Download Print this page

Black & Decker FB1620 User Manual page 13

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Gòg øe ¢ü∏îàdG ΩóY Ωõ∏j .π°üØæŸG ™ª÷G
.ájOÉ©dG á«dõæŸG áeɪ≤dG ™e èàæŸG
ôµjO ófB G ∑ÓH èàæe ∫GóÑà°SG ΩÉjC ' G øe Ωƒj ' Ωõd GPE G
™e ¬æe ¢ü∏îàJ Óa ,¬eóîà°ùJ ó©J ⁄ GPE G hC G ,∂H ¢UÉÿG
èàæŸG Gòg áMÉJE G øe ócC É J πH ,iôNC ' G á«dõæŸG áeɪ≤dG
ôjhóJ IOÉYE ' ≥aôe ôµjO ófB G ∑ÓH ácöT ôaƒJ
ájÉ¡f ¤E G É¡dƒ°Uh Oôéà ôµjO ófB G ∑ÓH äÉéàæe
√òg Ëó≤J ºàjh .πª©∏d É¡à«MÓ°U ΩóYh ÉgôªY
≈Lôj ,áeóÿG √òg øe IOÉØà°SÓd .É k f É› áeóÿG
±ƒ°S ...òdGh óªà©e áfÉ«°U π«ch ...C G ¤E G èàæŸG IOÉYE G
.ÉæY áHÉ«f äÉéàæŸG ™ªL √QhóH ¤ƒàj
óªà©e áfÉ«°U π«ch ÜôbC G ™bƒe ≈∏Y ±ô©àdG ∂æµÁ
»∏ëŸG ôµjO ófB G ∑ÓH Öàµe ≈∏Y ∫É°üJ'G ∫ÓN øe
,∂dP øe k ' óHh .π«dódG Gòg ' í°VƒŸG ¿Gƒæ©dG '
Ú©HÉàdG øjóªà©ŸG áfÉ«°üdG AÓcƒH áªFÉb óLƒJ
Ée äÉeóÿ á∏eɵdG π«°UÉØàdGh ôµjO ófB G ∑ÓH ácöûd
âfÎfE ' G ≈∏Y ÉæH á°UÉÿG ∫É°üJ'G πFÉ°Shh ™«ÑdG ó©H
.www.2helpU.com :ÊhεdE ' G ™bƒŸG ≈∏Y
ARABIC
áÄ«ÑdG ájɪM
.π°üØæŸG ™ªé∏d
13

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Black & Decker FB1620