. Mješavinu za tortu izlijte u podmazanu posudu za pečenje (24 cm). Pecite jedan sat pri 160°C. Napomena: Tijekom prvih 15 minuta ostavite vrata pećnice djelomično otvorena.

 • Page 77: Magyar

  Bevezetés Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt! A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome oldalon. Általános leírás (ábra 1) Motoregység Kábeltartó Kezelőgomb PULSE = pulzus fokozat O = kikapcsolva 1 = alacsony fordulatszám 2 = magas fordulatszám Biztonsági zár...

 • Page 78

  A készüléket mindig a kezelőgomb O állásba fordításával kapcsolja ki. Ne használjon más gyártótól származó tartozékot / alkatrészt, vagy olyat, melyet a Philips nem javasolt, mert a garancia érvényét veszti. Ne lépje túl a tálon vagy poháron jelzett felső szintet.

 • Page 79

  Sose nyúljon kézzel vagy más tárggyal a működő készülék adagolócsövébe. Erre a célra csak a nyomórúd használható. Amennyiben a szűrő sérült vagy repedések láthatók rajta, ne használja a készüléket, és forduljon a legközelebbi Philips szakszervizhez. Figyelem A gyümölcscentrifugát csak akkor használja, ha a fedél megfelelően le lett zárva a rögzítőkapoccsal.

 • Page 80

  Hagyja lehűlni a készüléket 1 óráig. Helyezze vissza a hálózati csatlakozódugót a fali aljzatba. Kapcsolja be ismét a készüléket. Ha a biztonsági hőkioldó túl gyakran kapcsol be, forduljon Philips márkakereskedéshez vagy Philips szakszervizhez. Beépített biztonsági zár A funkció biztosítja, hogy a készüléket csak akkor lehessen bekapcsolni, ha a motoregységre a turmixpohár, a tál vagy a húsdaráló...

 • Page 81

  A turmixolás befejeztével a készülék kikapcsolásához fordítsa a kezelőgombot O állásba. adagolócső és betöltő Folyékony és szilárd hozzávalók hozzáadásához használja az étel adagoló csövet. (ábra 6) A szilárd hozzávalók hozzáadásához használja a betöltőt. (ábra 7) A betöltőt az adagolócső lezárására is használhatja, így akadályozva meg, hogy a hozzávalók az adagolócsövön kívülre kerüljenek.

 • Page 82

  Finoman nyomja a betöltővel az ételadagoló nyílásba a hozzávalókat. Állítható szeletelőtárcsa Az állítható szeletelőtárcsa vágófelülete nagyon éles, ezért vigyázzon, hogy ne érjen hozzá. Helyezze a szeletelőbetétet a tartó tetejébe (ábra 12). Helyezze be a gombot a tartó aljába (1) és az óramutató járásával ellenkező irányba elforgatva rögzítse (2) (ábra 13).

 • Page 83

  turmixgép A turmixgép felhasználási területei: Folyadékok, pl. tejtermékek, mártások, gyümölcslevek, levesek, italkeverékek, koktélok mixelésére. Puha alapanyagok, pl. palacsintatészta vagy majonéz keverésére. Főtt alapanyagok, pl. bébiételek pépesítésére. Fordítsa a csavaros fedelet az óramutató járásával ellenkező irányba (1) és távolítsa el a motoregységről (2) (ábra 19).

 • Page 84

  Ne töltse a szűrőt a fémrészen túl. Ne használja a szűrőt forró alapanyagok feldolgozásához. A vizet vagy egyéb folyadékot (tejet, gyümölcslevet stb.) öntse a turmixkehelybe. Tegye be a dugót a fedélnyílásba. (ábra 25) A készülék bekapcsolásához válassza a 2. sebességfokozatot. A turmixolás befejeztével állítsa a kezelőgombot O állásba.

 • Page 85

  tippek: Ha a gyümölcshúsgyűjtő a turmixolás során megtelik, kapcsolja ki a készüléket és várja meg, amíg a szűrő forgása megszűnik. Nyissa ki a rögzítőkapcsot és vegye le a fedelet. Távolítsa el a szűrőt. Távolítsa el a gyümölcshúsgyűjtőt a motoregységből és ürítse ki. Tisztítsa meg a szűrőt. Szerelje össze ismét a gyümölcscentrifugát és kapcsolja be újra.

 • Page 86

  A húsdarálás befejezése után húzza ki a készülék hálózati dugóját a fali aljzatból, majd vegye le a csavarmenetes gyűrűt. Távolítsa el a darálótárcsát és a vágóegységet. Megjegyzés: A csigatengelyt hagyja a vágóházon. Helyezze a szétválasztót a csigatengelyre (ábra 41). Helyezze a kolbásztöltőt a vágóházra (1), majd csavarja fel a csavarmenetes gyűrűt az óramutató...

 • Page 87

  Vegye ki a két fogaskereket (ábra 48). Tisztítsa meg az összes alkatrészt meleg, mosogatószeres vízben vagy mosogatógépben. Tegye be a habverőt. a tojás alakú habverő összeszerelése Előbb tegye be a kis, majd a nagy fogaskereket a házba. A ház alsó részét pattintsa rá a felső részére. Mindkét oldalon kattanást kell hallania.

 • Page 88

  Jótállás és szerviz Ha javításra vagy információra van szüksége, vagy ha valamilyen probléma merült fel, látogasson el a Philips honlapjára (www.philips.com), vagy forduljon az adott ország Philips vevőszolgálatához (a telefonszámot megtalálja a világszerte érvényes garancialevélen). Ha országában nem működik ilyen vevőszolgálat, forduljon a Philips helyi szaküzletéhez.

 • Page 89

  A gyümölcscentrifuga Ha a szűrő megsérült, ne használja a gyümölcscentrifugát. Új szűrő szűrője sérült. rendeléséhez forduljon a helyi Philips vevőszolgálathoz (a telefonszám a világszerte érvényes garancialevélen található). Ha országában nem működik ilyen vevőszolgálat, forduljon a helyi Philips márkakereskedéshez. Receptek szójatej...

 • Page 90

  A narancsot hámozza meg és szeletelje fel a gyümölcscentrifuga adagolócsövébe illő méretű darabokra. Szerelje össze a gyümölcscentrifugát és turmixolja össze az összes hozzávalót. Csokoládés sütemény Tészta: 140 g puha vaj 110 g porcukor 140 g csokoládé 6 tojásfehérje 6 tojássárgája 110 g kristálycukor 140 g búzaliszt 1 tasak sütőpor...

 • Page 91: ҚазаҚша

  кіріспе Өнімді сатып алуыңызбен құттықтаймыз және Philips компаниясына қош келдіңіз! Philips компаниясы ұсынатын қолдауды толығымен пайдалану үшін өніміңізді www.philips.com/ welcome веб-бетіне тіркеңіз. Жалпы сипаттама (Cурет 1) Мотор бөлігі Кабель сақтау бөлімі Бақылау түймесі PULSE = пульсті реттеу O = Өшіру...

 • Page 92

  волтажбен сәйкес келетіндігін тексеріп алыңыз. Қауіпті жағдай туғызбас үшін, бұл құралды ешқашан таймер қосқышына байланыстырмаңыз. Егер ток сымы зақымдалған болса, қауіпті жағдай туғызбас үшін оны тек Philips компаниясы ұсынған қызмет орталығында сол компанияның жабдықтарымен және соған сәйкес білімі бар маман алмастыру керек.

 • Page 93

  Қоректендіргіш түтікке құрал жұмыс жасап тұрған кезде ешқашан саусақтарыңызды немесе басқа заттарды салмаңыз. Бұл мақсатпен тек итергішті ғана қолданыңыз. Егер сіз сүзгіде зақым байқасаңыз, немесе сүзгінің басқалай зақымдалғанын көрсеңіз, құралды әрі қарай қолданбаңыз, сонымен қатар жақын жердегі Philips қызмет орталығымен байланысыңыз. абайлаңыз...

 • Page 94

  Құралды 1 сағат суытып алыңыз. Ток шанышқысын қабырғадағы розеткаға қосыңыз. Құралды қайтадан қосыңыз. Егер құрылғының қызып кетуге қарсы сөндіру қызметі тым жиі іске қосылса, Philips делдалымен немесе Philips қызмет орталығымен байланысыңыз. Ішіне орнатылған қауіпсіздік құлпы Бұл қызмет моторға араластырғыш ыдыстың, ет тартқыш табағының дұрыс орнатылғанында...

