Download Print this page

Eu-Overensstemmelseserklæring; Försäkran Om Överensstämmelse; Eu-Konformitetserklæring; Eu-Vaatimustenmukaisuusvakuutus - Kärcher NT 561 Eco Package Craftsmen Operating Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
Hermed erklærer vi at nedenstående maskine på grund af sin udformning og konstruktion i den
udførelse, i hvilken den sælges af os, overholder EU-direktivernes relevante, grundlæggende
sikkerheds- og sundhedsmæssige krav.
Hvis maskinen ændres uden aftale med os, mister denne attest sin gyldighed.
Produkt: Våd-/tørsuger
Type:
1.145-xxx 1.146-xxx 1.184-xxx
Serienummer: (se apparatskiltet, skal indsættes af kunden)
Relevante EU-direktiver:
EU-maskindirektiv (98/37/EG); EU-lavspændingsdirektiv (73/23/EWG)som ændret ved
93/68/EWG; EU-direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet (89/336/EWG) som ændret ved
91/263/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG
Harmoniserede standarder, der blev anvendt:
DIN EN 60335-1, DIN EN 60335-2-69, DIN EN 61000-3-2:2000,
DIN EN 61000-3-3:1995 + A1:2001 , DIN EN 55014-1:2000 + A1: 2001, DIN EN 55014-2:1997
Nationale standarder, der blev anvendt:
Interne forholdsregler sikrer, at serieapparaterne altid opfylder kravene fra de aktuelle EU-
direktiver og de standarder, der blev anvendt: Underskriverne handler på forretningsledelsens
vegne og med dennes fuldmagt.
EU-KONFORMITETSERKLÆRING
Vi erklærer herved at maskinen som er beskrevet nedenfor, i konstruksjon og utførelse tilsvarer
markedsførte modell og er i overensstemmelse med de gjeldende og grunnleggende sikkerhets-
og helsekrav i EU-direktivet.
Denne erklæring mister sin gyldighet dersom maskinen endres uten etter avtale med oss.
Produkt: Våt-/tørrsuger
Type:
1.145-xxx 1.146-xxx 1.184-xxx
Serienr.: (se typeskilt, fylles ut av kunden)
Gjeldende EU-direktiv:
EU-direktiv for maskiner (98/37/EG); EU-direktiv for lavspenning (73/23/EWG)
endret ved 93/68/EWG; EU-direktiv for elektromagnetisk toleranse (89/336/EWG)endret ved
91/263/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG
Anvendte overensstemmende normer:
DIN EN 60335-1, DIN EN 60335-2-69, DIN EN 61000-3-2:2000,
DIN EN 61000-3-3:1995 + A1:2001 , DIN EN 55014-1:2000 + A1: 2001, DIN EN 55014-2:1997
Anvendte nasjonale normer:
Gjennom interne tiltak er det sikret at serieproduserte maskiner alltid er i overensstemmelse med
kravene i de aktuelle EU-direktiver og anvendte normer.
Undertegnede handler etter oppdrag og med fullmakt fra ledelsen.
FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
Härmed försäkrar vi att den enligt nedan angivna maskinen till konstruktion, byggnadssätt och i
av oss levererat utförande motsvarar tillämpliga baskrav beträffande säkerhet och hälsa enligt
EU-direktiven.
Vid ändringar på maskinen som icke avtalats med oss upphör denna försäkran att gälla.
Produkt: Våt-/ torrsugare
Typ:
1.145-xxx 1.146-xxx 1.184-xxx
Tillverkningsnummer: (se typskylten, ifyllas av kunden)
Tillämpliga EU-direktiv:
EG maskindirektiv (98/37/EG); EG lågspänningsdirektiv (73/23/EWG)
ändrat genom 93/68/EWG; EG direktiv för elöverkänslighet (89/336/EWG) ändrat genom
91/263/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG
Tillämpade harmoniserade normer:
DIN EN 60335-1, DIN EN 60335-2-69, DIN EN 61000-3-2:2000,
DIN EN 61000-3-3:1995 + A1:2001 , DIN EN 55014-1:2000 + A1: 2001, DIN EN 55014-2:1997
Tillämpade nationella normer:
Vi har genom interna åtgärder säkerställt, att serietillverkade maskiner alltid motsvarar aktuella
EU-direktiv och tillämpade normer.
De undertecknade agerar på uppdrag av och med fullmakt av företagsledningen.

EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Me vakuutamme, että alla mainittu tuote vastaa suunnittelultaan ja rakenteeltaan sekä
valmistustavaltaan EU-direktiivien asianomaisia turvallisuus- ja terveysvaatimuksia.
Jos koneeseen tehdään muutoksia, joista ei ole sovittu kanssamme, tämä vakuutus ei ole enää
voimassa.
Tuote: Märkä-/kuivaimuri
Tyyppi:
1.145-xxx 1.146-xxx 1.184-xxx
Valmistusnumero: (katso laitekilpi, asiakas täyttää)
Asianomaiset EU-direktiivit:
EU-konedirektiivi (98/37/EG); EU-pienjännitedirektiivi (73/23/EWG)muutettu 93/68/EWG; EU-
direktiivi sähkömagneettinen yhteensopivuus (89/336/EWG) muutettu 91/263/EWG, 92/31/EWG,
93/68/EWG
Sovelletut harmonisoidut normit:
DIN EN 60335-1, DIN EN 60335-2-69, DIN EN 61000-3-2:2000,
DIN EN 61000-3-3:1995 + A1:2001 , DIN EN 55014-1:2000 + A1: 2001, DIN EN 55014-2:1997
Sovelletut kansalliset normit:
Sisäisin toimenpitein varmistetaan, että sarjatuotantolaitteet vastaavat aina voimassaolevien EU-
direktiivien vaatimuksia ja sovellettuja normeja.
Allekirjoittaneet toimivat yrityksen johdon toimeksiannosta ja valtuuttamina.
101

Advertisement

loading