Download  Print this page

Black & Decker BPHR223K User Manual page 20

Hide thumbs

Advertisement

ARABIC
™£≤dGh ∞«ØÿG âëædG ä'ɪ©à°S'h ,¿GQhódG Qƒfi πØb ™e ¥ô£∏d •
."
" ™°VƒdG ≈∏Y (4) 𫨰ûàdG ´É°VhC G Oófi §Ñ°VG ,»≤FÉbôdG
¿GQhódG ™°Vh ≈∏Y ∞∏ÿG / ΩÉeC Ó d ¿GQhódG ìÉàØe ¿C G øe ócC É J •
™°VƒdG ¤E G π«eRE ' G ∑ôM ,âëædG ¤E G »bô£ŸG Ö≤ãdG øe πjóÑàdG óæY •
π«eRE ' G ∑ôM ,™°VƒdG Ò«¨J AÉæKC G áehÉ≤à Qƒ©°ûdG ádÉM 'h .܃∏£ŸG
ádGRE ' h .(áYÉ°ùdG ÜQÉ≤Y √ÉŒG ') ΩÉeC Ó d ¿GQhódG ΩGóîà°SG ,âëædGh Ö≤ã∏d
ÜQÉ≤Y √ÉŒG ¢ùµY ') ∞∏î∏d ¿GQhódG ΩGóîà°SG ,IQƒ°ûfi Ö≤K áª≤d
≥dõæŸG ∞∏î∏d / ΩÉeC Ó d ¿GQhódG ìÉàØe ™aOG ,ΩÉeC Ó d ¿GQhódG QÉ«àN' •
≥dõæŸG ∞∏î∏d / ΩÉeC Ó d ¿GQhódG ìÉàØe ™aOG ,∞∏î∏d ¿GQhódG QÉ«àN' •
.∑ôëŸG ácôM AÉæKC G ¿GQhódG √ÉŒG Ò«¨àH k G óHC G º≤J ' !ôjò–
√ÉŒG ¢ùµY ' ¢†Ñ≤ŸG ∞d ≥jôW øY (6) »ÑfÉ÷G ¢†Ñ≤ŸG ∂a •
ó◊G ¿ƒµjh .܃∏£ŸG ™°VƒdG ≈∏Y (7) ≥ª©dG ójó– Qɪ°ùe §Ñ°VG •
áeó≤eh Ö≤ãdG áª≤d ±ôW ÚH áaÉ°ùª∏d k É jhÉ°ùe ™£≤dG ≥ª©d ≈°übC ' G
√ÉŒG ' ¢†Ñ≤ŸG ∞d ∫ÓN øe ΩɵME É H »ÑfÉ÷G ¢†Ñ≤ŸG §HQG •
∞bƒàJh .(1) IÒ¨àŸG áYöùdG ìÉàØe ≈∏Y §¨°VG ,RÉ¡÷G 𫨰ûàd •
.ìÉàØŸG ≈∏Y ∂£¨°V QGó≤e ≈∏Y RÉ¡÷G áYöS
IÒѵdG Ö≤ãdG º≤d ™e á°†ØîæŸG äÉYöùdG Ωóîà°SG ,áeÉY IóYÉ≤c •
.ô£≤dG IÒ¨°üdG Ö≤ãdG º≤d ™e á«dÉ©dG äÉYöùdG Ωóîà°SGh ô£≤dG
áYöùdG ìÉàØe QôMh (2) πØ≤dG QR ≈∏Y §¨°VG ,ôªà°ùŸG 𫨰ûà∏d •
√ÉŒG ') ΩÉeC Ó d ¿GQhódG ™°Vh ' §≤a QÉ«ÿG Gòg ôaƒàjh .IÒ¨àŸG
20
¥ô£dG
.ΩÉeC Ó d
.¿GQhódG Qƒfi πØb 𫨰ûàd k Ó «∏b
¿GQhódG √ÉŒG ójó–
.(áYÉ°ùdG
.QÉ°ù«dG á¡L (3)
.Úª«dG á¡L (3)
("ê" πµ°ûdG) Ö≤ãdG ≥ªY ójó–
.áYÉ°ùdG ÜQÉ≤Y
.≥ª©dG ójó– Qɪ°ùe
.áYÉ°ùdG ÜQÉ≤Y
𫨰ûàdG ±É≤jE G h 𫨰ûàdG
.(áYÉ°ùdG ÜQÉ≤Y
' âÑãe »ÑfÉ÷G ¢†Ñ≤ŸGh k É ªFGO RÉ¡÷G ΩGóîà°SG !ôjò–
.≥ë∏ŸG øe (8) ¢†Ñ≤e º«ë°ûJh ∞«¶æàH ºb •
.(5) QGhódG ≥ë∏ŸG ∂°SÉe ' ¥É°ùdG πNOGh ∞∏î∏d (9) áÑ∏÷G Öë°SG •
.äÉëàØdG ' πNój ¿C G ¤E G k Ó «∏b ¬côMh πØ°SC ' ≥ë∏ŸG ™aOG •
¿C G ¥ô£dG á«°UÉN Ö∏£àJ .¬à«ÑãJ ΩɵME G øe ócC É à∏d ≥ë∏ŸG Öë°SG •
ÉeóæY √Qƒfi ∫ƒM äGΪ«àæ°S Ió©d ácô◊G ≈∏Y k G QOÉb ≥ë∏ŸG ¿ƒµj
.QGhódG ≥ë∏ŸG ∂°SÉe ' k É àÑãe ¿ƒµj
∂°SÉe øe ≥ë∏ŸG Öë°SGh ∞∏î∏d (9) áÑ∏÷G Öë°SG ,≥ë∏ŸG ádGRE ' •
.¬«∏Y π«ªëàdÉH º≤J ' .ájOÉ©dG ¬àYöùH πª©j RÉ¡÷G ´O !ôjò–
¿Éµe øe ≥≤– ,∞≤°SC ' G hC G äÉ«°VQC ' G hC G ¿GQó÷G ' Ö≤ãdG óæY !ôjò–
∞∏H ºbh (10) QõdG ≈∏Y §¨°VG .´É°VhC G áKÓK ' RÉ¡÷G 𫨰ûJ øµÁ
.RƒeôdÉH í°Vƒe ƒg ɪc ܃∏£ŸG ™°VƒdG ƒëf (4) 𫨰ûàdG ´É°VhC G Oófi
´É°VhC G Oófi §Ñ°VG ,∂«à°SÓÑdGh ÜÉ°ûNC ' Gh ¿OÉ©ŸG ' Ö≤ã∏d •
𫨰ûàdG ´É°VhC G Oófi §Ñ°VG ,áfÉ°SôÿGh ܃£dG ' »bô£ŸG Ö≤ã∏d •
ºbh .óJôj 'C G h á°SÓ°ùH RÉ¡÷G πª©j ¿C G Öéj ,»bô£ŸG Ö≤ãdG óæY •
. k G ó«L ¬fɵe
("C G " πµ°ûdG) äÉ≤ë∏ŸG Ö«côJ
.QGhódG ≥ë∏ŸG
ΩGóîà°S'G
.Ò°SGƒŸGh ∑Ó°SC ' G
("Ü" πµ°ûdG) 𫨰ûàdG ™°Vh QÉ«àNG
Ö≤ãdG
." " ™°VƒdG ≈∏Y (4) 𫨰ûàdG
»bô£ŸG Ö≤ãdG
" ™°VƒdG ≈∏Y (4)
."
.IQhö†dG óæY áYöùdG IOÉjõH

Advertisement

loading

  Related Manuals for Black & Decker BPHR223K