 • Page 95

  Табақтың қақпағын жабыңыз (1). Қақпақты бекіту үшін («тық» етеді), оны сағат бағытымен (2) бұраңыз (Cурет 4). Қақпақтағы нүкте мен табақтағы нүкте бір-біріне қарама қарсы келуін қадағалаңыз. Қақпақтың шығып тұрған бөлігі тұтқа пішінінің жалғасы болып келеді. Дискілердің бірін қолданғаныңызда ингредиенттерді тамақ салатын түтік арқылы салып, итергішпен...

 • Page 96

  ҚазаҚша Құрал ұстағышты табаққа орнатыңыз (Cурет 10). Құрал ұстағышына керекті дискіні орнатыңыз (Cурет 11). Қақпақты табаққа орнатыңыз. Итергішті тамақ салатын түтікке салыңыз. Көлемі үлкен ингредиенттерді тамақ салатын түтікке сай болатындай бөлшектерге алдын ала бөліп алыңыз. Жақсы нәтижеге жету үшін тамақ салатын түтікті бірқалыпты етіп толтырыңыз. Сізге...

 • Page 97

  Қақпақты табаққа орнатып, итергішті қақпаққа енгізіңіз. Құрылғыны қосу үшін бақылау түймесін 2 жылдамдығына қосыңыз. Бақылау түймесін O қалпына қосқаныңызға дейін жұмыс үрдісі жалғаса береді. Аэростат шайқаушысын қолданып болған бойда тазалаңыз. Аэростат шайқаушысын бөлу және оны тазалау жолы туралы нұсқауларды тазалау бөлімінен оқыңыз.

 • Page 98

  ингредиенттерді күрекшемен араластыра аласыз (араластырғыш іске қосылмай тұрғанда), немесе азырақ мөлшерді өңдеу үшін біразын құйып алуыңызға болады. Тасып кетпес үшін ыстық сұйықтықтарды немесе көбіктенетін ингредиенттерді (мәселен сүтті) шайқағанда, араластырғыш ыдысына 1 литрден артық құймаңыз. Егер тамақ араластырғыш ыдысының жан-жағына тұрып қалса, құралды сөндіріп, тоқтан суырыңыз.

 • Page 99

  Торды қолданар алдында әрдайым тексеріп алыңыз. Егер торда кез келген зақым байқасаңыз, мысалы, жарықша, сынық, немесе босаған диск, онда оны пайдаланбаңыз. Қабықтарды жинайтын контейнерді қақпақпен жауып, қыстырғышпен қысыңыз (Cурет 30). Қақпақтың дұрыстап жабылғанын қадағалаңыз. Көлемі үлкен ингредиенттерді тамақ салатын түтікке сай болатындай бөлшектерге алдын...

 • Page 100

  Кесуші бөлшекті жылан өзекшеге орнатыңыз. Кесу жүздері сыртқа қарап тұруы тиіс (Cурет 36). Жылан өзекшеге орташа немесе ірі тартатын дискіні орнатыңыз (өзіңіз қалайтын ірілікке байланысты) (Cурет 37). Тартатын дискінің тесіктері кесуші түтікке дәл келуін қадағалаңыз. Бұрандалы сақинаны кесуші түтікке (1) қойып, сағат тілімен бұрап (2) бекітіңіз...

 • Page 101

  Тағам процессорының пышақтарын, дискілерді, тураушы бөлшекті, лайықталатын турау дискісін және ет тартқыштың кесуші бөлшегін абайлап тазартыңыз. Кесетін жүздері өте өткір. Ескертпе: Мотор мен ет тартқыштың бөлшектерінен басқа барлық бөлшектер жуғыш машинада тазартыла алады. Пышақтар мен дискілердің жиектері қатты заттарға тимегендігіне көз жеткізіңіз. Бұл - олардың...

 • Page 102

  ресми жинау орнына тапсырыңыз. Осылайша, сіз қоршаған ортаны сақтауға көмектесесіз. кепілдік және қызмет көрсету Егер көмек немесе ақпарат керек болса, не болмаса сізде шешілмеген мәселе болса, Philips компаниясының www.philips.com веб-сайтына кіріңіз немесе өз еліңіздегі Philips Тұтынушылар орталығына хабарласыңыз (ол нөмірді сіз дүние жүзі бойынша берілетін кепілдік кітапшасынан...

 • Page 103

  ақаулықтарды жою Бұл тарауда құралда пайда болуы мүмкін ең көп кездесетін ақаулықтар жинақталған. Егер төменде берілген ақпараттың көмегімен ақаулықты жоя алмасаңыз, еліңіздегі тұтынушы орталығына хабарласыңыз. Ақаулық Шешімі Бақылау түймесін Тағам процессоры, араластырғыш ыдыс, шырын сыққыш немесе ет PULSE немесе 1 не 2 тартқыш...

 • Page 104

  Ақаулық Шешімі Шырын сыққыштың Тор бұзылған болса, шырын сыққышты ендігәрі қолданбаңыз. Жаңа торы бұзылған. торға тапсырыс беру үшін, еліңіздегі Philips тұтынушыны қолдау орталығына (телефонын дүниежүзілік кепілдік парағынан табасыз) хабарласыңыз. Егер еліңізде тұтынушыны қолдау орталығы болмаса, жергілікті Philips делдалына барыңыз. рецепттер...

 • Page 105

  250 гр ұнтақталған шоколад Гарнир: Шайқалған крем Пешті 160°C дейін ысытыңыз. Тағам процессорындағы пышақты пайдаланып маймен қант ұнтағынан крем дайындаңыз. Шоколадты ерітіп, қосып араластырыңыз. Жұмыртқаның сарысын бір-бірлеп қосындыға салып, қаймақ тәрізді болғанша араластырыңыз. Аэростат шайқаушыны пайдаланып жұмыртқаның ағы мен қантты жағылмалы және крем...

 • Page 106: Lietuviškai

  Įvadas Sveikiname įsigijus pirkinį ir sveiki atvykę į „Philips“! Norėdami naudotis visu „Philips“ palaikymu, savo gaminį registruokite adresu www.philips.com/welcome. Bendras aprašymas (Pav. 1) Variklio įtaisas Maitinimo laido laikytuvas Valdymo rankenėlė PULSE = tempo nustatymas O = išjungta 1 = mažas greitis 2 = didelis greitis Apsauginis užraktas...

 • Page 107

  įtampą. Norėdami išvengti pavojingos situacijos, šio prietaiso niekada nejunkite prie laikmačio jungiklio. Jei pažeistas maitinimo laidas, vengiant rizikos, jį turi pakeisti „Philips“ darbuotojai, „Philips“ įgaliotasis techninės priežiūros centras arba kiti panašios kvalifikacijos specialistai. Jei kištukas, maitinimo laidas ar kitos dalys yra pažeistos, prietaiso nenaudokite.

 • Page 108

  Įspėjimas Niekada nenaudokite mėsmalės pjaustytuvo kartu su paskirstytoju ir dešrelių kimštuvu. Elektromagnetiniai laukai (EMl) Šis „Philips“ prietaisas atitinka visus elektromagnetinių laukų (EMF) standartus. Tinkamai eksploatuojant prietaisą pagal šiame vartotojo vadove pateiktus nurodymus, remiantis dabartine moksline informacija, jį yra saugu naudoti.

 • Page 109

  Palikite prietaisą 1 valandai atvėsti. Į elektros lizdą vėl įkiškite kištuką. Vėl įjunkite prietaisą. Jei terminė apsauginė sistema įsijungia per dažnai, kreipkitės į „Philips“ pardavėją ar įgaliotą „Philips“ aptarnavimo centrą. integruota apsauginė spynelė Ši savybė užtikrina, kad prietaisą įjungti galite tik ant variklio įtaiso tinkamai uždėję maišytuvo ąsotį, dubenį...

 • Page 110

  Pjaustymo įtaisą padėkite ant įrankio laikiklio, o jį įdėkite į dubenį (Pav. 9). Sudėkite produktus į dubenį. Didelius gabalus prieš tai supjaustykite maždaug 3x3x3 cm gabalėliais. Uždenkite dubenį dangčiu. Įkiškite stūmiklį į tiekimo vamzdį. Valdymo rankenėlę nustatykite ties 2 greičiu ir įjunkite prietaisą. Procesas tęsis, kol nenustatysite valdiklio ties O.

 • Page 111

  Nenaudokite diskų šokoladui apdoroti. Tam naudokite tik pjaustymo įtaisą. Minkymo priedas Galite naudoti minkymo priedą mielinei duonos ir picos tešlai minkyti. Standartinis laikas visokių rūšių minkymui yra 30–180 sekundžių. Įstatykite minkymo priedą į įrankių laikiklį. (Pav. 15) Įrankių laikiklį su minkymo priedų įstatykite į dubenį. (Pav. 16) Pastaba: Prieš...

 • Page 112

  Tam, kad neišsipiltų produktai, niekada nepripildykite ąsočio daugiau nei iki maksimalaus lygio žymės, ypač maišydami karštus skysčius. Uždarykite dangtį ir į jį įstatykite kamštį. Pasirinkite 2 greitį ir įjunkite prietaisą. Maišytuvas veikia tol, kol valdymo rankenėlė nenustatoma ties O. Niekada nekiškite rankų ar kitų daiktų į ąsotį, kai plaktuvas įjungtas. Patarimai Prietaisui veikiant skysčius ar kietus produktus į...

 • Page 113

  Patarimai Kai apdorojate didelį produktų kiekį, patariame nedėti visų produktų į filtrą vienu metu. Pradėkite apdoroti mažomis porcijomis ir leiskite prietaisui veikti kelias sekundes. Tada išjunkite prietaisą ir įdėkite kitą nedidelę porciją. Kartokite šią procedūrą, kol apdorosite visus produktus. Visą apdorojimo laiką...

 • Page 114

  Mėsmalė Mėsmalę galite naudoti mėsos malimui ir dešrelių darymui. Užsukite užsukamą dangtį ant variklio įtaiso (Pav. 32). Uždėkite pavarų korpusą ant variklio įtaiso (1) ir sukite pagal laikrodžio rodyklę kol užsifiksuos (2) (spragtelėjimas) (Pav. 33). Pjaustytuvo korpusą uždėkite ant pavarų korpuso (1) ir sukite prieš laikrodžio rodyklę kol užsifiksuos (2) (Pav.

 • Page 115

  Variklio įtaisą ir mėsmalės pavarų korpusą valykite drėgnu audeklu. Variklio įtaiso ir mėsmalės pavarų korpuso niekada nemerkite į vandenį bei neskalaukite jų po vandens čiaupu. Dalis, kurios lietėsi su maistu, iš karto po panaudojimo plaukite karštu vandeniu ir indų plovikliu. Ypač...

 • Page 116

  į oficialų perdirbimo punktą. Taip prisidėsite prie aplinkos išsaugojimo. garantija ir techninis aptarnavimas Jei jums reikalinga techninė priežiūra ar informacija arba jei kilo problemų, apsilankykite „Philips“ tinklalapyje www.philips.com arba susisiekite su savo šalies „Philips“ klientų aptarnavimo centru (jo telefono numerį...

 • Page 117

  Jei sietas yra sugadintas, nenaudokite sulčiaspaudės. Susisiekite su „Philips“ pagalbos vartotojams centru savo šalyje (telefono numerį rasite pasauliniame garantiniame lankstinuke) ir užsakykite naują sietą. Jei pagalbos vartotojams centro nėra jūsų šalyje, eikite pas vietinį...

 • Page 118

  liEtuviškai Receptai sojos pienas Paruoši pagal šį receptą galima tik turint filtrą. Apdoroję vieną partiją leiskite prietaisui atvėsti iki kambario temperatūros, prieš pradėdami apdoroti kitą partiją. Sudėtis: 120 g džiovintų sojos pupelių 1200 ml vandens Prieš apdorojimą sojos pupeles mirkykite 4 valandas. Tada leiskite joms nuvarvėti. Sudėkite išmirkytas sojų...

 • Page 119

  Prie mišinio pridėkite kiaušinio trynius po vieną ir maišykite, kol jis taps panašus į kremą. Naudodami plaktuvėlį maisto apdorojimo dubenyje išplakite kiaušinių baltymus ir smulkų cukrų, kol gausite tirštą masę su putomis. Į mišinį po truputį įmaišykite kiaušinių baltymų masę. Torto masę...

 • Page 120: Latviešu

  Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā gūtu labumu no Philips piedāvātā atbalsta, reģistrējiet savu izstrādājumu www.philips.com/welcome. vispārējs apraksts (Zīm. 1) Motora nodalījums Vada nodalījuma skava Vadības slēdzis PULSE = impulsa iestatījums O = Izslēgts 1 = mazs ātrums 2 = liels ātrums...

 • Page 121

  Nekad nepievienojiet šo ierīci taimera slēdzim, lai izvairītos no bīstamām situācijām. Ja elektrības vads ir bojāts, tas jānomaina Philips pilnvarota servisa centra darbiniekiem vai līdzīgi kvalificētām personām, lai izvairītos no briesmām. Nelietojiet ierīci, ja bojāta tās kontaktdakša, elektrības vads vai citas sastāvdaļas.

 • Page 122

  Brīdinājums Kamēr ierīce darbojas, nekad nebāziet pirkstus vai priekšmetus padevējcaurulē. Šīm mērķim lietojiet tikai bīdni. Ja siets ir ieplaisājis vai kā citādi bojāts, nelietojiet ierīci un sazinieties ar tuvāko Philips apkopes centru. ievērībai Sulu spiedi drīkst lietot tikai tad, ja vāks ir pienācīgi noslēgts, izmantojot aizspiedni.

 • Page 123

  Ļaujiet ierīcei 1 stundu atdzist. Iespraudiet kontaktdakšu atpakaļ elektrotīkla sienas kontaktligzdā. Vēlreiz ieslēdziet ierīci. Ja automātiskais termiskās drošības slēdzis tiek iedarbināts pārāk bieži, sazinieties ar Philips produkcijas izplatītāju vai Philips pilnvarotu apkopes centru. iebūvēts drošības slēdzis Šī funkcija nodrošina, ka ierīci var ieslēgt tikai tad, ja blendera krūka, bļoda vai gaļasmašīna ir pareizi uzstādīti uz motora nodalījuma.

 • Page 124

  Noņemiet no asmens aizsargapvalku (Zīm. 8). Griezēj šķautnes ir ļoti asas. Nepieskarieties tām. Novietojiet asmeni uz rīka turētāja un ievietojiet rīka turētāju bļodā (Zīm. 9). Ielieciet bļodā produktus. Lielus gabalus pirms tam sagrieziet mazākos, apmēram 3 x 3 x 3 cm lielos gabaliņos.

 • Page 125

  Padomi Rīvējot vai smalcinot mīkstus produktus, nedarbiniet ierīci 2. ātrumā, lai produkti nepārvērstos biezenī. Neizmantojiet diskus šokolādes smalcināšanai. Šim nolūkam, izmantojiet tikai asmeni. Mīcīšanas piederumi Jūs varat izmantot mīcīšanas piederumu, lai mīcītu rauga mīklu maizei un picām. Parastais apstrādes ilgums visiem mīcīšanas darbiem ir 30-180 sekundes. Uzlieciet mīcīšanas piederumu uz rīku turētāja.

 • Page 126

  latviEšu Nekad nepiepildiet blendera krūku ar sastāvdaļām, kas ir karstākas par 80ºC. Lai izvairītos no šļakstiem, nekad nepiepildiet krūku virs maksimāli norādītā līmeņa, īpaši tad, ja maisāt karstus šķidrumus. Aizveriet vāku un iebīdiet tajā aizbāzni. Lai ieslēgtu ierīci, pagrieziet vadības slēdzi uz 2. ātruma iestatījumu. Blenderis turpinās darboties, līdz pagriezīsiet vadības slēdzi uz iestatījumu O.

 • Page 127

  Izlejiet pārējo dzērienu. Padomi Apstrādājot lielu daudzumu produktu, ieteicams neievietot visus produktus filtrā vienlaicīgi. Sāciet apstrādāt nelielu porciju un ieslēdziet ierīci uz dažām sekundēm. Tad izslēdziet ierīci un pievienojiet nākamo nelielo porciju. Atkārtojiet šo procedūru, līdz visi produkti ir apstrādāti. Produktu apstrādes laikā...

 • Page 128

  Tāpat sulu spiede nav piemērota ļoti cietu un/vai šķiedrainu augļu vai dārzeņu, piemēram, cukurniedru, apstrādei. gaļasmašīna Gaļasmašīnu varat izmantot gaļas malšanai vai desu pildīšanai. Uzskrūvējiet skrūves uzmavu uz motora nodalījuma (Zīm. 32). Uzlieciet ietvaru uz motora nodalījuma (1) un pagrieziet to pulksteņa rādītāja kustības virzienā...

 • Page 129

  Pārliecinieties, ka ierīce ir izslēgta un atvienota no elektrotīkla. Gaļasmašīnas motora bloku un ietvaru tīriet ar mitru drāniņu. Nekādā gadījumā neiegremdējiet gaļasmašīnas motora nodalījumu vai ietvaru ūdenī, kā arī neskalojiet tos tekošā ūdenī. Detaļas, kas saskārušās ar ēdienu, vienmēr uzreiz pēc lietošanas mazgājiet karstā ūdenī ar trauku mazgājamo līdzekli.

