HP Photosmart D7160 Manuals

Manuals and User Guides for HP Photosmart D7160. We have 3 HP Photosmart D7160 manuals available for free PDF download: User Manual, Quick Start Manual, Setup Manual

HP Photosmart D7160 User Manual

HP Photosmart D7160 User Manual (138 pages)

Brand: HP | Category: Printer | Size: 5.31 MB
Table of contents
Energy Star4................................................................................................................................................................
Table Of Contents5................................................................................................................................................................
欢迎使用9................................................................................................................................................................
特殊功能9................................................................................................................................................................
访问 Hp Photosmart 屏幕帮助9................................................................................................................................................................
打印机部件10................................................................................................................................................................
可选附件13................................................................................................................................................................
打印机菜单13................................................................................................................................................................
查看与打印14................................................................................................................................................................
准备打印17................................................................................................................................................................
装入纸张17................................................................................................................................................................
选择合适的纸张17................................................................................................................................................................
装入纸张提示17................................................................................................................................................................
在主纸盒中放入纸张17................................................................................................................................................................
在照片纸盒中放入纸张18................................................................................................................................................................
插入墨盒19................................................................................................................................................................
购买替换墨盒19................................................................................................................................................................
墨盒提示20................................................................................................................................................................
墨盒保修信息20................................................................................................................................................................
插入或更换墨盒21................................................................................................................................................................
插入存储卡22................................................................................................................................................................
支持的文件格式22................................................................................................................................................................
存储卡类型23................................................................................................................................................................
取出存储卡24................................................................................................................................................................
在不使用计算机的情况下打印照片25................................................................................................................................................................
打印照片25................................................................................................................................................................
从存储卡打印照片25................................................................................................................................................................
打印一张或多张照片25................................................................................................................................................................
打印存储卡上的所有照片25................................................................................................................................................................
打印存储卡上相机选定的照片26................................................................................................................................................................
使用向导进行打印26................................................................................................................................................................
从视频剪辑打印照片26................................................................................................................................................................
打印照片索引页27................................................................................................................................................................
停止打印27................................................................................................................................................................
从数码相机打印照片27................................................................................................................................................................
具有 Bluetooth 无线技术的数码相机27................................................................................................................................................................
具有 Pictbridge 技术的数码相机28................................................................................................................................................................
从 Ipod 打印照片28................................................................................................................................................................
照片布局28................................................................................................................................................................
提高照片质量30................................................................................................................................................................
调整亮度不佳的照片30................................................................................................................................................................
去除照片上的红眼30................................................................................................................................................................
调整质量不佳的视频剪辑31................................................................................................................................................................
使用创意31................................................................................................................................................................
添加颜色效果31................................................................................................................................................................
在打印件上添加日期和时间31................................................................................................................................................................
更改打印质量31................................................................................................................................................................
裁剪照片32................................................................................................................................................................
打印全景照片32................................................................................................................................................................
连接33................................................................................................................................................................
连接到其他设备33................................................................................................................................................................
将照片保存到计算机35................................................................................................................................................................
通过 Hp Photosmart 共享连接35................................................................................................................................................................
从计算机打印37................................................................................................................................................................
使用打印机软件中的创意选项37................................................................................................................................................................
Hp Photosmart Premier(windows 用户37................................................................................................................................................................
Hp Photosmart Essential(windows 用户37................................................................................................................................................................
Hp Photosmart Studio(macintosh 用户38................................................................................................................................................................
Hp Photosmart 共享38................................................................................................................................................................
设置打印首选项38................................................................................................................................................................
打开电子版帮助39................................................................................................................................................................
Hp Real Life 技术功能39................................................................................................................................................................
保养与维护41................................................................................................................................................................
清洁和维护打印机41................................................................................................................................................................
清洁打印机外部41................................................................................................................................................................
校准打印机41................................................................................................................................................................
打印样本页41................................................................................................................................................................
自动清洁打印头42................................................................................................................................................................
手动清洁墨盒触点42................................................................................................................................................................
打印自检报告43................................................................................................................................................................
更新软件44................................................................................................................................................................
打印机与墨盒的存放与搬运45................................................................................................................................................................
存放和搬运打印机45................................................................................................................................................................
存放和搬运墨盒45................................................................................................................................................................
维护照片纸质量45................................................................................................................................................................
疑难排解47................................................................................................................................................................
打印机硬件问题47................................................................................................................................................................
打印问题48................................................................................................................................................................
错误信息51................................................................................................................................................................
纸张错误52................................................................................................................................................................
墨盒错误53................................................................................................................................................................
存储卡错误56................................................................................................................................................................
打印时发生计算机和连接错误58................................................................................................................................................................
Hp 支持61................................................................................................................................................................
支持程序61................................................................................................................................................................
Hp 电话支持61................................................................................................................................................................
电话支持期61................................................................................................................................................................
电话支持期过后62................................................................................................................................................................
技术规格63................................................................................................................................................................
系统要求63................................................................................................................................................................
打印机技术规格63................................................................................................................................................................
Bhp 保修条款67................................................................................................................................................................
Copyrights And Trademarks72................................................................................................................................................................
Welcome77................................................................................................................................................................
Special Features77................................................................................................................................................................
Accessing The Onscreen Hp Photosmart Printer Help77................................................................................................................................................................
Printer Parts78................................................................................................................................................................
Front Of Printer78................................................................................................................................................................
Photo Tray79................................................................................................................................................................
Control Panel80................................................................................................................................................................
Indicator Lights80................................................................................................................................................................
Optional Accessories81................................................................................................................................................................
Printer Menu81................................................................................................................................................................
View & Print82................................................................................................................................................................
Save82................................................................................................................................................................
Share82................................................................................................................................................................
Settings82................................................................................................................................................................
Get Ready To Print85................................................................................................................................................................
Load Paper85................................................................................................................................................................
Choose The Right Paper85................................................................................................................................................................
Paper Loading Tips85................................................................................................................................................................
Load The Main Tray85................................................................................................................................................................
Load The Photo Tray86................................................................................................................................................................
Insert Ink Cartridges87................................................................................................................................................................
Purchasing Replacement Ink Cartridges87................................................................................................................................................................
Ink Cartridge Tips88................................................................................................................................................................
Ink Cartridge Warranty Information88................................................................................................................................................................
Inserting Or Replacing The Ink Cartridges89................................................................................................................................................................
Insert Memory Cards90................................................................................................................................................................
Supported File Formats90................................................................................................................................................................
Inserting A Memory Card91................................................................................................................................................................
Memory Card Types91................................................................................................................................................................
Removing A Memory Card92................................................................................................................................................................
Printing Photos Without A Computer93................................................................................................................................................................
Printing Photos93................................................................................................................................................................
Print Photos From A Memory Card93................................................................................................................................................................
Print One Or More Photos93................................................................................................................................................................
Print All Photos On The Memory Card93................................................................................................................................................................
Print Camera-selected Photos From A Memory Card94................................................................................................................................................................
Print Using The Wizard94................................................................................................................................................................
Print Photos From Video Clips94................................................................................................................................................................
Print A Photo Index95................................................................................................................................................................
Stop Printing95................................................................................................................................................................
Print Photos From A Digital Camera95................................................................................................................................................................
Digital Camera With Bluetooth Wireless Technology95................................................................................................................................................................
Digital Camera With Pictbridge Technology96................................................................................................................................................................
Print Photos From An Ipod96................................................................................................................................................................
Photo Layouts96................................................................................................................................................................
Improving Photo Quality98................................................................................................................................................................
Adjust Photos With Poor Brightness98................................................................................................................................................................
Remove Red Eye From Photos98................................................................................................................................................................
Adjust Poor-quality Video Clips98................................................................................................................................................................
Getting Creative99................................................................................................................................................................
Add A Color Effect99................................................................................................................................................................
Add The Date And Time To Your Prints99................................................................................................................................................................
Change The Print Quality99................................................................................................................................................................
Crop A Photo100................................................................................................................................................................
Print Panoramic Photos100................................................................................................................................................................
Getting Connected101................................................................................................................................................................
Connecting To Other Devices101................................................................................................................................................................
Saving Photos To A Computer103................................................................................................................................................................
Connecting Through Hp Photosmart Share103................................................................................................................................................................
Printing From A Computer105................................................................................................................................................................
Using Creative Options In The Printer Software105................................................................................................................................................................
Hp Photosmart Premier (windows Users)105................................................................................................................................................................
Hp Photosmart Essential (windows Users)105................................................................................................................................................................
Hp Photosmart Studio (macintosh Users)106................................................................................................................................................................
Hp Photosmart Share106................................................................................................................................................................
Set Print Preferences106................................................................................................................................................................
Open The Electronic Help107................................................................................................................................................................
Hp Real Life Technologies Features107................................................................................................................................................................
Care And Maintenance109................................................................................................................................................................
Clean And Maintain The Printer109................................................................................................................................................................
Clean The Outside Of The Printer109................................................................................................................................................................
Aligning The Printer109................................................................................................................................................................
Print A Sample Page109................................................................................................................................................................
Automatically Clean The Printhead110................................................................................................................................................................
Manually Clean The Ink Cartridge Contacts110................................................................................................................................................................
Print A Self Test Report111................................................................................................................................................................
Update The Software112................................................................................................................................................................
Store And Transport The Printer And Ink Cartridges113................................................................................................................................................................
Store And Transport The Printer113................................................................................................................................................................
Store And Transport The Ink Cartridges113................................................................................................................................................................
Maintain The Quality Of Photo Paper113................................................................................................................................................................
Troubleshooting115................................................................................................................................................................
Printer Hardware Problems115................................................................................................................................................................
Printing Problems116................................................................................................................................................................
Error Messages120................................................................................................................................................................
Paper Errors120................................................................................................................................................................
Ink Cartridge Errors122................................................................................................................................................................
Memory Card Errors125................................................................................................................................................................
Computer And Connectivity Printing Errors128................................................................................................................................................................
Hp Support129................................................................................................................................................................
Support Process129................................................................................................................................................................
Hp Support By Phone129................................................................................................................................................................
Phone Support Period129................................................................................................................................................................
Placing A Call129................................................................................................................................................................
After The Phone Support Period130................................................................................................................................................................
Specifications131................................................................................................................................................................
System Requirements131................................................................................................................................................................
Printer Specifications131................................................................................................................................................................
Hp Warranty135................................................................................................................................................................
Hp Photosmart D7100 Series User Guide135................................................................................................................................................................

Advertisement

HP Photosmart D7160 Quick Start Manual

HP Photosmart D7160 Quick Start Manual (16 pages)

HP Photosmart D7145: Quick Start  
Brand: HP | Category: Printer | Size: 2.29 MB
HP Photosmart D7160 Setup Manual

HP Photosmart D7160 Setup Manual (2 pages)

HP Photosmart D7145: Setup Guide  
Brand: HP | Category: Printer | Size: 8.04 MB

Advertisement

Share and save

Advertisement