Download  Print this page

Clock Set; Clock Set (nastavení Hodin); Beep Sound (zvukov˘ Signál) - Samsung VP-D301i Owner's Instruction Book

Samsung digital video camcorder owner’s instruction book.
Hide thumbs

Advertisement

ENGLISH
Advanced Recording
G CLOCK SET
✤ CLOCK setup works in CAMERA, PLAYER, M.REC and
M.PLAY modes.
✤ The DATE/TIME is automatically recorded onto a tape.
Before recording, please set the DATE/TIME.
1. Press the MENU button.
I
The menu list will appear.
2. Move the MENU SELECTOR to highlight INITIAL
and push the MENU SELECTOR.
3. Use the MENU SELECTOR to select CLOCK SET
from the submenu.
4. Push the MENU SELECTOR to enter SETTING
mode.
I
A blinking item indicates the item to be
changed. The year will blink first.
5. Using the MENU SELECTOR, change the year
setting.
6. Push the MENU SELECTOR.
I
The month will blink.
7. Using the MENU SELECTOR, change the month
setting.
8. Push the MENU SELECTOR.
I
The day will blink.
9. You can set the day, hour and minute following the
same procedure for setting the year and month.
10. Push the MENU SELECTOR after setting the
minutes.
I
The word COMPLETE! will appear, and a few seconds later,
the menu screen will automatically return to the sub menu.
11. To exit, press the MENU button.
Pokroãilé metody záznamu
G CLOCK SET (Nastavení hodin)
✤ Funkce nastavení hodin je k dispozici v reÏimech CAMERA,
PLAYER, M.REC a M.PLAY.
✤ Údaje datumu a ãasu se automaticky zaznamenávají na
kazetu. Pfied záznamem nastavte prosím DATE/TIME
(datum/ãas).
1. Stisknûte tlaãítko MENU.
CAM MODE
INITIAL

CLOCK SET

CAMERA
WL. REMOTE
2. Ovladaãem MENU SELECTOR zv˘raznûte
A/V
BEEP SOUND
MEMORY
SHUT. SOUND
VIEWER
LANGUAGE
DEMO
3. Pomocí ovladaãe MENU SELECTOR zvolte z
4. Stiskem ovladaãe vstupte do reÏimu SETTING
CAM MODE
INITIAL SET
CLOCK SET
SET TIME!
WL.REMOTE
BEEP SOUND
5. Pomocí ovladaãe MENU SELECTOR zmûÀte
SHUTTER SOUND
LANGUAGE
ENGLISH
DEMONSTRATION
6. Ovladaã stisknûte.
7. Pomocí ovladaãe MENU SELECTOR zmûÀte
CAM MODE
INITIAL SET
8. Ovladaã stisknûte.
CLOCK SET
9. Den, hodinu a minutu mÛÏete nastavit stejn˘m
1 2 : 0 0
10. Po nastavení minut stisknûte ovladaã MENU
1 0 . J A N . 2 0 0 4
I
Na LCD monitoru/v hledáãku se zobrazí slovo COMPLETE!
(DOKONâENO!) a za nûkolik sekund se automaticky obnoví
vedlej‰í nabídka.
11. Nabídku opustíte tlaãítkem MENU.
I
Zobrazí se seznam poloÏek nabídky.
poloÏku INITIAL a ovladaã stisknûte.
vedlej‰í nabídky poloÏku CLOCK SET.
(nastavení).
I
Blikání poloÏky znamená, Ïe její nastavení
mÛÏe b˘t zmûnûno.
Nejdfiíve bude blikat údaj roku.
nastavení roku.
I
Bude blikat údaj mûsíce.
nastavení mûsíce.
I
Bude blikat údaj dne.
zpÛsobem jako rok a mûsíc.
SELECTOR.
CZECH
39
39

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Samsung VP-D301i

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: