Download  Print this page

Selecting A Digital Special Effect In Camcorder Mode; Bûr Speciálního Digitálního Efektu V ReÏimu Videokamery - Samsung VP-D6050S Owner's Instruction Book

Digital video camcorder.
Hide thumbs

Advertisement

ENGLISH
The Camcorder : Advanced Recording

Selecting a Digital Special Effect in Camcorder Mode

1. Turn your camcorder on by setting the Power Switch
to REC mode.
2. Press the MENU button.
I
The top menu including "CAMERA" is displayed.
3. Press the DOWN button to select "CAMERA", then
press the OK button.
I
The submenu including "DSE SELECT" is
displayed.
4. Press the DOWN button to select "DSE SELECT",
then press the OK button.
I
The available DSE SELECT options are listed.
5. Select you option by pressing the DOWN or UP
button, then press the OK button.
I
The selected option is applied.
6. Press the MENU button to exit the menu screen.
Reference
✤ DSE and NIGHT CAPTURE cannot be used at the
same time.
✤ DSE mode is not available in EASYQ mode.
✤ The selected DSE mode can be accessed through
the Quick Menu by using the Navigation Wheel
(refer to Quick Menu on page 68).
58
58
Videokamera: Pokroãilé nahrávání
V˘bûr speciálního digitálního efektu v reÏimu videokamery
1. Zapnûte videokameru nastavením hlavního
vypínaãe do reÏimu REC.
2. Stisknûte tlaãítko MENU (NABÍDKA).
I
Zobrazí se hlavní nabídka vãetnû moÏnosti
"CAMERA" (FOTOAPARÁT).
3. Stisknutím tlaãítka DOWN vyberte moÏnost
"CAMERA" a pak stisknûte tlaãítko OK.
I
Zobrazí se podnabídka "DSE SELECT".
4. Stisknutím tlaãítka DOWN vyberte moÏnost "DSE
SELECT" (V¯BùR EFEKTÒ) a pak stisknûte
tlaãítko OK.
I
Zobrazí se dostupné moÏnosti nastavení funkce
DSE SELECT.
5. Stisknutím tlaãítek UP nebo DOWN vyberte
poÏadovanou moÏnost a poté stisknûte tlaãítko OK.
I
Bude pouÏita vybraná moÏnost.
6. Stisknutím tlaãítka MENU ukonãete obrazovku
nabídek.
Poznámka
✤ ReÏimy DSE a NIGHT CAPTURE (SÍMÁNÍ V
NOCI) nelze pouÏít souãasnû.
✤ Funkce DSE není v reÏimu EASYQ k dispozici.
✤ K vybranému reÏimu DSE získáte pfiístup pomocí
navigaãního koleãka pfies Rychlou nabídku
(viz Rychlá nabídka na str. 68).
CZECH

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Samsung VP-D6050S

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: