Black & Decker FB1620 User Manual page 17

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
ARABIC
AGõLC ' G ∞jô©J
(áMhôe º°ù÷G øe »Ø∏ÿG Aõ÷G ' äóLh) 𫨰ûàdG ' ºµëàdG ìÉàØe ¢†Ñ≤e
1
áMhôŸG IôØ°T
2
á«Ø∏ÿG ájɪ◊G áµÑ°T
3
٧
١
ádÉeE ' G §Ñ°V ¢†HÉ≤e
4
٣
áMhôŸG IóYÉb
5
٤
٤
á«eÉeC ' G ájɪ◊G áµÑ°T
6
¢†Ñ≤e πª–
7
٥
٢
٦
17

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Black & Decker FB1620