Download  Print this page

Setting The Digital Zoom For Camcorder Use (d. Zoom); Nastavení Digitálního Zoomu Pro PouÏití U Videokamery (d. Zoom) - Samsung VP-D6050S Owner's Instruction Book

Digital video camcorder.
Hide thumbs

Advertisement

ENGLISH
The Camcorder : Advanced Recording

Setting the Digital Zoom for Camcorder Use (D. ZOOM)

1. Turn on your camcorder and set the Power Switch to
REC mode.
2. Press the MENU button.
I
The top menu including "CAMERA" is displayed.
3. Press the DOWN button to select "CAMERA", then
press the OK button.
I
The submenu including "D.ZOOM" is displayed.
4. Press the DOWN button to select "D.ZOOM", then
press the OK button.
I
The available D.ZOOM options are listed.
OFF – 100X – 200X – 400X – 900X
5. Select an option using the DOWN or UP button,
then press the OK button.
I
The selected option is applied.
6. Press the MENU button to exit the menu screen.
Reference
✤ Using the DIS function (refer to page 56) to obtain a
more stable, clearer image when recording using the
deep zoom.
✤ Maximum zooming may result in lower picture quality.
Videokamera: Pokroãilé nahrávání
Nastavení digitálního zoomu u videokamery (D. ZOOM)
1. Zapnûte videokameru a hlavní vypínaã pfiepnûte
do reÏimu REC (ZÁZNAM).
2. Stisknûte tlaãítko MENU (NABÍDKA).
I
Zobrazí se hlavní nabídka vãetnû moÏnosti
"CAMERA" (FOTOAPARÁT).
3. Stisknutím tlaãítka DOWN vyberte moÏnost
"CAMERA" a pak stisknûte tlaãítko OK.
I
Zobrazí se podnabídka "D.ZOOM".
4. Stisknutím tlaãítka DOWN vyberte moÏnost
"D.ZOOM" a pak stisknûte tlaãítko OK.
I
Zobrazí se moÏnosti nastavení funkce
D.ZOOM.OFF - 100X - 200X - 400X - 900X
5. Stisknutím tlaãítek UP nebo DOWN vyberte
poÏadovanou moÏnost a poté stisknûte tlaãítko OK.
I
Bude pouÏita vybraná moÏnost.
6. Stisknutím tlaãítka MENU ukonãete obrazovku
nabídek.
Poznámka
✤ PouÏitím funkce DIS (viz str. 56) získáte pfii
nahrávání pomocí velkého zvût‰ení stabilnûj‰í a
ãistûj‰í obraz.
✤ Pfii maximálním zvût‰ení mÛÏe b˘t obraz ménû
kvalitní.
CZECH
55
55

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Samsung VP-D6050S

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: