Sony CCD TR 502 E Manuals

Manuals and User Guides for Sony CCD TR 502 E. We have 1 Sony CCD TR 502 E manual available for free PDF download: User Manual

Sony CCD TR 502 E User Manual

Sony CCD TR 502 E User Manual (88 pages)

Sony CCD TR 502 E Camcorder User Manual  
Brand: Sony | Category: Camcorder | Size: 1.66 MB
Table of contents
Table Of Contents3................................................................................................................................................................
Using this manual4................................................................................................................................................................
àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ‰‡ÌÌÓ„Ó ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ4................................................................................................................................................................
Checking supplied accessories6................................................................................................................................................................
è ӂ ͇ Ô Ë·„‡ÂÏ˚ı Ô Ë̇‰ÎÂÊÌÓÒÚÂÈ6................................................................................................................................................................
Charging and installing the battery pack7................................................................................................................................................................
Inserting a cassette11................................................................................................................................................................
ÇÒÚ‡‚͇ ͇ÒÒÂÚ11................................................................................................................................................................
Camera recording12................................................................................................................................................................
éÒÌÓ‚Ì˚ ÓÔ ‡ˆËË á‡ÔËÒ¸ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ‚ˉÂÓ͇ÏÂ12................................................................................................................................................................
Using the zoom feature15................................................................................................................................................................
àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ÙÛÌ͈ËË Ì‡ÂÁ ˉÂÓ͇ÏÂ15................................................................................................................................................................
Hints for better shooting16................................................................................................................................................................
ëÓ‚ÂÚ˚ ‰Îfl ÎÛ˜¯ÂÈ Ò˙ÂÏÍË16................................................................................................................................................................
Checking the recorded picture18................................................................................................................................................................
è ӂ ͇ Á‡ÔËÒ‡ÌÌÓ„Ó ËÁÓ· ‡ÊÂÌËfl18................................................................................................................................................................
Connections for playback19................................................................................................................................................................
èÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌËfl ‰Îfl ‚ÓÒÔ ÓËÁ‚‰ÂÌËfl19................................................................................................................................................................
Playing back a tape20................................................................................................................................................................
ÇÓÒÔ ÓËÁ‚‰ÂÌË ÎÂÌÚ20................................................................................................................................................................
Using alternative power sources22................................................................................................................................................................
àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ‡Î¸Ú ̇ÚË‚Ì˚ı ËÒÚÓ˜ÌËÍÓ ÔËÚ‡ÌËfl22................................................................................................................................................................
Changing the mode settings26................................................................................................................................................................
Recording with the date or time29................................................................................................................................................................
á‡ÔËÒ¸ Ò ‰‡ÚÓÈ ËÎË ‚ ÂÏÂÌÂÏ29................................................................................................................................................................
Selecting the START/STOP mode30................................................................................................................................................................
Ç˚·Ó ÂÊËχ START/STOP30................................................................................................................................................................
Shooting with backlighting31................................................................................................................................................................
ë˙ÂÏ͇ Ò Á‡‰ÌÂÈ ÔÓ‰Ò‚ÂÚÍÓÈ31................................................................................................................................................................
Fade-in and fade-out32................................................................................................................................................................
ǂ‰ÂÌËÂ Ë ‚˚‚‰ÂÌË ËÁÓ· ‡ÊÂÌËfl32................................................................................................................................................................
Enjoying picture effect34................................................................................................................................................................
ç‡Ò·ʉÂÌË ˝ÙÙÂÍÚ‡ÏË ËÁÓ· ‡ÊÂÌËfl34................................................................................................................................................................
Using the wide mode function (CCD-TR502E TR620E only)36................................................................................................................................................................
àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ÙÛÌ͈ËË ¯Ë ÓÍÓÙÓ Ï‡ÚÌÓ„Ó ÂÊËχ (íÓθÍÓ CCD-TR502E/TR620E)36................................................................................................................................................................
Focusing manually38................................................................................................................................................................
îÓÍÛÒË Ó‚Í‡ ‚ Û˜ÌÛ38................................................................................................................................................................
Using the PROGRAM AE function40................................................................................................................................................................
àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ÙÛÌ͈ËË PROGRAM AE40................................................................................................................................................................
Superimposing a title43................................................................................................................................................................
ç‡ÎÓÊÂÌË ̇‰ÔËÒË43................................................................................................................................................................
Making your own titles46................................................................................................................................................................
ëÓÁ‰‡ÌË LJ¯Ëı ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ̇‰ÔËÒÂÈ46................................................................................................................................................................
Editing onto another tape48................................................................................................................................................................
åÓÌÚ‡Ê Ì‡ ‰ Û„Û˛ ÎÂÌÚÛ48................................................................................................................................................................
in the camcorder49................................................................................................................................................................
á‡ÏÂ̇ ÎËÚË‚ÓÈ ·‡Ú‡ ÂÈÍË Ë‰ÂÓ͇Ï Â49................................................................................................................................................................
Resetting the date and time51................................................................................................................................................................
ìÒÚ‡Ìӂ͇ ‰‡Ú˚ Ë ‚ ÂÏÂÌË51................................................................................................................................................................
Playback modes52................................................................................................................................................................
êÂÊËÏ˚ ‚ÓÒÔ ÓËÁ‚‰ÂÌËfl52................................................................................................................................................................
Tips for using the battery pack53................................................................................................................................................................
ëÓ‚ÂÚ˚ ÔÓ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ì˲ ·‡Ú‡ ÂÈÌÓ„Ó ÎÓÍ53................................................................................................................................................................
Maintenance information and precautions58................................................................................................................................................................
àÌÙÓ Ï‡ˆËfl ÔÓ ÛıÓ‰Û Á‡ ‡ÔÔ‡ ‡ÚÓÏ Ë Ô Â‰ÓÒÚÓ ÓÊÌÓÒÚË58................................................................................................................................................................
Using your camcorder abroad64................................................................................................................................................................
àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË LJ¯ÂÈ ‚ˉÂÓ͇Ï ˚ Á Û·ÂÊÓÏ64................................................................................................................................................................
Trouble check65................................................................................................................................................................
è ӂ ͇ ÌÂËÒÔ ‡‚ÌÓÒÚÂÈ69................................................................................................................................................................
Specifications73................................................................................................................................................................
íÂıÌ˘ÂÒÍË ı‡ ‡ÍÚ ËÒÚËÍË74................................................................................................................................................................
Identifying the parts75................................................................................................................................................................
éÔÓÁ̇‚‡ÌË ‰ÂÚ‡ÎÂÈ75................................................................................................................................................................
Warning indicators84................................................................................................................................................................
è ‰ÛÔ Âʉ‡˛˘Ë Ë̉Ë͇ÚÓ84................................................................................................................................................................
Index85................................................................................................................................................................
ì͇Á‡ÚÂÎ86................................................................................................................................................................