Download Print this page

Veiligheidsvoorschriften - Electrolux EDH3497RDW User Manual

Tumble dryer
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
1.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Lees zorgvuldig de meegeleverde instruc-
ties voor installatie en gebruik van het ap-
paraat. De fabrikant is niet verantwoorde-
lijk voor letsel en schade veroorzaakt door
een foutieve installatie. Bewaar de instruc-
ties van het apparaat voor toekomstig ge-
bruik.
1.1 Veiligheid van kinderen en
kwetsbare mensen
WAARSCHUWING!
Gevaar voor verstikking, letsel of
permanente invaliditeit.
• Dit apparaat kan worden gebruikt door
kinderen van 8 jaar en ouder en door
mensen met beperkte lichamelijke, zin-
tuiglijke of verstandelijke vermogens of
een gebrek aan ervaring en kennis, in-
dien zij onder toezicht staan of instruc-
ties hebben gekregen over het veilig ge-
bruiken van het apparaat van iemand
die verantwoordelijk is voor hun veilig-
heid.
• Laat kinderen niet met het apparaat
spelen.
• Houd alle verpakkingsmaterialen uit de
buurt van kinderen.
• Houd alle reinigingsmiddelen uit de
buurt van kinderen.
• Houd kinderen en huisdieren uit de
buurt van het apparaat als de deur
open is.
• Reiniging en onderhoud mag niet wor-
den uitgevoerd door kinderen zonder
toezicht.
1.2 Montage
• Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
• Installeer en gebruik geen beschadigd
apparaat.
• Volg de installatie-instructies op die zijn
meegeleverd met het apparaat.
• Zorg ervoor dat de vloer van de plaats
waar u het apparaat installeert, vlak,
stabiel, hittebestendig en schoon is.
• Installeer of gebruik het apparaat niet
op een plek waar de temperatuur onder
5 °C of boven 35 °C komt.
• Installeer het apparaat niet achter een
vergrendelbare deur, een schuifdeur of
een deur met een scharnier aan de te-
genovergestelde zijde, waardoor de
deur van het apparaat niet volledig geo-
pend kan worden.
• Wees voorzichtig met het verplaatsen
van het apparaat, het is zwaar. Draag
altijd veiligheidshandschoenen.
• Het apparaat mag alleen verticaal wor-
den verplaatst.
• De achterkant van het apparaat moet
tegen de muur worden geplaatst.
• Zorg dat er lucht tussen het apparaat
en de vloer kan circuleren.
• Zorg dat de ventilatieopeningen onder-
aan het apparaat (indien van toepas-
sing) niet door de vloerbedekking wor-
den geblokkeerd.
• De lucht mag niet worden afgevoerd via
een kanaal dat wordt gebruikt voor uit-
laatgassen van apparaten die gas of
andere brandstoffen verbranden.
• Als de droogautomaat bovenop een
wasautomaat wordt geplaatst, moet u
hiervoor het tussenstuk gebruiken. De
stapelkit, beschikbaar bij uw erkende
verdeler, mag uitsluitend gebruikt wor-
den met het apparaat dat vermeld is in
de instructies, die bij het accessoire ge-
leverd worden. Lees deze aandachtig
alvorens het accessoire te monteren
(Raadpleeg de montagebrochure).
• Zorg voor een goede ventilatie in de
ruimte waar het apparaat geïnstalleerd
is, om te voorkomen dat gassen uit ap-
paraten die op andere brandstoffen
werken, zoals open haarden, in de
ruimte terugstromen.
• Het apparaat kan losstaand of onder
het aanrecht in de keuken met correcte
ruimte worden gemonteerd (Raadpleeg
de montagebrochure).
• Als het apparaat op zijn permanente
plaats wordt geplaatst, moet u nagaan
of het waterpas staat. Is dit niet het ge-
val, stel dan de stelpootjes af totdat dit
wel het geval is.
NEDERLANDS
3

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Electrolux EDH3497RDW

  Related Manuals for Electrolux EDH3497RDW