Download  Print this page

Mitsubishi Electric JT-SB216JSH-W-E Installation Manual page 13

Hand dryer
Hide thumbs

Advertisement

Svenska
Denna produkt från MITSUBISHI ELECTRIC är designad och
tillverkad av material och komponenter med hög kvalitet som kan
återvinnas och/eller återanvändas.
Denna symbol betyder att förbrukade elektriska och elektroniska
produkter, batterier och ackumulatorer skall sorteras och hanteras
separat från hushållsavfall.
Om det finns en kemisk beteckning tryckt under ovanstående
symbol betyder det att batteriet eller ackumulatorn innehåller en
tungmetall med en viss koncentration. Detta anges på följande sätt:
Hg: kvicksilver (0,0005%), Cd: kadmium (0,002%),
Pb: bly (0,004%)
Inom den Europeiska Unionen finns det separata insamlingssystem
för begagnade elektriska och elektroniska produkter, batterier och
ackumulatorer.
Var vänlig lämna denna produkt, batterier och ackumulatorer hos
din lokala mottagningsstation för avfall och återvinning.
Var snäll och hjälp oss att bevara miljön vi lever i!
Dansk
Dit produkt fra MITSUBISHI ELECTRIC er designet og fremstillet
med kvalitetsmaterialer og komponenter, der kan genindvindes
og/eller genbruges.
Dette symbol viser, at elektrisk eller elektronisk udstyr, batterier og
akkumulatorer ikke må bortskaffes sammen med almindeligt
husholdningsaffald efter endt levetid.
Hvis der er trykt et kemisk symbol under symbolet ovenfor, betyder
det, at batteriet eller akkumulatoren indeholder en bestemt
koncentration af et tungmetal. Dette angives som følger:
Hg: kviksølv (0,0005 %), Cd: cadmium (0,002 %),
Pb: bly (0,004 %)
I EU er der særlige indsamlingsordninger for brugte elektriske og
elektroniske produkter, batterier og akkumulatorer.
Bortskaf udstyret, batterier og akkumulatorer korrekt på en lokal
affalds-/genbrugsplads.
Hjælp os med at bevare det miljø, vi lever i!
Norsk
For norske brukere:
Dette produktet fra MITSUBISHI ELECTRIC er konstruert og
produsert med materialer og komponenter av høy kvalitet, som kan
resirkuleres og/eller brukes om igjen.
Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr, batterier og
akkumulatorer,
ikke
bør
husholdningsavfallet når de har nådd slutten av sin levetid.
Hvis det er trykt et kjemisk symbol under det symbolet som er vist
over, betyr det kjemiske symbolet at batteriet eller akkumulatoren
inneholder et tungmetall i en viss konsentrasjon. Dette vil vises som
følger:
Hg: kvikksølv (0,0005 %), Cd: kadmium (0,002 %),
Pb: bly (0,004 %)
I Norge finnes det egne innsamlingssystemer for brukte elektriske
og elektroniske produkter, batterier og akkumulatorer.
Kasser dette utstyret, batteriene og akkumulatorene ved den
lokale gjenbruks- eller resirkuleringsstasjonen.
Hjelp oss å bevare det miljøet vi lever i!
kasseres
sammen
med
Suomi
Tämä MITSUBISHI ELECTRIC -tuote on suunniteltu ja valmistettu
korkealuokkaisista materiaaleista ja/tai osista, jotka voidaan
kierrättää ja käyttää uudelleen.
Tämä symboli tarkoittaa, että sähkö- ja elektroniikkalaitteet, paristot
ja
akut
täytyy
niiden
käyttöiän
talousjätteistä.
Jos yllä olevan symbolin alapuolelle on painettu kemiallinen symboli,
se tarkoittaa, että paristolla tai akulla on tietty raskasmetallipitoisuus.
Se ilmoitetaan seuraavasti:
Hg: elohopea (0,0005 %), Cd: kadmium (0,002 %),
Pb: lyijy (0,004 %)
Käytetyillä sähkö- ja elektroniikkalaitteilla, paristoilla ja akuilla on
Euroopan Yhteisössä omat keräysjärjestelmänsä.
Toimita
tämä
laite,
jätehuolto-/kierrätyskeskukseen.
Auta meitä suojelemaan ympäristöä, jossa elämme!
Nederlands
Mitsubishi Electric producten zijn ontwikkeld en gefabriceerd uit
eerste kwaliteit materialen. De onderdelen kunnen worden
gerecycled en/of worden hergebruikt.
Het symbool betekent dat de elektrische en elektronische
onderdelen, batterijen en accu's op het einde van de gebruiksduur
gescheiden van het huishoudelijk afval moeten worden ingezameld.
Wanneer er onder het bovenstaande symbool een chemisch
symbool staat gedrukt, betekent dit dat de batterij of accu zware
metalen in een bepaalde concentratie bevat. Dit wordt als volgt
aangeduid:
Hg: kwik (0,0005%), Cd: cadmium (0,002%),
Pb: lood (0,004%)
In de Europese Unie worden elektrische en elektronische producten,
batterijen en accu's afzonderlijk ingezameld.
Breng deze apparatuur, batterijen en accu's dan naar het
gemeentelijke afvalinzamelingspunt.
Help ons mee het milieu te beschermen!
MITSUBISHI ELECTRIC
.
,
,
,
.
Hg:
(0,0005%), Cd:
Pb:
(0,004%)
,
/
jälkeen
hävittää
paristot
ja
akut
paikalliseen
/
,
.
:
(0,002%),
.
,
.
0904874HK5201
erillään
,
!

Advertisement

loading

  Also See for Mitsubishi Electric JT-SB216JSH-W-E

This manual is also suitable for:

Jt-sb216jsh-s-eJt-sb216ksn-w-eJt-sb216jsh-h-e