 • Page 130

  Pēc ierīces kalpošanas laika beigām, neizmetiet to kopā ar sadzīves atkritumiem, bet nododiet to oficiālā savākšanas punktā pārstrādei. Tādā veidā Jūs palīdzēsit saudzēt apkārtējo vidi. garantija un apkalpošana Ja ir nepieciešams serviss vai palīdzība, vai informācija, lūdzu, izmantojiet Philips tīmekļa vietni www.philips.com vai sazinieties ar Philips Patērētāju apkalpošanas centru savā valstī (tā tālruņa...

 • Page 131

  Ja jūsu valstī nav Patērētāju apkalpošanas centra, lūdziet palīdzību vietējam Philips preču tirgotājiem. kļūmju novēršana Šajā nodaļā ir apkopotas visizplatītākās problēmas, ar kurām varat sastapties, izmantojot ierīci. Ja nevarat tās atrisināt, izmantojot zemāk redzamo informāciju, sazinieties ar savas valsts Klientu apkalpošanas centru.

 • Page 132

  Problēma Atrisinājums Sulu spiedes siets ir Ja siets ir bojāts, sulu spiedi vairs neizmantojiet. Sazinieties ar Philips bojāts. Klientu apkalpošanas centru savā valstī (tā tālruņa numurs atrodams pasaules garantijas brošūrā), lai pasūtītu jaunu sietu. Ja jūsu valstī nav Klientu apkalpošanas centra, vērsieties pie vietējā Philips preču izplatītāja.

 • Page 133

  Garnējumam: Putukrējums Uzkarsējiet cepeškrāsni līdz 160 °C temperatūrai. Ievietojiet virtuves kombaina bļodā asmeni un kuliet sviestu, kam pievienots glazūras cukurs, līdz iegūstat krēmveida masu. Izkausējiet šokolādi un pievienojiet to sviestam. Pakāpeniski pievienojiet masai olu dzeltenumus un maisiet, līdz iegūstat krēmveida masu. Ievietojiet virtuves kombaina bļodā...

 • Page 134: Polski

  Polski Wprowadzenie Gratulujemy zakupu i witamy wśród użytkowników produktów Philips! Aby w pełni skorzystać z oferowanej przez firmę Philips pomocy, zarejestruj swój produkt na stronie www.philips.com/ welcome. opis ogólny (rys. 1) Część silnikowa Uchwyt na przewód Pokrętło regulacyjne PULSE = ustawienie pulsacyjne O = Wyłączenie...

 • Page 135

  Zawsze wyłączaj urządzenie, obracając pokrętło sterujące do położenia O. Nigdy nie używaj akcesoriów ani części zamiennych innych producentów ani takich, które nie są zalecane przez firmę Philips. W przypadku użycia takich akcesoriów lub części gwarancja traci ważność. Nie przekraczaj górnego poziomu oznaczonego na pojemniku lub dzbanku.

 • Page 136

  Do otworu można wkładać jedynie popychacz. Jeśli zauważysz, że sitko jest popękane lub w inny sposób uszkodzone, nie korzystaj z urządzenia i skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Philips. uwaga Używaj sokowirówki tylko po uprzednim prawidłowym zablokowaniu pokrywki za pomocą...

 • Page 137

  Odczekaj 1 godzinę, aż urządzenie ostygnie. Włóż wtyczkę z powrotem do gniazdka elektrycznego. Włącz urządzenie ponownie. Skontaktuj się ze sklepem lub autoryzowanym centrum serwisowym firmy Philips, jeśli termiczny wyłącznik bezpieczeństwa włącza się zbyt często. Wbudowana blokada bezpieczeństwa Funkcja ta powoduje, że urządzenie można włączyć tylko wtedy, gdy dzbanek blendera i pojemnik lub maszynka do mięsa są...

 • Page 138

  W przypadku korzystania jednej z tarcz dodawaj produkty przez otwór na produkty i popychaj je za pomocą popychacza. Aby włączyć urządzenie, obróć pokrętło sterujące do położenia 1 lub 2. (rys. 5) Jeśli chcesz poddać składniki bardzo krótkiej obróbce, obróć pokrętło sterujące do położenia PULSE (raz lub kilkakrotnie).

 • Page 139

  Potnij większe składniki na mniejsze kawałki, aby zmieściły się w otworze na produkty. Aby osiągnąć najlepsze rezultaty, wkładaj produkty do otworu stopniowo. W przypadku dużej ilości składników miksuj jednorazowo małe porcje i opróżniaj pojemnik po każdej porcji. Ustaw pokrętło sterujące w położeniu 1, aby włączyć urządzenie. Aby zakończyć...

 • Page 140

  Polski Wskazówki Końcówki do ubijania piany nie można używać do przygotowywania ciast zagniatanych z masłem lub margaryną albo do wyrabiania ciasta. Do tych czynności należy używać końcówki do wyrabiania ciasta. Upewnij się, że pojemnik i końcówka do ubijania piany są suche i niezatłuszczone, zanim zaczniesz ubijać...

 • Page 141

  Włóż filtr do dzbanka blendera (rys. 23). Sprawdź, czy filtr jest prawidłowo osadzony na dnie dzbanka. Zamknij pokrywkę, aby zamocować filtr. Włóż składniki do filtra (rys. 24). Nie należy napełniać filtra powyżej metalowej części ani używać filtra do miksowania gorących składników.

 • Page 142

  Gdy urządzenie jest włączone, nigdy nie wpychaj produktów do otworu na produkty palcami lub przy użyciu innych przedmiotów (np. łopatki). W tym celu używaj wyłącznie popychacza. Po zakończeniu przetwarzania składników ustaw pokrętło sterujące w położeniu O. Wskazówki W przypadku całkowitego zapełnienia pojemnika na miąższ wyłącz urządzenie i zaczekaj, aż sitko przestanie się...

 • Page 143

  Umieść mięso na tacce. Delikatnie wpychaj mięso do modułu tnącego za pomocą popychacza (rys. 40). Aby przygotować befsztyk tatarski, dwukrotnie zmiel mięso za pomocą tarczy średnio mielącej. Robienie kiełbas Zmiel mięso. Po zmieleniu mięsa wyjmij wtyczkę urządzenia z gniazdka elektrycznego i odkręć pierścień mocujący.

 • Page 144

  Zdejmij dzbanek blendera i wypłucz go czystą wodą. trzepaczka Zawsze po użyciu natychmiast wyczyść końcówkę do ubijania piany. Możesz rozebrać końcówkę do ubijania piany, aby dokładniej ją wyczyścić. Wyciągnij końcówkę do ubijania piany z obudowy przekładni. (rys. 46) Przesuń zatrzask w bok, aby otworzyć obudowę przekładni (rys. 47). Wyjmij dwa koła zębate (rys.

 • Page 145

  W razie konieczności naprawy, jakichkolwiek pytań lub problemów prosimy odwiedzić naszą stronę internetową www.philips.com lub skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Philips (numer telefonu znajduje się w ulotce gwarancyjnej). Jeśli w kraju Państwa zamieszkania nie ma takiego Centrum, o pomoc należy zwrócić...

 • Page 146

  Jeśli sitko jest uszkodzone, nie używaj sokowirówki. Skontaktuj się z uszkodzone. lokalnym Centrum Obsługi Klienta firmy Philips (numer telefonu można znaleźć w ulotce gwarancyjnej), aby zamówić nowe sitko. Jeśli w Twoim kraju zamieszkania nie ma takiego Centrum, zwróć się o pomoc do sprzedawcy produktów firmy Philips.

 • Page 147

  Przed miksowaniem mocz soję przez 4 godziny, a następnie odcedź ją. Włóż namoczone ziarna soi do filtra. Wlej 1200 ml wody do dzbanka blendera i miksuj przez 15 sekund. Wlej mleko sojowe do rondla. Doprowadź mleko sojowe do wrzenia, a następnie dodaj cukru, postaw na wolnym ogniu i gotuj, aż...

 • Page 148

  Pozostaw ciasto na chwilę do przestygnięcia w tortownicy. Następnie wyłóż je do całkowitego ostygnięcia na drucianą podstawkę. Przekrój ciasto poziomo na pół. Rozprowadź na powierzchni dolnej połowy ciasta część dżemu morelowego i przykryj górną połową. Podgrzej pozostałą część dżemu morelowego, aby uzyskał konsystencję syropu, i rozprowadź go na powierzchni ciasta.

 • Page 149: Română

  Felicitări pentru achiziţie şi bun venit la Philips! Pentru a beneficia pe deplin de asistenţa oferită de Philips, înregistraţi-vă produsul la www.philips.com/welcome. Descriere generală (fig. 1) Bloc motor Suport de stocare a cablului Buton de comandă PULSE = setarea Puls O = Oprit 1 = viteză...

 • Page 150

  Nu conectaţi niciodată acest aparat la un ceas electronic pentru a evita situaţiile periculoase. În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit întotdeauna de Philips, de un centru de service autorizat de Philips sau de personal calificat în domeniu, pentru a evita orice accident.

 • Page 151

  În acest scop se foloseşte numai elementul de împingere. Dacă depistaţi fisuri pe strecurătoare sau dacă strecurătoarea este deteriorată în orice mod, încetaţi utilizarea aparatului şi contactaţi cel mai apropiat centru de service Philips. Precauţie Utilizaţi storcătorul numai când capacul este fixat corect cu clemă.

 • Page 152

  Lăsaţi aparatul să se răcească timp de 1 oră. Introduceţi ştecherul de alimentare în priză. Porniţi din nou aparatul. Contactaţi distribuitorul dvs. Philips sau un centru de service Philips dacă releul termic de siguranţă se activează prea des. Dispozitiv de siguranţă încorporat Această...

 • Page 153

  tub de alimentare şi element de împingere Utilizaţi tubul de alimentare pentru a adăuga ingrediente lichide şi/sau solide. (fig. 6) Utilizaţi elementul de împingere pentru a împinge ingredientele solide prin tubul de alimentare. (fig. 7) Puteţi utiliza de asemenea elementul de împingere pentru a închide tubul de alimentare. Acest lucru previne ieşirea ingredientelor prin tubul de alimentare.

 • Page 154

  Apăsaţi uşor elementul de împingere pe ingrediente în tubul de alimentare. Disc de feliere reglabil Discul de feliere reglabil are o margine tăioasă foarte ascuţită. Nu atingeţi marginea tăioasă. Inseraţi accesoriul de feliere pe suport (fig. 12). Introduceţi butonul în partea inferioară a purtătorului (1) şi răsuciţi-l în sens antiorar pentru a-l fixa (2) (fig.

 • Page 155

  Blender Blenderul este proiectat pentru: Amestecarea lichidelor, de exemplu lactate, sosuri, sucuri de fructe, supe, cocktailuri, shake-uri. Amestecarea ingredientelor moi, de exemplu aluat de prăjituri sau maioneză. Pasarea ingredientelor pentru gătit, de exemplu prepararea mâncării pentru copii mici. Răsuciţi capacul filetat în sens antiorar (1) şi îndepărtaţi-l de pe blocul motor (2) (fig. 19). Aşezaţi vasul blenderului pe blocul motor (1) şi răsuciţi-l în sens orar pentru a-l fixa (2).

 • Page 156

  Nu umpleţi niciodată filtrul mai sus de componenta metalică. Nu utilizaţi filtrul pentru a procesa ingrediente fierbinţi. Turnaţi apă sau alt lichid (lapte, suc etc.) în vasul blenderului. Plasaţi opritorul în capac. (fig. 25) Selectaţi viteza 2 pentru a porni aparatul. După...

 • Page 157

  sugestii Dacă recipientul pentru pulpă se umple în timpul procesării, opriţi aparatul şi aşteptaţi până când strecurătoarea se opreşte din rotire. Desfaceţi clema şi îndepărtaţi capacul. Scoateţi strecurătoarea. Îndepărtaţi recipientul pentru pulpă de pe blocul motor şi goliţi-l. Curăţaţi strecurătoarea. Reasamblaţi storcătorul şi reporniţi-l. Nu este nevoie să...

 • Page 158

  Decuplaţi aparatul şi îndepărtaţi inelul cu filet după ce aţi terminat de tocat. Îndepărtaţi discul pentru tocare şi cuţitul. Notă: Lăsaţi axul melcului în carcasa cuţitului. Plasaţi separatorul pe axul melcului (fig. 41). Plasaţi pâlnia pentru cârnaţi pe carcasa cuţitului (1) şi răsuciţi inelul cu filet în sens orar pe carcasa cuţitului (2) (fig.

 • Page 159

  Scoateţi cele două rotiţe (fig. 48) Curăţaţi toate piesele cu apă caldă şi detergent lichid sau folosiţi o maşină de spălat vase. Introduceţi paleta. Reasamblarea telului în formă de balon Introduceţi rotiţa mai mică în carcasă. Apoi introduceţi rotiţa mai mare. Montaţi partea inferioară...

 • Page 160

  înconjurător. garanţie şi service Pentru informaţii suplimentare sau în cazul altor probleme, vă rugăm să vizitaţi site-ul Philips la www.philips.com sau să contactaţi Departamentul Clienţi din ţara dvs. (găsiţi numărul de telefon în garanţia internaţională). Dacă în ţara dvs. nu există un astfel de departament, deplasaţi-vă la furnizorul dvs.

 • Page 161

  Strecurătoarea Dacă strecurătoarea este deteriorată, nu mai utilizaţi storcătorul. storcătorului este Contactaţi centrul de asistenţă pentru clienţi Philips din ţara dvs. (veţi deteriorată. găsi numărul de telefon în broşura de garanţie internaţională) pentru a comanda o strecurătoare nouă. Dacă în ţara dvs. nu există un astfel de centru, deplasaţi-vă...

 • Page 162

  Decojiţi portocalele şi tăiaţi-le în bucăţi care să încapă în tubul de alimentare al storcătorului. Asamblaţi storcătorul şi stoarceţi toate ingredientele. tort de ciocolată Ingrediente pentru cocă: 140 g unt moale 110 g zahăr glazurat 140 g ciocolată 6 albuşuri 6 gălbenuşuri 110 g zahăr tos 140 g făină...

 • Page 163: русский

  Введение Поздравляем с покупкой продукции Philips! Для получения полной поддержки, оказываемой компанией Philips, зарегистрируйте прибор на веб-сайте www.philips.com/welcome. Общее описание (рис. 1) Блок электродвигателя Крепление для сетевого шнура Переключатель режимов PULSE = импульсный режим O = прибор выключен 1 = низкая скорость...

 • Page 164

  Всегда выключайте электроприбор, установив переключатель режимов в положение “O”. Запрещается пользоваться какими-либо принадлежностями или деталями других производителей, не имеющих специальной рекомендации компании Philips. При использовании такой принадлежности гарантийные обязательства утрачивают силу. Не заполняйте чашу или кувшин выше отметки максимального уровня.

 • Page 165

  Не проталкивайте продукты в камеру подачи пальцами или посторонними предметами во время работы прибора. Для этих целей можно использовать только толкатель. При обнаружении трещин или любых других повреждений фильтра прекратите использование прибора и обратитесь в ближайший сервисный центр Philips. Внимание Соковыжималку можно использовать, только когда крышка надежно закреплена...

 • Page 166

  Запрещается пользоваться ножом мясорубки вместе с сепаратором и насадкой для изготовления колбас. Электромагнитные поля (ЭМП) Данное устройство Philips соответствует стандартам по электромагнитным полям (ЭМП). При правильном обращении согласно инструкциям, приведенным в руководстве пользователя, применение устройства безопасно в соответствии с современными научными данными.

 • Page 167

  При использовании ножевого блока, насадки для теста или круглой насадки для взбивания поместите ингредиенты для обработки в чашу. Закройте чашу крышкой (1). Поверните крышку по часовой стрелке (2) для фиксации (должен прозвучать щелчок) (Рис. 4). Убедитесь в том, что точка на крышке и точка на чаше совмещены. При этом выступ крышки будет...

 • Page 168

  Диски Не пользуйте диски для измельчения твердых ингредиентов, таких как кубики льда. Лезвия дисков очень острые. Не прикасайтесь к ним! Поместите держатель насадок в чашу (Рис. 10). Поместите нужный диск на держатель насадок (Рис. 11). Закройте чашу крышкой. Поместите ингредиенты в камеру подачи. Предварительно...

 • Page 169

  круглая насадка для взбивания Вы можете пользоваться круглой насадкой для взбивания сливок и яиц, сбивания яичных белков, быстрого приготовления пудинга, майонеза и бисквитной смеси или для других мягких ингредиентов. Поместите держатель насадок в чашу (Рис. 17). Поместите круглую насадку для взбивания на держатель насадок (Рис. 18). Поместите...

 • Page 170

  Прежде чем поместить в блендер твердые ингредиенты, нарежьте их на более мелкие куски. Если вам требуется переработать большой объем продуктов, разделите его на небольшие порции, а не старайтесь переработать все продукты за один прием. Для измельчения кубиков льда положите лед в кувшин, закройте крышку, включите импульсный...

 • Page 171

  Чтобы добиться оптимальных результатов при приготовлении коктейлей и фруктовых соков, добавьте примерно 300 мл воды в расчете на 150 г фруктов. Для приготовления коктейлей можно также использовать другие жидкости. Перед обработкой твердых ингредиентов, например соевых бобов, рекомендуется предварительно замочить их в воде. соковыжималка...

 • Page 172

  В соковыжималке не рекомендуется перерабатывать фрукты с высоким содержанием крахмала, такие как бананы, папайя, авокадо, инжир и манго. Для переработки этих фруктов пользуйтесь блендером. Соковыжималка не подходит для слишком твердых и/или волокнистых овощей и фруктов, таких как сахарный тростник. Мясорубка Мясорубка...

 • Page 173

  советы Положите оболочку для колбас на 10 минут в теплую воду. Затем натяните влажную оболочку на насадку для изготовления колбас. Поместите мясной фарш (приправленный) в загрузочную горловину. Если оболочка прилипает к насадке, смочите ее водой. Очистка (рис. 43) Примечание: Информацию об очистке всех частей прибора можно найти в таблице, приведенной...

 • Page 174

  Повторная сборка круглой насадки Сначала установите в корпус редуктора малое зубчатое колесо, а затем — большое зубчатое колесо. Закрепите нижнюю часть корпуса на верхней. Убедитесь, что все части встали на место со щелчком. (Рис. 49) Вставьте круглую насадку в корпус редуктора. регулируемый...

 • Page 175

  гарантия и обслуживание Для получения дополнительной информации или в случае возникновения проблем зайдите на веб-сайт www.philips.com или обратитесь в Центр поддержки потребителей Philips в вашей стране (номер телефона центра указан на гарантийном талоне). Если подобный центр в вашей стране отсутствует, обратитесь в местную торговую организацию Philips.

 • Page 176

  насухо вытирать полотенцем. Фильтр Не используйте поврежденный фильтр соковыжималки. Обратитесь соковыжималки в центр поддержки потребителей Philips в вашей стране (номер поврежден. телефона центра указан на гарантийном талоне), чтобы заказать новый фильтр. Если подобный центр в вашей стране отсутствует, обратитесь в местную торговую организацию Philips.

 • Page 177

  Доведите соевое молоко до кипения, затем добавьте сахар по вкусу и кипятите на медленном огне до полного растворения сахара. Подавайте горячим или холодным. сок “Мультифрукт” Ингредиенты: 300 г яблок 300 г моркови 300 г белого винограда 300 г апельсинов Порежьте яблоки и морковь на кусочки, подходящие по размеру для камеры подачи. Очистите...

 • Page 178

  Приготовьте глазурь. Вскипятите воду, добавьте сахар и шоколад, нагрейте на медленной огне. Постоянно помешивайте до получения кремообразной массы. Полейте глазурью кекс и дайте ему остыть. Украсьте кекс взбитыми сливками.

 • Page 179: Slovensky

  Úvod Gratulujeme Vám ku kúpe a vitajte medzi zákazníkmi spoločnosti Philips! Ak chcete využiť všetky výhody zákazníckej podpory spoločnosti Philips, zaregistrujte svoj výrobok na adrese www.philips. com/welcome. opis zariadenia (obr. 1) Pohonná jednotka Konzola na zvinutie kábla Ovládací regulátor PULSE = nastavenie impulzu O = Vypnuté...

 • Page 180

  Pred pripojením zariadenia skontrolujte, či je napätie uvedené na zariadení a napätie v sieti rovnaké. Aby ste predišli nebezpečným situáciám, nikdy nepripájajte toto zariadenie na časový spínač. Poškodený sieťový kábel smie vymeniť jedine personál spoločnosti Philips, servisné stredisko autorizované spoločnosťou Philips alebo osoba s podobnou kvalifikáciou, aby nedošlo k nebezpečnej situácii.

 • Page 181

  Elektromagnetické polia (EMF) Tento výrobok Philips vyhovuje všetkým normám týkajúcim sa elektromagnetických polí (EMF). Ak budete zariadenie používať správne a v súlade s pokynmi v tomto návode na použitie, bude jeho použitie bezpečné podľa všetkých v súčasnosti známych vedeckých poznatkov.

 • Page 182

  Zariadenie nechajte 1 hodinu vychladnúť. Sieťovú zástrčku pripojte do siete. Znovu zapnite zariadenie. Ak sa bezpečnostná tepelná poistka aktivuje príliš často, kontaktujte svojho predajcu výrobkov Philips alebo autorizované servisné centrum výrobkov značky Philips. Zabudovaný bezpečnostný zámok Táto funkcia zabezpečuje, že zariadenie môžete zapnúť len v prípade, ak ste nádobu mixéra, misku alebo mlynček na mäso správne namontovali na pohonnú...

 • Page 183

  Dávkovacia trubica s piestom Dávkovaciu trubicu použite na pridávanie kvapalných a tuhých surovín. (Obr. 6) Piest používajte na zatlačenie tuhých surovín smerom nadol do trubice. (Obr. 7) Piest môžete použiť aj na uzatvorenie dávkovacej trubice. Týmto zabránite úniku surovín cez dávkovaciu trubicu.

 • Page 184

  slovEnsky nastaviteľný krájací disk Nastaviteľný disk na krájanie plátkov je veľmi ostrý. Nedotýkajte sa jeho čepelí. Nástavec na krájanie na plátky nasaďte na vrch nosiča (Obr. 12). Nastavovací gombík vložte do spodnej časti nosiča (1) a upevnite ho otáčaním proti smeru pohybu hodinových ručičiek (2) (Obr.

 • Page 185

  Mixovanie tekutín, napr. mliečnych výrobkov, omáčok, ovocných džúsov, polievok, miešaných nápojov a shakeov. Mixovanie jemných surovín, napr. palacinkové cesto alebo majonéza. Prípravu pyré z varených prísad, napr. na prípravu detskej stravy. Otočte skrutkovacím uzáverom proti smeru pohybu hodinových ručičiek (1) a vyberte ho z pohonnej jednotky (2) (Obr.

 • Page 186

  Do nádoby mixéra nalejte vodu alebo inú kvapalinu (mlieko, šťavu a pod.). Do veka vložte zátku. (Obr. 25) Zvoľte rýchlosť 2 a zariadenie sa zapne. Keď dokončíte spracovanie surovín, ovládací regulátor prepnite do polohy O. Veko ponechajte zatvorené, zátku nechajte vloženú vo veku a filter v nádobe. Nádobu mixéra zložte z pohonnej jednotky.

 • Page 187

  tipy Ak sa nádoba na dužinu počas práce naplní, vypnite zariadenie a počkajte, kým sa sitko prestane otáčať. Uvoľnite svorku a odstráňte veko. Vyberte sitko. Vyberte nádobu na dužinu z pohonnej jednotky a vyprázdnite ju. Vyčistite sitko. Odšťavovač znova poskladajte a zapnite ho. Tenkú...

 • Page 188

  slovEnsky Po dokončení mletia odpojte zariadenie zo siete a odstráňte závitový krúžok. Odstráňte nástavec na mletie a mlecí nôž. Poznámka: Závitový hriadeľ nechajte v tele mlynčeka. Na závitový hriadeľ nasaďte oddeľovač (Obr. 41). Na telo mlynčeka (1) nasaďte jaternicový nástavec a naskrutkujte závitový krúžok na telo mlynčeka (2) (Obr.

 • Page 189

  Všetky súčiastky očistite v horúcej vode s prídavkom čistiaceho prostriedku alebo v umývačke na riad. Vložte metličku. opätovná montáž metličky na šľahanie Do prevodovej skrinky vložte malé prevodové koliesko, potom vložte to väčšie. Na hornú časť krytu nasaďte dolnú časť. Dbajte na to, aby oba konce s cvaknutím zapadli do seba.

 • Page 190

  Stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips vo Vašej krajine (telefónne číslo strediska nájdete v priloženom celosvetovo platnom záručnom liste). Ak sa vo Vašej krajine toto stredisko nenachádza, obráťte sa na miestneho predajcu výrobkov Philips. Riešenie problémov Táto kapitola obsahuje zhrnutie najbežnejších problémov, ktoré...

 • Page 191

  Ak je sitko poškodené, odšťavovač viac nepoužívajte. Obráťte na poškodené. Stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips vo Vašej krajine (telefónne číslo strediska nájdete v priloženom celosvetovo platnom záručnom liste) a objednajte si nové sitko. Ak sa vo Vašej krajine toto stredisko nenachádza, obráťte sa na miestneho predajcu výrobkov Philips.

 • Page 192

  Čokoládový koláč Suroviny na prípravu cesta: 140 g mäkkého masla 110 g práškového cukru 140 g čokolády 6 vaječných bielkov 6 vaječných žĺtkov 110 g kryštálového cukru 140 g pšeničnej múky 1 vrecko prášku do pečiva Plnka: 200 g marhuľového džemu Poleva: 125 ml vody 300 g cukru...

