Download  Print this page

Osd (on Screen Display In Camera And Player Modes); Osd (údaje V Hledáãku V ReÏimech Camera A Player) - Samsung VP-D301i Owner's Instruction Book

Samsung digital video camcorder owner’s instruction book.
Hide thumbs

Advertisement

ENGLISH
Getting to Know Your Camcorder

OSD (On Screen Display in CAMERA and PLAYER modes)

1. Battery level (see page 26)
2. Easy mode (see pages 61)
3. DSE (Digital Special Effects) mode
(see page 50)
4. Program AE (see page 44)
5. White Balance mode (see page 46)
6. BLC (Back Light Compensation)
(see page 63)
7. Manual focus (see page 62)
8. Shutter speed and EXPOSURE
(see page 59)
9. Zoom position (see page 47)
10. NIGHT CAPTURE (see page 68)
11. DATE/TIME (see page 55)
12. USB
13. WL. REMOTE (see page 40)
14. WIND CUT (see page 54)
15. Audio recording mode (see page 53)
16. Zero memory indicator (see page 75)
17. Remaining Tape (measured in minutes)
18. Tape Counter
19. Operating mode
20. Record speed mode
21. PHOTO mode
22. Self recording and waiting timer
(see page 20)
23. DIS (see page 49)
24. Volume control (see page 35)
25. Audio playback channel
26. DV IN(DV data transfer mode)
(VP-D301i/D303i/D303Di/D305i/D307i only) (see page 80)
27. DEW (see page 7)
28. Message Line
29. PB DSE (see page 76)
30. PB ZOOM/ENTER (see page 77)
31. POWER NIGHT CAPTURE (see page 69)
32. Tele MACRO (see page 47)
18
18
Seznámení s va‰í videokamerou
OSD (Údaje zobrazované v reÏimech CAMERA a PLAYER)
OSD in CAMERA mode
23
32
22
21
20
19
1
REC
2
M - 0 : 0 0 : 0 0
EASY
3
MIRROR
5 5 min
6
BLC
TAPE !
4
1 6 bit
5
7
MF
NIGHT CAPTURE
P
SHUTTER
EXPOSURE
1 2 : 0 0
1 0 . J A N . 2 0 0 4
31
9
ZOOM
8
SHUTTER
EXPOSURE
OSD in PLAYER mode
21
20
19
25
SOUND [ 2 ]
M - 0 : 0 0 : 0 0
30
PB ZOOM
5 5 min
1.2x
29
MIRROR
. . . C
1 6 bit
DV
1 2 : 0 0
30
1 0 . J A N . 2 0 0 4
ENTER :
VOL.
[ 1 1 ]
11
24
26. Zdífika DV IN (reÏim pfienosu DV dat)
(pouze model VP-D301i/D303i/D303Di/D305i/D307i) (viz str. 80)
27. Indikátor DEW (kondenzace vlhkosti - viz str. 7)
28. ¤ádek pro zobrazování hlá‰ení
29. PB DSE (indikace pfiehrávání s digitálním efektem (viz str. 76)
30 PB ZOOM/ENTER (pfiehrávání s transfokací) (viz str. 77)
31. Indikace POWER NIGHT CAPTURE (viz str. 69)
32. Tele MACRO (viz str. 47)
1. ÚroveÀ nabití baterie (viz str. 26)
2. ReÏim Easy (pro zaãáteãníky) (viz str. 61)
3. ReÏim DSE (speciální digitální efekty)
(viz str. 50)
4. Program AE (viz str. 44)
18
5. ReÏim vyváÏení bílé (viz str. 46)
17
16
6. ReÏim BLC (kompenzace protisvûtla)
28
15
(viz str. 63)
14
7. Ruãní zaostfiování (viz str. 62)
13
12
8. Rychlost závûrky a CLONA (viz str. 59)
11
9. Poloha transfokátoru ZOOM (viz str. 47)
10
10. NIGHT CAPTURE (noãní záznam) (viz str. 68)
11. DATUM/âAS (viz str. 55)
12. USB
13. WL. REMOTE (viz str. 40)
14. WIND CUT (potlaãení hluku zpÛsobeného
vûtrem pfii záznamu zvuku) (viz str. 54)
15. ReÏim Audio záznamu (viz str. 53)
16. Indikátor Zero Memory (pamûÈ nulové polohy)
(viz str. 75)
27
17. Zb˘vající ãas kazety (v minutách)
28
18. Poãítadlo
19. Provozní reÏim
26
20. Rychlost záznamu
21. ReÏim PHOTO
22. Samospou‰È k záznamu i prodlevû (viz str. 20)
23. DIS (Digitální stabilizátor obrazu) (viz str. 49)
24. Ovládání hlasitosti (viz str. 35)
25. Indikace pfiehrávaného audio kanálu
CZECH

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Samsung VP-D301i

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: