Download Print this page

Verklaring Van Algemene Gegevens; Technische Gegevens - Makita 1051D Instruction Manual

Cordless power planer
Hide thumbs

Advertisement

NEDERLANDS
1
Toets
2
Accu
3
Knop
4
Schaal
5
Wijzer
6
Vergrendelknop
7
Trekschakelaar
8
Start
9
Einde
10 Sluitring
11 Vleugelschroef (A)

TECHNISCHE GEGEVENS

Model
Capaciteiten
Schaafbreedte ....................................................50 mm
Schaafdiepte .....................................................0,5 mm
Sponningdiepte ..................................................15 mm
–1
Toerental onbelast (min
Totale lengte ........................................................297 mm
Netto gewicht ..........................................................2,2 kg
Nominale spanning ....................................... D.C. 14,4 V
• In verband met ononderbroken research en ontwikke-
ling behouden wij ons het recht voor bovenstaande
technische gegevens te wijzigen zonder voorafgaande
kennisgeving.
• Opmerking: De technische gegevens kunnen van land
tot land verschillen.
Doeleinden van gebruik
Het gereedschap is bedoeld voor het schaven van hout.
Veiligheidswenken
Voor uw veiligheid dient u de bijgevoegde Veiligheids-
voorschriften nauwkeurig op te volgen.
BELANGRIJKE
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VOOR
ACCULADER EN ACCU
1.
Lees alle voorschriften en waarschuwingen op
(1) de acculader, (2) de accu, en (3) het product
waarvoor de accu wordt gebruikt, aandachtig
door alvorens de acculader in gebruik te nemen.
2.
Neem de accu niet uit elkaar.
3.
Als de gebruikstijd van een opgeladen accu aan-
zienlijk korter is geworden, moet u het gebruik
ervan
onmiddellijk
gebruik kan oververhitting, brandwonden en
zelfs een ontploffing veroorzaken.
4.
Als er elektrolyt in uw ogen is terechtgekomen,
spoel dan uw ogen met schoon water en roep
onmiddellijk de hulp van een dokter in. Elektrolyt
in de ogen kan blindheid veroorzaken.
5.
Bedek de accuklemmen altijd met de accukap
wanneer u de accu niet gebruikt.
18

Verklaring van algemene gegevens

12 Breedtegeleider
(Zijkantgeleider)
13 Vleugelschroef (B)
14 Mesrand
15 Zijkant van het schaafblok
16 Snijlijn
17 V-groef
18 Voorzool
19 Zorg dat de V-groef op de rand
van het werkstuk blijft.
20 Stofzak
) .......................................9 000
stopzetten.
Voortgezet
6.
Voorkom kortsluiting van de accu:
(1) Raak de accuklemmen nooit aan met een
1051D
geleidend materiaal.
(2) Bewaar de accu niet in een bak waarin
andere metalen voorwerpen zoals spijkers,
munten e.d. worden bewaard.
(3) Stel de accu niet bloot aan water of regen.
Kortsluiting van de accu kan oorzaak zijn van
een grote stroomafgifte, oververhitting, brand-
wonden, en zelfs defecten.
7.
Bewaar het gereedschap en de accu niet op
plaatsen waar de temperatuur kan oplopen tot
50°C of hoger.
8.
Werp de accu nooit in het vuur, ook niet wanneer
hij zwaar beschadigd of volledig versleten is. De
accu kan namelijk ontploffen in het vuur.
9.
Wees voorzichtig dat u de accu niet laat vallen
en hem niet blootstelt aan schokken of stoten.
BEWAAR DEZE VOORSCHRIFTEN.
Tips voor een maximale levensduur van de accu
1.
Laad de accu op voordat hij volledig ontladen is.
Stop het gebruik van het gereedschap en laad de
accu op telkens wanneer u vaststelt dat het ver-
mogen van het gereedschap is afgenomen.
2.
Laad een volledig opgeladen accu nooit opnieuw
op. Als u de accu te veel oplaadt, zal hij minder
lang meegaan.
3.
Laad de accu op bij een kamertemperatuur tus-
sen 10°C en 40°C. Laat een warme accu afkoelen
alvorens hem op te laden.
4.
Laad de nikkel-metaalhydride accu op telkens
wanneer u hem langer dan zes maanden niet
hebt gebruikt.
AANVULLENDE
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
VOOR HET GEREEDSCHAP
1.
Denk eraan dat dit gereedschap altijd gebruiks-
klaar is, omdat het niet op een stopcontact hoeft
te worden aangesloten.
2.
Lompen, doeken, touwen en soortgelijke prullen
dienen nooit in het werkgebied achtergelaten te
worden.
3.
Zorg dat de machine nooit in kontakt komt met
spijkers. Verwijder alvorens te schaven even-
tuele spijkers van het werkstuk.
4.
Gebruik uitsluitend scherpe messen. Wees zeer
voorzichtig met de messen.
21 Koppelstuk
22 Sluiting
23 Bevestigingsbouten
24 Inbussleutel
25 Losdraaien (linksom)
26 Schaafmes
27 Schaafblok
28 Schaafblokkap
29 Cilinderkopschroeven

Advertisement

loading

  Related Manuals for Makita 1051D