 • Page 193: SlovenšČina

  Čestitamo vam za nakup in dobrodošli pri Philipsu! Če želite popolnoma izkoristiti podporo, ki jo nudi Philips, registrirajte izdelek na www.philips.com/welcome. splošni opis (sl. 1) Motorna enota Nosilec za shranjevanje kabla Regulator PULSE = pulzna nastavitev O = Izklop...

 • Page 194

  Pred sestavljanjem, razstavljanjem ali prilagajanjem delov aparat izključite iz električnega omrežja. Aparat izklopite tako, da regulator obrnete na O. Ne uporabljajte nastavkov ali delov drugih proizvajalcev, ki jih Philips posebej ne priporoča. V primeru uporabe tovrstnih nastavkov se garancija razveljavi.

 • Page 195

  Mešalnik opozorilo Ne dotikajte se robov rezil, ko premikate ali čistite posodo mešalnika. Robovi so zelo ostri, zato se hitro lahko porežete. Med delovanjem aparata v posodo mešalnika ne segajte s prsti ali s katerim drugim predmetom. Če se rezila zataknejo, aparat izključite iz električnega omrežja in šele nato odstranite hrano, ki jih ovira.

 • Page 196

  slovEnšČina Izvlecite vtikač omrežnega kabla iz omrežne vtičnice. Počakajte 1 uro, da se aparat ohladi. Napajalni vtikač vključite nazaj v omrežno vtičnico. Ponovno vklopite aparat. Če se toplotno varnostno izklopno stikalo prepogosto aktivira, se posvetujte s Philipsovim prodajalcem ali Philipsovim servisnim centrom. vgrajena varnostna ključavnica Ta funkcija zagotavlja, da lahko aparat vklopite samo, če ste pravilno namestili posodo mešalnika, posodo multipraktika ali mesoreznico na motorno enoto.

 • Page 197

  Dajte sestavine v posodo. Večje kose hrane prej razrežite na koščke, velike približno 3 x 3 x 3 cm. Namestite pokrov na posodo. Potiskalo vstavite v kanal za polnjenje. Regulator nastavite na hitrost 2, da vklopite aparat. Obdelava se nadaljuje, dokler regulatorja ne obrnete v položaj O. Če želite hitro obdelati sestavine, regulator enkrat ali večkrat obrnite v položaj PULSE (pulzno).

 • Page 198

  slovEnšČina Na nosilec nastavka namestite nastavek za gnetenje. (Sl. 15) Nosilec z nastavkom za gnetenje vstavite v posodo. (Sl. 16) Opomba: V posodo vedno najprej namestite nosilec nastavka z nastavkom za gnetenje, šele nato začnite dodajati sestavine. Sestavine dodajte v posodo. Posodo zaprite s pokrovom in v pokrov vstavite potiskalo.

 • Page 199

  Ne segajte z roko ali kakšnim koli predmetom v posodo, ko mešalnik deluje. nasveti Med delovanjem mešalnika lahko v posodo vlijete tekočino ali dodate trdne sestavine skozi odprtino na pokrovu (Sl. 22). Čim dlje pustite delovati aparat, tem bolj fino bodo sestavine zmlete. Preden trdne sestavine vstavite v posodo, jih narežite na manjše koščke.

 • Page 200

  sokovnik Sokovnik lahko uporabljate za pripravo svežih sadnih sokov. Tropine, koščice in lupine bodo ločene od soka. Navojni pokrov obrnite v nasprotni smeri urinega kazalca (1) in ga snemite z motorne enote (Sl. 27). Na motorno enoto namestite posodo za tropine (Sl. 28). Vstavite cedilo (Sl.

 • Page 201

  Na ohišje zobnikov namestite ohišje rezilne enote (1) in ga obrnite v nasprotni smeri urinega kazalca, da ga pritrdite (2) (Sl. 34). V ohišje rezilne enote vstavite spiralasto gred (Sl. 35). Na spiralasto gred namestite rezilno enoto. Rezilni robovi morajo biti obrnjeni navzven (Sl.

 • Page 202

  Pri čiščenju rezilne enote multipraktika, plošč, rezila za rezanje prilagodljive rezalne plošče in rezilne enote mesoreznice bodite zelo previdni. Rezilni robovi so zelo ostri. Opomba: Vse dele razen motorne enote in delov mesoreznice lahko pomivate tudi v pomivalnem stroju. Pazite, da rezilni robovi rezil in plošč ne pridejo v stik s trdimi predmeti. Lahko se skrhajo. Stepalnik lahko za temeljitejše čiščenje razstavite (oglejte si razdelek “Stepalnik”...

 • Page 203

  Za servis, informacije ali v primeru težav obiščite Philipsovo spletno stran na naslovu www.philips.com ali pa se obrnite na Philipsov center za pomoč uporabnikom v vaši državi (telefonsko številko najdete v mednarodnem garancijskem listu). Če v vaši državi takšnega centra ni, se obrnite na lokalnega Philipsovega prodajalca.

 • Page 204

  slovEnšČina Težava Rešitev Aparat se ne vklopi, ko Poskrbite, da je multipraktik, posoda mešalnika, sokovnik ali mesoreznica obrnem regulator na pravilno nameščena (“klik”). Če ne uporabljate multipraktika, sokovnika položaj PULSE ali na ali mesoreznice, poskrbite, da je navojni pokrov pravilno nameščen na hitrost 1 ali 2.

 • Page 205

  1200 ml vode Pred pripravo sojina zrna namakajte 4 ure. Nato jih osušite. Namočena sojina zrna dajte v filter. V posodo mešalnika vlijte 1200 ml vode in mešajte 15 sekund. Sojino mleko zlijte v kozico. Sojino mleko zakuhajte, nato po okusu dodajte sladkor in pustite vreti, da se sladkor raztopi. Postrezite toplo ali hladno.

 • Page 206

  Pustite torto nekaj časa v pekaču, da se ohladi. Nato jo dajte na žičnato rešetko, da se še naprej hladi. Prerežite torto v vodoravni smeri na pol. Eno polovico namažite z marelično marmelado, nato dajte zgornjo polovico nazaj na spodnjo. Segrejte preostalo marelično marmelado, da postane sirupasta, in z njo namažite zgornjo stran torte.

 • Page 207: Srpski

  Čestitamo vam na kupovini i dobrodošli u Philips! Da biste imali sve pogodnosti podrške koju pruža Philips, registrujte svoj proizvod na www.philips.com/welcome. opšti opis (sl. 1) Jedinica motora Držač za namotavanje kabla Regulator PULSE = opcija pulsiranja O = Isključeno...

 • Page 208

  Da se ne biste izlagali opasnosti, ovaj aparat nikad ne smete priključiti na prekidač kontrolisan tajmerom. Ako je glavni kabl oštećen, on uvek mora biti zamenjen od strane kompanije Philips, ovlašćenog Philips servisa ili na sličan način kvalifikovanih osoba, kako bi se izbegao rizik.

 • Page 209

  Dok aparat radi, nemojte gurati prste ili druge predmete u otvor za hranu. Za ovu namenu upotrebljavajte isključivo potiskivač. Ako primetite bilo kakve naprsline ili oštećenja na situ, prestanite sa korišćenjem aparata i obratite se najbližem servisnom centru kompanije Philips. oprez Sokovnik koristite isključivo kada je poklopac pravilno zaključan pomoću stezaljke.

 • Page 210

  Elektromagnetna polja (EMF) Ovaj Philips aparat je usklađen sa svim standardima u vezi sa elektromagnetnim poljima (EMF). Ako se aparatom rukuje na odgovarajući način i u skladu sa uputstvima iz ovog priručnika, aparat je bezbedan za upotrebu prema naučnim dokazima koji su danas dostupni.

 • Page 211

  Kada završite sa obradom, okrenite regulator u položaj O da biste isključili aparat. otvor za hranu i potiskivač Za dodavanje tečnih i čvrstih sastojaka, upotrebljavajte otvor za hranu. (Sl. 6) Upotrebite potiskivač da biste čvrste sastojke gurnuli niz otvor za hranu. (Sl. 7) Potiskivač...

 • Page 212

  sRPski Podesivi disk za sečenje na kriške Podesivi disk za sečenje je veoma oštar. Ne dodirujte sečivo. Stavite umetak za sečenje na kriške na vrh nosača (Sl. 12). Stavite regulator na dno nosača (1) i okrenite ga u smeru suprotnom od smera kretanja kazaljke na satu da biste ga fiksirali (2) (Sl.

 • Page 213

  Pravljenje pirea od kuvanih sastojaka, na primer priprema hrane za bebe. Okrenite poklopac sa navojem u smeru suprotnom od smera kretanja kazaljke na satu (1) i uklonite ga sa jedinice motora (2) (Sl. 19). Posudu blendera postavite na jedinicu motora (1) i okrenite je u smeru kretanja kazaljke na satu da biste je fiksirali (2).

