Download  Print this page

Mf/af (manual Focus/auto Focus); Ruãní Zaostfiování /automatické Zaostfiování - Samsung VP-L900 Owner's Instruction Manual

8mm colour lcd video camcorder.
Hide thumbs

Advertisement

ENGLISH
Advanced Shooting

MF/AF (Manual Focus/Auto Focus)

✤ The MF/AF function works only in CAMERA mode.
✤ In most situations, it is better to use the Automatic Focus
feature, as it enables you to concentrate on the creative side of
your shooting.
✤ Manual focusing may be necessary under certain conditions
that make automatic focusing inadequate.
Auto Focusing
✤ The AF (Auto Focus) mode is set automatically when you
switch on the Power switch.
✤ If you are inexperienced with camcorders, we recommend
that you use the Auto Focus mode.
Manual Focusing
✤ In the following situations, you should
obtain better results by adjusting the
focus manually.
a. Apicture containing several objects, some
close to the camcorder, others further away.
b. Aperson enveloped in fog or surrounded by
snow.
c. Very shiny or glossy surfaces like a car.
d. People or objects moving constantly or
quickly like an athlete or crowd.
1. Set the power switch to CAMERA mode.
(see page 18)
2. Press the MF button.
MF icon will appear in display.
3. Zoom in on the subject to be shot by pushing
the ZOOM tab to the "T" side.
36
Techniky záznamu
Ruãní a automatické zaostfiování (MF/AF)
✤ Funkce je pfiístupná pouze v reÏimu CAMERA.
✤ Ve vût‰inû situací je vhodnûj‰í pouÏít automatického
zaostfiování, abyste se mohli plnû soustfiedit na v˘tvarnou
stránku svého natáãení.
✤ Existují v‰ak situace (z nichÏ nûkteré jsou uvedeny na
obrázcích), kdy je lépe pouÏít ruãního zaostfiování.
Automatické zaostfiování
✤ Automatické zaostfiování je nastaveno jiÏ v okamÏiku
zapnutí videokamery.
✤ JestliÏe nemáte mnoho zku‰eností s filmováním,
doporuãujeme pouÏít automatického zaostfiování.
Ruãní zaostfiování
✤ V následujících pfiípadech dává ruãní
zaostfiování lep‰í v˘sledky.
a. Obraz je sestaven z nûkolika objektÛ,
které jsou umístûny v rÛzné vzdálenosti
od objektivu.
b. Postava je v mlze nebo obklopená
snûhem.
c. Filmujete lesklé a hladké povrchy (napfi.
automobil).
d. Osoby nebo objekty, které se stále nebo
rychle pohybují.
1. Nastavte funkãní spínaã na reÏim
CAMERA. (viz str. 18)
2. Stisknûte tlaãítko MF.
3. PfiibliÏte si objekt pomocí zoomu (T).
CZECH

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Samsung VP-L900

This manual is also suitable for:

Vp-l907Vp-l906

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: