Download  Print this page

Easy Mode (for Beginners); ReÏim Easy (pro Zaãáteãníky) - Samsung VP-D30 Owner's Instruction Book

Samsung digital video camcorder owner’s instruction book.
Hide thumbs

Advertisement

ENGLISH
Advanced Recording

EASY Mode (for Beginners)

The EASY mode allows a beginner to easily make good
recordings.
The EASY mode only operates in CAM mode.
1. Set the power switch to CAM mode.
2. By pressing the EASY button, all functions on the
camera will be set to off and the recording settings
will be set to the following basic modes:
Battery level, recording mode, counter,
DATE/TIME, and DIS (
The word "EASY.Q" will appear on the LCD at
the same time.
However, the DATE/TIME will only be seen if it
has been previously set. (see page 53)
3. Press START/STOP to start recording.
Recording will begin using the basic automatic
settings.
4. Pressing the EASY button again in the STBY mode
and then turns the EASY mode off.
The EASY function will not turn off when you have recording.
The camera will return to the settings that were set prior to
activating EASY mode.
Notes
In EASY mode, certain functions are not available, such as
MENU, BLC, MF/AF.
-
If you want to use these functions, you must first switch the
EASY mode off.
The EASY mode settings are deleted when the battery pack is
uninstalled from the camcorder and therefore, they must be reset
when a battery pack has been replaced.
) will be displayed.
EASY
Pokroãilé metody záznamu
ReÏim EASY (Pro zaãáteãníky)
ReÏim EASY usnadÀuje pofiizování kvalitních zábûrÛ
zaãáteãníkÛm.
ReÏim EASY je k dispozici pouze v reÏimu CAM.
1. Videokameru pfiepnûte do reÏimu CAM.
2. Stiskem tlaãítka EASY budou v‰echny funkce
kamery vypnuty a záznam bude nastaven s
následujícími základními reÏimy:
Budou zobrazeny údaje: kapacita baterie,
reÏim záznamu, poãítadlo, DATE/TIME a DIS
(
).
STBY
Na LCD monitoru se zobrazí nápis "EASY.Q"
0 : 0 0 : 0 0
5 5 min
(Údaj datum/ãas se zobrazí jen pokud byl
dfiíve nastaven - viz strana 53).
3. Stiskem tlaãítka START/STOP spusÈte záznam.
Záznam se uskuteãní se základním
1 0 : 0 0
automatick˘m nastavením.
1 0 . J A N . 2 0 0 3
4. Dal‰ím stiskem tlaãítka EASY se videokamera
pfiepne do reÏimu STBY a reÏim EASY se vypne.
Bûhem záznamu nelze funkci EASY vypnout.
Kamera se vrátí k nastavení, ve kterém byla
pfied aktivací reÏimu EASY.
Poznámky
V reÏimu EASY nejsou k dispozici urãité funkce jako MENU
(nabídka), BLC (kompenzace protisvûtla), MF/AF
(ruãní/automatické ostfiení).
-
Pokud si pfieje tyto funkce vyuÏívat, musíte reÏim EASY
nejprve vypnout.
Pfii vyjmutí baterie z kamery bude nastavení reÏimu EASY
vymazáno a pfii v˘mûnû baterie musí b˘t znovu nastaveno.
CZECH
59
59

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Samsung VP-D30

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: