Uskladnenie; Likvidácia; Dovozca; Záruka A Servis - Kompernass KH 1163 Operating Instructions Manual

Kompernass waffle iron user manual
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents

Uskladnenie

Pred odstavením zariadenia ho najprv nechajte
úplne vychladnúť.
Napájací kábel naviňte okolo držiaka pod dnom
prístroja.
Prístroj uchovávajte na suchom mieste.
Likvidácia
Prístroj v žiadnom prípade nevyhadzujte
do normálneho domového odpadu.
Na tento výrobok sa vzťahuje európ-
ska smernica 2002/96/EC.
Zlikvidujte prístroj v príslušnom zariadení (firme) na
likvidáciu odpadu.
Dbajte na aktuálne platné predpisy.
V prípade pochybností sa obráťte na zariadenia na
odstraňovanie odpadu.
Všetok baliaci materiál zlikvidujte
ekologickým spôsobom.

Dovozca

KOMPERNASS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM, GERMANY
www.kompernass.com
Záruka a servis
Na tento prístroj máte záruku po dobu 3 rokov odo
dňa kúpy. Prístroj bol starostlivo vyrobený a pred
expedíciou dôkladne vyskúšaný. Uschovajte si, prosím,
účtenku ako dôkaz o nákupe. V prípade uplatňovania
záruky sa spojte s opravovňou telefonicky. Len tak
sa dá zabezpečiť bezplatné zaslanie tovaru.
Záruka platí len na chyby materiálu a výroby, nie
na opotrebenie ani na poškodenia krehkých častí,
ako sú spínače alebo akumulátory. Výrobok je určený
len na súkromné používanie a nie na podnikateľské
účely.
Záruka stráca platnosť pri zaobchádzaní nezodpo-
vedajúcom účelu, pri neprimeranom zaobchádzaní,
pri použití násilia, a pri zásahoch, ktoré neurobil
nami autorizovaný servis. Práva vyplývajúce zo
zákona nie sú touto zárukou obmedzené.
ELBYT
Masarykova 16/B
080 01 Prešov
Slovensko
Tel. +421 (0) 51 7721414
Fax. +421 (0) 51 7721414
e-mail: support.sk@kompernass.com
- 17 -

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Kompernass KH 1163