 • Page 214

  Izaberite brzinu 2 da biste uključili aparat. Kada završite sa obradom, regulator postavite u položaj O. Ostavite poklopac zatvoren, ostavite odbojnik u poklopcu i ostavite filter u posudi. Uklonite posudu blendera sa jedinice motora. Sipajte piće kroz grlić na posudi blendera (Sl.

 • Page 215

  Lišće i peteljke od, na primer, zelene salate možete takođe obraditi pomoću sokovnika. Uklonite velike koštice iz voća kao što su trešnje, šljive, breskve i kajsije. Sok od jabuke brzo postaje braon boje. Ovaj proces možete usporiti ako dodate nekoliko kapi limunovog soka.

 • Page 216

  sRPski Stavite cev za kobasice na kućište rezača (1) i zavrnite prsten sa navojem u smeru kretanja kazaljke na satu na kućište rezača (2) (Sl. 42). Aparat je sada spreman za pravljenje kobasica. saveti Stavite crevo kobasice u mlaku vodu na 10 minuta. Zatim navucite mokro crevo preko cevi za kobasice.

 • Page 217

  Spojite donji i gornji deo kućišta. Uverite se prilikom spajanja oba kraja začuje zvuk „klik“. (Sl. 49) Ubacite mutilicu u kućište motora Podesivi disk za sečenje na kriške Okrenite regulator u smeru kretanja kazaljke na satu (1) i uklonite ga sa diska (2). (Sl. 50) Uklonite dodatak za sečenje na kriške sa diska.

 • Page 218

  Tako ćete doprineti zaštiti okoline. garancija i servis Ukoliko su vam potrebne informacije ili imate problem, pogledajte Web lokaciju kompanije Philips na adresi www.philips.com ili se obratite u centar za korisničku podršku kompanije Philips u svojoj zemlji (broj telefona pronađite u međunarodnom garantnom listu).

 • Page 219

  Ukoliko je sito oštećeno, nemojte više koristiti sokovnik. Obratite se oštećeno. centru za korisničku podršku kompanije Philips u svojoj zemlji (broj telefona ćete pronaći u međunarodnom garantnom listu) da biste naručili novo sito. Ukoliko u vašoj zemlji ne postoji centar za korisničku podršku kompanije Philips, obratite se svom prodavcu Philips uređaja.

 • Page 220

  1 kesica praška za pecivo Fil: 200 g džema od kajsija Preliv: 125 ml vode 300 g šećera 250 g rendane čokolade Ukras: Šlag Zagrejte pećnicu na 160°C. Pomoću jedinice sa sečivima u multipraktiku napravite krem od putera i šećera za glazuru. Istopite čokoladu i umešajte je u smesu.

 • Page 221: українська

  Вступ Вітаємо Вас із покупкою та ласкаво просимо до клубу Philips! Щоб уповні скористатися підтримкою, яку пропонує Philips, зареєструйте свій виріб на веб-сайті www.philips.com/ welcome. загальний опис (Мал. 1) Блок двигуна Тримач для зберігання шнура Регулятор PULSE = імпульсний режим...

 • Page 222

  Завжди вимикайте пристрій, повертаючи регулятор у положення O. Не використовуйте приладдя чи деталі інших виробників, за винятком тих, які рекомендує компанія Philips. Використання такого приладдя чи деталей призведе до втрати гарантії. Не наповнюйте глек або чашу вище максимальної позначки. Чашу кухонного комбайна та м’ясорубку можна використовувати лише тоді, коли до блока...

 • Page 223

  Ніколи не встромляйте в подавальний отвір пальці чи інші предмети, коли пристрій працює. Для цього використовуйте штовхач. Якщо Ви виявите тріщини на ситі або якщо сито якимось чином пошкоджено, припиніть використовувати пристрій і зверніться до найближчого сервісного центру Philips. увага Використовуйте соковижималку лише тоді, коли кришку зафіксовано затискачем належним...

 • Page 224

  Дайте пристрою охолонути протягом 1 години. Вставте штепсель у розетку. Увімкніть пристрій знову. Якщо тепловий запобіжник спрацьовує надто часто, зверніться до свого дилера Philips або до сервісного центру, уповноваженого Philips. Вбудована система запобіжного блокування Ця функція дозволяє вмикати пристрій лише тоді, коли глек блендера, чашу або м’ясорубку...

 • Page 225

  Для швидкої обробки продуктів поверніть регулятор у положення режиму PULSE один чи кілька разів. Після обробки продуктів поверніть регулятор у положення O, щоб вимкнути пристрій. Отвір для подачі та штовхач За допомогою отвору для подачі подавайте рідкі та/або тверді продукти. (Мал. 6) За...

 • Page 226

  українська Щоб увімкнути пристрій, поверніть регулятор у положення 1. Обробка триватиме, поки регулятор не буде встановлено у положення O. Несильно натискайте штовхачем на продукти в отворі для подачі. регульований диск для нарізання Насадка для нарізання, що регулюється, дуже гостра. Не торкайтеся ножів. Вставте...

 • Page 227

  Блендер Блендер використовується для: Змішування рідин, наприклад молочних продуктів, соусів, фруктових соків, супів, змішаних напоїв, коктейлів. Змішування м’яких продуктів, наприклад, рідкого тіста для млинців або майонезу. Змішування продуктів до однорідного стану, наприклад, для приготування дитячого харчування. Поверніть заглушку проти годинникової стрілки (1) і зніміть її з блока двигуна (2) (Мал.

 • Page 228

  Покладіть продукти у фільтр (Мал. 24). Ніколи не заповнюйте фільтр вище металевої частини. Не використовуйте фільтр під час переробки гарячих продуктів. Налийте воду чи іншу рідину (молоко, сік тощо) у глек блендера. Встановіть пробку на кришку. (Мал. 25) Щоб увімкнути пристрій, виберіть швидкість 2. Після...

 • Page 229

  Ніколи не проштовхуйте продукти в отвір для подачі пальцями чи за допомогою інших предметів (наприклад, лопатки), коли пристрій працює. Скористайтеся для цього штовхачем з комплекту. Після обробки встановіть регулятор у положення O. Поради Якщо під час обробки збирач м’якоті наповнюється, вимкніть пристрій і зачекайте, доки сито...

 • Page 230

  українська Покладіть м’ясо у лоток. За допомогою штовхача легенько просувайте м’ясо в корпус ріжучого блока (Мал. 40). Для приготування стейка тартар перемелюйте м’ясо за допомогою диска для перемелювання на середні шматки двічі. Приготування ковбасок Перемеліть м’ясо. Від’єднайте пристрій від мережі та після перемелювання зніміть кільце з різьбою. Вийміть...

 • Page 231

  Об’ємний вінчик Завжди чистіть об’ємний вінчик відразу після використання. Для ретельнішого чищення об’ємний вінчик можна розібрати. Вийміть вінчик із корпуса зубчастого механізму. (Мал. 46) Щоб відкрити корпус зубчастого механізму, потягніть фіксатор вбік (Мал. 47). Вийміть два зубчасті коліщатка (Мал. 48) Помийте...

 • Page 232

  Якщо Вам необхідна інформація або обслуговування, якщо у Вас виникла проблема, відвідайте веб-сайт компанії Philips www.philips.com або зверніться до Центру обслуговування клієнтів Philips у Вашій країні (телефон можна знайти на гарантійному талоні). Якщо у Вашій країні немає Центру обслуговування клієнтів, зверніться до місцевого дилера Philips.

 • Page 233

  Сито соковижималки Якщо сито пошкоджено, припиніть використання соковижималки. пошкоджено. Зверніться до Центру обслуговування клієнтів Philips у своїй країні (номер телефону можна знайти в гарантійному талоні) та замовте нове сито. Якщо у Вашій країні немає Центру обслуговування клієнтів, зверніться до місцевого дилера Philips.

 • Page 234

  Покладіть замочені соєві боби у фільтр. Налийте в чашу блендера 1200 мл води і змішуйте протягом 15 секунд. Вилийте соєве молоко в каструлю. Доведіть соєве молоко до кипіння, потім додайте цукру до смаку і проваріть на мінімальному вогні, доки цукор не розчиниться. Подавайте...

 • Page 235

  Примітка: Перші 15 хвилин дверцята духовки мають бути привідкритими. Залиште торт у формі для випікання, щоб він трохи охолонув. Потім викладіть його на дротяну рамку, щоб він краще охолонув. Розріжте торт по горизонталі навпіл. На одну частину торта викладіть половину абрикосового...

 • Page 240

  4203.064.5617.2...

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: