Download  Print this page

Program Ae (automatic Exposure); Program Ae (automatické Nastavení) - Samsung VP-W80U Owner's Instruction Book

Video camcorder 8mm.
Hide thumbs

Advertisement

ENGLISH
Advanced Shooting

PROGRAM AE (Automatic Exposure)

The PROGRAM AE function works in CAMERA mode only.
The PROGRAM AE modes allow you to adjust shutter
speeds and apertures to suit different recording conditions.
There are 6 automatic exposure modes.
1. AUTO mode
Auto balance between the subject and the background.
Used in normal conditions.
The shutter speed automatically varies from 1/50 to
1/250 second, depending on the picture.
2. SPORTS mode (
)
For shooting people or objects moving quickly; you
should able to play back the picture in slow motion
on an 8 mm VCR or stop on a given image with
very little blur.
3. PORTRAIT mode (
For focusing on the subject and not the background.
The PORTRAIT mode is most effective when used
outdoors.
The shutter speed automatically varies from 1/50 to
1/1000 second, depending on the picture.
4. SPOTLIGHT mode (
To shoot correctly when there is only light on the
subject and not the rest of the picture.
The shutter speed is 1/50 second.
5. SAND/SNOW mode (
For shooting when the people or objects are darker
than the background because of reflected light from
sand or snow.
The shutter speed automatically varies from 1/50 to
1/250 second, depending on the picture.
6. HSS (High Speed Shutter) mode (
For shooting fast-moving subjects such as the
players in golf or tennis games.
You may need to light the shooting area.
36
)
)
)
)
Techniky záznamu
Program AE (automatická expozice)
Funkce je pfiístupná pouze v reÏimu CAMERA.
ReÏimy PROGRAM AE vám umoÏÀují nastavit rychlost
závûrky a expozici podle typu zábûru. Dávají Vám
moÏnost ovlivnit hloubku zábûru.
Je k dispozici celkem 6 reÏimÛ automatické expozice.
1. ReÏim AUTO
Zaji‰Èuje automatické vyrovnání mezi objektem a
pozadím.
Je pouÏiteln˘ za normálních podmínek.
Rychlost závûrky se automaticky mûní od 1/50 do
1/250 sekundy podle zábûru.
2. ReÏim SPORT (
)
Urãen pro snímání rychle se pohybujících osob nebo
pfiedmûtÛ.
3. ReÏim PORTRAIT - portrét (
Je urãen pro správné zaostfiení vpfiedu stojících
objektÛ, pozadí bude rozostfieno.
Je obzvlá‰È vhodn˘ pro filmování venku.
Rychlost závûrky se automaticky mûní od 1/50 do
1/1000 sekundy v závislosti na snímaném zábûru.
4. ReÏim SPOTLIGHT - osvûtlení (
Zajistí kvalitní expozici v situaci, kdy je osvûtlen
pouze objekt a zbytek scény nikoli.
Rychlost závûrky je 1/50 sekundy.
5. ReÏim SAND/SNOW (
Je urãen pro situace, kdy filmované osoby ãi objekty
jsou tmav‰í neÏ pozadí (odraz svûtla od písku ãi
snûhu).
Rychlost závûrky se automaticky mûní od 1/50 do
1/250 sekundy v závislosti na snímaném zábûru.
6. ReÏim HSS - vysoká rychlost závûrky (
Je urãen pro filmování rychle se pohybujících
objektÛ (napfi. pfii tenisu ãi automobilov˘ch
závodech).
Budete potfiebovat dobré osvûtlení scény.
CZECH
)
)
)
)

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Samsung VP-W80U

This manual is also suitable for:

Vp-w87Vp-w87dVp-w80

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: